cristiana caserta / Lirici greci

università di Palermo

Saffo fr. 31 V

cristiana caserta / Lirici greci
 • Created on 2018-07-26 12:11:54
 • Modified on 2023-12-29 12:54:02
 • Translated by Cristiana Caserta
 • Aligned by cristiana caserta
Ἑλληνική
Ἑλληνική
italiano
Φαίνεταί μοι κῆνος ἴσος θέοισιν
ἔμμεν’ ὤνηρ , ὄττις ἐνάντιός τοι
ἰσδάνει καὶ πλάσιον ἆδυ φωνεί-
σας ὐπακούει
καὶ γελαίσας ἰμέροεν , τό μ’ μὰν
καρδίαν ἐν στήθεσιν ἐπτόαισεν ,
ὠς γὰρ ‹ἔς› σ’ ἴδω βρόχε’ ὤς με φώνη-
σ’ οὐδὲν ἔτ’ εἴκει ,
ἀλλὰ †κὰμ† μὲν γλῶσσα †ἔαγε† , λέπτον
δ’ αὔτικα χρῷ πῦρ ὐπαδεδρόμακεν ,
ὀππάτεσσι δ’ οὐδέν ὄρημμ’ , ἐπιβρό-
μεισι δ’ ἄκουαι ,
†έκαδε†μ’ ἴδρως κακχέεται τρόμος δὲ
παῖσαν ἄγρει , χλωροτέρα δὲ ποίας
ἔμμι , τεθνάκην δ’ ὀλίγω ’πιδεύης
φαίνομ’ ἔμ’ αὔτᾳ .
ἀλλὰ πὰν τόλματον ἐπεί καὶ πένητα
Φαίνεταί μοι ἐκεῖνος ἴσος θέοισιν
εἶναι ἀνήρ , ὄστις ἐνάντιός σοι
ἱζάνει καὶ πλησίον ἡδὺ φωνού-
σης ὑπακούει
καὶ γελώσης ἱμέροεν , τό μ’ μὰν
καρδίαν ἐν στήθεσιν ἐπτοίησεν ,
ὠς γὰρ ‹ἔς› σ’ ἴδω βραχέα ὤς με φωνάς
οὐδὲν ἔτ’ εἴκει ,
ἀλλὰ †κὰτ† μὲν γλῶσσα †ἔαγε† , λέπτον
δ’ αὐτίκα χρωτὶ πῦρ ὑποδεδράμηκεν ,
ὄμμασι δ’ οὐδέν ὁράω , ἐπιβρό-
μουσι δ’ ἄκοαι ,
δέ μοι ἴδρως καταχεῖται τρόμος δὲ
πᾶσαν ἀγρεῖ , χλωροτέρα δὲ ποίας
εἰμί , τεθνηκέναι δ’ ὀλίγου ἐπιδευής
φαίνομ’ ἐμαυτῇ .
ἀλλὰ πὰν τόλματον ἐπεί καὶ πένητα
Mi sembra che sia pari agli dèi
quell ' uomo che di fronte a te
siede e da vicino te , che dolcemente parli
ascolta attento

e sorridi amabilmente questo davvero
il cuore nel petto mi sbigottisce
come , anche per poco , ti guardo ecco che
non riesco più a parlare

ma la lingua è spezzata , un fuoco sottile
sotto la pelle si è diffuso rapidamente ,
con gli occhi nulla vedo ,
le orecchie ronzano

su di me il sudore si spande e un tremito
tutta mi cattura , più verde dell ' erba
sono , poco lontana dall ' essere morta
sembro a me stessa .

Ma tutto si può sopportare , poiché anche il povero

( 21 ) 22% GRC
( 76 ) 78% GRC - GRC

( 78 ) 80% GRC - GRC
( 20 ) 20% GRC

( 78 ) 80% GRC - GRC
( 20 ) 20% GRC

Archiloco, frammenti 1-

cristiana caserta / Lirici greci
 • Created on 2024-01-26 10:33:26
 • Modified on 2024-02-05 13:11:31
 • Translated by A. Aloni
 • Aligned by cristiana caserta
Ἑλληνική Transliterate
italiano
Frammenti
fr . 1
εἰμὶ δ ' ἐγὼ θεράπων μὲν Ἐνυαλίοιο ἄνακτος
   καὶ Μουσέων ἐρατὸν δῶρον ἐπιστάμενος ,

fr . 2
ἐν δορὶ μέν μοι μᾶζα μεμαγμένη , ἐν δορὶ δ ' οἶνος
   Ἰσμαρικός · πίνω δ ' ἐν δορὶ κεκλιμένος .

fr . 3
οὔτοι πόλλ ' ἐπὶ τόξα τανύσσεται , οὐδὲ θαμειαὶ
   σφενδόναι , εὖτ ' ἂν δὴ μῶλον Ἄρης συνάγηι
ἐν πεδίωι · ξιφέων δὲ πολύστονον ἔσσεται ἔργον ·
   ταύτης γὰρ κεῖνοι δάμονές εἰσι μάχης
   5 δεσπόται Εὐβοίης δουρικλυτοί .

fr . 5
ἀσπίδι μὲν Σαΐων τις ἀγάλλεται , ἣν παρὰ θάμνωι ,
   ἔντος ἀμώμητον , κάλλιπον οὐκ ἐθέλων ·
αὐτὸν δ ' ἐξεσάωσα . τί μοι μέλει ἀσπὶς ἐκείνη;
   ἐρρέτω · ἐξαῦτις κτήσομαι οὐ κακίω .

fr . 13
κήδεα μὲν στονόεντα Περίκλεες οὔτέ τις ἀστῶν
   μεμφόμενος θαλίηις τέρψεται οὐδὲ πόλις ·
τοίους γὰρ κατὰ κῦμα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης
   ἔκλυσεν , οἰδαλέους δ ' ἀμφ ' ὀδύνηις ἔχομεν
   5 πνεύμονας . ἀλλὰ θεοὶ γὰρ ἀνηκέστοισι κακοῖσιν
   φίλ ' ἐπὶ κρατερὴν τλημοσύνην ἔθεσαν
φάρμακον . ἄλλοτε ἄλλος ἔχει τόδε · νῦν μὲν ἐς ἡμέας
   ἐτράπεθ ' , αἱματόεν δ ' ἕλκος ἀναστένομεν ,
ἐξαῦτις δ ' ἑτέρους ἐπαμείψεται . ἀλλὰ τάχιστα
  10   τλῆτε , γυναικεῖον πένθος ἀπωσάμενοι .

fr . 19
" οὔ μοι τὰ Γύγεω τοῦ πολυχρύσου μέλει ,
οὐδ ' εἷλέ πώ με ζῆλος , οὐδ ' ἀγαίομαι
θεῶν ἔργα , μεγάλης δ ' οὐκ ἐρέω τυραννίδος ·
ἀπόπροθεν γάρ ἐστιν ὀφθαλμῶν ἐμῶν . "

fr . 20
κλαίω τὰ Θασίων , οὐ τὰ Μαγνήτων κακά .

fr . 21

 x  ˉ  ˘  ˉ  ˘  ἥδε δ ' ὥστ ' ὄνου ῥάχις
ἕστηκεν ὕλης ἀγρίης ἐπιστεφής ,

fr . 22
οὐ γάρ τι καλὸς χῶρος οὐδ ' ἐφίμερος
οὐδ ' ἐρατός , οἷος ἀμφὶ Σίριος ῥοάς .

fr . 30 e fr . 31
ἔχουσα θαλλὸν μυρσίνης ἐτέρπετο
ῥοδῆς τε καλὸν ἄνθος .
                  δέ οἱ κόμη
ὤμους κατεσκίαζε καὶ μετά φρενα .

fr . 105
Γλαῦχ ' , ὅρα · βαθὺς γὰρ ἤδη κύμασιν ταράσσεται
πόντος , ἀμφὶ δ ' ἄκρα Γυρέων ὀρθὸν ἵσταται νέφος ,
σῆμα χειμῶνος , κιχάνει δ ' ἐξ ἀελπτίης φόβος .

fr . 114
οὐ φιλέω μέγαν στρατηγὸν οὐδὲ διαπεπλιγμένον
οὐδὲ βοστρύχοισι γαῦρον οὐδ ' ὑπεξυρημένον ,
ἀλλά μοι σμικρός τις εἴη καὶ περὶ κνήμας ἰδεῖν
ῥοικός , ἀσφαλέως βεβηκὼς ποσσί , καρδίης πλέως .


fr . 1
Io sono servo del signore Enialio
e conosco il dono amabile delle Muse

fr . 2
sul legno della nave è impastato il mio pane , sul legno il vini
d ' Ismaro ; sul legno bevo disteso

fr . 3
non più molti archi si tenderanno , numerose
fionde , quando Ares radunerà la battaglia
nella pianura ; di spade sarà opera luttuosa .
Quelli infatti sono esperti di questo genere di lotta ,
i signori dell ' Eubea , valenti con le lance .

fr . 5
del mio scudo qualcuno fra i Sai ora si gloria . Presso un cespuglio
fui costretto a lasciarlo , arma irreprensibile .
Ho salvato me stesso . E allora , cosa mi importa di quello scudo ?
Alla malora ! Presto me ne procurerò uno non peggiore .

fr . 13
Pericle , il lutto grave di pianto nessuno dei cittadini
biasimerà , e troverà piacere nel banchetto , e neppure la città .
Tali erano gli uomini che le onde del mare risonante
inghiottirono , anche noi gonfi per il dolore abbiamo i polmoni . Ma gli dèi , per i mali irreparabili ,
o amico , diedero forte sopportazione
come rimedio . Queste sventure toccano ora l ' uno ora l ' altro ; adesso a noi
si sono volte , e così piangiamo la ferita sanguinante ,
ma presto toccherà ad altri . Ma fin da ora
sopportate , allontanata la femminea afflizione .

fr . 19
non mi interessa la vita di Gige carico d ' oro ,
mai me ne colse invidia ; non voglio
cose che sono degli dèi , bramo un vasto potere assoluto ;
lontane sono queste cose dai miei occhi .

fr . 20
piango quelle dei Tasi , non le sventure dei Magneti

fr . 21
questa , simile a una schiena d ' asino
se ne sta coronata di boschi selvaggi .

fr . 22
in nulla il posto è bello , desiderabile ,
amabile , come intorno alle correnti del Siri .

fr . 30 e fr . 31
un ramo di mirto la rallegrava
e il bel fiore della rosa
e a lei i capelli
coprivano d ' ombra le spalle e la schiena .

fr . 105
Glauco , guarda : a fondo ormai è sconvolto dai flutti
il mare , intorno alle rocce di Giri sta ritta una nuvola scura ,
indizio di tempesta ; giunge da dove non è atteso il terrore .

fr . 114
non amo un comandante grande , uno che se ne sta a gambe larghe ,
uno che vada fiero dei suoi riccioli o che sia ben rasato ;
io ne vorrei uno anche piccolo , e si veda pure che le gambe
sono storte , ma che stia piantato saldo sui piedi , pieno di cuore .

( 188 ) 47% GRC
( 210 ) 53% GRC - ITA

( 319 ) 65% GRC - ITA
( 169 ) 35% ITA

Solone, Il buongoverno, fr. 4 West

cristiana caserta / Lirici greci
Ἑλληνική Transliterate
italiano
http://www.poesialatina.it/_ns/Greek/testi/Solon/Fragmenta.html
C. Neri
fr . 4

ἡμετέρη δὲ πόλις κατὰ μὲν Διὸς οὔποτ ' ὀλεῖται

   αἶσαν καὶ μακάρων θεῶν φρένας ἀθανάτων ·

τοίη γὰρ μεγάθυμος ἐπίσκοπος ὀβριμοπάτρη

   Παλλὰς Ἀθηναίη χεῖρας ὕπερθεν ἔχει ·

   5αὐτοὶ δὲ φθείρειν μεγάλην πόλιν ἀφραδίηισιν

   ἀστοὶ βούλονται χρήμασι πειθόμενοι ,

δήμου θ ' ἡγεμόνων ἄδικος νόος , οἷσιν ἑτοῖμον

   ὕβριος ἐκ μεγάλης ἄλγεα πολλὰ παθεῖν ·

οὐ γὰρ ἐπίστανται κατέχειν κόρον οὐδὲ παρούσας

  10   εὐφροσύνας κοσμεῖν δαιτὸς ἐν ἡσυχίηι

. . . . . . . . .

   πλουτέουσιν δ ' ἀδίκοις ἔργμασι πειθόμενοι

. . . . . . . . .

   οὔθ ' ἱερῶν κτεάνων οὔτε τι δημοσίων

φειδόμενοι κλέπτουσιν ἀφαρπαγῆι ἄλλοθεν ἄλλος ,

   οὐδὲ φυλάσσονται σεμνὰ Δίκης θέμεθλα ,

  15ἣ σιγῶσα σύνοιδε τὰ γιγνόμενα πρό τ ' ἐόντα ,

   τῶι δὲ χρόνωι πάντως ἦλθ ' ἀποτεισομένη ,

τοῦτ ' ἤδη πάσηι πόλει ἔρχεται ἕλκος ἄφυκτον ,

   ἐς δὲ κακὴν ταχέως ἤλυθε δουλοσύνην ,

στάσιν ἔμφυλον πόλεμόν θ ' εὕδοντ ' ἐπεγείρει ,

  20   ὃς πολλῶν ἐρατὴν ὤλεσεν ἡλικίην ·

ἐκ γὰρ δυσμενέων ταχέως πολυήρατον ἄστυ

   τρύχεται ἐν συνόδοις τοῖς ἀδικέουσι φίλους .

ταῦτα μὲν ἐν δήμωι στρέφεται κακά · τῶν δὲ πενιχρῶν

   ἱκνέονται πολλοὶ γαῖαν ἐς ἀλλοδαπὴν

  25πραθέντες δεσμοῖσί τ ' ἀεικελίοισι δεθέντες

   . . . . . . . .

οὕτω δημόσιον κακὸν ἔρχεται οἴκαδ ' ἑκάστωι ,

   αὔλειοι δ ' ἔτ ' ἔχειν οὐκ ἐθέλουσι θύραι ,

ὑψηλὸν δ ' ὑπὲρ ἕρκος ὑπέρθορεν , εὗρε δὲ πάντως ,

   εἰ καί τις φεύγων ἐν μυχῶι ἦι θαλάμου .

  30ταῦτα διδάξαι θυμὸς Ἀθηναίους με κελεύει ,

   ὡς κακὰ πλεῖστα πόλει Δυσνομίη παρέχει ·

Εὐνομίη δ ' εὔκοσμα καὶ ἄρτια πάντ ' ἀποφαίνει ,

   καὶ θαμὰ τοῖς ἀδίκοις ἀμφιτίθησι πέδας ·

τραχέα λειαίνει , παύει κόρον , ὕβριν ἀμαυροῖ ,

  35   αὑαίνει δ ' ἄτης ἄνθεα φυόμενα ,

εὐθύνει δὲ δίκας σκολιάς , ὑπερήφανά τ ' ἔργα

   πραΰνει · παύει δ ' ἔργα διχοστασίης ,

παύει δ ' ἀργαλέης ἔριδος χόλον , ἔστι δ ' ὑπ ' αὐτῆς

   πάντα κατ ' ἀνθρώπους ἄρτια καὶ πινυτά .

La nostra città non rovinerà mai per un destino sancito da Zeus e per volontà degli dei beati immortali : perché una tale magnanima custode e protettrice , figlia di padre tremendo , Pallade
5 Atena , dall ' alto vi tiene sopra le mani ; ma sono proprio gli stessi cittadini che vogliono nelle loro manifestazioni di demenza , distruggere una grande città , persuasi da brama di soldi , e l ' ingiusto disegno dei capi del popolo , per i quali è già disposto che per questa grande arroganza subiscano molti dolori ; perché non sanno proprio contenere la smisurata fame , ben armonizzare tutto ciò che gioia e che è già qui nella serenità del banchetto « . . . » , e si arricchiscono , invece , persuasi da ingiuste intraprese « « . . . » e non risparmiano le sacre proprietà , alcun bene pubblico , ma rubano , rapinano con forza , chi in un modo chi
15 in un altro , e non custodiscono i santi fondamenti della Giustizia , la quale , silenziosa , sa ad un tempo quello che sta accadendo e quello che è accaduto in precedenza , e col tempo giunge comunque , per far pagare ogni fio .
Questa ferita , che non lascia scampo , ha ormai raggiunto l ' intera città , che finisce rapidamente per approdare alla schiavitù ' miserabile ; la quale a propria volta , poi , ridesta le lotte interne
20 e la guerra dormiente , che conduce in rovina l ' amabile giovinezza di molti ; rapidamente , grazie a chi è ostile , la nostra amatissima città si sfalda in congreghe gradite soltanto a chi compie ingiustizie .
Sono questi , dunque , i mali che si aggirano per il paese : molti dei poveri emigrano verso una
25 terra straniera , venduti e legati da non più tollerabili catene . « . . . » . Il pubblico male , in tal modo , penetra in casa di ciascuno , bastano più a trattenerlo le porte del cortile , ma con un balzo scavalca il recinto , per quanto alto , e scopre comunque chi pure si rifugiasse , fuggendo , nel recesso di un talamo .
30 Queste sono le cose che il cuore mi impone di insegnare agli Ateniesi : come il Malgoverno apporti a una società mali in gran numero : il Buongoverno , al contrario , rivela ogni cosa in buon ordine e ben fatta , e frequentemente riesce ad avvincere in ceppi gli ingiusti : liscia le
35 asperità , pone fine alla dismisura , ottunde l ' arroganza , secca sul nascere i fiori della tracotanza accecante , raddrizza le sentenze deviate , affievolisce le azioni superbe , pone fine agli effetti delle divisioni civili , pone fine alla rabbia della straziante contesa , e insomma - in suo potere , tutto , tra gli uomini , è ben fatto e assennato

( 122 ) 35% GRC
( 226 ) 65% GRC - ITA

( 375 ) 74% GRC - ITA
( 130 ) 26% ITA

Mimnermo frr. 1 e 2 W

cristiana caserta / Lirici greci
 • Created on 2024-02-27 07:57:43
 • Modified on 2024-02-27 08:07:32
 • Translated by A. Rodighiero
 • Aligned by cristiana caserta
Ἑλληνική Transliterate
italiano
fr . 1
τίς δὲ βίος , τί δὲ τερπνὸν ἄτερ χρυσῆς Ἀφροδίτης;
τεθναίην , ὅτε μοι μηκέτι ταῦτα μέλοι ,
κρυπταδίη φιλότης καὶ μείλιχα δῶρα καὶ εὐνή ,
   οἷ ' ἥβης ἄνθεα γίνεται ἁρπαλέα
5 ἀνδράσιν ἠδὲ γυναιξίν · ἐπεὶ δ ' ὀδυνηρὸν ἐπέλθηι
γῆρας , τ ' αἰσχρὸν ὁμῶς καὶ κακὸν ἄνδρα τιθεῖ ,
αἰεί μιν φρένας ἀμφὶ κακαὶ τείρουσι μέριμναι ,
οὐδ ' αὐγὰς προσορῶν τέρπεται ἠελίου ,
ἀλλ ' ἐχθρὸς μὲν παισίν , ἀτίμαστος δὲ γυναιξίν ·
10   οὕτως ἀργαλέον γῆρας ἔθηκε θεός .

fr . 2
ἡμεῖς δ ' , οἷά τε φύλλα φύει πολυάνθεμος ὥρη
   ἦρος , ὅτ ' αἶψ ' αὐγῆις αὔξεται ἠελίου ,
τοῖς ἴκελοι πήχυιον ἐπὶ χρόνον ἄνθεσιν ἥβης
   τερπόμεθα , πρὸς θεῶν εἰδότες οὔτε κακὸν
   5 οὔτ ' ἀγαθόν · Κῆρες δὲ παρεστήκασι μέλαιναι ,
   μὲν ἔχουσα τέλος γήραος ἀργαλέου ,
δ ' ἑτέρη θανάτοιο · μίνυνθα δὲ γίνεται ἥβης
   καρπός , ὅσον τ ' ἐπὶ γῆν κίδναται ἠέλιος .
αὐτὰρ ἐπὴν δὴ τοῦτο τέλος παραμείψεται ὥρης ,
  10   αὐτίκα τεθνάμεναι βέλτιον βίοτος ·
πολλὰ γὰρ ἐν θυμῶι κακὰ γίνεται · ἄλλοτε οἶκος
   τρυχοῦται , πενίης δ ' ἔργ ' ὀδυνηρὰ πέλει ·
ἄλλος δ ' αὖ παίδων ἐπιδεύεται , ὧν τε μάλιστα
   ἱμείρων κατὰ γῆς ἔρχεται εἰς Ἀΐδην ·
  15 ἄλλος νοῦσον ἔχει θυμοφθόρον · οὐδέ τίς ἐστιν
   ἀνθρώπων ὧι Ζεὺς μὴ κακὰ πολλὰ διδοῖ .

( 92 ) 38% GRC
( 147 ) 62% GRC - ITA

( 199 ) 77% GRC - ITA
( 58 ) 23% ITA