cristiana caserta / oratoria

università di Palermo

Aristotele, Retorica I 1356a

cristiana caserta / oratoria
  • Created on 2018-07-22 15:01:29
  • Modified on 2019-06-10 19:12:31
  • Translated by Cristiana Caserta
  • Aligned by cristiana caserta
Ethos, pathos, logos
Ἑλληνική Transliterate
italiano

( 25 ) 18% GRC
( 117 ) 82% GRC - ITA

( 140 ) 82% GRC - ITA
( 30 ) 18% ITA

Il carattere arrogante e violento di Simone

cristiana caserta / oratoria
  • Created on 2019-03-19 11:09:41
  • Modified on 2019-06-10 19:11:32
  • Aligned by cristiana caserta
Ἑλληνική Transliterate
italiano

( 138 ) 100% GRC
( 0 ) 0% GRC - ITA

( 0 ) 0% GRC - ITA
( 167 ) 100% ITA

Demostene, I Filippica, 1

cristiana caserta / oratoria
Ἑλληνική Transliterate
italiano
http://www.poesialatina.it/_ns/Greek/testi/Demosthenes/Philippica_1.html

( 21 ) 21% GRC
( 78 ) 79% GRC - ITA

( 110 ) 89% GRC - ITA
( 14 ) 11% ITA

Isocrate, Sulla pace 41-43

cristiana caserta / oratoria
Ἑλληνική Transliterate
italiano
[ 41 ] Τίς γὰρ ἄλλοθεν ἐπελθὼν καὶ μήπω συνδιεφθαρμένος ἡμῖν , ἀλλ’ ἐξαίφνης ἐπιστὰς τοῖς γιγνομένοις οὐκ ἄν μαίνεσθαι καὶ παραφρονεῖν ἡμᾶς νομίσειεν ; | Οἳ φιλοτιμούμεθα μὲν ἐπὶ τοῖς τῶν προγόνων ἔργοις καὶ τὴν πόλιν ἐκ τῶν τότε πραχθέντων ἐγκωμιάζειν ἀξιοῦμεν , οὐδὲν δὲ τῶν αὐτῶν ἐκείνοις πράττομεν , ἀλλὰ πᾶν τοὐναντίον . || [ 42 ] Οἱ μὲν γὰρ ὑπὲρ τῶν Ἑλλήνων τοῖς βαρβάροις πολεμοῦντες διετέλεσαν , ἡμεῖς δὲ τοὺς ἐκ τῆς Ἀσίας τὸν βίον ποριζομένους ἐκεῖθεν ἀναστήσαντες ἐπὶ τοὺς Ἕλληνας ἠγάγομεν · κἀκεῖνοι μὲν ἐλευθεροῦντες τὰς πόλεις τὰς Ἑλληνίδας καὶ βοηθοῦντες αὐταῖς τῆς ἡγεμονίας ἠξιώθησαν , ἡμεῖς δὲ καταδουλούμενοι καὶ τἀναντία τοῖς τότε πράττοντες ἀγανακτοῦμεν , εἰ μὴ τὴν αὐτὴν τιμὴν ἐκείνοις ἕξομεν , [ 43 ] οἳ τοσοῦτον ἀπολελείμμεθα καὶ τοῖς ἔργοις καὶ ταῖς διανοίαις τῶν κατ’ ἐκεῖνον τὸν χρόνον γενομένων , ὅσον οἱ μὲν ὑπὲρ τῆς τῶν ἄλλων σωτηρίας τήν τε πατρίδα τὴν αὑτῶν ἐκλιπεῖν ἐτόλμησαν καὶ μαχόμενοι καὶ ναυμαχοῦντες τοὺς βαρβάρους ἐνίκησαν , ἡμεῖς δ’ οὐδ’ ὑπὲρ τῆς ἡμετέρας αὐτῶν πλεονεξίας κινδυνεύειν ἀξιοῦμεν ,

( 33 ) 19% GRC
( 138 ) 81% GRC - ITA

( 169 ) 87% GRC - ITA
( 25 ) 13% ITA

Isocrate, Sulla pace 44-50

cristiana caserta / oratoria
  • Created on 2019-07-09 18:18:28
  • Modified on 2019-07-14 08:30:44
  • Aligned by cristiana caserta
Ἑλληνική Transliterate
italiano
[ 44 ] ἀλλ’ ἄρχειν μὲν ἁπάντων ζητοῦμεν , στρατεύεσθαι δ’ οὐκ ἐθέλομεν , καὶ πόλεμον μὲν μικροῦ δεῖν πρὸς ἅπαντας ἀνθρώπους ἀναιρούμεθα , πρὸς δὲ τοῦτον οὐχ ἡμᾶς αὐτοὺς ἀσκοῦμεν , ἀλλ’ ἀνθρώπους τοὺς μὲν ἀπολίδας , τοὺς δ’ αὐτομόλους , τοὺς δ’ ἐκ τῶν ἄλλων κακουργιῶν συνερρυηκότας , οἷς ὁπόταν τις διδῷ . πλείω μισθόν , μετ’ ἐκείνων ἐφ’ ἡμᾶς ἀκολουθήσουσιν . || [ 45 ] Ἀλλ’ ὅμως οὕτως αὐτοὺς ἀγαπῶμεν ὥσθ’ ὑπὲρ μὲν τῶν παίδων τῶν ἡμετέρων , εἰ περί τινας ἐξαμάρτοιεν , οὐκ ἄν ἐθελήσαιμεν δίκας ὑποσχεῖν , ὑπὲρ δὲ τῆς ἐκείνων ἀρπαγῆς καὶ βίας καὶ παρανομίας μελλόντων τῶν ἐγκλημάτων ἐφ’ ἡμᾶς ἥξειν οὐχ ὅπως ἀγανακτοῦμεν , ἀλλὰ καὶ χαίρομεν ὅταν ἀκούσωμεν αὐτοὺς τοιοῦτόν τι διαπεπραγμένους [ 46 ] Εἰς τοῦτο δὲ μωρίας ἐληλύθαμεν ὥστ’ αὐτοὶ μὲν ἐνδεεῖς τῶν καθ’ ἡμέραν ἐσμέν , ξενοτροφεῖν δ’ ἐπικεχειρήκαμεν , καὶ τοὺς συμμάχους τοὺς ἡμετέρους αὐτῶν ἰδίᾳ λυμαινόμεθα καὶ δασμολογοῦμεν ἵνα τοῖς ἁπάντων ἀνθρώπων κοινοῖς ἐχθροῖς τὸν μισθὸν ἐκπορίζωμεν . || [ 47 ] Τοσούτῳ δὲ χείρους ἐσμὲν τῶν προγόνων , οὐ μόνον τῶν εὐδοκιμησάντων , ἀλλὰ καὶ τῶν μισηθέντων , ὅσον ἐκεῖνοι μὲν εἰ πολεμεῖν πρός τινας ψηφίσαιντο , μεστῆς οὔσης ἀργυρίου καὶ χρυσίου τῆς ἀκροπόλεως , ὅμως ὑπὲρ τῶν δοξάντων τοῖς αὑτῶν σώμασιν ᾤοντο δεῖν κινδυνεύειν , ἡμεῖς δ’ εἰς τοσαύτην ἀπορίαν ἐληλυθότες καὶ τοσοῦτοι τὸ πλῆθος ὄντες ὥσπερ βασιλεὺς μέγας μισθωτοῖς χρώμεθα τοῖς στρατοπέδοις . [ 48 ] Καὶ τότε μὲν εἰ τριήρεις πληροῖεν , τοὺς μὲν ξένους καὶ τοὺς δούλους ναύτας εἰσεβίβαζον , τοὺς δὲ πολίτας μεθ’ὅπλων ἐξέπεμπον · νῦν δὲ τοῖς μὲν ξένοις ὁπλίταις χρώμεθα , τοὺς δὲ πολίτας ἐλαύνειν ἀναγκάζομεν , ὥσθ’ ὁπόταν ἀποβαίνωσιν εἰς τὴν τῶν πολεμίων , οἱ μὲν ἄρχειν τῶν Ἑλλήνων ἀξιοῦντες ὑπηρέσιον ἔχοντες ἐκβαίνουσιν , οἱ δὲ , τοιοῦτοι τὰς φύσεις ὄντες οἵους ὀλίγῳ πρότερον διῆλθον , μέθ’ ὅπλων κινδυνεύουσιν . || [ 49 ] Ἀλλὰ γὰρ τἄ κατὰ τὴν πὸλιν ἄν τις ἰδὼν καλῶς διοικούμενα περὶ τῶν ἄλλων θαρρήσειεν , ἀλλ’ οὐκ ἄν ἐπ’ αὐτοῖς τούτοις μάλιστ’ ἀγανακτήσειεν ; | Οἵτινες αὐτόχθονες μὲν εἶναί φαμεν καὶ τὴν πόλιν ταύτην προτέραν οἰκισθῆναι τῶν ἄλλων , προσῆκον δ’ ἡμᾶς ἅπασιν εἷναι παράδειγμα τοῦ καλῶς καὶ τεταγμένως πολιτεύεσθαι , χεῖρον καὶ ταραχωδέστερον τὴν ἡμετέραν αὐτῶν διοικοῦμεν τῶν ἄρτι τὰς πόλεις οἰκιζόντων , [ 50 ] καὶ σεμνυνόμεθα μὲν καὶ μέγα φρονοῦμεν ἐπὶ τῷ βέλτιον γεγονέναι τῶν ἄλλων , ῥᾴδιον δὲ μεταδίδομεν τοῖς βουλομένοις ταύτης τῆς εὐγενείας Τριβαλλοὶ καὶ Λευκανοὶ τῆς αὑτῶν δυσγενείας ·
[ 44 ] Noi cerchiamo di dominare tutti , ma non ci prendiamo la briga di compiere spedizioni militari , e dichiariamo guerra a tutto il mondo , o quasi , ma poi non la combattiamo mai personalmente , bensì la lasciamo fare a gente senza patria , a disertori , a criminali di ogni sorta , che in massa confluiscono qui da noi : tutta marmaglia che ci ritroveremo contro non appena qualcuno sia disposto a pagarla di più . [ 45 ] E tuttavia amiamo questa gentaglia tanto che , se i nostri figli procurano dei danni ad altre persone , non siamo disposti ad assumercene la responsabilità , ma dei furti , delle violenze e dei soprusi di questi delinquenti non solo non ci sdegniamo e accettiamo che la colpa ricada su di noi , ma siamo addirittura felici che li commettano . [ 46 ] Siamo giunti a tal punto di stupidità che ci siamo messi a mantenere mercenari quando siamo privi del necessario per noi stessi , e così mandiamo in rovina ciascuno dei nostri alleati caricandolo di tasse per pagare il soldo ai nemici comuni di tutti . [ 47 ] Noi siamo dunque del tutto inferiori ai nostri antenati , non solo di quelli celebrati , ma anche di quelli esecrati : essi , quando decretavano una guerra , anche se l’Acropoli traboccava d’oro e d’argento , ritenevano tuttavia loro dovere esporre i loro propri corpi al pericolo ; noi invece , che siamo in miseria e inoltre molto più numerosi di loro , ci serviamo , neanche fossimo il Gran Re , di truppe mercenarie . [ 48 ] E quando armavano delle triremi , vi imbarcavano stranieri e schiavi come marinai , mentre i cittadini venivano fatti partire come soldati ; ora invece gli stranieri li facciamo opliti e i cittadini li costringiamo a remare : così , quando giungono in terra nemica , quelli che pretendono l’egemonia sui Greci sbarcano brandendo il remo , e quei delinquenti di cui sopra imbracciano le armi e combattono . [ 49 ] Ma passiamo alla politica interna , che forse ci risolleveremo . Macchè , è proprio quella la fonte della maggiore indignazione ! Noi , che diciamo di essere autoctoni e vantiamo la patria più antica del mondo , dovremmo essere un modello di buon governo per tutti , e invece amministriamo questa città peggio dei novellini che hanno appena finito di fondarne una . [ 50 ] E ci vantiamo e andiamo fieri di avere un’origine più nobile degli altri , eppure di tanto onore rendiamo partecipe chiunque più facilmente di quanto non facciano Triballi e Lucani con la loro razza inferiore .

( 160 ) 40% GRC
( 244 ) 60% GRC - ITA

( 273 ) 60% GRC - ITA
( 179 ) 40% ITA

Demostene, Terza Olintiaca, 23-27

cristiana caserta / oratoria
25: Ἑλληνικῶν (corrige "comuni", "con gli altri Greci"); delete "che nessuno dei posteri è stato in grado di superarli"
Ἑλληνική Transliterate
italiano
http://www.poesialatina.it/_ns/Greek/testi/Demosthenes/Olynthiaca_3.html
καίτοι σκέψασθ ' , ἄνδρες Ἀθηναῖοι , τις ἂν κεφάλαι ' εἰπεῖν ἔχοι τῶν τ ' ἐπὶ τῶν προγόνων ἔργων καὶ τῶν ἐφ ' ὑμῶν . ἔσται δὲ βραχὺς καὶ γνώριμος ὑμῖν λόγος · οὐ γὰρ ἀλλοτρίοις ὑμῖν χρωμένοις παραδείγμασιν , ἀλλ ' οἰκείοις , ἄνδρες Ἀθηναῖοι , εὐδαίμοσιν [ 24 ] ἔξεστι γενέσθαι . ἐκεῖνοι τοίνυν , οἷς οὐκ ἐχαρίζονθ ' οἱ λέγοντες οὐδ ' ἐφίλουν αὐτοὺς ὥσπερ ὑμᾶς οὗτοι νῦν , πέντε μὲν καὶ τετταράκοντ ' ἔτη τῶν Ἑλλήνων ἦρξαν ἑκόντων , πλείω δ ' μύρια τάλαντ ' εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἀνήγαγον , ὑπήκουε δ ' ταύτην τὴν χώραν ἔχων αὐτοῖς βασιλεύς , ὥσπερ ἐστὶ προσῆκον βάρβαρον Ἕλλησι , πολλὰ δὲ καὶ καλὰ καὶ πεζῇ καὶ ναυμαχοῦντες ἔστησαν τρόπαι ' αὐτοὶ στρατευόμενοι , μόνοι δ ' ἀνθρώπων κρείττω τὴν ἐπὶ τοῖς ἔργοις δόξαν τῶν [ 25 ] φθονούντων κατέλιπον . ἐπὶ μὲν δὴ τῶν Ἑλληνικῶν ἦσαν τοιοῦτοι · ἐν δὲ τοῖς κατὰ τὴν πόλιν αὐτὴν θεάσασθ ' ὁποῖοι , ἔν τε τοῖς κοινοῖς κἀν τοῖς ἰδίοις . δημοσίᾳ μὲν τοίνυν οἰκοδομήματα καὶ κάλλη τοιαῦτα καὶ τοσαῦτα κατεσκεύασαν ἡμῖν ἱερῶν καὶ τῶν ἐν τούτοις ἀναθημάτων , ὥστε μηδενὶ τῶν ἐπιγιγνομένων ὑπερβολὴν λελεῖφθαι · ἰδίᾳ δ ' οὕτω σώφρονες [ 26 ] ἦσαν καὶ σφόδρ ' ἐν τῷ τῆς πολιτείας ἤθει μένοντες , ὥστε τὴν Ἀριστείδου καὶ τὴν Μιλτιάδου καὶ τῶν τότε λαμπρῶν οἰκίαν εἴ τις ἄρ ' οἶδεν ὑμῶν ὁποία ποτ ' ἐστίν , ὁρᾷ τῆς τοῦ γείτονος οὐδὲν σεμνοτέραν οὖσαν · οὐ γὰρ εἰς περιουσίαν ἐπράττετ ' αὐτοῖς τὰ τῆς πόλεως , ἀλλὰ τὸ κοινὸν αὔξειν ἕκαστος ᾤετο δεῖν . ἐκ δὲ τοῦ τὰ μὲν Ἑλληνικὰ πιστῶς , τὰ δὲ πρὸς τοὺς θεοὺς εὐσεβῶς , τὰ δ ' ἐν αὑτοῖς ἴσως διοικεῖν [ 27 ] μεγάλην εἰκότως ἐκτήσαντ ' εὐδαιμονίαν .
[ 23 ] Eppure , osservate , o Ateniesi , gli elementi di confronto che si potrebbe tracciare tra le azioni degli avi e le vostre . Il mio discorso sarà breve e a voi noto , perché è possibile aver successo servendosi di esempi non a voi estranei , o Ateniesi , ma che vi appartengono . [ 24 ] I nostri avi , che gli oratori non compiacevano e che non trattavano con affetto come costoro con voi , dominarono i Greci , con il loro consenso , per quarantacinque anni ; fecero confluire sull’acropoli più di diecimila talenti ; si sottometteva a loro il re di quello stato , come conviene che un barbaro sia sottomesso ai Greci ; combattendo in terra e in mare innalzarono molti e splendidi trofei , svolgendo di persona le operazioni militari ; soli tra gli uomini , lasciarono in eredità una gloria per le loro azioni superiore all’invidia . [ 25 ] Per quanto riguarda i rapporti comuni erano siffatti ; ma osservate come si comportavano in quelli relativi alla città stessa , sia in quelli pubblici che in quelli privati . A spese dello stato dunque costruirono per noi edifici e meraviglie di templi e di offerte votive in essi tali e tanti da non lasciar luogo alla superiorità da parte di alcuno dei posteri , che nessuno dei posteri è stato in grado di superarli . [ 26 ] Nella vita privata erano talmente moderati e attaccati al costume della città che la casa di Aristide , di Milziade e degli altri cittadini illustri del tempo , se qualcuno di voi sa quali siano , vede che non sono affatto più maestose di quelle dei vicini . Difatti , non amministravano gli affari della città per la propria ricchezza , ma ognuno pensava di dover accrescere il patrimonio comune . Per il fatto che si comportavano con lealtà nei rapporti con la Grecia , con devozione in campo religioso , con equità nelle relazioni interne , raggiunsero , com’è naturale , una condizione di notevole benessere .

( 84 ) 28% GRC
( 215 ) 72% GRC - ITA

( 286 ) 82% GRC - ITA
( 62 ) 18% ITA

Demostene, Terza Olintiaca, 27-29

cristiana caserta / oratoria
Ἑλληνική Transliterate
italiano
τότε μὲν δὴ τοῦτον τὸν τρόπον εἶχε τὰ πράγματ ' ἐκείνοις , χρωμένοις οἷς εἶπον προστάταις · νυνὶ δὲ πῶς ἡμῖν ὑπὸ τῶν χρηστῶν τούτων τὰ πράγματ ' ἔχει ; ἆρά γ ' ὁμοίως παραπλησίως ; οἷς τὰ μὲν ἄλλα σιωπῶ , πόλλ ' ἂν ἔχων εἰπεῖν , ἀλλ ' ὅσης ἅπαντες ὁρᾶτ ' ἐρημίας ἐπειλημμένοι , [ καὶ ] Λακεδαιμονίων μὲν ἀπολωλότων , Θηβαίων δ ' ἀσχόλων ὄντων , τῶν δ ' ἄλλων οὐδενὸς ὄντος ἀξιόχρεω περὶ τῶν πρωτείων ἡμῖν ἀντιτάξασθαι , ἐξὸν δ ' ἡμῖν καὶ τὰ ἡμέτερ ' αὐτῶν ἀσφαλῶς ἔχειν [ 28 ] καὶ τὰ τῶν ἄλλων δίκαια βραβεύειν , ἀπεστερήμεθα μὲν χώρας οἰκείας , πλείω δ ' χίλια καὶ πεντακόσια τάλαντ ' ἀνηλώκαμεν εἰς οὐδὲν δέον , οὓς δ ' ἐν τῷ πολέμῳ συμμάχους ἐκτησάμεθα , εἰρήνης οὔσης ἀπολωλέκασιν οὗτοι , ἐχθρὸν δ ' ἐφ ' ἡμᾶς αὐτοὺς τηλικοῦτον ἠσκήκαμεν . φρασάτω τις ἐμοὶ παρελθών , πόθεν ἄλλοθεν ἰσχυρὸς γέγονεν παρ ' ἡμῶν [ 29 ] αὐτῶν Φίλιππος . ἀλλ ' , τᾶν , εἰ ταῦτα φαύλως , τά γ ' ἐν αὐτῇ τῇ πόλει νῦν ἄμεινον ἔχει . καὶ τί ἂν εἰπεῖν τις ἔχοι ; τὰς ἐπάλξεις ἃς κονιῶμεν , καὶ τὰς ὁδοὺς ἃς ἐπισκευάζομεν , καὶ κρήνας , καὶ λήρους ; ἀποβλέψατε δὴ πρὸς τοὺς ταῦτα πολιτευομένους , ὧν οἱ μὲν ἐκ πτωχῶν πλούσιοι γεγόνασιν , οἱ δ ' ἐξ ἀδόξων ἔντιμοι , ἔνιοι δὲ τὰς ἰδίας οἰκίας τῶν δημοσίων οἰκοδομημάτων σεμνοτέρας εἰσὶ κατεσκευασμένοι , ὅσῳ δὲ τὰ τῆς πόλεως ἐλάττω γέγονεν , τοσούτῳ τὰ τούτων ηὔξηται .
[ 27 ] Allora , con quei capi al governo quali quelli che ho descritto , le cose andavano in questo modo ; ora , sotto il governo dei gentiluomini dei nostri giorni , come ci vanno le cose ? Forse la ( situazione ) è identica o simile ? Per noi che . . . taccio il resto , pur avendo da dire molto ; vedete tutti peraltro in quale solitudine siamo rimasti , dal momento che gli Spartani sono caduti in rovina , i Tebani sono sempre impegnati , e non esiste nessun altro popolo che sia in grado di opporsi a noi per il primato . Eppure , pur essendo possibile di tenere saldamente i nostri possedimenti ed essere arbitri dei diritti altrui , siamo stati privati di una regione che ci apparteneva [ 28 ] e abbiamo dissipato inutilmente più di millecinquecento talenti ; gli alleati , che ci eravamo procurati durante la guerra , li abbiamo perduti in tempo di pace e abbiamo esercitato contro di noi il nemico ( fino a renderlo ) così potente . E se non è vero , qualcuno si presenti e dica in quale altro modo Filippo sia diventato forte se non per noi stessi . [ 29 ] " Ma , amico mio , se le relazioni estere vanno male , per contro la situazione interna della città ai nostri giorni è migliore " . E che cosa si potrebbe menzionare ? I parapetti a cui diamo l’intonaco , le strade che ripariamo , e le fontane , e altre sciocchezze ? Guardate poi gli uomini politici che dirigono questi lavori : alcuni di loro da miserabili sono diventati ricchi , altri da oscuri illustri e alcuni si sono costruiti case private più maestose degli edifici pubblici . Quanto il prestigio della città si è ridotto , tanto il loro si è accresciuto .

( 73 ) 28% GRC
( 188 ) 72% GRC - ITA

( 254 ) 80% GRC - ITA
( 62 ) 20% ITA

Demostene, Terza Olintiaca, 29-32

cristiana caserta / oratoria
Ἑλληνική Transliterate
italiano
[ 30 ]    Τί δὴ τὸ πάντων αἴτιον τούτων , καὶ τί δή ποθ ' ἅπαντ ' εἶχε καλῶς τότε , καὶ νῦν οὐκ ὀρθῶς ; ὅτι τότε μὲν πράττειν καὶ στρατεύεσθαι τολμῶν αὐτὸς δῆμος δεσπότης τῶν πολιτευομένων ἦν καὶ κύριος αὐτὸς ἁπάντων τῶν ἀγαθῶν , καὶ ἀγαπητὸν ἦν παρὰ τοῦ δήμου τῶν ἄλλων ἑκάστῳ καὶ τιμῆς [ 31 ] καὶ ἀρχῆς καὶ ἀγαθοῦ τινος μεταλαβεῖν · νῦν δὲ τοὐναντίον κύριοι μὲν οἱ πολιτευόμενοι τῶν ἀγαθῶν , καὶ διὰ τούτων ἅπαντα πράττεται , ὑμεῖς δ ' δῆμος , ἐκνενευρισμένοι καὶ περιῃρημένοι χρήματα , συμμάχους , ἐν ὑπηρέτου καὶ προσθήκης μέρει γεγένησθε , ἀγαπῶντες ἐὰν μεταδιδῶσι θεωρικῶν ὑμῖν Βοηδρόμια πέμψωσιν οὗτοι , καὶ τὸ πάντων ἀνδρειότατον , τῶν ὑμετέρων αὐτῶν χάριν προσοφείλετε . οἱ δ ' ἐν αὐτῇ τῇ πόλει καθείρξαντες ὑμᾶς ἐπάγουσ ' ἐπὶ ταῦτα καὶ [ 32 ] τιθασεύουσι χειροήθεις αὑτοῖς ποιοῦντες . ἔστι δ ' οὐδέποτ ' , οἶμαι , μέγα καὶ νεανικὸν φρόνημα λαβεῖν μικρὰ καὶ φαῦλα πράττοντας · ὁποῖ ' ἄττα γὰρ ἂν τἀπιτηδεύματα τῶν ἀνθρώπων , τοιοῦτον ἀνάγκη καὶ τὸ φρόνημ ' ἔχειν . ταῦτα μὰ τὴν Δήμητρ ' οὐκ ἂν θαυμάσαιμ ' εἰ μείζων εἰπόντι ἐμοὶ γένοιτο παρ ' ὑμῶν βλάβη τῶν πεποιηκότων αὐτὰ γενέσθαι · οὐδὲ γὰρ παρρησία περὶ πάντων ἀεὶ παρ ' ὑμῖν ἐστιν , ἀλλ ' ἔγωγ ' ὅτι καὶ νῦν γέγονεν θαυμάζω .
[ 30 ] Qual è la causa di tutti questi fatti e perchè allora tutto andava bene e ora non come dovrebbe ? ( Il motivo sta ) nel fatto che prima il popolo , osando agire e partecipare personalmente alle spedizioni militari , era padrone degli uomini di governo e depositario di tutti i valori e per ognuno degli altri era piacevole ricevere onori , cariche e altri benefici da parte del popolo . [ 31 ] Ora , al contrario , sono padroni di ogni bene gli uomini di governo e tutto viene fatto per loro tramite , mentre voi , che rappresentate il popolo , snervati , privati del vostro denaro e dei vostri alleati , siete ridotti nella condizione di aiutanti e di subalterni , soddisfatti se essi vi assegnano i rimborsi per il teatro o vi organizzano una procesisione per le Boedromie , e , atto di estremo coraggio , li ringraziate persino per quanto vi appartiene . Ma sono loro che , dopo avervi rinchiuso in città , vi spingono a questo comportamento e vi addomesticano per rendervi più mansueti nei loro confronti . [ 32 ] A mio parere , è del tutto impossibile coltivare sentimenti grandi e generosi se si compiono azioni vili e meschine , perché è inevitabile che , quali siano i modi di comportamento degli uomini , tale sia il modo di pensare . Non mi meraviglierei , per Demetra , se per me , che descrivo questa situazione , ci fosse un maggior discredito da parte vostra che per le persone che l’hanno provocata . Non sempre , davanti a voi vi è franchezza riguardo a tutti gli argomenti . Anzi , mi meraviglio che ora sia stato possibile .

( 61 ) 27% GRC
( 167 ) 73% GRC - ITA

( 232 ) 79% GRC - ITA
( 60 ) 21% ITA

Demostene, terza Olintiaca 1

cristiana caserta / oratoria
Ἑλληνική Transliterate
italiano
Οὐχὶ ταὐτὰ παρίσταταί μοι γιγνώσκειν , ἄνδρες Ἀθηναῖοι , ὅταν τ ' εἰς τὰ πράγματ ' ἀποβλέψω καὶ ὅταν πρὸς τοὺς λόγους οὓς ἀκούω · τοὺς μὲν γὰρ λόγους περὶ τοῦ τιμωρήσασθαι Φίλιππον ὁρῶ γιγνομένους , τὰ δὲ πράγματ ' εἰς τοῦτο προήκοντα , ὥσθ ' ὅπως μὴ πεισόμεθ ' αὐτοὶ πρότερον κακῶς σκέψασθαι δέον . οὐδὲν οὖν ἄλλο μοι δοκοῦσιν οἱ τὰ τοιαῦτα λέγοντες τὴν ὑπόθεσιν , περὶ ἧς βουλεύεσθε , [ 2 ] οὐχὶ τὴν οὖσαν παριστάντες ὑμῖν ἁμαρτάνειν . ἐγὼ δέ , ὅτι μέν ποτ ' ἐξῆν τῇ πόλει καὶ τὰ αὑτῆς ἔχειν ἀσφαλῶς καὶ Φίλιππον τιμωρήσασθαι , καὶ μάλ ' ἀκριβῶς οἶδα · ἐπ ' ἐμοῦ γάρ , οὐ πάλαι γέγονεν ταῦτ ' ἀμφότερα · νῦν μέντοι πέπεισμαι τοῦθ ' ἱκανὸν προλαβεῖν ἡμῖν εἶναι τὴν πρώτην , ὅπως τοὺς συμμάχους σώσομεν . ἐὰν γὰρ τοῦτο βεβαίως ὑπάρξῃ , τότε καὶ περὶ τοῦ τίνα τιμωρήσεταί τις καὶ ὃν τρόπον ἐξέσται σκοπεῖν · πρὶν δὲ τὴν ἀρχὴν ὀρθῶς ὑποθέσθαι , μάταιον ἡγοῦμαι περὶ τῆς τελευτῆς ὁντινοῦν ποιεῖσθαι λόγον

( 48 ) 28% GRC
( 124 ) 72% GRC - ITA

( 151 ) 81% GRC - ITA
( 35 ) 19% ITA

Demostene, Terza Olintiaca, 3-4

cristiana caserta / oratoria
Ἑλληνική Transliterate
italiano
[ 3 ]    μὲν οὖν παρὼν καιρός , εἴπερ ποτέ , πολλῆς φροντίδος καὶ βουλῆς δεῖται · ἐγὼ δ ' οὐχ τι χρὴ περὶ τῶν παρόντων συμβουλεῦσαι χαλεπώτατον ἡγοῦμαι , ἀλλ ' ἐκεῖν ' ἀπορῶ , τίνα χρὴ τρόπον , ἄνδρες Ἀθηναῖοι , πρὸς ὑμᾶς περὶ αὐτῶν εἰπεῖν . πέπεισμαι γὰρ ἐξ ὧν παρὼν καὶ ἀκούων σύνοιδα , τὰ πλείω τῶν πραγμάτων ἡμᾶς ἐκπεφευγέναι τῷ μὴ βούλεσθαι τὰ δέοντα ποιεῖν τῷ μὴ συνιέναι . ἀξιῶ δ ' ὑμᾶς , ἂν μετὰ παρρησίας ποιῶμαι τοὺς λόγους , ὑπομένειν , τοῦτο θεωροῦντας , εἰ τἀληθῆ λέγω , καὶ διὰ τοῦτο , ἵνα τὰ λοιπὰ βελτίω γένηται · ὁρᾶτε γὰρ ὡς ἐκ τοῦ πρὸς χάριν δημηγορεῖν ἐνίους εἰς πᾶν προελήλυθε μοχθηρίας τὰ παρόντα .
[ 4 ]    Ἀναγκαῖον δ ' ὑπολαμβάνω μικρὰ τῶν γεγενημένων πρῶτον ὑμᾶς ὑπομνῆσαι . μέμνησθ ' , ἄνδρες Ἀθηναῖοι , ὅτ ' ἀπηγγέλθη Φίλιππος ὑμῖν ἐν Θρᾴκῃ τρίτον τέταρτον ἔτος τουτὶ Ἡραῖον τεῖχος πολιορκῶν . τότε τοίνυν μὴν μὲν ἦν μαιμακτηριών · πολλῶν δὲ λόγων καὶ θορύβου γιγνομένου παρ ' ὑμῖν ἐψηφίσασθε τετταράκοντα τριήρεις καθέλκειν καὶ τοὺς μέχρι πέντε καὶ τετταράκοντ ' ἐτῶν αὐτοὺς ἐμβαίνειν [ 5 ] καὶ τάλανθ ' ἑξήκοντ ' εἰσφέρειν . καὶ μετὰ ταῦτα διελθόντος τοῦ ἐνιαυτοῦ τούτου ἑκατομβαιών , μεταγειτνιών , βοηδρομιών · τούτου τοῦ μηνὸς μόγις μετὰ τὰ μυστήρια δέκα ναῦς ἀπεστείλατ ' ἔχοντα κενὰς Χαρίδημον καὶ πέντε τάλαντ ' ἀργυρίου . ὡς γὰρ ἠγγέλθη Φίλιππος ἀσθενῶν τεθνεώς ( ἦλθε γὰρ ἀμφότερα ) , οὐκέτι καιρὸν οὐδένα τοῦ βοηθεῖν νομίσαντες ἀφεῖτ ' , ἄνδρες Ἀθηναῖοι , τὸν ἀπόστολον . ἦν δ ' οὗτος καιρὸς αὐτός · εἰ γὰρ τότ ' ἐκεῖσ ' ἐβοηθήσαμεν , ὥσπερ ἐψηφισάμεθα , προθύμως , οὐκ ἂν ἠνώχλει νῦν ἡμῖν Φίλιππος σωθείς .
Il momento attuale , se mai altre volte , necessita di molta riflessione e volontà ; io non ritengo molto difficile consigliare che cosa sia necessario per le attuali circostanze ; ma sono in difficoltà in questo : in che modo , Ateniesi , parlarvi di queste cose . A partire da ciò che ho imparato , partecipando e ascoltando , sono convinto che la maggior parte degli avvenimenti ci siano sfuggiti di mano più per il non voler fare ciò che si doveva che per il non comprendere . Vi prego quindi , se faccio i ( miei ) discorsi con franchezza , di tollerarli badando a questo : se dico la verità ; e per questo scopo : che il futuro sia migliore . Vedete infatti che dal fatto che alcuni parlano in pubblico per il favore popolare la situazione attuale è giunta a un totale degrado . Ritengo necessario ricordarvi pochi fatti fra quelli accaduti . Vi ricordate , Ateniesi , che vi fu annunciato che Filippo tre o quattro anni fa ( era ) in Tracia e assediava Heraion Teichos : era allora il mese di maimacteriore ; dopo molti discorsi e la confusione sorta fra di voi , deliberaste di armare quaranta triremi , di imbarcare tutti i cittadini fino a quarantacinque anni di età e di effettuare un prelievo fiscale di sessanta talenti . Dopo questi fatti , trascorso il resto dell’anno , ecatombeone , metagitonione , boedromione . In questo mese , dopo la celebrazione dei misteri , a stento avete inviato Caridemo con dieci navi sguarnite e cinque talenti d’argento . Quando fu annunciato che Filippo era malato o morto ( giunsero infatti entrambe ) , pensando che non fosse più il tempo di aiutare , abbandonaste , Ateniesi , la spedizione . Era quello , invece , il momento . Se avessimo fornito aiuto allora in quel luogo , come avevamo deciso , con decisione , ora Filippo , risanato , non ci molesterebbe .

( 81 ) 27% GRC
( 215 ) 73% GRC - ITA

( 276 ) 83% GRC - ITA
( 58 ) 17% ITA