Cédric Demmer

Assessment (ICS), paragraph 21

Cédric Demmer /
 • Created on 2019-05-28 12:47:01
 • Modified on 2019-05-31 11:21:16
 • Translated by Cédric Demmer
 • Aligned by Cédric Demmer
Ἑλληνική
Latin
Latin
Ὡς οὖν ἦρεν πάντας τοὺς ἁγίους τοῦ Χριστοῦ ἐκ τῆς συμβουλίας τῆς Δομετίλλας , Αὐρηλιανὸς εἶπεν πρὸς Σουλπίκιον καὶ Σερβιλιανὸν τοὺς λαμπροτάτους ἱλλουστρίους · ' Γινώσκω ὑμᾶς ἑσχηκέναι εὐγενίδας ὁρμαστὰς καὶ τῆς Δομετίλλας συνθηλασάσας , λέγω δὴ τὴν Εὐφροσύνην καὶ Θεοδώραν , τὰς σοφωτάτας παρθένους . Ὅμως παραινῶ ὑμᾶς , ὅτε μεταστείλω ἐκ τῆς νήσου εἰς τὴν Καμπανίαν τὴν Δομετίλλαν , αὗται πρὸς αὐτὴν χάριν τοῦ ἐπισκέψασθαι ἀπελεύσονται , ὅπως τὸν λογισμὸν αὐτῆς πρὸς τὴν ἐμὴν γνώμην μεταπείσουσιν . Ὅτε δὲ μετεστάλη ἐκ τῆς Ποντιανῆς νήσου ἐν Ταρρακίνῃ ἦλθον πρὸς αὐτὴν Εὐφροσύνη ετ καὶ Θεοδώρα καὶ ἤρξαντο τέρπεσθαι ἐν τῷ ἅμα · καὶ ἐν τῷ συναριστᾶν ἐκείνας Δομετίλλα ταῖς νηστείαις καὶ ταῖς προσευχαῖς ἐσχόλαζεν . Καὶ λέγουσιν αὐτῇ ἐκεῖναι · ' Ἄρτι ὅτι ἡμεῖς ἐσθίομεν καὶ ἀνδράσιν συνεζεύχθημεν , οὐ δυνάμεθα σέβειν τὸν θεόν ' ; Πρὸς ταῦτα Δομετίλλα ἀποκριθεῖσα εἶπεν · ' Ἐν ὅσῳ ἔχετε εὐγενεστάτους ἄνδρας , ἐὰν θελήσουσιν ὑμᾶς ἐκ τοῦ πόθου αὐτῶν τινες ἀγενεῖς διαχωρίσαι , ὅπως αὐτοὶ ὑμᾶς λάβωσιν συμβίους , ἡδέως καταδέχεσθε ' ; Αἱ δὲ ἀπεκρίθησαν · ' Μὴ γένοιτο ἡμᾶς τι τοιοῦτον ὑπομεῖναι ' . Δομετίλλα εἶπεν · ' Ὡσαύτως κἀγὼ ἔχων μέγαν καὶ θαυμαστὸν νυμφίον οὐδαμῶς δυνήσομαι ἑτέρῳ ἀνδρὶ συναφθῆναι . Αὐτὸς γὰρ ἐπηγγείλατο ταῖς διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ φυλαττούσαις τὴν παρθενείαν ἄμεμπτος εἶναι νυμφίος καὶ δωρήσασθαι αὐταῖς ζωὴν τὴν αἰώνιον , ὅστις τυφλοὺς ἀνέβλεψεν , λεπροὺς ἐκάθαρεν , νεκρὸις ἀνήγειρεν . Ταῦτα τὰ σημεῖα ἐποίησεν , ἵνα πᾶσιν δείξῃ καὶ πάντες εἰς αὐτὸν πιστεύσωσιν . '
Factum est autem , postquam omnes Dei Sanctos tulit a solatio Domitillæ Aurelianus , dixit ad Sulpitium et Servilianum , juvenes illustres viros : Scio quia conlactaneas Domitillæ habetis sponsas , id est , Euphrosynam et Theodoram virgines sapientissimas . Cum ergo Domitillam deponi fecero de insula ad Campaniam , istæ ad illam visitandi gratia vadant , et suasione sua revocent ad gratiam meam animum ejus . Cum ergo deposita esset Domitilla de insula Pontiana ad Terracinam , et venissent ad eam Euphrosyna et Theodora , invicem habuerunt gaudium magnum . Interea ad convivium dum venissent , prandentibus illis Domitilla jejuniis et orationibus vacabat . Tunc dixerunt ei conlactaneæ ejus : Modo quia nos prandemus et maritos accipimus , non possumus colere Deum tuum . Dicit eis Domitilla : Cum habeatis vos sponsos nobiles viros , quid faceretis si vellent vos ab amore eorum aliquæ ignobiles revocare supprimæque personæ , ut ipsi vos maritas acciperent ? Respondentes dixerunt : Avertat hoc Deus a mentibus nostris . Quibus Domitilla ait : Ita et a mea mente , quia magnum sponsum habeo , filium Dei , qui de cælo descendit , et promisit virginitatem diligentibus , se earum sponsum esse , quæ propter amorem ejus custodirent virginitatem , et dare eis vitam æternam : ita ut post exitum animarum earum introducat eas in thalamum æternum in cælis , et faciat eas gaudere cum Angelis , et inter flores aromatum in medio paradisi semper gratulari et sine fine in conviviis epulari . Cum hæc promitteret filius Dei , et nullus ei vellet credere , cœpit cæcos illuminare , leprosos mundare , omnes infirmitates curare , etiam mortuos suscitare ; sicque factum est ut se verum Deum ostenderet et doceret , et omnes in eum crederent .
Postquam igitur sanctos omnes , qui sanctæ Domitillæ erant solatio , e medio sustulit Aurelianus , dixit ad Sulpitium et Servilianum illustres juvenes : Scio conlactaneas Domitillæ Euphrosynam et Theodoram vos habere sponsas , virgines sapientissimas . Ubi ergo Domitillam ego ex insula in Campaniam revocavero , illæ invisendi gratia ad eam accedant , ut sua persuasione inducant eam ad obsequendum mihi . Itaque Domitilla ex Pontia insula Taracinas perducta , Euphrosyna et Theodora venerunt ad eam , pariterque magno sunt gaudio affectæ . Cum autem ventum effet ad epulas , illis prandentibus , Domitilla jejuniis et precibus dabat operam . Dixerunt autem ei Euphrosyna et Theodora : Dum prandemus nos et viris nubimus , non possumus colere Deum tuum ? Respondit Domitilla : Vos quidem sponsos habetis , viros nobiles . Quod si vero alii ignobiles et humili loco nati , ab illes avocare vos vellent , sibique ; matrimonio jungere , num vos illis pareretis ? Euphrosyna et Theodora dixerunt : Avertat hoc Deus a mentibus nostris . Tum Domitilla , Avertat , inquit , et a mente mea . Magnum enim ego sponsum habeo filium Dei , qui de cælo descendens , promisit se illarum fore sponsum , quæ virginitatem ament , suique amore in virginitate permanentibus daturum se vitam æternam , et e corpore abeuntes ducturum in cælos , in thalamum suum sempiternum , ubi cum angelis exultent , et inter flores aromatum in medio paradisi vitam vivant jucundissimam , et sine sine spelndissime epulentur . Cum autem ille hæc promitteret , et dictis eius fides non haberetur , cæcis visum reformavit , leprosos curavit , morbos omnes depulit , mortuos excitavit . Atque hunc in modum verum se Dei filium declaravit , et multi in eum crediderunt .

( 82 ) 33% GRC
( 166 ) 67% GRC - LAT

( 199 ) 68% GRC - LAT
( 94 ) 32% LAT

( 199 ) 68% GRC - LAT
( 94 ) 32% LAT

Assessment (ICS), paragraph 22

Cédric Demmer /
 • Created on 2019-05-28 14:13:58
 • Modified on 2019-05-31 09:43:51
 • Translated by CedricDemmer
 • Aligned by Cédric Demmer
Ἑλληνική
Latin
Latin
Λέγει αὐτῇ Θεοδώρα · ' Ἀδελφὸν ἔχω νεώτερον , ὃν αὐτὴ ἐγνως , ὄνομα Ἡρώδην · ἀλλὰ πρὸ ἑνὸς τούτου χρόνου πήρωσις τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῷ ἐπῆλθεν . Τοῦτον ἐν τῷ τοῦ θεοῦ σου ὀνόματι ἐὰν φωτίσῃς , πιστείσομεν τοῖς παρά σου εἰρημένοις . ' Καὶ Εὐφροσύνη εἶπεν · , Σὺ μὲν τὸν ἀδελφόν σου τυφλὸν ἐν Ῥώμῃ κατέλιπες , ἐγὼ δὲ ἐνταῦθα ἔχω θυγάτριον τῆς θρεψαμένης με , ἥτις ἐν ἀρρωστίᾳ ἐβωβώθη · ἀκοὴν μὲν πληρεστάτην ἔχει , φωνὴ δὲ καὶ λόγος ἀπέστησαν ἀπ ' αὐτῆς . ' Καὶ ταῦτα εἰποῦσα ἐκέλευσεν αὐτὴν ἀχθῆναι . Τότε Δομετίλλα ὑποστρώσασα ἑαυτὴν εἰς προσευχὴν ἐπὶ ἱκανὰς ὥρας παρεκάλει τὸν θεὸν μετὰ δακρύων ὑπὲρ αὐτῆσ · ἀναστᾶσα δὲ ἐξέτεινεν τὰς χεῖρας αὐτῆς εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ εἶπεν · ' Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ εἰπὼν · ' μεθ ' ὑμῶν εἰμὶ πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνοσ ' , δεῖξον ἀληθῆ ὑπάρχειν τὴν ὑπέρ σου μαρτυρίαν μου . ' Καὶ μετὰ τὸ εἰπεῖν ταῦτα τὸ σημεῖον τοῦ σταυροῦ ποιήσασα ἐπ ' αὐτῇ εἶπεν · ' Ἐν ὀνόματι τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰσοῦ Χριστοῦ ἔλθῇ ἐπί σε ἐγέργεια τῶν χείλεών σου καὶ ἀνοίξῃ τὸ στόμα σου ἀνοίξας τὸ στόμα Ζαχαρίου τοῦ προφήτου κύριος . ' Ἐπὶ ταύτῃ τῇ φωνῇ τῆς ἁγίας Δομετίλλας ἀνέκραξεν κόρη λέγουσα · ' Ἀληθὴς ὑπάρχει θεός σου , Δομετίλλα , καὶ μακάριοι οἱ πιστεύοντες διὰ σοῦ τῷ Χριστῷ τῷ υἱῷ τοῖ θεοῦ τοῦ ζῶντος ' . Τότε ὑπέστρωσαν ἑαυτὰς ἀμφότεραι εἰς τοὺς πόδας αὐτῆς καὶ πιστεύσασαι τῷ Χριστῷ καθιερώθησαν . Ἀχθεὶς δὲ καὶ ἀδελφὸς τῆς Θεοδώρας πηρὸς ὢν διὰ προσευχῆς τῆς Δομετίλλας ἀνέβλεψεν . Ὁμοψύχως οὖν ἄνδρες καὶ γυναῖκες οἱ συνελθόντες ἐκ τῆς πόλεως ἰδόντες τὰ θαυμάσια ταῦτα ἐπίστευσαν τῷ Χριστῷ καὶ ἐβαπτίσθησαν , ὁμοθυμαδὸν δοῦλοι καὶ ἐλεύθεροι , καὶ γένονεν οἶκος , ἐν κατέμενον , καθάπερ ἐκκλησία .
Dicit ei Theodora : Fratrem habeo juvenem , quem nosti Herodem : hic ante istum annum oculorum cæcitatem incurrit : si verum dicis , in Dei tui nomine salva eum . Dicit etiam et Euphrosyna : Tu fratrem Romæ reliquisti cæcum ; ego autem hic habeo filiolam nutricis meæ , quæ in ægritudine muta facta est , auditum quidem integrum habet , sed vox et sermo fugerunt ab ea . Et hæc dicens , fecit eam in ejus adhiberi conspectum . Tunc Domitilla prosternens se in oratione , diutissime flevit : exsurgens autem expandit manus ad cælum , et dixit : Domine Jesu Christe , qui dixisti : Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem seculi ; ostende verum esse testimonium meum . Et cum hæc dixisset , fecit signum Crucis super os mutæ , et dixit : In nomine Domini mei Jesu Christi loquere . Et statim emisit vocem magnam dicens , Verus Deus tuus , Domitilla , et omnia vera sunt quæ de tuo ore protulisti . Tunc miserunt se ambæ ad pedes ejus , et credentes mysteriis Christi consecratæ sunt . Frater etiam Theodoræ adductus cæcus , Domitillæ precibus recepit lumen et mentis et corporis . Universi autem viri et mulieres , qui Pagani ex Urbe venerant , sive servi sive ingenui , videntes hæc crediderunt Christo , et baptizati sunt . Et facta est domus , in qua manebat , quasi ecclesia .
Ait autem ad illam Theodora : Fratrem habeo juvenem , Herodem , jam annum unum oculorum lumine orbatum . Si ergo vera loqueris , sana illum in Dei tui nomine . Ait vero etiam Euphrosyna : Tu quidem Romæ habes fratrem cæcum : ego autem hic habeo filiolam nutricis meæ , quæ ex morbo loquendi beneficium perdidit . Auditus quidem integer est , sed lingua voces et verba formare non potest . Et hæc dicens , curavit puellam eo acciri . Domitilla igitur prosternens se in orationem , flevit diutissime . Deinde surgens , et manus expandens in cælum , dixit : Domine Jesu Christe , qui dixisti , Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem seculi : ostende me verum tibi dixisse testimonium . His dictis , signum Crucis in os mutæ expressit , et ait : In nomine Domini mei Jesu Christi loquere . Mox puella in has erupit voces : Verus est Deus tuus Domitilla , et vera sunt omnia , quæ tuo ore deprompsisti . Tum ambæ se abjecereunt ad pedes Domitillæ , et credentes , mysteriis Christi initiatæ sunt . Frater etiam THeodoræ cæcus eo adductus , Domitillæ precibus et mentis et corporis lumen obtinuit . Porro omnes utriusque sexus homines , tum servi , tum igenui , qui ex urbe eo advenerant , visis his signis , in Christum crediderunt , et baptizati sunt : domusque illa , in qua manebant , instar ecclesiæ cujusdam erat .

( 113 ) 37% GRC
( 193 ) 63% GRC - LAT

( 177 ) 74% GRC - LAT
( 62 ) 26% LAT

( 177 ) 74% GRC - LAT
( 62 ) 26% LAT

Assessment (ICS), paragraph 1

Cédric Demmer /
 • Created on 2019-05-31 00:49:59
 • Modified on 2019-05-31 11:20:47
 • Translated by CedricDemmer
 • Aligned by Cédric Demmer
Texts from: Henskens 1680. Surius 1572.
Latin
Latin

( 26 ) 20% LAT
( 102 ) 80% LAT - LAT

( 101 ) 74% LAT - LAT
( 35 ) 26% LAT

Assessment (ICS), paragraph 22 (translation)

Cédric Demmer /
 • Created on 2019-05-31 01:59:49
 • Modified on 2019-05-31 09:41:03
 • Translated by CedricDemmer
 • Aligned by Cédric Demmer
Texts from: Henskens 1680. Lapidge 2018.
Latin
English
Theodora says to her : ‘I have a young brother Herod , whom you know : he suffers from blindness in his eyes incurred last year . If you speak the truth , heal him in the name of your God . Euphrosyne also said : ‘You left your blind brother at Rome . I have here the little daughter of my nurse , who became mute during an illness ; she has good hearing , but her voice and speech have left her . And on saying these things , she had her brought into her [ Domitilla’s ] presence . Then Domitilla , prostrating herself in prayer , wept for a long time ; getting up , she stretched out her hands to the heavens , and said : ‘O Lord Jesus Christ , Who said , " Behold I am with you all days up to the end of the world " : show that my testimonial is true . And when she had said this , she made the sign of the Cross over the mouth of the mute child , and said : ‘In the name of my Lord Jesus Christ , speak ! And she immediately let out a great sound , saying : ‘Your God is true , Domitilla , and everything which you have said from your mouth is true . Then they both [ Euphrosyne and Theodora ] threw themselves at her feet , and , believing in the mysteries of Christ , were consecrated . The blind brother of Theodora was brought to her ; through the prayers of Domitilla he received the light of his mind and body . All the men and women , who as pagans had come from Rome , whether slaves or freeborn , believed in Christ on seeing these ( miracles ) , and were baptized . And the house in which she was staying became a sort of church .

( 49 ) 21% LAT
( 190 ) 79% LAT - ENG

( 265 ) 80% LAT - ENG
( 67 ) 20% ENG