Ian Bardwell

Herodotus 1.35

Ian Bardwell /
 • Created on 2018-03-20 17:32:38
 • Modified on 2018-04-16 20:33:28
 • Translated by Godley
 • Aligned by Ian Bardwell
Ἑλληνική Transliterate
English
Ἔχοντος δέ οἱ ἐν χερσὶ τοῦ παιδὸς τὸν γάμον ἀπικνέεται ἐς τὰς Σάρδις ἀνὴρ συμφορῇ ἐχόμενος καὶ οὐ καθαρὸς χεῖρας , ἐὼν Φρὺξ μὲν γενεῇ , γένεος δὲ τοῦ βασιληίου . Παρελθὼν δὲ οὗτος ἐς τὰ Κροίσου οἰκία κατὰ νόμους τοὺς ἐπιχωρίους καθαρσίου ἐδέετο κυρῆσαι , Κροῖσος δέ μιν ἐκάθηρε . Ἔστι δὲ παραπλησίη κάθαρσις τοῖσι Λυδοῖσι καὶ τοῖσι Ἕλλησι . Ἐπείτε δὲ τὰ νομιζόμενα ἐποίησε Κροῖσος , ἐπυνθάνετο ὁκόθεν τε καὶ τίς εἴη , λέγων τάδε · " Ὤνθρωπε , τίς τε ἐὼν καὶ κόθεν τῆς Φρυγίης ἥκων ἐπίστιός μοι ἐγένεο ; Τίνα τε ἀνδρῶν γυναικῶν ἐφόνευσας ; " δὲ ἀμείβετο · " βασιλεῦ , Γορδίεω μὲν τοῦ Μίδεω εἰμὶ παῖς , ὀνομάζομαι δὲ Ἄδρηστος , φονεύσας δὲ ἀδελφεὸν ἐμεωυτοῦ ἀέκων πάρειμι ἐξεληλαμένος τε ὑπὸ τοῦ πατρὸς καὶ ἐστερημένος πάντων . " Κροῖσος δέ μιν ἀμείβετο τοῖσδε · " Ἀνδρῶν τε φίλων τυγχάνεις ἔκγονος ἐὼν καὶ ἐλήλυθας ἐς φίλους , ἔνθα ἀμηχανήσεις χρήματος οὐδενὸς μένων ἐν ἡμετέρου συμφορήν τε ταύτην ὡς κουφότατα φέρων κερδανέεις πλεῖστον . "

( 74 ) 43% GRC
( 99 ) 57% GRC - ENG

( 148 ) 53% GRC - ENG
( 131 ) 47% ENG

Hdt 1.35 3-Way

Ian Bardwell /
 • Created on 2018-03-27 18:04:59
 • Modified on 2018-04-16 18:18:57
 • Translated by Godley
 • Aligned by Ian Bardwell
Ἑλληνική
English
Latin
Ἔχοντος δέ οἱ ἐν χερσὶ τοῦ παιδὸς τὸν γάμον ἀπικνέεται ἐς τὰς Σάρδις ἀνὴρ συμφορῇ ἐχόμενος καὶ οὐ καθαρὸς χεῖρας , ἐὼν Φρὺξ μὲν γενεῇ , γένεος δὲ τοῦ βασιληίου . Παρελθὼν δὲ οὗτος ἐς τὰ Κροίσου οἰκία κατὰ νόμους τοὺς ἐπιχωρίους καθαρσίου ἐδέετο κυρῆσαι , Κροῖσος δέ μιν ἐκάθηρε . Ἔστι δὲ παραπλησίη κάθαρσις τοῖσι Λυδοῖσι καὶ τοῖσι Ἕλλησι . Ἐπείτε δὲ τὰ νομιζόμενα ἐποίησε Κροῖσος , ἐπυνθάνετο ὁκόθεν τε καὶ τίς εἴη , λέγων τάδε · " Ὤνθρωπε , τίς τε ἐὼν καὶ κόθεν τῆς Φρυγίης ἥκων ἐπίστιός μοι ἐγένεο ; Τίνα τε ἀνδρῶν γυναικῶν ἐφόνευσας ; " δὲ ἀμείβετο · " βασιλεῦ , Γορδίεω μὲν τοῦ Μίδεω εἰμὶ παῖς , ὀνομάζομαι δὲ Ἄδρηστος , φονεύσας δὲ ἀδελφεὸν ἐμεωυτοῦ ἀέκων πάρειμι ἐξεληλαμένος τε ὑπὸ τοῦ πατρὸς καὶ ἐστερημένος πάντων . " Κροῖσος δέ μιν ἀμείβετο τοῖσδε · " Ἀνδρῶν τε φίλων τυγχάνεις ἔκγονος ἐὼν καὶ ἐλήλυθας ἐς φίλους , ἔνθα ἀμηχανήσεις χρήματος οὐδενὸς μένων ἐν ἡμετέρου συμφορήν τε ταύτην ὡς κουφότατα φέρων κερδανέεις πλεῖστον . "
Then while he was engaged about the marriage of his son , there came to Sardis a man under a misfortune and with hands not clean , a Phrygian by birth and of the royal house . This man came to the house of Croesus , and according to the customs which prevail in that land made request that he might have cleansing ; and Croesus gave him cleansing : now the manner of cleansing among the Lydians is the same almost as that which the Hellenes use . So when Croesus had done that which was customary , he asked of him whence he came and who he was , saying as follows : " Man , who art thou , and from what region of Phrygia didst thou come to sit upon my hearth ? And whom of men or women didst thou slay ? " And he replied : " O king , I am the son of Gordias , the son of Midas , and I am called Adrastos ; and I slew my own brother against my will , and therefore am I here , having been driven forth by my father and deprived of all that I had . " And Croesus answered thus : " Thou art , as it chances , the offshoot of men who are our friends and thou hast come to friends , among whom thou shalt want of nothing so long as thou shalt remain in our land : and thou wilt find it most for thy profit to bear this misfortune as lightly as may be . " So he had his abode with Croesus .
Interim , dum nuptias filii parat Croesus , advenit Sardes vir calamitate obstrictus , cui manus non erant purae , natione Phryx , regio de genere . Qui quum ad aedes Croesi venisset , orassetque ut ritu patrio expiari sibi contingeret , expiavit eum Croesus : est autem modus expiandi apud Lydos similis ei , quo Graeci utuntur . Peractis legitimis , percontatur Croesus hominem , unde veniret , quisve esset , his usus verbis : " Quis tu es , homo , et quonam e Phrygiae loco veniens , ad meos lares supplex te recepisti ? et quem virum , quamve foeminam occidisti ? " Cui ille respondit : " O rex , Gordiae sum filius , Midae nepos ; est autem nomen mihi Adrasto . Fratrem meum occidi invitus ; unde ejectus a patre adsum , et rebus omnibus destitutus . " Tum Croesus : " Ex viris amicis , " inquit , " oriundus es , et ad amicos venisti , ubi nullius rei indigebis quoad apud nos manseris . Istam autem calamitatem quam poteris levissime ferendo , plurimum lucri feceris , Ita ille in Croesi aedibus vitam agebat . "

( 96 ) 55% GRC
( 77 ) 45% GRC - ENG

( 120 ) 43% GRC - ENG
( 159 ) 57% ENG

( 120 ) 43% GRC - ENG
( 159 ) 57% ENG

Tower of Babel

Ian Bardwell /
 • Created on 2019-04-17 22:40:37
 • Modified on 2019-04-24 18:18:52
 • Aligned by Ian Bardwell
Ἑλληνική
English
עברית‎
Καί ἦν πᾶσα γῆ χεῖλος ἕν καὶ φωνὴ μία πᾶσιν . καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κινῆσαι αὐτοὺς ἀπὸ ἀνατολῶν εὗρον πεδίον ἐν γῇ Σεννααρ καὶ κατῴκησαν ἐκεῖ . καὶ εἶπεν ἄνθρωπος τῷ πλησίον Δεύτε πλινθεύσωμεν πλίνθους καὶ ὀπτήσωμεν αὐτὰς πυρί . Καὶ ἐγένετο αὐτοῖς πλίνθος εἰς λίθον καὶ ἄσφαλτος ἦν αὐτοῖς πηλός . καὶ εἶπαν Δεύτε οἰκοδομήσωμεν ἑαυτοῖς πόλιν καὶ πύργον , οὗ κεφαλὴ ἔσται ἕως τοῦ οὐρανοῦ , καὶ ποιήσωμεν ἑαυτοῖς ὄνομα πρὸ τοῦ διασπαρῆναι ἐπὶ προσώπου πάσης τῆς γῆς . καὶ κατέβη κύριος ἰδεν τὴν πόλιν καὶ τὸν πύργον , ὅν ᾠκοδόμησαν οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων . καὶ εἶπεν κύριος Ἰδοὺ γένος ἕν καὶ χεῖλος πάντων , καὶ τοῦτο ἤρξαντο ποιῆσαι , καὶ νῦν οὐκ ἐκλείψει ἐξ αὐτῶν πάντα , ὅσα ἄν ἐπιθῶνται ποιεῖν . δεῦτε καὶ καταβάντες συγχέωμεν ἐκεῖ αὐτῶν τὴν γλῶσσαν , ἵνα μὴ ἀκούσωσιν ἕκαστος τὴν φωνὴν τοῦ πλησίον . καὶ διέσπειρεν αὐτοὺς κύριος ἐκεῖθεν ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς , καὶ ἐπαύσαντο οἰκοδομοῦντες τὴν πόλιν καὶ πύργον . διὰ τοῦτο ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτῆς Σύγχυσις , ὅτι ἐκεῖ συνέχεεν κύριος τὰ χείλη πάσης τῆς , καὶ ἐκεῖθεν διέσπειρεν αὐτοὺς κύριος θεὸς ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς .
Now the whole earth had one language and the same words . And as people migrated from the east , they found a plain in the land of Shinar and settled there . And they said to one another , " Come , let us make bricks , and burn them thoroughly . " And they had brick for stone , and bitumen for mortar . Then they said , " Come , let us build ourselves a city and a tower with its top in the heavens , and let us make a name for ourselves , lest we be dispersed over the face of the whole earth . " And the Lord came down to see the city and the tower , which the children of man had built . And the Lord said , " Behold , they are one people , and they have all one language , and this is only the beginning of what they will do . And nothing that they propose to do will now be impossible for them . Come , let us go down and there confuse their language , so that they may not understand one another ' s speech . " So the Lord dispersed them from there over the face of all the earth , and they left off building the city . Therefore its name was called Babel , because there the Lord confused the language of all the earth . And from there the Lord dispersed them over the face of all the earth .
וַֽיְהִ֥י כָל־הָאָ֖רֶץ שָׂפָ֣ה אֶחָ֑ת וּדְבָרִ֖ים אֲחָדִֽים׃ וַֽיְהִ֖י בְּנָסְעָ֣ם מִקֶּ֑דֶם וַֽיִּמְצְא֥וּ בִקְעָ֛ה בְּאֶ֥רֶץ שִׁנְעָ֖ר וַיֵּ֥שְׁבוּ שָֽׁם׃ ‎‏ וַיֹּאמְר֞וּ אִ֣ישׁ אֶל־רֵעֵ֗הוּ הָ֚בָה נִלְבְּנָ֣ה לְבֵנִ֔ים וְנִשְׂרְפָ֖ה לִשְׂרֵפָ֑ה וַתְּהִ֨י לָהֶ֤ם הַלְּבֵנָה֙ לְאָ֔בֶן וְהַ֣חֵמָ֔ר הָיָ֥ה לָהֶ֖ם לַחֹֽמֶר׃ ‎‏ וַיֹּאמְר֞וּ הָ֣בָה ׀ נִבְנֶה־לָּ֣נוּ עִ֗יר וּמִגְדָּל֙ וְרֹאשׁ֣וֹ בַשָּׁמַ֔יִם וְנַֽעֲשֶׂה־לָּ֖נוּ שֵׁ֑ם פֶּן־נָפ֖וּץ עַל־פְּנֵ֥י כָל־הָאָֽרֶץ׃ ‎‏ וַיֵּ֣רֶד יְהוָ֔ה לִרְאֹ֥ת אֶת־הָעִ֖יר וְאֶת־הַמִּגְדָּ֑ל אֲשֶׁ֥ר בָּנ֖וּ בְּנֵ֥י הָאָדָֽם׃ וַיֹּ֣אמֶר יְהוָ֗ה הֵ֣ן עַ֤ם אֶחָד֙ וְשָׂפָ֤ה אַחַת֙ לְכֻלָּ֔ם וְזֶ֖ה הַחִלָּ֣ם לַעֲשׂ֑וֹת וְעַתָּה֙ לֹֽא־יִבָּצֵ֣ר מֵהֶ֔ם כֹּ֛ל אֲשֶׁ֥ר יָזְמ֖וּ לַֽעֲשֽׂוֹת׃ הָ֚בָה נֵֽרְדָ֔ה וְנָבְלָ֥ה שָׁ֖ם שְׂפָתָ֑ם אֲשֶׁר֙ לֹ֣א יִשְׁמְע֔וּ אִ֖ישׁ שְׂפַ֥ת רֵעֵֽהוּ׃ וַיָּ֨פֶץ יְהוָ֥ה אֹתָ֛ם מִשָּׁ֖ם עַל־פְּנֵ֣י כָל־הָאָ֑רֶץ וַֽיַּחְדְּל֖וּ לִבְנֹ֥ת הָעִֽיר׃ עַל־כֵּ֞ן קָרָ֤א שְׁמָהּ֙ בָּבֶ֔ל כִּי־שָׁ֛ם בָּלַ֥ל יְהוָ֖ה שְׂפַ֣ת כָּל־הָאָ֑רֶץ וּמִשָּׁם֙ הֱפִיצָ֣ם יְהוָ֔ה עַל־פְּנֵ֖י כָּל־הָאָֽרֶץ׃ פ

( 171 ) 86% GRC
( 27 ) 14% GRC - ENG

( 29 ) 11% GRC - ENG
( 231 ) 89% ENG

( 29 ) 11% GRC - ENG
( 231 ) 89% ENG

Tower of Babel v.2

Ian Bardwell /
 • Created on 2019-04-24 18:38:09
 • Modified on 2019-05-03 21:54:55
 • Translated by Greek (Alfred Rahlfs, 2006) English (English Standard Version, 2008) Hebrew (HMT-W4, 1991-2016)
 • Aligned by Ian Bardwell
Ἑλληνική
English
עברית‎
Καί ἦν πᾶσα γῆ χεῖλος ἕν καὶ φωνὴ μία πᾶσιν . καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κινῆσαι αὐτοὺς ἀπὸ ἀνατολῶν εὗρον πεδίον ἐν γῇ Σεννααρ καὶ κατῴκησαν ἐκεῖ . καὶ εἶπεν ἄνθρωπος τῷ πλησίον Δεύτε πλινθεύσωμεν πλίνθους καὶ ὀπτήσωμεν αὐτὰς πυρί . Καὶ ἐγένετο αὐτοῖς πλίνθος εἰς λίθον καὶ ἄσφαλτος ἦν αὐτοῖς πηλός . καὶ εἶπαν Δεύτε οἰκοδομήσωμεν ἑαυτοῖς πόλιν καὶ πύργον , οὗ κεφαλὴ ἔσται ἕως τοῦ οὐρανοῦ , καὶ ποιήσωμεν ἑαυτοῖς ὄνομα πρὸ τοῦ διασπαρῆναι ἐπὶ προσώπου πάσης τῆς γῆς . καὶ κατέβη κύριος ἰδεν τὴν πόλιν καὶ τὸν πύργον , ὅν ᾠκοδόμησαν οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων . καὶ εἶπεν κύριος Ἰδοὺ γένος ἕν καὶ χεῖλος πάντων , καὶ τοῦτο ἤρξαντο ποιῆσαι , καὶ νῦν οὐκ ἐκλείψει ἐξ αὐτῶν πάντα , ὅσα ἄν ἐπιθῶνται ποιεῖν . δεῦτε καὶ καταβάντες συγχέωμεν ἐκεῖ αὐτῶν τὴν γλῶσσαν , ἵνα μὴ ἀκούσωσιν ἕκαστος τὴν φωνὴν τοῦ πλησίον . καὶ διέσπειρεν αὐτοὺς κύριος ἐκεῖθεν ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς , καὶ ἐπαύσαντο οἰκοδομοῦντες τὴν πόλιν καὶ πύργον . διὰ τοῦτο ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτῆς Σύγχυσις , ὅτι ἐκεῖ συνέχεεν κύριος τὰ χείλη πάσης τῆς , καὶ ἐκεῖθεν διέσπειρεν αὐτοὺς κύριος θεὸς ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς .
Now the whole earth had one language and the same words . And as people migrated from the east , they found a plain in the land of Shinar and settled there . And they said to one another , " Come , let us make bricks , and burn them thoroughly . " And they had brick for stone , and bitumen for mortar . Then they said , " Come , let us build ourselves a city and a tower with its top in the heavens , and let us make a name for ourselves , lest we be dispersed over the face of the whole earth . " And the Lord came down to see the city and the tower , which the children of man had built . And the Lord said , " Behold , they are one people , and they have all one language , and this is only the beginning of what they will do . And nothing that they propose to do will now be impossible for them . Come , let us go down and there confuse their language , so that they may not understand one another ' s speech . " So the Lord dispersed them from there over the face of all the earth , and they left off building the city . Therefore its name was called Babel , because there the Lord confused the language of all the earth . And from there the Lord dispersed them over the face of all the earth .
וַֽיְהִ֥י כָל־הָאָ֖רֶץ שָׂפָ֣ה אֶחָ֑ת וּדְבָרִ֖ים אֲחָדִֽים׃ וַֽיְהִ֖י בְּנָסְעָ֣ם מִקֶּ֑דֶם וַֽיִּמְצְא֥וּ בִקְעָ֛ה בְּאֶ֥רֶץ שִׁנְעָ֖ר וַיֵּ֥שְׁבוּ שָֽׁם׃ וַיֹּאמְר֞וּ אִ֣ישׁ אֶל־רֵעֵ֗הוּ הָ֚בָה נִלְבְּנָ֣ה לְבֵנִ֔ים וְנִשְׂרְפָ֖ה לִשְׂרֵפָ֑ה וַתְּהִ֨י לָהֶ֤ם הַלְּבֵנָה֙ לְאָ֔בֶן וְהַ֣חֵמָ֔ר הָיָ֥ה לָהֶ֖ם לַחֹֽמֶר׃ וַיֹּאמְר֞וּ הָ֣בָה ׀ נִבְנֶה־לָּ֣נוּ עִ֗יר וּמִגְדָּל֙ וְרֹאשׁ֣וֹ בַשָּׁמַ֔יִם וְנַֽעֲשֶׂה־לָּ֖נוּ שֵׁ֑ם פֶּן־נָפ֖וּץ עַל־פְּנֵ֥י כָל־הָאָֽרֶץ׃ וַיֵּ֣רֶד יְהוָ֔ה לִרְאֹ֥ת אֶת־הָעִ֖יר וְאֶת־הַמִּגְדָּ֑ל אֲשֶׁ֥ר בָּנ֖וּ בְּנֵ֥י הָאָדָֽם׃ וַיֹּ֣אמֶר יְהוָ֗ה הֵ֣ן עַ֤ם אֶחָד֙ וְשָׂפָ֤ה אַחַת֙ לְכֻלָּ֔ם וְזֶ֖ה הַחִלָּ֣ם לַעֲשׂ֑וֹת וְעַתָּה֙ לֹֽא־יִבָּצֵ֣ר מֵהֶ֔ם כֹּ֛ל אֲשֶׁ֥ר יָזְמ֖וּ לַֽעֲשֽׂוֹת׃ הָ֚בָה נֵֽרְדָ֔ה וְנָבְלָ֥ה שָׁ֖ם שְׂפָתָ֑ם אֲשֶׁר֙ לֹ֣א יִשְׁמְע֔וּ אִ֖ישׁ שְׂפַ֥ת רֵעֵֽהוּ׃ וַיָּ֨פֶץ יְהוָ֥ה אֹתָ֛ם מִשָּׁ֖ם עַל־פְּנֵ֣י כָל־הָאָ֑רֶץ וַֽיַּחְדְּל֖וּ לִבְנֹ֥ת הָעִֽיר׃ עַל־כֵּ֞ן קָרָ֤א שְׁמָהּ֙ בָּבֶ֔ל כִּי־שָׁ֛ם בָּלַ֥ל יְהוָ֖ה שְׂפַ֣ת כָּל־הָאָ֑רֶץ וּמִשָּׁם֙ הֱפִיצָ֣ם יְהוָ֔ה עַל־פְּנֵ֖י כָּל־הָאָֽרֶץ׃ פ

( 27 ) 14% GRC
( 171 ) 86% GRC - ENG

( 208 ) 80% GRC - ENG
( 52 ) 20% ENG

( 208 ) 80% GRC - ENG
( 52 ) 20% ENG