Odyssey 8, 272-332

Lmaybank /
  • Created on 2024-05-09 07:31:09
  • Modified on 2024-06-05 15:03:12
  • Translated by Laetitia Maybank
  • Aligned by Lmaybank
Ἑλληνική Transliterate
English
Ἥφαιστος δ᾽ ὡς οὖν θυμαλγέα μῦθον ἄκουσε ,
βῆ ῥ᾽ ἴμεν ἐς χαλκεῶνα κακὰ φρεσὶ βυσσοδομεύων ,
ἐν δ᾽ ἔθετ᾽ ἀκμοθέτῳ μέγαν ἄκμονα , κόπτε δὲ δεσμοὺς
ἀρρήκτους ἀλύτους , ὄφρ᾽ ἔμπεδον αὖθι μένοιεν . 275
αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τεῦξε δόλον κεχολωμένος Ἄρει ,
βῆ ῥ᾽ ἴμεν ἐς θάλαμον , ὅθι οἱ φίλα δέμνι᾽ ἔκειτο ,
ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ἑρμῖσιν χέε δέσματα κύκλῳ ἁπάντῃ :
πολλὰ δὲ καὶ καθύπερθε μελαθρόφιν ἐξεκέχυντο ,
ἠύτ᾽ ἀράχνια λεπτά , τά γ᾽ οὔ κέ τις οὐδὲ ἴδοιτο , 280
οὐδὲ θεῶν μακάρων : πέρι γὰρ δολόεντα τέτυκτο .
αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντα δόλον περὶ δέμνια χεῦεν ,
εἴσατ᾽ ἴμεν ἐς Λῆμνον , ἐυκτίμενον πτολίεθρον ,
οἱ γαιάων πολὺ φιλτάτη ἐστὶν ἁπασέων .
οὐδ᾽ ἀλαοσκοπιὴν εἶχε χρυσήνιος Ἄρης , 285
ὡς ἴδεν Ἥφαιστον κλυτοτέχνην νόσφι κιόντα :
βῆ δ᾽ ἰέναι πρὸς δῶμα περικλυτοῦ Ἡφαίστοιο
ἰσχανόων φιλότητος ἐυστεφάνου Κυθερείης .
δὲ νέον παρὰ πατρὸς ἐρισθενέος Κρονίωνος
ἐρχομένη κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζεθ᾽ : δ᾽ εἴσω δώματος ᾔει , 290
ἔν τ᾽ ἄρα οἱ φῦ χειρί , ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζε :
‘δεῦρο , φίλη , λέκτρον δε τραπείομεν εὐνηθέντες :
οὐ γὰρ ἔθ᾽ Ἥφαιστος μεταδήμιος , ἀλλά που ἤδη
οἴχεται ἐς Λῆμνον μετὰ Σίντιας ἀγριοφώνους .
ὣς φάτο , τῇ δ᾽ ἀσπαστὸν ἐείσατο κοιμηθῆναι . 295
τὼ δ᾽ ἐς δέμνια βάντε κατέδραθον : ἀμφὶ δὲ δεσμοὶ
τεχνήεντες ἔχυντο πολύφρονος Ἡφαίστοιο ,
οὐδέ τι κινῆσαι μελέων ἦν οὐδ᾽ ἀναεῖραι .
καὶ τότε δὴ γίγνωσκον , τ᾽ οὐκέτι φυκτὰ πέλοντο .
ἀγχίμολον δέ σφ᾽ ἦλθε περικλυτὸς ἀμφιγυήεις , 300
αὖτις ὑποστρέψας πρὶν Λήμνου γαῖαν ἱκέσθαι :
Ἠέλιος γάρ οἱ σκοπιὴν ἔχεν εἶπέ τε μῦθον .
βῆ δ᾽ ἴμεναι πρὸς δῶμα φίλον τετιημένος ἦτορ :
ἔστη δ᾽ ἐν προθύροισι , χόλος δέ μιν ἄγριος ᾕρει :
σμερδαλέον δ᾽ ἐβόησε , γέγωνέ τε πᾶσι θεοῖσιν : 305
‘Ζεῦ πάτερ ἠδ᾽ ἄλλοι μάκαρες θεοὶ αἰὲν ἐόντες ,
δεῦθ᾽ , ἵνα ἔργα γελαστὰ καὶ οὐκ ἐπιεικτὰ ἴδησθε ,
ὡς ἐμὲ χωλὸν ἐόντα Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη
αἰὲν ἀτιμάζει , φιλέει δ᾽ ἀίδηλον Ἄρηα ,
οὕνεχ᾽ μὲν καλός τε καὶ ἀρτίπος , αὐτὰρ ἐγώ γε 310
ἠπεδανὸς γενόμην . ἀτὰρ οὔ τί μοι αἴτιος ἄλλος ,
ἀλλὰ τοκῆε δύω , τὼ μὴ γείνασθαι ὄφελλον .
ἀλλ᾽ ὄψεσθ᾽ , ἵνα τώ γε καθεύδετον ἐν φιλότητι
εἰς ἐμὰ δέμνια βάντες , ἐγὼ δ᾽ ὁρόων ἀκάχημαι .
οὐ μέν σφεας ἔτ᾽ ἔολπα μίνυνθά γε κειέμεν οὕτως 315
καὶ μάλα περ φιλέοντε : τάχ᾽ οὐκ ἐθελήσετον ἄμφω
εὕδειν : ἀλλά σφωε δόλος καὶ δεσμὸς ἐρύξει ,
εἰς κέ μοι μάλα πάντα πατὴρ ἀποδῷσιν ἔεδνα ,
ὅσσα οἱ ἐγγυάλιξα κυνώπιδος εἵνεκα κούρης ,
οὕνεκά οἱ καλὴ θυγάτηρ , ἀτὰρ οὐκ ἐχέθυμος . 320
ὣς ἔφαθ᾽ , οἱ δ᾽ ἀγέροντο θεοὶ ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ :
ἦλθε Ποσειδάων γαιήοχος , ἦλθ᾽ ἐριούνης
Ἑρμείας , ἦλθεν δὲ ἄναξ ἑκάεργος Ἀπόλλων .
θηλύτεραι δὲ θεαὶ μένον αἰδοῖ οἴκοι ἑκάστη .
ἔσταν δ᾽ ἐν προθύροισι θεοί , δωτῆρες ἑάων : 325
ἄσβεστος δ᾽ ἄρ᾽ ἐνῶρτο γέλως μακάρεσσι θεοῖσι
τέχνας εἰσορόωσι πολύφρονος Ἡφαίστοιο .
ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον :
‘οὐκ ἀρετᾷ κακὰ ἔργα : κιχάνει τοι βραδὺς ὠκύν ,
ὡς καὶ νῦν Ἥφαιστος ἐὼν βραδὺς εἷλεν Ἄρηα 330
ὠκύτατόν περ ἐόντα θεῶν οἳ Ὄλυμπον ἔχουσιν ,
χωλὸς ἐὼν τέχνῃσι : τὸ καὶ μοιχάγρι᾽ ὀφέλλει .
But when Hephaestos heard the grievous tale ,
Went to go into the forge , secretly planning bad things in his mind
And he put on the anvil-block , the great anvil , he was striking unbreakable chains ,
Not to be loosed , so that they would stay , without stirring , there .
Nevertheless , when he , having been provoked , built the cunning trick for Ares ,
He went to go into the sea , where the lovely bed to him lay .
Around the bedposts , he spread the bonds in a circle , in all directions :
And , from the rafters above , many things hung suspended ,
Just as a spider’s web with fine threads , [ so that ] at least nobody would see them in any way ,
Not even [ someone ] of the blessed gods : for he had built around the things craftily made .
But when he was spreading the cunning trick around the whole bed ,
He went to go into Lemnos , the well-built city ,
Which is dearest to him , by a lot , of all of the lands .
Ares , with reins of gold , was not keeping a careless watch ,
When he saw Hephaestus , famed for his art , going aloof :
He went to go towards the house of famed Hephaestos ,
yearning for the sexual love of beautifully crowned Cythereia .
But she , recently , having come from [ her ] father , mighty Kronos ,
Was sitting down : but he was going into the house ,
he fixed [ his ] hold into her hand , and he was speaking a word and was calling [ her ] out by name :

‘Come to bed , love , let us be delighted , having sex :
Yet , Hephaestus is not here , but he is now gone somewhere ,
Into Lemnos , and among the rough-speaking Skintians .
Thus he spoke , and to her it seemed welcome to lie [ together ] .
The two , having gone to bed , they fell asleep : and the cunningly-wrought chains ,
Of ingenious Hephaestos , shed themselves around ,
in no way were they [ able ] to move nor to raise [ their ] limbs .
And then they perceived that [ the chains ] came to be no longer escapable .
The man , famous for [ his ] crooked feet , came near to them ,
and after having turned back again , before he arrived at the Lemnian land :

For Helios was keeping watch for him and he spoke [ to him ] of the matter :
[ Hephaestos ] went to go towards [ his ] beloved house , [ with his ] heart having been troubled ,
He stood in the doorway , and fierce anger was seizing him :
He shouted loudly , and made himself heard to all the gods :
‘Father Zeus , and other gods , always being blessed ,
Come here , so that you may see [ this ] laughable , intolerable affair ,
How Aphrodite , being the daughter of Zeus ,
Always un-esteemed me , being lame ,
But she loves destructive Ares ,
Because he [ is ] shapely and sound of foot , however I myself
Was born feeble . But , none other [ is ] blameworthy to me ,
But [ my ] two parents , thus [ would that ] they had not begotten me ! .
But you will see where these two [ are ] sleeping in sexual love ,
Going into my bed , and I lamented , having sight of [ it ] .
Not yet did I indeed expect them to lie down in this way for a short time ,
[ those ] two loving [ each other ] so very much : quickly , both will not be willing
To sleep : but the cunning trick and the chain will confine them both ,
Into [ which ] if the father has not really restored all the wedding-gifts to me ,
Such great [ gifts which ] I handed over on account of a shameless girl
In that his daughter [ is ] fair , but not under self-control .

Thus he spoke , and the gods gathered in his house , towards the bronze floor ,
Earth-embracing Poseidon came , Hermes the helper came ,
And lord Apollo , the far-shooter .
The more female goddesses were remaining at each [ of their ] homes , with a sense of propriety ,
And the Gods were standing in the doorway , the bestowers of good fortune :
The inextinguishable laughter of the blessed gods broke out ,
[ the gods ] seeing the contrivance of ingenious Hephaestos .
Thus , someone said , having looked at someone nearby :

‘Wrongful deeds do not thrive ; [ what is ] slow to you overtakes the swift ;
And thus now Hephaestus , being slow , has overtaken Ares ,
Being the swiftest of the gods , those who hold Olympus .
Being lame [ he succeeded ] with contrivances : and [ Ares ] owes the adulterer’s fine .

( 127 ) 23% GRC
( 415 ) 77% GRC - ENG

( 650 ) 73% GRC - ENG
( 246 ) 27% ENG