Isocrate, Sulla pace 44-50

cristiana caserta / oratoria
  • Created on 2019-07-09 18:18:28
  • Modified on 2019-07-14 08:30:44
  • Aligned by cristiana caserta
Ἑλληνική Transliterate
italiano
[ 44 ] ἀλλ’ ἄρχειν μὲν ἁπάντων ζητοῦμεν , στρατεύεσθαι δ’ οὐκ ἐθέλομεν , καὶ πόλεμον μὲν μικροῦ δεῖν πρὸς ἅπαντας ἀνθρώπους ἀναιρούμεθα , πρὸς δὲ τοῦτον οὐχ ἡμᾶς αὐτοὺς ἀσκοῦμεν , ἀλλ’ ἀνθρώπους τοὺς μὲν ἀπολίδας , τοὺς δ’ αὐτομόλους , τοὺς δ’ ἐκ τῶν ἄλλων κακουργιῶν συνερρυηκότας , οἷς ὁπόταν τις διδῷ . πλείω μισθόν , μετ’ ἐκείνων ἐφ’ ἡμᾶς ἀκολουθήσουσιν . || [ 45 ] Ἀλλ’ ὅμως οὕτως αὐτοὺς ἀγαπῶμεν ὥσθ’ ὑπὲρ μὲν τῶν παίδων τῶν ἡμετέρων , εἰ περί τινας ἐξαμάρτοιεν , οὐκ ἄν ἐθελήσαιμεν δίκας ὑποσχεῖν , ὑπὲρ δὲ τῆς ἐκείνων ἀρπαγῆς καὶ βίας καὶ παρανομίας μελλόντων τῶν ἐγκλημάτων ἐφ’ ἡμᾶς ἥξειν οὐχ ὅπως ἀγανακτοῦμεν , ἀλλὰ καὶ χαίρομεν ὅταν ἀκούσωμεν αὐτοὺς τοιοῦτόν τι διαπεπραγμένους [ 46 ] Εἰς τοῦτο δὲ μωρίας ἐληλύθαμεν ὥστ’ αὐτοὶ μὲν ἐνδεεῖς τῶν καθ’ ἡμέραν ἐσμέν , ξενοτροφεῖν δ’ ἐπικεχειρήκαμεν , καὶ τοὺς συμμάχους τοὺς ἡμετέρους αὐτῶν ἰδίᾳ λυμαινόμεθα καὶ δασμολογοῦμεν ἵνα τοῖς ἁπάντων ἀνθρώπων κοινοῖς ἐχθροῖς τὸν μισθὸν ἐκπορίζωμεν . || [ 47 ] Τοσούτῳ δὲ χείρους ἐσμὲν τῶν προγόνων , οὐ μόνον τῶν εὐδοκιμησάντων , ἀλλὰ καὶ τῶν μισηθέντων , ὅσον ἐκεῖνοι μὲν εἰ πολεμεῖν πρός τινας ψηφίσαιντο , μεστῆς οὔσης ἀργυρίου καὶ χρυσίου τῆς ἀκροπόλεως , ὅμως ὑπὲρ τῶν δοξάντων τοῖς αὑτῶν σώμασιν ᾤοντο δεῖν κινδυνεύειν , ἡμεῖς δ’ εἰς τοσαύτην ἀπορίαν ἐληλυθότες καὶ τοσοῦτοι τὸ πλῆθος ὄντες ὥσπερ βασιλεὺς μέγας μισθωτοῖς χρώμεθα τοῖς στρατοπέδοις . [ 48 ] Καὶ τότε μὲν εἰ τριήρεις πληροῖεν , τοὺς μὲν ξένους καὶ τοὺς δούλους ναύτας εἰσεβίβαζον , τοὺς δὲ πολίτας μεθ’ὅπλων ἐξέπεμπον · νῦν δὲ τοῖς μὲν ξένοις ὁπλίταις χρώμεθα , τοὺς δὲ πολίτας ἐλαύνειν ἀναγκάζομεν , ὥσθ’ ὁπόταν ἀποβαίνωσιν εἰς τὴν τῶν πολεμίων , οἱ μὲν ἄρχειν τῶν Ἑλλήνων ἀξιοῦντες ὑπηρέσιον ἔχοντες ἐκβαίνουσιν , οἱ δὲ , τοιοῦτοι τὰς φύσεις ὄντες οἵους ὀλίγῳ πρότερον διῆλθον , μέθ’ ὅπλων κινδυνεύουσιν . || [ 49 ] Ἀλλὰ γὰρ τἄ κατὰ τὴν πὸλιν ἄν τις ἰδὼν καλῶς διοικούμενα περὶ τῶν ἄλλων θαρρήσειεν , ἀλλ’ οὐκ ἄν ἐπ’ αὐτοῖς τούτοις μάλιστ’ ἀγανακτήσειεν ; | Οἵτινες αὐτόχθονες μὲν εἶναί φαμεν καὶ τὴν πόλιν ταύτην προτέραν οἰκισθῆναι τῶν ἄλλων , προσῆκον δ’ ἡμᾶς ἅπασιν εἷναι παράδειγμα τοῦ καλῶς καὶ τεταγμένως πολιτεύεσθαι , χεῖρον καὶ ταραχωδέστερον τὴν ἡμετέραν αὐτῶν διοικοῦμεν τῶν ἄρτι τὰς πόλεις οἰκιζόντων , [ 50 ] καὶ σεμνυνόμεθα μὲν καὶ μέγα φρονοῦμεν ἐπὶ τῷ βέλτιον γεγονέναι τῶν ἄλλων , ῥᾴδιον δὲ μεταδίδομεν τοῖς βουλομένοις ταύτης τῆς εὐγενείας Τριβαλλοὶ καὶ Λευκανοὶ τῆς αὑτῶν δυσγενείας ·
[ 44 ] Noi cerchiamo di dominare tutti , ma non ci prendiamo la briga di compiere spedizioni militari , e dichiariamo guerra a tutto il mondo , o quasi , ma poi non la combattiamo mai personalmente , bensì la lasciamo fare a gente senza patria , a disertori , a criminali di ogni sorta , che in massa confluiscono qui da noi : tutta marmaglia che ci ritroveremo contro non appena qualcuno sia disposto a pagarla di più . [ 45 ] E tuttavia amiamo questa gentaglia tanto che , se i nostri figli procurano dei danni ad altre persone , non siamo disposti ad assumercene la responsabilità , ma dei furti , delle violenze e dei soprusi di questi delinquenti non solo non ci sdegniamo e accettiamo che la colpa ricada su di noi , ma siamo addirittura felici che li commettano . [ 46 ] Siamo giunti a tal punto di stupidità che ci siamo messi a mantenere mercenari quando siamo privi del necessario per noi stessi , e così mandiamo in rovina ciascuno dei nostri alleati caricandolo di tasse per pagare il soldo ai nemici comuni di tutti . [ 47 ] Noi siamo dunque del tutto inferiori ai nostri antenati , non solo di quelli celebrati , ma anche di quelli esecrati : essi , quando decretavano una guerra , anche se l’Acropoli traboccava d’oro e d’argento , ritenevano tuttavia loro dovere esporre i loro propri corpi al pericolo ; noi invece , che siamo in miseria e inoltre molto più numerosi di loro , ci serviamo , neanche fossimo il Gran Re , di truppe mercenarie . [ 48 ] E quando armavano delle triremi , vi imbarcavano stranieri e schiavi come marinai , mentre i cittadini venivano fatti partire come soldati ; ora invece gli stranieri li facciamo opliti e i cittadini li costringiamo a remare : così , quando giungono in terra nemica , quelli che pretendono l’egemonia sui Greci sbarcano brandendo il remo , e quei delinquenti di cui sopra imbracciano le armi e combattono . [ 49 ] Ma passiamo alla politica interna , che forse ci risolleveremo . Macchè , è proprio quella la fonte della maggiore indignazione ! Noi , che diciamo di essere autoctoni e vantiamo la patria più antica del mondo , dovremmo essere un modello di buon governo per tutti , e invece amministriamo questa città peggio dei novellini che hanno appena finito di fondarne una . [ 50 ] E ci vantiamo e andiamo fieri di avere un’origine più nobile degli altri , eppure di tanto onore rendiamo partecipe chiunque più facilmente di quanto non facciano Triballi e Lucani con la loro razza inferiore .

( 160 ) 40% GRC
( 244 ) 60% GRC - ITA

( 273 ) 60% GRC - ITA
( 179 ) 40% ITA