Assessment (ICS), paragraph 22

Cédric Demmer /
  • Created on 2019-05-28 14:13:58
  • Modified on 2019-05-31 09:43:51
  • Translated by CedricDemmer
  • Aligned by Cédric Demmer
Ἑλληνική
Latin
Latin
Λέγει αὐτῇ Θεοδώρα · ' Ἀδελφὸν ἔχω νεώτερον , ὃν αὐτὴ ἐγνως , ὄνομα Ἡρώδην · ἀλλὰ πρὸ ἑνὸς τούτου χρόνου πήρωσις τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῷ ἐπῆλθεν . Τοῦτον ἐν τῷ τοῦ θεοῦ σου ὀνόματι ἐὰν φωτίσῃς , πιστείσομεν τοῖς παρά σου εἰρημένοις . ' Καὶ Εὐφροσύνη εἶπεν · , Σὺ μὲν τὸν ἀδελφόν σου τυφλὸν ἐν Ῥώμῃ κατέλιπες , ἐγὼ δὲ ἐνταῦθα ἔχω θυγάτριον τῆς θρεψαμένης με , ἥτις ἐν ἀρρωστίᾳ ἐβωβώθη · ἀκοὴν μὲν πληρεστάτην ἔχει , φωνὴ δὲ καὶ λόγος ἀπέστησαν ἀπ ' αὐτῆς . ' Καὶ ταῦτα εἰποῦσα ἐκέλευσεν αὐτὴν ἀχθῆναι . Τότε Δομετίλλα ὑποστρώσασα ἑαυτὴν εἰς προσευχὴν ἐπὶ ἱκανὰς ὥρας παρεκάλει τὸν θεὸν μετὰ δακρύων ὑπὲρ αὐτῆσ · ἀναστᾶσα δὲ ἐξέτεινεν τὰς χεῖρας αὐτῆς εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ εἶπεν · ' Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ εἰπὼν · ' μεθ ' ὑμῶν εἰμὶ πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνοσ ' , δεῖξον ἀληθῆ ὑπάρχειν τὴν ὑπέρ σου μαρτυρίαν μου . ' Καὶ μετὰ τὸ εἰπεῖν ταῦτα τὸ σημεῖον τοῦ σταυροῦ ποιήσασα ἐπ ' αὐτῇ εἶπεν · ' Ἐν ὀνόματι τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰσοῦ Χριστοῦ ἔλθῇ ἐπί σε ἐγέργεια τῶν χείλεών σου καὶ ἀνοίξῃ τὸ στόμα σου ἀνοίξας τὸ στόμα Ζαχαρίου τοῦ προφήτου κύριος . ' Ἐπὶ ταύτῃ τῇ φωνῇ τῆς ἁγίας Δομετίλλας ἀνέκραξεν κόρη λέγουσα · ' Ἀληθὴς ὑπάρχει θεός σου , Δομετίλλα , καὶ μακάριοι οἱ πιστεύοντες διὰ σοῦ τῷ Χριστῷ τῷ υἱῷ τοῖ θεοῦ τοῦ ζῶντος ' . Τότε ὑπέστρωσαν ἑαυτὰς ἀμφότεραι εἰς τοὺς πόδας αὐτῆς καὶ πιστεύσασαι τῷ Χριστῷ καθιερώθησαν . Ἀχθεὶς δὲ καὶ ἀδελφὸς τῆς Θεοδώρας πηρὸς ὢν διὰ προσευχῆς τῆς Δομετίλλας ἀνέβλεψεν . Ὁμοψύχως οὖν ἄνδρες καὶ γυναῖκες οἱ συνελθόντες ἐκ τῆς πόλεως ἰδόντες τὰ θαυμάσια ταῦτα ἐπίστευσαν τῷ Χριστῷ καὶ ἐβαπτίσθησαν , ὁμοθυμαδὸν δοῦλοι καὶ ἐλεύθεροι , καὶ γένονεν οἶκος , ἐν κατέμενον , καθάπερ ἐκκλησία .
Dicit ei Theodora : Fratrem habeo juvenem , quem nosti Herodem : hic ante istum annum oculorum cæcitatem incurrit : si verum dicis , in Dei tui nomine salva eum . Dicit etiam et Euphrosyna : Tu fratrem Romæ reliquisti cæcum ; ego autem hic habeo filiolam nutricis meæ , quæ in ægritudine muta facta est , auditum quidem integrum habet , sed vox et sermo fugerunt ab ea . Et hæc dicens , fecit eam in ejus adhiberi conspectum . Tunc Domitilla prosternens se in oratione , diutissime flevit : exsurgens autem expandit manus ad cælum , et dixit : Domine Jesu Christe , qui dixisti : Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem seculi ; ostende verum esse testimonium meum . Et cum hæc dixisset , fecit signum Crucis super os mutæ , et dixit : In nomine Domini mei Jesu Christi loquere . Et statim emisit vocem magnam dicens , Verus Deus tuus , Domitilla , et omnia vera sunt quæ de tuo ore protulisti . Tunc miserunt se ambæ ad pedes ejus , et credentes mysteriis Christi consecratæ sunt . Frater etiam Theodoræ adductus cæcus , Domitillæ precibus recepit lumen et mentis et corporis . Universi autem viri et mulieres , qui Pagani ex Urbe venerant , sive servi sive ingenui , videntes hæc crediderunt Christo , et baptizati sunt . Et facta est domus , in qua manebat , quasi ecclesia .
Ait autem ad illam Theodora : Fratrem habeo juvenem , Herodem , jam annum unum oculorum lumine orbatum . Si ergo vera loqueris , sana illum in Dei tui nomine . Ait vero etiam Euphrosyna : Tu quidem Romæ habes fratrem cæcum : ego autem hic habeo filiolam nutricis meæ , quæ ex morbo loquendi beneficium perdidit . Auditus quidem integer est , sed lingua voces et verba formare non potest . Et hæc dicens , curavit puellam eo acciri . Domitilla igitur prosternens se in orationem , flevit diutissime . Deinde surgens , et manus expandens in cælum , dixit : Domine Jesu Christe , qui dixisti , Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem seculi : ostende me verum tibi dixisse testimonium . His dictis , signum Crucis in os mutæ expressit , et ait : In nomine Domini mei Jesu Christi loquere . Mox puella in has erupit voces : Verus est Deus tuus Domitilla , et vera sunt omnia , quæ tuo ore deprompsisti . Tum ambæ se abjecereunt ad pedes Domitillæ , et credentes , mysteriis Christi initiatæ sunt . Frater etiam THeodoræ cæcus eo adductus , Domitillæ precibus et mentis et corporis lumen obtinuit . Porro omnes utriusque sexus homines , tum servi , tum igenui , qui ex urbe eo advenerant , visis his signis , in Christum crediderunt , et baptizati sunt : domusque illa , in qua manebant , instar ecclesiæ cujusdam erat .

( 113 ) 37% GRC
( 193 ) 63% GRC - LAT

( 177 ) 74% GRC - LAT
( 62 ) 26% LAT

( 177 ) 74% GRC - LAT
( 62 ) 26% LAT