cristiana caserta

università di Palermo

La Grecia delle città

ἙλληνικήitalianoLatin

Vita di Eschilo

ἙλληνικήEnglish

Saffo fr. 31 V

Ἑλληνικήitaliano

SUDA Ε 3695 ADLER = T 3 KANNICHT

cristiana caserta /
 • Created on 2018-08-21 18:52:35
 • Modified on 2018-08-21 18:57:13
 • Translated by Translation by S. Burges Watson, Living Poets, (Durham, 2014)
 • Aligned by cristiana caserta
Euripide
Ἑλληνική Transliterate
English
Εὐριπίδης , Μνησάρχου Μνησαρχίδου καὶ Κλειτοῦς , οἳ φεύγοντες εἰς Βοιωτίαν μετώικησαν , εἶτα ἐν τῆι Ἀττικῆι . οὐκ ἀληθὲς δέ , ὡς λαχανόπωλις ἦν μήτηρ αὐτοῦ · καὶ γὰρ τῶν σφόδρα εὐγενῶν ἐτύγχανεν , ὡς ἀποδείκνυσι Φιλόχορος . ἐν δὲ τῆι διαβάσει Ξέρξου ἐκυοφορεῖτο ὑπὸ τῆς μητρὸς καὶ ἐτέχθη καθ’ ἣν ἡμέραν Ἕλληνες ἐτρέψαντο τοὺς Πέρσας .
2 γέγονε δὲ τὰ πρῶτα ζωγράφος , εἶτα μαθητὴς Προδίκου μὲν ἐν τοῖς ῥητορικοῖς , Σωκράτους δὲ ἐν τοῖς ἠθικοῖς καὶ φιλοσόφοις . διήκουσε δὲ καὶ Ἀναξαγόρου τοῦ Κλαζομενίου , ἐπὶ τραγωιδίαν δὲ ἐτράπη τὸν Ἀναξαγόραν ἰδὼν ὑποστάντα κινδύνους δι’ ἅπερ εἰσῆξε δόγματα .
3 σκυθρωπὸς δὲ ἦν τὸ ἦθος καὶ ἀμειδὴς καὶ φεύγων τὰς συνουσίας · ὅθεν καὶ μισογύνης ἐδοξάσθη . ἔγημε δὲ ὅμως πρώτην μὲν Χοιρίνην θυγατέρα Μνησιλόχου , ἐξ ἧς ἔσχε Μνησίλοχον καὶ Μνησαρχίδην καὶ Εὐριπίδην . ἀπωσάμενος δὲ ταύτην ἔσχε καὶ δευτέραν , καὶ ταύτης ὁμοίως ἀκολάστου πειραθείς .
4 ἀπάρας δὲ ἀπ’ Ἀθηνῶν ἦλθε πρὸς Ἀρχέλαον τὸν βασιλέα τῶν Μακεδόνων , παρ’ ὧι διῆγε τῆς ἄκρας ἀπολαύων τιμῆς . ἐτελεύτησε δὲ ὑπὸ ἐπιβουλῆς Ἀρριβαίου τοῦ Μακεδόνος καὶ Κρατεύα τοῦ Θετταλοῦ , ποιητῶν ὄντων καὶ φθονησάντων αὐτῶι πεισάντων τε τὸν βασιλέως οἰκέτην τοὔνομα Λυσίμαχον , δέκα μνῶν ἀγορασθέντα τοὺς βασιλέως οὓς αὐτὸς ἔτρεφε κύνας ἐπαφεῖναι αὐτῶι . οἱ δὲ ἱστόρησαν οὐχ ὑπὸ κυνῶν , ἀλλ’ ὑπὸ γυναικῶν νύκτωρ διασπασθῆναι , πορευόμενον ἀωρὶ πρὸς Κρατερὸν τὸν ἐρώμενον Ἀρχελάου ( καὶ γὰρ σχεῖν αὐτὸν καὶ περὶ τοὺς τοιούτους ἔρωτας ) , οἱ δέ , πρὸς τὴν γαμετὴν Νικοδίκου τοῦ Ἀρεθουσίου .
5 ἔτη δὲ βιῶναι αὐτὸν οε΄ , καὶ τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ ἐν Πέλληι μετακομίσαι τὸν βασιλέα . δράματα δὲ αὐτοῦ κατὰ μέν τινας οε΄ , κατὰ δὲ ἄλλους ϙβ΄ · σώιζονται δὲ οζ΄ . νίκας δὲ ἀνείλετο ε΄ , τὰς μέν δ΄ περιών , τὴν δὲ μίαν μετὰ τὴν τελευτήν , ἐπιδειξαμένου τὸ δρᾶμα τοῦ ἀδελφιδοῦ αὐτοῦ Εὐριπίδου . ἐπεδείξατο δὲ ὅλους ἐνιαυτοὺς κβ΄ , καὶ τελευτᾶι ἐπὶ τῆς ϙκ΄ ὀλυμπιάδος .
5 They say that he lived for 75 years and that the king moved his bones to Pella . Some say that he wrote 75 plays ; others 92 . 77 are extant . He had 5 victories : 4 whilst alive and one posthumous , his nephew Euripides producing the play . He produced plays for a total of 22 years and died in the 93rd Olympiad ( 408/7 - 405/4 BCE ) .
1 Euripides , the son of Mnesarchus or Mnesarchides and Cleito , who , being exiled , lived as resident aliens in Boeotia and then Attica . It is not true that his mother was a vegetable-seller ; indeed , she was from a very noble family , as Philochorus demonstrates . His mother became pregnant at the time of Xerxes’ crossing and he was born on the day the Greeks defeated the Persians .
2 To begin with , he became a painter , then a pupil of Prodicus in rhetoric and of Socrates in ethics and philosophy . He was also a disciple of Anaxagoras the Clazomenian and turned to tragedy after seeing the dangers that Anaxagoras endured on account of the doctrines which he had introduced .
3 His character was sullen ; he never smiled and he fled company . For this reason he was also considered a misogynist . He married nonetheless ; first Choerine , the daughter of Mnesilochus , by whom he had Mnesilochus , Mnesarchides , and Euripides . Having divorced her , he had a second wife , whom he found just as licentious as the first .
4 Having departed from Athens , he went to the court of Archelaus , king of the Macedonians , where he lived , enjoying the greatest honour . He died as a result of a plot by Arribaeus the Macedonian and Crateus the Thessalian , who were poets and envied him . They persuaded a slave of the king , by the name of Lysimachus , whom they paid ten mnas , to unleash on the poet the royal dogs , which he had reared . Some recount that he was dismembered not by dogs but by women at night , whilst making his way early to the house of Craterus , Archelaus’ lover ( for they say that he was also inclined to this kind of love ) ; others say that he was making his way to the wife of Nicodicus of Arethusa .
5 They say that he lived for 75 years and that the king moved his bones to Pella . Some say that he wrote 75 plays ; others 92 . 77 are extant . He had 5 victories : 4 whilst alive and one posthumous , his nephew Euripides producing the play . He produced plays for a total of 22 years and died in the 93rd Olympiad ( 408/7 - 405/4 BCE ) .

( 153 ) 38% GRC
( 247 ) 62% GRC - ENG

( 309 ) 74% GRC - ENG
( 109 ) 26% ENG

Cicerone, in Catilinam 13-14

cristiana caserta /
 • Created on 2018-09-17 18:27:23
 • Modified on 2018-09-17 18:28:14
 • Translated by Cristiana Caserta
 • Aligned by cristiana caserta
Latin
italiano

( 35 ) 19% LAT
( 148 ) 81% LAT - ITA

( 190 ) 83% LAT - ITA
( 39 ) 17% ITA

In Catilinam, I

cristiana caserta /
 • Created on 2018-10-26 11:58:33
 • Modified on 2018-10-26 12:23:02
 • Translated by Cristiana Caserta
 • Aligned by cristiana caserta
Latin
italiano
[ 1 ] Quo usque tandem abutere , Catilina , patientia nostra ? quam diu etiam furor iste tuus nos eludet ? Quem ad finem sese effrenata iactabit audacia ? Nihilne te nocturnum praesidium Palati , nihil urbis uigiliae , nihil timor populi , nihil concursus bonorum omnium , nihil hic munitissimus habendi senatus locus , nihil horum ora uoltusque mouerunt ? Patere tua consilia non sentis , constrictam iam horum omnium scientia teneri coniurationem tuam non uides ? Quid proxima , quid superiore nocte egeris , ubi fueris , quos conuocaueris , quid consili ceperis quem nostrum ignorare arbitraris ? [ 2 ] O tempora , o mores ! Senatus haec intellegit , consul uidet ; hic tamen uiuit . Viuit ? Immo uero etiam in senatum uenit , fit publici consili particeps , notat et designat oculis ad caedem unum quemque nostrum . Nos autem fortes uiri satis facere rei publicae uidemur , si istius furorem ac tela uitamus . Ad mortem te , Catilina , duci iussu consulis iam pridem oportebat , in te conferri pestem quam tu in nos omnis iam diu machinaris . [ 3 ] An uero uir amplissimus , P . Scipio , pontifex maximus , Ti . Gracchum mediocriter labefactantem statum rei publicae priuatus interfecit : Catilinam orbem terrae caede atque incendiis uastare cupientem nos consules perferemus ? Nam illa nimis antiqua praetereo , quod C . Seruilius Ahala Sp . Maelium nouis rebus studentem manu sua occidit . Fuit , fuit ista quondam in hac re publica uirtus ut uiri fortes acrioribus suppliciis ciuem perniciosum quam acerbissimum hostem coercerent . Habemus senatus consultum in te , Catilina , uehemens et graue , non deest rei publicae consilium neque auctoritas huius ordinis : nos , nos , dico aperte , consules desumus .
Fino a che punto , Catilina abuserai della nostra pazienza ? Quanto a lungo questa tua follia si prenderà gioco di noi ? Fino a che limite si spingerà la tua sfrenata temerarietà ? Non ti hanno intimorito il presidio notturno sul Palatino ? Non le sentinelle della città ? Non la paura della popolazione ? Non la concordia di tutti i buoni ? Non questo luogo protettissimo per riunire il senato ? Non i volti e le facce di costoro ? Non senti che i tuoi piani sono stati svelati ? Non vedi che la tua congiura è ormati immobilizzata dalla consapevolezza di tutti costoro ? Che cosa tu abbia fatto la notte scorsa e la precedente , dove tu sia stato , chi tu abbia convocato , quale decisione tu abbia preso , chi di noi pensi che lo ignori ? O tempi ! O che costumi ! Il senato capisce questo , il console vede , e costui tuttavia vive . Vive ? Anzi addirittura viene in senato , si fa partecipe delle pubbliche deliberazioni , marchia e destina con lo sguardo all’uccisione ciascuno di noi . Mentre a noi , uomini coraggiosi , sembra di fare abbastanza per lo stato , evitando la pazzia e i dardi di costui . A morte sarebbe stato necessario che tu , o Catilina , fossi condannato già da tempo per ordine del console , che contro di te si rivolgesse quella rovina che tu ormai da lungo tempo vai tramano contro noi tutti . Se dunque un uomo eminentissimo come Publio Scipione pontefice massimo , benché privato cittadino , provocò la morte di Tiberio Gracco , che ben poco faceva vacillare la stabilità dello Stato , noi consoli dovremmo sopportare Catilina che brama di devastare con stragi e incendi il mondo intero ? Tralascio infatti quegli episodi troppo antichi come il fatto che Gaio Servilio Ahala uccise di mano Spurio Melio che aspirava a rivolgimenti politici . CI fu , ci fu una volta in questo Stato un valore tale per cui gli uomini coraggiosi punivano il cittadino pericoloso con supplizi più atroci di quelli con cui punivano il peggiore nemico dello Stato . Abbiamo contro di te Catilina , un decreto del Senato energico e severo ; allo Stato non manca il consiglio l’autorità di quest’ordine ; noi , noi consoli , lo dico apertamente , stiamo venendo meno al nostro dovere .

( 65 ) 22% LAT
( 236 ) 78% LAT - ITA

( 338 ) 83% LAT - ITA
( 68 ) 17% ITA