Anabasis(1.4.8-12)-Xenophon

Alicia Tu /
  • Created on 2024-05-10 05:54:04
  • Modified on 2024-05-10 19:56:40
  • Aligned by Alicia Tu
Ἑλληνική Transliterate
English
Κῦρος δὲ συγκαλέσας τοὺς στρατηγοὺς εἶπεν : ἀπολελοίπασιν ἡμᾶς Ξενίας καὶ Πασίων . ἀλλ᾽ εὖ γε μέντοι ἐπιστάσθων ὅτι οὔτε ἀποδεδράκασιν : οἶδα γὰρ ὅπῃ οἴχονται : οὔτε ἀποπεφεύγασιν : ἔχω γὰρ τριήρεις ὥστε ἑλεῖν τὸ ἐκείνων πλοῖον : ἀλλὰ μὰ τοὺς θεοὺς οὐκ ἔγωγε αὐτοὺς διώξω , οὐδ᾽ ἐρεῖ οὐδεὶς ὡς ἐγὼ ἕως μὲν ἂν παρῇ τις χρῶμαι , ἐπειδὰν δὲ ἀπιέναι βούληται , συλλαβὼν καὶ αὐτοὺς κακῶς ποιῶ καὶ τὰ χρήματα ἀποσυλῶ . ἀλλὰ ἴτωσαν , εἰδότες ὅτι κακίους εἰσὶ περὶ ἡμᾶς ἡμεῖς περὶ ἐκείνους . καίτοι ἔχω γε αὐτῶν καὶ τέκνα καὶ γυναῖκας ἐν Τράλλεσι φρουρούμενα : ἀλλ᾽ οὐδὲ τούτων στερήσονται , ἀλλ᾽ ἀπολήψονται τῆς πρόσθεν ἕνεκα περὶ ἐμὲ ἀρετῆς . καὶ μὲν ταῦτα εἶπεν : οἱ δὲ Ἕλληνες , εἴ τις καὶ ἀθυμότερος ἦν πρὸς τὴν ἀνάβασιν , ἀκούοντες τὴν Κύρου ἀρετὴν ἥδιον καὶ προθυμότερον συνεπορεύοντο .
μετὰ ταῦτα Κῦρος ἐξελαύνει σταθμοὺς τέτταρας παρασάγγας εἴκοσιν ἐπὶ τὸν Χάλον ποταμόν , ὄντα τὸ εὖρος πλέθρου , πλήρη δ᾽ ἰχθύων μεγάλων καὶ πραέων , οὓς οἱ Σύροι θεοὺς ἐνόμιζον καὶ ἀδικεῖν οὐκ εἴων , οὐδὲ τὰς περιστεράς . αἱ δὲ κῶμαι ἐν αἷς ἐσκήνουν Παρυσάτιδος ἦσαν εἰς ζώνην δεδομέναι .
ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς πέντε παρασάγγας τριάκοντα ἐπὶ τὰς πηγὰς τοῦ Δάρδατος ποταμοῦ , οὗ τὸ εὖρος πλέθρου . ἐνταῦθα ἦσαν τὰ Βελέσυος βασίλεια τοῦ Συρίας ἄρξαντος , καὶ παράδεισος πάνυ μέγας καὶ καλός , ἔχων πάντα ὅσα ὧραι φύουσι . Κῦρος δ᾽ αὐτὸν ἐξέκοψε καὶ τὰ βασίλεια κατέκαυσεν .
ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς τρεῖς παρασάγγας πεντεκαίδεκα ἐπὶ τὸν Εὐφράτην ποταμόν , ὄντα τὸ εὖρος τεττάρων σταδίων : καὶ πόλις αὐτόθι ᾠκεῖτο μεγάλη καὶ εὐδαίμων Θάψακος ὄνομα . ἐνταῦθα ἔμεινεν ἡμέρας πέντε . καὶ Κῦρος μεταπεμψάμενος τοὺς στρατηγοὺς τῶν Ἑλλήνων ἔλεγεν ὅτι ὁδὸς ἔσοιτο πρὸς βασιλέα μέγαν εἰς Βαβυλῶνα : καὶ κελεύει αὐτοὺς λέγειν ταῦτα τοῖς στρατιώταις καὶ ἀναπείθειν ἕπεσθαι .
οἱ δὲ ποιήσαντες ἐκκλησίαν ἀπήγγελλον ταῦτα · οἱ δὲ στρατιῶται ἐχαλέπαινον τοῖς στρατηγοῖς , καὶ ἔφασαν αὐτοὺς πάλαι ταῦτʼ εἰδότας κρύπτειν , καὶ οὐκ ἔφασαν ἰέναι , ἐὰν μή τις αὐτοῖς χρήματα διδῷ , ὥσπερ τοῖς προτέροις μετὰ Κύρου ἀναβᾶσι παρὰ τὸν πατέρα τοῦ Κύρου , καὶ ταῦτα οὐκ ἐπὶ μάχην ἰόντων , ἀλλὰ καλοῦντος τοῦ πατρὸς Κῦρον .
Cyrus , however , called the generals together and said :
Xenias and Pasion have deserted us . But let them , nevertheless , know full well that they have not escaped from me—either by stealth , for I know in what direction they have gone , or by speed , for I have men-of-war with which I can overtake their craft . But for my part , I swear by the gods that I shall not pursue them , nor shall anyone say about me that I use a man so long as he is with me and then , when he wants to leave me , seize him and maltreat him and despoil him of his possessions . Nay , let them go , with the knowledge that their behaviour toward us is worse than ours toward them . To be sure , I have their wives and children under guard in Tralles , but I shall not deprive them of these , either , for they shall receive them back because of their former excellence in my service .
Such were his words ; as for the Greeks , even those who had been somewhat despondent in regard to the upward march , when they heard of the magnanimity of Cyrus they continued on their way with greater satisfaction and eagerness . After this Cyrus marched four stages , twenty parasangs , to the Chalus river , which is a plethrum in width and full of large , tame fish ; these fish the Syrians regarded as gods , and they would not allow anyone to harm them , or the doves , either . And the villages in which the troops encamped belonged to Parysatis , for they had been given her for girdle-money . From there Cyrus marched five stages , thirty parasangs , to the sources of the Dardas river , the width of which is a plethrum . There was the palace of Belesys , the late ruler of Syria , and a very large and beautiful park containing all the products of the seasons . But Cyrus cut down the park and burned the palace .
Thence he marched three stages , fifteen parasangs , to the Euphrates river , the width of which was four stadia ; and on the river was situated a large and prosperous city named Thapsacus . There he remained five days . And Cyrus summoned the generals of the Greeks and told them that the march was to be to Babylon , against the Great King ; he directed them , accordingly , to explain this to the soldiers and try to persuade them to follow .
So the generals called an assembly and made this announcement ; and the soldiers were angry with the generals , and said that they had known about this for a long time , but had been keeping it from the troops ; furthermore , they refused to go on unless they were given money , [ * ] as were the men who made the journey with Cyrus before , when he went to visit his father ; they had received the donation , even though they marched , not to battle , but merely because Cyrus’ father summoned him .

( 67 ) 18% GRC
( 296 ) 82% GRC - ENG

( 375 ) 68% GRC - ENG
( 177 ) 32% ENG