Alicia Tu

Tufts University

1.5.12 Xenophon

Alicia Tu /
 • Created on 2023-11-20 05:03:42
 • Modified on 2023-11-20 20:46:53
 • Aligned by Alicia Tu

Symposium 174 (Greek-Claude-ChatGPT)

Alicia Tu /
 • Created on 2023-12-06 21:10:24
 • Modified on 2023-12-13 20:22:50
 • Aligned by Alicia Tu
Ἑλληνική
English
English
ἔφη γάρ οἱ Σωκράτη ἐντυχεῖν λελουμένον τε καὶ τὰς βλαύτας ὑποδεδεμένον , ἐκεῖνος ὀλιγάκις ἐποίει : καὶ ἐρέσθαι αὐτὸν ὅποι ἴοι οὕτω καλὸς γεγενημένος .
καὶ τὸν εἰπεῖν ὅτι ἐπὶ δεῖπνον εἰς Ἀγάθωνος . χθὲς γὰρ αὐτὸν διέφυγον τοῖς ἐπινικίοις , φοβηθεὶς τὸν ὄχλον : ὡμολόγησα δ᾽ εἰς τήμερον παρέσεσθαι . ταῦτα δὴ ἐκαλλωπισάμην , ἵνα καλὸς παρὰ καλὸν ἴω . ἀλλὰ σύ , δ᾽ ὅς , πῶς ἔχεις πρὸς τὸ ἐθέλειν ἂν ἰέναι ἄκλητος ἐπὶ δεῖπνον ;
κἀγώ , ἔφη , εἶπον ὅτι οὕτως ὅπως ἂν σὺ κελεύῃς .
ἕπου τοίνυν , ἔφη , ἵνα καὶ τὴν παροιμίαν διαφθείρωμεν μεταβαλόντες , ὡς ἄρα καὶ " Ἀγάθων᾽ ἐπὶ δαῖτας ἴασιν αὐτόματοι ἀγαθοί " . Ὅμηρος μὲν γὰρ κινδυνεύει οὐ μόνον διαφθεῖραι ἀλλὰ καὶ ὑβρίσαι εἰς ταύτην τὴν παροιμίαν : ποιήσας γὰρ τὸν Ἀγαμέμνονα διαφερόντως ἀγαθὸν ἄνδρα τὰ πολεμικά , τὸν δὲ Μενέλεων " μαλθακὸν αἰχμητήν " Hom . Il . 17 . 587 , θυσίαν ποιουμένου καὶ ἑστιῶντος τοῦ Ἀγαμέμνονος ἄκλητον ἐποίησεν ἐλθόντα τὸν Μενέλεων ἐπὶ τὴν θοίνην , χείρω ὄντα ἐπὶ τὴν τοῦ ἀμείνονος .
ταῦτ᾽ ἀκούσας εἰπεῖν ἔφη ἴσως μέντοι κινδυνεύσω καὶ ἐγὼ οὐχ ὡς σὺ λέγεις , Σώκρατες , ἀλλὰ καθ᾽ Ὅμηρον φαῦλος ὢν ἐπὶ σοφοῦ ἀνδρὸς ἰέναι θοίνην ἄκλητος . ὅρα οὖν ἄγων με τί ἀπολογήσῃ , ὡς ἐγὼ μὲν οὐχ ὁμολογήσω ἄκλητος ἥκειν , ἀλλ᾽ ὑπὸ σοῦ κεκλημένος .
‘σύν τε δύ᾽ , ἔφη , ‘ἐρχομένω πρὸ ὁδοῦ’ βουλευσόμεθα ὅτι ἐροῦμεν . ἀλλ᾽ ἴωμεν .

τοιαῦτ᾽ ἄττα σφᾶς ἔφη διαλεχθέντας ἰέναι . τὸν οὖν Σωκράτη ἑαυτῷ πως προσέχοντα τὸν νοῦν κατὰ τὴν ὁδὸν πορεύεσθαι ὑπολειπόμενον , καὶ περιμένοντος οὗ κελεύειν προϊέναι εἰς τὸ πρόσθεν . ἐπειδὴ δὲ γενέσθαι ἐπὶ τῇ οἰκίᾳ τῇ Ἀγάθωνος , ἀνεῳγμένην καταλαμβάνειν τὴν θύραν , καί τι ἔφη αὐτόθι γελοῖον παθεῖν . οἷ μὲν γὰρ εὐθὺς παῖδά τινα τῶν ἔνδοθεν ἀπαντήσαντα ἄγειν οὗ κατέκειντο οἱ ἄλλοι , καὶ καταλαμβάνειν ἤδη μέλλοντας δειπνεῖν : εὐθὺς δ᾽ οὖν ὡς ἰδεῖν τὸν Ἀγάθωνα , , φάναι , Ἀριστόδημε , εἰς καλὸν ἥκεις ὅπως συνδειπνήσῃς : εἰ δ᾽ ἄλλου τινὸς ἕνεκα ἦλθες , εἰς αὖθις ἀναβαλοῦ , ὡς καὶ χθὲς ζητῶν σε ἵνα καλέσαιμι , οὐχ οἷός τ᾽ ἰδεῖν . ἀλλὰ Σωκράτη ἡμῖν πῶς οὐκ ἄγεις ;
καὶ ἐγώ , ἔφη , μεταστρεφόμενος οὐδαμοῦ ὁρῶ Σωκράτη ἑπόμενον : εἶπον οὖν ὅτι καὶ αὐτὸς μετὰ Σωκράτους ἥκοιμι , κληθεὶς ὑπ᾽ ἐκείνου δεῦρ᾽ ἐπὶ δεῖπνον .
καλῶς γ᾽ , ἔφη , ποιῶν σύ : ἀλλὰ ποῦ ἔστιν οὗτος ;
For he said that he had come upon Socrates having bathed and wearing sandals , which he rarely did . And he asked him where he was going thus finely adorned . And Socrates replied that he was going to dinner at Agathon’s , for yesterday he had escaped the victory celebration , fearing the crowd . But he had agreed to be present today . " So for this reason I have adorned myself , in order that I may go as a handsome man to a handsome one . But you , " he said , " how are you inclined to going uninvited to dinner ? " And I , he said , told him that I would go however he might bid me . " Then follow , " he said , " in order that we may also corrupt the proverb by changing it , so that it is said ‘to Agathon’s , good men go unbidden to feasts . For Homer seems not only to corrupt but also to insult this proverb . For though he made Agamemnon exceptionally good in war , and Menelaus ‘an unwarlike spearman , when Agamemnon was making sacrifice and feasting , he made Menelaus , though worse , come unbidden to the feast . Hearing this , I said perhaps indeed I too will risk , not as you say , Socrates , but according to Homer , worthless , going uninvited to a wise man ' s feast . See then , bringing me along , what defense you will make , that I at any rate will not admit to coming uninvited , but at your invitation . " " ‘When two go together , " he said , " ‘before the journey they take counsel’ as to what we shall say . But let us go . "
Such things , he said , they discussed as they went . Now Socrates was paying attention to himself in some way as they went along the road , lagging behind , and as he waited , bidding him go on before . And when they arrived at Agathon’s house , he found the door open , and said that he suffered some ridiculous experience there . For immediately a certain slave from within met them and led him off to where the others reclined , and he found them just about to dine . And straightway when Agathon saw him , he said " Aristodemus , you’ve come just in time to join our dinner . But if you’ve come for any other reason , put it off to another time , since I was looking for you yesterday so I could invite you , but wasn’t able to find you . But how is it you haven’t brought Socrates ? " And I , turning around , didn’t see Socrates following anywhere . So I said that I too had come with Socrates , having been invited by him to dinner here . " Well done in coming yourself , " he said . " But where is he ? "
Socrates said that he happened upon Agathon bathed and wearing sandals , things he rarely did . Socrates asked him where he was going , looking so handsome . Agathon replied that he was invited to dinner .
Socrates then asked if he could join , and Agathon agreed , saying that Socrates should come if he wished . Agathon also mentioned that he had avoided the victory celebration the day before , fearing the crowd , but today he had decided to attend . Agathon had beautified himself so that beauty could join beauty . Socrates then asked Agathon about going uninvited to a dinner party , and Agathon replied that he would go if Socrates ordered him to do so . Socrates said , " Let us go , then , and , in changing the proverb , let us spoil it , so that it may say , ' The good spontaneously go to Agathon ' s feasts . ' " Socrates also mentioned that Homer not only risks spoiling the proverb but also risks offending it . For instance , Homer , by making Agamemnon exceptionally good in war and Menelaus " a soft spearman , " depicts Menelaus coming uninvited to Agamemnon ' s feast , showing the inferior attending the better .
Upon hearing this , Agathon said that he might take the risk and go uninvited , but not in the way Socrates described . He would go as someone invited by a wise man , not as an uninvited guest . Agathon asked Socrates what defense he would offer if questioned , and Socrates replied that he would deny being uninvited but claim to be called by Agathon .
Socrates suggested , " Let the two of us consult as we go along the way , " and they set off .
After their conversation , Socrates , absorbed in his thoughts , lagged behind on the road , waiting for Agathon to indicate when he should move forward . When they reached Agathon ' s house , Socrates , finding the door open , entered and found something amusing there .
As some of Agathon ' s friends promptly led a boy from inside to where the others were reclining , preparing to dine , and were about to take their places , Agathon exclaimed , " Aristodemus , my friend , you ' ve come at a good time to join our feast . But if you ' ve come for some other reason , come back later , as I wasn ' t able to see you yesterday when I sought you out to invite you . But why don ' t you bring Socrates with you ? "
Agathon , turning around , said , " Nowhere do I see Socrates following us . " So I said that I , too , had come with Socrates , having been called by him to dinner .
Agathon approved and said , " You ' re doing well . But where is he ? "

( 134 ) 33% GRC
( 276 ) 67% GRC - ENG

( 343 ) 65% GRC - ENG
( 186 ) 35% ENG

( 343 ) 65% GRC - ENG
( 186 ) 35% ENG

Xenophon Anabasis 2.6.22-24

Alicia Tu /
 • Created on 2023-12-18 21:12:52
 • Aligned by Alicia Tu
Ἑλληνική Transliterate
Ἑλληνική Transliterate

( 18 ) 19% GRC
( 75 ) 81% GRC - GRC

( 119 ) 82% GRC - GRC
( 26 ) 18% GRC

Anabasis 2.6.25-30

Alicia Tu /
 • Created on 2023-12-22 21:34:57
 • Aligned by Alicia Tu
Ἑλληνική Transliterate
English
καὶ ὅσους μὲν αἰσθάνοιτο ἐπιόρκους καὶ ἀδίκους ὡς εὖ ὡπλισμένους ἐφοβεῖτο , τοῖς δὲ ὁσίοις καὶ ἀλήθειαν ἀσκοῦσιν ὡς ἀνάνδροις ἐπειρᾶτο χρῆσθαι .

ὥσπερ δέ τις ἀγάλλεται ἐπὶ θεοσεβείᾳ καὶ ἀληθείᾳ καὶ δικαιότητι , οὕτω Μένων ἠγάλλετο τῷ ἐξαπατᾶν δύνασθαι , τῷ πλάσασθαι ψεύδη , τῷ φίλους διαγελᾶν : τὸν δὲ μὴ πανοῦργον τῶν ἀπαιδεύτων ἀεὶ ἐνόμιζεν εἶναι . καὶ παρ᾽ οἷς μὲν ἐπεχείρει πρωτεύειν φιλίᾳ , διαβάλλων τοὺς πρώτους τοῦτο ᾤετο δεῖν κτήσασθαι .

τὸ δὲ πειθομένους τοὺς στρατιώτας παρέχεσθαι ἐκ τοῦ συναδικεῖν αὐτοῖς ἐμηχανᾶτο . τιμᾶσθαι δὲ καὶ θεραπεύεσθαι ἠξίου ἐπιδεικνύμενος ὅτι πλεῖστα δύναιτο καὶ ἐθέλοι ἂν ἀδικεῖν . εὐεργεσίαν δὲ κατέλεγεν , ὁπότε τις αὐτοῦ ἀφίσταιτο , ὅτι χρώμενος αὐτῷ οὐκ ἀπώλεσεν αὐτόν .

τὰ μὲν δὴ ἀφανῆ ἔξεστι περὶ αὐτοῦ ψεύδεσθαι , δὲ πάντες ἴσασι τάδ᾽ ἐστί . παρὰ Ἀριστίππου μὲν ἔτι ὡραῖος ὢν στρατηγεῖν διεπράξατο τῶν ξένων , Ἀριαίῳ δὲ βαρβάρῳ ὄντι , ὅτι μειρακίοις καλοῖς ἥδετο , οἰκειότατος ἔτι ὡραῖος ὢν ἐγένετο , αὐτὸς δὲ παιδικὰ εἶχε Θαρύπαν ἀγένειος ὢν γενειῶντα .

ἀποθνῃσκόντων δὲ τῶν συστρατήγων ὅτι ἐστράτευσαν ἐπὶ βασιλέα ξὺν Κύρῳ , ταὐτὰ πεποιηκὼς οὐκ ἀπέθανε , μετὰ δὲ τὸν τῶν ἄλλων θάνατον στρατηγῶν τιμωρηθεὶς ὑπὸ βασιλέως ἀπέθανεν , οὐχ ὥσπερ Κλέαρχος καὶ οἱ ἄλλοι στρατηγοὶ ἀποτμηθέντες τὰς κεφαλάς , ὅσπερ τάχιστος θάνατος δοκεῖ εἶναι , ἀλλὰ ζῶν αἰκισθεὶς ἐνιαυτὸν ὡς πονηρὸς λέγεται τῆς τελευτῆς τυχεῖν .

Ἀγίας δὲ Ἀρκὰς καὶ Σωκράτης Ἀχαιὸς καὶ τούτω ἀπεθανέτην . τούτων δὲ οὔθ᾽ ὡς ἐν πολέμῳ κακῶν οὐδεὶς κατεγέλα οὔτ᾽ εἰς φιλίαν αὐτοὺς ἐμέμφετο . ἤστην δὲ ἄμφω ἀμφὶ τὰ πέντε καὶ τριάκοντα ἔτη ἀπὸ γενεᾶς .
And as many as he would perceive to be perjurers and wrongdoers he would fear , regarding them as well-armed , but he would attempt to use those who are pious and practiced truth , regarding them as unmanly .

And just as someone glorifies in piety , truth , and justice , so Menon glorified in to be able to deceive , in to form lies , and in to laugh at friends . But who was not cunning he would always think to be of the uneducated . And among those whom he attempted to hold first place in friendship , he thought that slandering those who are already first is necessary to acquire .

And to make the soldiers obedient , he managed that by to wrongdoing together with them . And he expected to honor and to attend by showing that he was able to , and he would be willing to do very many wrongs , but he recounted as kindness , whenever someone would be away from him , using him , that he had not destroyed him .

Indeed , it is possible to cheat by lies about him on the things failed to put in an appearance , but everyone knows these . From Aristippus , whom still being produced at the right season , to become a general of the foreigners . But for Ariaeus , a barbarian , because he was fond of beautiful young men ; But he himself being beardless , had a closest boy , Tharypas , growing a beard .

And when the generals are dying because they marched with Cyrus against the king , having done the same , did not die . But after the death of other generals , he , having been punished by the king , died . Not like Clearchus and the other generals , having been beheaded , just as the quickest death seems to be , but he was living , it is said that he is having been tortured for a year , to experience at the end of evil .

But Agias the Arcadian and Socrates the Achaean were those who died , no one ever laughed at them for evils in war , nor blamed them for friendship . And they were both thirty five years from birth .

( 66 ) 25% GRC
( 198 ) 75% GRC - ENG

( 301 ) 76% GRC - ENG
( 93 ) 24% ENG

Plato 336

Alicia Tu /
 • Created on 2024-03-11 16:49:51
 • Aligned by Alicia Tu
Ἑλληνική Transliterate
English
καὶ ἐγὼ ἀκούσας ἐξεπλάγην καὶ προσβλέπων αὐτὸν ἐφοβούμην , καί μοι δοκῶ , εἰ μὴ πρότερος ἑωράκη αὐτὸν ἐκεῖνος ἐμέ , ἄφωνος ἂν γενέσθαι . νῦν δὲ ἡνίκα ὑπὸ τοῦ λόγου ἤρχετο ἐξαγριαίνεσθαι , προσέβλεψα αὐτὸν πρότερος , [ 336ε ] ὥστε αὐτῷ οἷός τ᾽ ἐγενόμην ἀποκρίνασθαι , καὶ εἶπον ὑποτρέμων : Θρασύμαχε , μὴ χαλεπὸς ἡμῖν ἴσθι : εἰ γάρ τι ἐξαμαρτάνομεν ἐν τῇ τῶν λόγων σκέψει ἐγώ τε καὶ ὅδε , εὖ ἴσθι ὅτι ἄκοντες ἁμαρτάνομεν . μὴ γὰρ δὴ οἴου , εἰ μὲν χρυσίον ἐζητοῦμεν , οὐκ ἄν ποτε ἡμᾶς ἑκόντας εἶναι ὑποκατακλίνεσθαι ἀλλήλοις ἐν τῇ ζητήσει καὶ διαφθείρειν τὴν εὕρεσιν αὐτοῦ , δικαιοσύνην δὲ ζητοῦντας , πρᾶγμα πολλῶν χρυσίων τιμιώτερον , ἔπειθ᾽ οὕτως ἀνοήτως ὑπείκειν ἀλλήλοις καὶ οὐ σπουδάζειν ὅτι μάλιστα φανῆναι αὐτό . οἴου γε σύ , φίλε . ἀλλ᾽ οἶμαι οὐ δυνάμεθα : ἐλεεῖσθαι οὖν ἡμᾶς πολὺ [ 337 ] [ 337α ] μᾶλλον εἰκός ἐστίν που ὑπὸ ὑμῶν τῶν δεινῶν χαλεπαίνεσθαι .

( 52 ) 32% GRC
( 111 ) 68% GRC - ENG

( 156 ) 64% GRC - ENG
( 88 ) 36% ENG