Estill Loyd

Tufts University

Xenophon's Anabasis 1.5.11-12

Estill Loyd /
 • Created on 2023-11-20 17:50:01
 • Translated by Estill Loyd
 • Aligned by Estill Loyd
Ἑλληνική Transliterate
English

( 12 ) 10% GRC
( 105 ) 90% GRC - ENG

( 155 ) 84% GRC - ENG
( 29 ) 16% ENG

Xenophon's Anabasis 2.6.7-12

Estill Loyd /
 • Created on 2023-12-22 03:55:11
 • Modified on 2023-12-22 18:18:57
 • Translated by Estill Loyd
 • Aligned by Estill Loyd
Ἑλληνική Transliterate
English
[ 7 ] οὕτω μὲν φιλοπόλεμος ἦν : πολεμικὸς δὲ αὖ ταύτῃ ἐδόκει εἶναι ὅτι φιλοκίνδυνός τε ἦν καὶ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἄγων ἐπὶ τοὺς πολεμίους καὶ ἐν τοῖς δεινοῖς φρόνιμος , ὡς οἱ παρόντες πανταχοῦ πάντες ὡμολόγουν .
[ 8 ] καὶ ἀρχικὸς δ᾽ ἐλέγετο εἶναι ὡς δυνατὸν ἐκ τοῦ τοιούτου τρόπου οἷον κἀκεῖνος εἶχεν . ἱκανὸς μὲν γὰρ ὥς τις καὶ ἄλλος φροντίζειν ἦν ὅπως ἔχοι στρατιὰ αὐτῷ τὰ ἐπιτήδεια καὶ παρασκευάζειν ταῦτα , ἱκανὸς δὲ καὶ ἐμποιῆσαι τοῖς παροῦσιν ὡς πειστέον εἴη Κλεάρχῳ .
[ 9 ] τοῦτο δ᾽ ἐποίει ἐκ τοῦ χαλεπὸς εἶναι : καὶ γὰρ ὁρᾶν στυγνὸς ἦν καὶ τῇ φωνῇ τραχύς , ἐκόλαζέ τε ἰσχυρῶς , καὶ ὀργῇ ἐνίοτε , ὡς καὶ αὐτῷ μεταμέλειν ἔσθ᾽ ὅτε .
[ 10 ] καὶ γνώμῃ δ᾽ ἐκόλαζεν : ἀκολάστου γὰρ στρατεύματος οὐδὲν ἡγεῖτο ὄφελος εἶναι , ἀλλὰ καὶ λέγειν αὐτὸν ἔφασαν ὡς δέοι τὸν στρατιώτην φοβεῖσθαι μᾶλλον τὸν ἄρχοντα τοὺς πολεμίους , εἰ μέλλοι φυλακὰς φυλάξειν φίλων ἀφέξεσθαι ἀπροφασίστως ἰέναι πρὸς τοὺς πολεμίους .
[ 11 ] ἐν μὲν οὖν τοῖς δεινοῖς ἤθελον αὐτοῦ ἀκούειν σφόδρα καὶ οὐκ ἄλλον ᾑροῦντο οἱ στρατιῶται : καὶ γὰρ τὸ στυγνὸν τότε φαιδρὸν αὐτοῦ †ἐν τοῖς ἄλλοις προσώποις† ἔφασαν φαίνεσθαι καὶ τὸ χαλεπὸν ἐρρωμένον πρὸς τοὺς πολεμίους ἐδόκει εἶναι , ὥστε σωτήριον , οὐκέτι χαλεπὸν ἐφαίνετο :
[ 12 ] ὅτε δ᾽ ἔξω τοῦ δεινοῦ γένοιντο καὶ ἐξείη πρὸς ἄλλον ἀρξομένους ἀπιέναι , πολλοὶ αὐτὸν ἀπέλειπον : τὸ γὰρ ἐπίχαρι οὐκ εἶχεν , ἀλλ᾽ ἀεὶ χαλεπὸς ἦν καὶ ὠμός : ὥστε διέκειντο πρὸς αὐτὸν οἱ στρατιῶται ὥσπερ παῖδες πρὸς διδάσκαλον .
[ 7 ] Thus he was a lover of war : on the other hand he seemed to be warlike because he was a lover of danger , ready by day or night to lead his troops against enemies , and had his senses in war , so all those who were present agreed in all respects .
[ 8 ] And as commander he was said to be as fitted for command as far as was possible for a man of his kind of disposition . Indeed he was as competent as any other in considering ways by which his army might get provisions and in preparing them , and he was competent also to impress it upon those who were with him that Clearchus must be obeyed .
[ 9 ] But this he did by being severe ; for he was gloomy in appearance and harsh in voice , and he used to punish severely , sometimes in anger , and he would be regretful afterwards .
[ 10 ] But he also punished on pricipal ; for he believed there was no good in an army without punishment , even so , he used to say , it was reported , that a soldier must fear his commander more than the enemy if he intended to keep guard or keep his hands from friends or without making excuses to advance against the enemy .
[ 11 ] In the midst of dangers , therefore , the troops were ready to obey him and would choose no other to command them ; for they said that at such times his gloominess appeared to be brightness , and his severity seemed to be resolution against the enemy , so that it appeared to exhibit safety and no longer to be severity .
[ 12 ] But when they had got past the danger and could go off to serve under another commander , many would desert him ; for there was no attractiveness about him , as he was always severe and rough , so that the soldiers had the same feeling toward him that boys have toward a schoolmaster .

( 47 ) 18% GRC
( 218 ) 82% GRC - ENG

( 309 ) 85% GRC - ENG
( 54 ) 15% ENG

Plato's Republic 1.337ξ-ε

Estill Loyd /
 • Created on 2024-03-12 01:10:00
 • Modified on 2024-03-14 00:17:48
 • Aligned by Estill Loyd
Ἑλληνική Transliterate
English
οὐδέν γε κωλύει , ἦν δ᾽ ἐγώ : εἰ δ᾽ οὖν καὶ μὴ ἔστιν ὅμοιον , φαίνεται δὲ τῷ ἐρωτηθέντι τοιοῦτον , ἧττόν τι αὐτὸν οἴει ἀποκρινεῖσθαι τὸ φαινόμενον ἑαυτῷ , ἐάντε ἡμεῖς ἀπαγορεύωμεν ἐάντε μή ;

ἄλλο τι οὖν , ἔφη , καὶ σὺ οὕτω ποιήσεις : ὧν ἐγὼ ἀπεῖπον , τούτων τι ἀποκρινῇ ;

οὐκ ἂν θαυμάσαιμι , ἦν δ᾽ ἐγώ : εἴ μοι σκεψαμένῳ οὕτω δόξειεν . [ 337δ ]

τί οὖν , ἔφη , ἂν ἐγὼ δείξω ἑτέραν ἀπόκρισιν παρὰ πάσας ταύτας περὶ δικαιοσύνης , βελτίω τούτων ; τί ἀξιοῖς παθεῖν ;

τί ἄλλο , ἦν δ᾽ ἐγώ , ὅπερ προσήκει πάσχειν τῷ μὴ εἰδότι ; προσήκει δέ που μαθεῖν παρὰ τοῦ εἰδότος : καὶ ἐγὼ οὖν τοῦτο ἀξιῶ παθεῖν .

ἡδὺς γὰρ εἶ , ἔφη : ἀλλὰ πρὸς τῷ μαθεῖν καὶ ἀπότεισον ἀργύριον .

οὐκοῦν ἐπειδάν μοι γένηται , εἶπον .

ἀλλ᾽ ἔστιν , ἔφη Γλαύκων . ἀλλ᾽ ἕνεκα ἀργυρίου , Θρασύμαχε , λέγε : πάντες γὰρ ἡμεῖς Σωκράτει εἰσοίσομεν . [ 337ε ]

πάνυ γε οἶμαι , δ᾽ ὅς : ἵνα Σωκράτης τὸ εἰωθὸς διαπράξηται : αὐτὸς μὲν μὴ ἀποκρίνηται , ἄλλου δ᾽ ἀποκρινομένου λαμβάνῃ λόγον καὶ ἐλέγχῃ .

( 54 ) 27% GRC
( 145 ) 73% GRC - ENG

( 224 ) 72% GRC - ENG
( 87 ) 28% ENG

Plato's Republic 1.340α

Estill Loyd /
 • Created on 2024-04-17 23:27:32
 • Modified on 2024-05-03 22:55:45
 • Aligned by Estill Loyd

Plato's Republic 1.340β

Estill Loyd /
 • Created on 2024-04-18 00:20:49
 • Modified on 2024-05-03 22:55:51
 • Aligned by Estill Loyd

Plato's Republic 1.342α

Estill Loyd /

Plato's Republic 1.342β

Estill Loyd /
Ἑλληνική Transliterate
English

( 14 ) 18% GRC
( 66 ) 82% GRC - ENG

( 105 ) 83% GRC - ENG
( 22 ) 17% ENG