Hyunmin Shin

Tufts University

Plato Republic 330e

EnglishἙλληνική

plato's republic 1.340a

Hyunmin Shin /
Ἑλληνική Transliterate
English

( 21 ) 26% GRC
( 61 ) 74% GRC - ENG

( 86 ) 65% GRC - ENG
( 46 ) 35% ENG

greek2final

Hyunmin Shin /
  • Created on 2024-05-10 22:28:15
  • Modified on 2024-05-10 23:37:35
  • Aligned by Hyunmin Shin
Ἑλληνική Transliterate
English
351a
τὸν λόγον , ὁποῖόν τι τυγχάνει ὂν δικαιοσύνη πρὸς ἀδικίαν . ἐλέχθη γάρ που ὅτι καὶ δυνατώτερον καὶ ἰσχυρότερον εἴη ἀδικία δικαιοσύνης : νῦν δέ γ᾽ , ἔφην , εἴπερ σοφία τε καὶ ἀρετή ἐστιν δικαιοσύνη , ῥᾳδίως οἶμαι φανήσεται καὶ ἰσχυρότερον ἀδικίας , ἐπειδήπερ ἐστὶν ἀμαθία ἀδικία— οὐδεὶς ἂν ἔτι τοῦτο ἀγνοήσειεν—ἀλλ᾽ οὔ τι οὕτως ἁπλῶς , Θρασύμαχε , ἔγωγε ἐπιθυμῶ , ἀλλὰ τῇδέ πῃ σκέψασθαι :


b
πόλιν φαίης ἂν ἄδικον εἶναι καὶ ἄλλας πόλεις ἐπιχειρεῖν δουλοῦσθαι ἀδίκως καὶ καταδεδουλῶσθαι , πολλὰς δὲ καὶ ὑφ᾽ ἑαυτῇ ἔχειν δουλωσαμένην ;
πῶς γὰρ οὔκ ; ἔφη . καὶ τοῦτό γε ἀρίστη μάλιστα ποιήσει καὶ τελεώτατα οὖσα ἄδικος .
μανθάνω , ἔφην , ὅτι σὸς οὗτος ἦν λόγος . ἀλλὰ τόδε περὶ αὐτοῦ σκοπῶ : πότερον κρείττων γιγνομένη πόλις πόλεως ἄνευ δικαιοσύνης τὴν δύναμιν ταύτην ἕξει , ἀνάγκη αὐτῇ μετὰ δικαιοσύνης ;


C
εἰ μέν , ἔφη , ὡς σὺ ἄρτι ἔλεγες ἔχει—ἡ δικαιοσύνη σοφία—μετὰ δικαιοσύνης : εἰ δ᾽ ὡς ἐγὼ ἔλεγον , μετὰ ἀδικίας .
πάνυ ἄγαμαι , ἦν δ᾽ ἐγώ , Θρασύμαχε , ὅτι οὐκ ἐπινεύεις μόνον καὶ ἀνανεύεις , ἀλλὰ καὶ ἀποκρίνῃ πάνυ καλῶς .
σοὶ γάρ , ἔφη , χαρίζομαι .
εὖ γε σὺ ποιῶν : ἀλλὰ δὴ καὶ τόδε μοι χάρισαι καὶ λέγε : δοκεῖς ἂν πόλιν στρατόπεδον λῃστὰς κλέπτας ἄλλο τι ἔθνος , ὅσα κοινῇ ἐπί τι ἔρχεται ἀδίκως , πρᾶξαι ἄν τι δύνασθαι , εἰ ἀδικοῖεν ἀλλήλους ;
D
οὐ δῆτα , δ᾽ ὅς .
τί δ᾽ εἰ μὴ ἀδικοῖεν ; οὐ μᾶλλον ;
πάνυ γε .
στάσεις γάρ που , Θρασύμαχε , γε ἀδικία καὶ μίση καὶ μάχας ἐν ἀλλήλοις παρέχει , δὲ δικαιοσύνη ὁμόνοιαν καὶ φιλίαν : γάρ ;
ἔστω , δ᾽ ὅς , ἵνα σοι μὴ διαφέρωμαι .
ἀλλ᾽ εὖ γε σὺ ποιῶν , ἄριστε . τόδε δέ μοι λέγε : ἆρα εἰ τοῦτο ἔργον ἀδικίας , μῖσος ἐμποιεῖν ὅπου ἂν ἐνῇ , οὐ καὶ ἐν ἐλευθέροις τε καὶ δούλοις ἐγγιγνομένη μισεῖν ποιήσει ἀλλήλους καὶ στασιάζειν καὶ ἀδυνάτους εἶναι κοινῇ μετ᾽


E
ἀλλήλων πράττειν ;
πάνυ γε .
τί δὲ ἂν ἐν δυοῖν ἐγγένηται ; οὐ διοίσονται καὶ μισήσουσιν καὶ ἐχθροὶ ἔσονται ἀλλήλοις τε καὶ τοῖς δικαίοις ;

What is the nature of injustice as compared with justice ? For the statement made , I believe , was that injustice is a more potent and stronger thing than justice . But now , " I said , " if justice is wisdom and virtue , it will easily , I take it , be shown to be also a stronger thing than injustice , since injustice is ignorance—no one could now fail to recognize that—but what I want is not quite so simple1 as that . I wish , Thrasymachus , to consider it in some such fashion as this . A city , you would say , may be unjust and

b
try to enslave other cities unjustly , have them enslaved and hold many of them in subjection . " " Certainly , " he said ; " and this is what the best state will chiefly do , the state whose injustice is most complete . " " I understand , " I said , " that this was your view . But the point that I am considering is this , whether the city that thus shows itself superior to another will have this power without justice or whether she must of necessity combine it with justice . "

c
" If , 1 " he replied , " what you were just now saying holds good , that justice is wisdom , with justice ; if it is as I said , with injustice . " " Admirable , Thrasymachus , " I said ; " you not only nod assent and dissent , but give excellent answers . " " I am trying to please you , " he replied .
" Very kind of you . But please me in one thing more and tell me this : do you think that a city , 2 an army , or bandits , or thieves , or any other group that attempted any action in common , could accomplish anything if they wronged one another ? "

d
" Certainly not , " said he . " But if they didn ' t , wouldn ' t they be more likely to ? " " Assuredly . " " For factions , Thrasymachus , are the outcome of injustice , and hatreds and internecine conflicts , but justice brings oneness of mind and love . Is it not so ? " " So be it , " he replied , " not to differ from you . " " That is good of you , my friend ; but tell me this : if it is the business of injustice to engender hatred wherever it is found , will it not , when it springs up either among freemen or slaves , cause them to hate and be at strife with one another , and make them incapable

e
of effective action in common ? " " By all means . " " Suppose , then , it springs up between two , will they not be at outs with and hate each other and be enemies both to one another and to the just ?

( 81 ) 21% GRC
( 296 ) 79% GRC - ENG

( 385 ) 72% GRC - ENG
( 149 ) 28% ENG

3/13hw

Hyunmin Shin /
  • Created on 2024-05-11 01:26:16
  • Modified on 2024-05-11 01:41:37
  • Aligned by Hyunmin Shin
Ἑλληνική Transliterate
English
καὶ ἐγὼ ἀκούσας ἐξεπλάγην καὶ προσβλέπων αὐτὸν ἐφοβούμην , καί μοι δοκῶ , εἰ μὴ πρότερος ἑωράκη αὐτὸν ἐκεῖνος ἐμέ , ἄφωνος ἂν γενέσθαι . νῦν δὲ ἡνίκα ὑπὸ τοῦ λόγου ἤρχετο ἐξαγριαίνεσθαι , προσέβλεψα αὐτὸν πρότερος , [ 336ε ] ὥστε αὐτῷ οἷός τ᾽ ἐγενόμην ἀποκρίνασθαι , καὶ εἶπον ὑποτρέμων : Θρασύμαχε , μὴ χαλεπὸς ἡμῖν ἴσθι : εἰ γάρ τι ἐξαμαρτάνομεν ἐν τῇ τῶν λόγων σκέψει ἐγώ τε καὶ ὅδε , εὖ ἴσθι ὅτι ἄκοντες ἁμαρτάνομεν . μὴ γὰρ δὴ οἴου , εἰ μὲν χρυσίον ἐζητοῦμεν , οὐκ ἄν ποτε ἡμᾶς ἑκόντας εἶναι ὑποκατακλίνεσθαι ἀλλήλοις ἐν τῇ ζητήσει καὶ διαφθείρειν τὴν εὕρεσιν αὐτοῦ , δικαιοσύνην δὲ ζητοῦντας , πρᾶγμα πολλῶν χρυσίων τιμιώτερον , ἔπειθ᾽ οὕτως ἀνοήτως ὑπείκειν ἀλλήλοις καὶ οὐ σπουδάζειν ὅτι μάλιστα φανῆναι αὐτό . οἴου γε σύ , φίλε . ἀλλ᾽ οἶμαι οὐ δυνάμεθα : ἐλεεῖσθαι οὖν ἡμᾶς πολὺ [ 337 ] [ 337α ] μᾶλλον εἰκός ἐστίν που ὑπὸ ὑμῶν τῶν δεινῶν χαλεπαίνεσθαι .


( 33 ) 20% GRC
( 130 ) 80% GRC - ENG

( 217 ) 87% GRC - ENG
( 32 ) 13% ENG