Josh Kemp

Furman University

ParodosForArticle

ἙλληνικήEnglish

Euripides, Bacchae 434-450 (Johnston)

Josh Kemp /
 • Created on 2023-02-03 20:07:33
 • Modified on 2023-02-04 17:52:01
 • Translated by Ian Johnston
 • Aligned by Josh Kemp
The soldier's report to Pentheus.
Ἑλληνική Transliterate
English

( 29 ) 22% GRC
( 100 ) 78% GRC - ENG

( 148 ) 69% GRC - ENG
( 65 ) 31% ENG

Euripides, Bacchae 434-450 (Theodoridis)

Josh Kemp /
 • Created on 2023-02-04 17:51:09
 • Modified on 2023-02-06 18:22:23
 • Translated by George Theodoridis
 • Aligned by Josh Kemp
The soldier's report to Pentheus.
Ἑλληνική Transliterate
English

( 54 ) 42% GRC
( 74 ) 58% GRC - ENG

( 109 ) 35% GRC - ENG
( 202 ) 65% ENG

JohnstonParodos

Josh Kemp /
 • Created on 2023-04-11 21:08:55
 • Modified on 2023-05-17 20:44:00
 • Aligned by Josh Kemp
Bacchae, vv. 64-169
Ἑλληνική Transliterate
Ἑλληνική Transliterate
https://scaife.perseus.org/reader/urn:cts:greekLit:tlg0006.tlg017.perseus-grc2:64-169?right=perseus-eng2
http://johnstoniatexts.x10host.com/euripides/bacchaehtml.html
Ἀσίας ἀπὸ γᾶς
ἱερὸν Τμῶλον ἀμείψασα θοάζω
Βρομίῳ πόνον ἡδὺν κάματόν τʼ εὐκάματον ,
Βάκχιον εὐαζομένα .
τίς ὁδῷ τίς ὁδῷ ; τίς ;
μελάθροις ἔκτοπος ἔστω , στόμα τʼ εὔφημον
ἅπας ἐξοσιούσθω ·
τὰ νομισθέντα γὰρ αἰεὶ
Διόνυσον ὑμνήσω .
Χορός

μάκαρ , ὅστις εὐδαίμων
τελετὰς θεῶν εἰδὼς
βιοτὰν ἁγιστεύει καὶ
θιασεύεται ψυχὰν
ἐν ὄρεσσι βακχεύων
ὁσίοις καθαρμοῖσιν ,
τά τε ματρὸς μεγάλας ὄργια
Κυβέλας θεμιτεύων ,
ἀνὰ θύρσον τε τινάσσων ,
κισσῷ τε στεφανωθεὶς
Διόνυσον θεραπεύει .
ἴτε βάκχαι , ἴτε βάκχαι ,
Βρόμιον παῖδα θεὸν θεοῦ
Διόνυσον κατάγουσαι
Φρυγίων ἐξ ὀρέων Ἑλλάδος εἰς
εὐρυχόρους ἀγυιάς , τὸν Βρόμιον ·
Χορός
ὅν
ποτʼ ἔχουσʼ ἐν ὠδίνων
λοχίαις ἀνάγκαισι
πταμένας Διὸς βροντᾶς νηδύος
ἔκβολον μάτηρ
ἔτεκεν , λιποῦσʼ αἰῶνα
κεραυνίῳ πληγᾷ ·
λοχίοις δʼ αὐτίκα νιν δέξατο
θαλάμαις Κρονίδας Ζεύς ,
κατὰ μηρῷ δὲ καλύψας
χρυσέαισιν συνερείδει
περόναις κρυπτὸν ἀφʼ Ἥρας .
ἔτεκεν δʼ , ἁνίκα Μοῖραι
τέλεσαν , ταυρόκερων θεὸν
στεφάνωσέν τε δρακόντων
στεφάνοις , ἔνθεν ἄγραν θηροτρόφον
μαινάδες ἀμφιβάλλονται
πλοκάμοις .
Χορός
Σεμέλας τροφοὶ Θῆβαι ,
στεφανοῦσθε κισσῷ ·
βρύετε βρύετε χλοήρει
μίλακι καλλικάρπῳ
καὶ καταβακχιοῦσθε δρυὸς
ἐλάτας κλάδοισι ,
στικτῶν τʼ ἐνδυτὰ νεβρίδων
στέφετε λευκοτρίχων πλοκάμων
μαλλοῖς · ἀμφὶ δὲ νάρθηκας ὑβριστὰς
ὁσιοῦσθʼ · αὐτίκα γᾶ πᾶσα χορεύσει
Βρόμιος ὅστις ἄγῃ θιάσουσ
εἰς ὄρος εἰς ὄρος , ἔνθα μένει
θηλυγενὴς ὄχλος
ἀφʼ ἱστῶν παρὰ κερκίδων τʼ
οἰστρηθεὶς Διονύσῳ .
Χορός
θαλάμευμα Κουρήτων
ζάθεοί τε Κρήτας
Διογενέτορες ἔναυλοι ,
ἔνθα τρικόρυθες ἄντροις
βυρσότονον κύκλωμα τόδε
μοι Κορύβαντες ηὗρον ·
βακχείᾳ δʼ ἀνὰ συντόνῳ
κέρασαν ἁδυβόᾳ Φρυγίων
αὐλῶν πνεύματι ματρός τε Ῥέας ἐς
χέρα θῆκαν , κτύπον εὐάσμασι Βακχᾶν ·
παρὰ δὲ μαινόμενοι Σάτυροι
ματέρος ἐξανύσαντο θεᾶς ,
ἐς δὲ χορεύματα
συνῆψαν τριετηρίδων ,
αἷς χαίρει Διόνυσος .
Χορός
ἡδὺς ἐν ὄρεσιν , ὅταν ἐκ θιάσων δρομαίων
πέσῃ πεδόσε , νεβρίδος
ἔχων ἱερὸν ἐνδυτόν , ἀγρεύων
αἷμα τραγοκτόνον , ὠμοφάγον χάριν , ἱέμενος
ἐς ὄρεα Φρύγια , Λύδιʼ , δʼ ἔξαρχος Βρόμιος ,
εὐοἷ .
ῥεῖ δὲ γάλακτι πέδον , ῥεῖ δʼ οἴνῳ , ῥεῖ δὲ μελισσᾶν
νέκταρι .
Συρίας δʼ ὡς λιβάνου καπνὸν
Βακχεὺς ἀνέχων
πυρσώδη φλόγα πεύκας
ἐκ νάρθηκος ἀίσσει
δρόμῳ καὶ χοροῖσιν
πλανάτας ἐρεθίζων
ἰαχαῖς τʼ ἀναπάλλων ,
τρυφερόν τε πλόκαμον εἰς αἰθέρα ῥίπτων .
ἅμα δʼ εὐάσμασι τοιάδʼ ἐπιβρέμει ·
ἴτε βάκχαι ,
ἴτε βάκχαι ,
Τμώλου χρυσορόου χλιδᾷ
μέλπετε τὸν Διόνυσον
βαρυβρόμων ὑπὸ τυμπάνων ,
εὔια τὸν εὔιον ἀγαλλόμεναι θεὸν
ἐν Φρυγίαισι βοαῖς ἐνοπαῖσί τε ,
λωτὸς ὅταν εὐκέλαδος
ἱερὸς ἱερὰ παίγματα βρέμῃ , σύνοχα
φοιτάσιν εἰς ὄρος εἰς ὄρος · ἡδομένα
δʼ ἄρα , πῶλος ὅπως ἅμα ματέρι
φορβάδι , κῶλον ἄγει ταχύπουν σκιρτήμασι βάκχα .
From Asia , from sacred Tmolus
I’ve come to dance ,
to move swiftly in my dance—
for Bromius—
sweet and easy task ,
to cry out in celebration ,
hailing great god Bacchus .
Who’s in the street ? Who’s there ? Who ?
Let him stay inside
out of our way .
Let every mouth be pure ,
completely holy ,
speak no profanities .
In my hymn I celebrate
our old eternal custom ,
hailing Dionysus .
O blessed is the man ,
the fortunate man who knows
the rituals of the gods ,
who leads a pious life ,
whose spirit merges
with these Bacchic celebrations ,
frenzied dancing in the mountains ,
our purifying rites—
one who reveres these mysteries
from Cybele , our great mother ,
who , waving the thyrsus ,
forehead crowned with ivy ,
serves Dionysus .
On Bacchae ! Bacchae , move !
Bring home Bromius , our god ,
son of god , great Dionysus ,
from Phrygian mountains
to spacious roads of Greece—
Hail Bromius !
His mother dropped him early ,
as her womb , in forceful birth pangs ,
was struck by Zeus’s flying lightning bolt ,
a blast which took her life .
Then Zeus , son of Cronos ,
at once hid him away
in a secret birthing chamber ,
buried in his thigh ,
shut in with golden clasps ,
concealed from Hera .
Fates made him perfect .
Then Zeus gave birth to him ,
the god with ox’s horns ,
crowned with wreaths of snakes—
that’s why the Maenads
twist in their hair
wild snakes they capture .
O Thebes , nursemaid of Semele ,
put on your ivy crown ,
flaunt your green yew ,
flaunt its sweet fruit !
Consecrate yourselves to Bacchus ,
with stems of oak or fir ,
Dress yourselves in spotted fawn skins ,
trimmed with white sheep’s wool .
As you wave your thyrsus ,
revere the violence it contains .
All the earth will dance at once .
Whoever leads our dancing—
that one is Bromius !
To the mountain , to the mountain ,
where the pack of women waits ,
all stung to frenzied madness
to leave their weaving shuttles ,
goaded on by Dionysus .
O you dark chambers of the Curetes ,
you sacred caves in Crete ,
birthplace of Zeus ,
where the Corybantes in their caves ,
men with triple helmets , made for me
this circle of stretched hide .
In their wild ecstatic dancing ,
they mixed this drum beat
with the sweet seductive tones
of flutes from Phrygia ,
then gave it to mother Rhea
to beat time for the Bacchae ,
when they sang in ecstasy .
Nearby , orgiastic satyrs ,
in ritual worship of the mother goddess ,
took that drum , then brought it
into their biennial dance ,
bringing joy to Dionysus .
He’s welcome in the mountains ,
when he sinks down to the ground ,
after the running dance ,
wrapped in holy deerskin ,
hunting the goat’s blood ,
blood of the slain beast ,
devouring its raw flesh with joy ,
rushing off into the mountains ,
in Phrygia , in Lydia ,
leading the dance—
Bromius—Evoë !
The land flows with milk ,
the land flows with wine ,
the land flows with honey from the bees .
He holds the torch high ,
our leader , the Bacchic One ,
blazing flame of pine ,
sweet smoke like Syrian incense ,
trailing from his thyrsus .
As he dances , he runs ,
here and there ,
rousing the stragglers ,
stirring them with his cries ,
thick hair rippling in the breeze .
Among the Maenads’ shouts
his voice reverberates :
" On Bacchants , on !
With the glitter of Tmolus ,
which flows with gold ,
chant songs to Dionysus ,
to the loud beat of our drums .
Celebrate the god of joy
with your own joy ,
with Phrygian cries and shouts !
When sweet sacred pipes
play out their rhythmic holy song ,
in time to the dancing wanderers ,
then to the mountains ,
on , on to the mountains . "
Then the bacchanalian woman
is filled with total joy—
like a foal in pasture
right beside her mother—
her swift feet skip in playful dance .

( 398 ) 92% GRC
( 36 ) 8% GRC - GRC

( 56 ) 8% GRC - GRC
( 686 ) 92% GRC

Bacchae vv. 1202-1232, my translation

Josh Kemp /
 • Created on 2023-04-26 16:59:09
 • Modified on 2023-05-16 21:31:07
 • Aligned by Josh Kemp
Cadmus confronts Agave as she returns with the head of Pentheus.
Ἑλληνική Transliterate
English
καλλίπυργον ἄστυ Θηβαίας χθονὸς ναίοντες ἔλθεθʼ ὡς ἴδητε τήνδʼ ἄγραν Κάδμου θυγατέρες θηρὸς ἣν ἠγρεύσαμεν οὐκ ἀγκυλητοῖς Θεσσαλῶν στοχάσμασιν οὐ δικτύοισιν ἀλλὰ λευκοπήχεσι χειρῶν ἀκμαῖσιν κᾆτα κομπάζειν χρεὼν καὶ λογχοποιῶν ὄργανα κτᾶσθαι μάτην ἡμεῖς δέ γʼ αὐτῇ χειρὶ τόνδε θʼ εἵλομεν χωρίς τε θηρὸς ἄρθρα διεφορήσαμεν ποῦ μοι πατὴρ πρέσβυς ἐλθέτω πέλας Πενθεύς τʼ ἐμὸς παῖς ποῦ ʼστιν αἰρέσθω λαβὼν πηκτῶν πρὸς οἴκους κλιμάκων προσαμβάσεις ὡς πασσαλεύσῃ κρᾶτα τριγλύφοις τόδε λέοντος ὃν πάρειμι θηράσασʼ ἐγώ ἕπεσθέ μοι φέροντες ἄθλιον βάρος Πενθέως ἕπεσθε πρόσπολοι δόμων πάρος οὗ σῶμα μοχθῶν μυρίοις ζητήμασιν φέρω τόδʼ εὑρὼν ἐν Κιθαιρῶνος πτυχαῖς διασπαρακτόν κοὐδὲν ἐν ταὐτῷ πέδῳ λαβών ἐν ὕλῃ κείμενον δυσευρέτῳ ἤκουσα γάρ του θυγατέρων τολμήματα ἤδη κατʼ ἄστυ τειχέων ἔσω βεβὼς σὺν τῷ γέροντι Τειρεσίᾳ Βακχῶν πάρα πάλιν δὲ κάμψας εἰς ὄρος κομίζομαι τὸν κατθανόντα παῖδα Μαινάδων ὕπο καὶ τὴν μὲν Ἀκτέωνʼ Ἀρισταίῳ ποτὲ τεκοῦσαν εἶδον Αὐτονόην Ἰνώ θʼ ἅμα ἔτʼ ἀμφὶ δρυμοὺς οἰστροπλῆγας ἀθλίας τὴν δʼ εἶπέ τίς μοι δεῦρο βακχείῳ ποδὶ στείχειν Ἀγαύην οὐδʼ ἄκραντʼ ἠκούσαμεν λεύσσω γὰρ αὐτήν ὄψιν οὐκ εὐδαίμονα

( 9 ) 5% GRC
( 163 ) 95% GRC - ENG

( 266 ) 97% GRC - ENG
( 7 ) 3% ENG