Edineia de Souza Ferreira

UNESP

John 11-20

Edineia de Souza Ferreira /
Ἑλληνική
Português
English
11 εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν , καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον .
12 ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν , ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι , τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ ,
13 οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκὸς οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρὸς ἀλλ’ ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθησαν .
14 Καὶ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν , καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ , δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ Πατρός , πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας .
15 Ἰωάννης* μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγεν λέγων Οὗτος ἦν ὃν εἶπον ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν , ὅτι πρῶτός μου ἦν .
16 ὅτι ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν , καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος ·
17 ὅτι νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη , χάρις καὶ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο .
18 Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε · μονογενὴς Θεὸς ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ Πατρὸς , ἐκεῖνος ἐξηγήσατο .
19 Καὶ αὕτη ἐστὶν μαρτυρία τοῦ Ἰωάννου* ὅτε ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἐξ Ἱεροσολύμων ἱερεῖς καὶ Λευίτας* ἵνα ἐρωτήσωσιν αὐτόν Σὺ τίς εἶ ;
20 καὶ ὡμολόγησεν καὶ οὐκ ἠρνήσατο , καὶ ὡμολόγησεν ὅτι Ἐγὼ οὐκ εἰμὶ Χριστός .
11 Veio para o que era seu , e os seus não o receberam .
12 Mas , a todos quantos o receberam , aos que crêem no seu nome , deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus ;
13 os quais não nasceram do sangue , nem da vontade da carne , nem da vontade do varão , mas de Deus .
14 E o Verbo se fez carne , e habitou entre nós , cheio de graça e de verdade ; e vimos a sua glória , como a glória do unigênito do Pai .
15 João deu testemunho dele , e clamou , dizendo : Este é aquele de quem eu disse : O que vem depois de mim , passou adiante de mim ; porque antes de mim ele existia .
16 Pois todos nós recebemos da sua plenitude , e graça sobre graça .
17 Porque a lei foi dada por meio de Moisés ; a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo .
18 Ninguém jamais viu a Deus . O Deus unigênito , que está no seio do Pai , esse o deu a conhecer .
19 E este foi o testemunho de João , quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem : Quem és tu ?
20 Ele , pois , confessou e não negou ; sim , confessou : Eu não sou o Cristo .
11 He came unto his own , and his own received him not .
12 But as many as received him , to them gave he power to become the sons of God , even to them that believe on his name :
13 Which were born , not of blood , nor of the will of the flesh , nor of the will of man , but of God .
14 And the Word was made flesh , and dwelt among us , ( and we beheld his glory , the glory as of the only begotten of the Father , ) full of grace and truth .
15 John bare witness of him , and cried , saying , This was he of whom I spake , He that cometh after me is preferred before me : for he was before me .
16 And of his fulness have all we received , and grace for grace .
17 For the law was given by Moses , but grace and truth came by Jesus Christ .
18 No man hath seen God at any time , the only begotten Son , which is in the bosom of the Father , he hath declared him .
19 And this is the record of John , when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him , Who art thou ?
20 And he confessed , and denied not ; but confessed , I am not the Christ .

( 6 ) 3% GRC
( 192 ) 97% GRC - POR

( 214 ) 87% GRC - POR
( 31 ) 13% POR

( 214 ) 87% GRC - POR
( 31 ) 13% POR

John 1-10

Edineia de Souza Ferreira /
Ἑλληνική
Português
English
John 1-10
John 1-10
John 1-10
1 Ἐν ἀρχῇ ἦν Λόγος , καὶ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν , καὶ Θεὸς ἦν Λόγος .
2 Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν .
3 πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο , καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν γέγονεν .
4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν , καὶ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων .
5 καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει , καὶ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν .
6 Ἐγένετο ἄνθρωπος , ἀπεσταλμένος παρὰ Θεοῦ , ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης* ·
7 οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν , ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός , ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι’ αὐτοῦ .
8 οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς , ἀλλ’ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός .
9 Ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν , φωτίζει πάντα ἄνθρωπον , ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον .
10 ἐν τῷ κόσμῳ ἦν , καὶ κόσμος δι’ αὐτοῦ ἐγένετο , καὶ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω .
1 No princípio era o Verbo , e o Verbo estava com Deus , e o Verbo era Deus .
2 Ele estava no princípio com Deus .
3 Todas as coisas foram feitas por intermédio dele , e sem ele nada do que foi feito se fez .
4 Nele estava a vida , e a vida era a luz dos homens ;
5 a luz resplandece nas trevas , e as trevas não prevaleceram contra ela .
6 Houve um homem enviado de Deus , cujo nome era João .
7 Este veio como testemunha , a fim de dar testemunho da luz , para que todos cressem por meio dele .
8 Ele não era a luz , mas veio para dar testemunho da luz .
9 Pois a verdadeira luz , que alumia a todo homem , estava chegando ao mundo .
10 Estava ele no mundo , e o mundo foi feito por intermédio dele , e o mundo não o conheceu .
1 In the beginning was the Word , and the Word was with God , and the Word was God .
2 The same was in the beginning with God .
3 All things were made by him ; and without him was not any thing made that was made .
4 In him was life ; and the life was the light of men .
5 And the light shineth in darkness ; and the darkness comprehended it not .
6 There was a man sent from God , whose name was John .
7 The same came for a witness , to bear witness of the Light , that all men through him might believe .
8 He was not that Light , but was sent to bear witness of that Light .
9 That was the true Light , which lighteth every man that cometh into the world .
10 He was in the world , and the world was made by him , and the world knew him not .

( 6 ) 4% GRC
( 151 ) 96% GRC - POR

( 162 ) 96% GRC - POR
( 6 ) 4% POR

( 162 ) 96% GRC - POR
( 6 ) 4% POR

Vespas (versos 136-144)

Edineia de Souza Ferreira /
Tradução e alinhamento, para fins didáticos, dos versos 136-144 da peça Vespas, de Aristófanes.
Ἑλληνική Transliterate
Português
Aristoph. Wasps 136-144
Aristófanes. Vespas 136-144

( 8 ) 9% GRC
( 79 ) 91% GRC - POR

( 98 ) 90% GRC - POR
( 11 ) 10% POR

Vespas (versos 169-186)

Edineia de Souza Ferreira /
Tradução e alinhamento, para fins didáticos, dos versos 169-186 da peça Vespas, de Aristófanes.
Ἑλληνική Transliterate
Português
Aristoph. Wasps 169-186
Aristófanes - Vespas 169-186
Βδελυκλέων- ἅνθρωπος οὗτος μέγα τι δρασείει κακόν .
Φιλοκλέων- μὰ τὸν Δί᾽ οὐ δῆτ᾽ , ἀλλ᾽ ἀποδόσθαι βούλομαι τὸν ὄνον ἄγων αὐτοῖσι τοῖς κανθηλίοις : νουμηνία γάρ ἐστιν .
Βδελυκλέων- οὔκουν κἂν ἐγὼ αὐτὸν ἀποδοίμην δῆτ᾽ ἄν ;
Φιλοκλέων- οὐχ ὥσπερ γ᾽ ἐγώ .
Βδελυκλέων- μὰ Δί᾽ ἀλλ᾽ ἄμεινον .
Φιλοκλέων- ἀλλὰ τὸν ὄνον ἔξαγε .
Σωσίας- οἵαν πρόφασιν καθῆκεν , ὡς εἰρωνικῶς , ἵν᾽ αὐτὸν ἐκπέμψειας .
Βδελυκλέων- ἀλλ᾽ οὐκ ἔσπασεν ταύτῃ γ᾽ : ἐγὼ γὰρ ᾐσθόμην τεχνωμένου . ἀλλ᾽ εἰσιών μοι τὸν ὄνον ἐξάγειν δοκῶ ὅπως ἂν γέρων μηδὲ παρακύψῃ πάλιν . κάνθων τί κλάεις ; ὅτι πεπράσει τήμερον ; βάδιζε θᾶττον . τί στένεις , εἰ μὴ φέρεις Ὀδυσσέα τιν᾽ ;
Σωσίας- ἀλλὰ ναὶ μὰ Δία φέρει κάτω γε τουτονί τιν᾽ ὑποδεδυκότα .
Βδελυκλέων- ποῖον ; φέρ᾽ ἴδωμαι τουτονί . τουτὶ τί ἦν ; τίς εἶ ποτ᾽ ὦνθρωπ᾽ ἐτεόν ;
Φιλοκλέων- Οὖτις νὴ Δία .
Βδελυκλέων- Οὖτις σύ ; ποδαπός ;
Φιλοκλέων- Ἴθακος Ἀποδρασιππίδου .

( 13 ) 8% GRC
( 146 ) 92% GRC - POR

( 187 ) 87% GRC - POR
( 29 ) 13% POR

Vespas (versos 187-210)

Edineia de Souza Ferreira /
Tradução e alinhamento, para fins didáticos, dos versos 187-210 da peça Vespas, de Aristófanes.
Ἑλληνική Transliterate
Português
Aristoph. Wasps 187-210
Aristófanes - Vespas 187-210
Βδελυκλέων- Οὖτις μὰ τὸν Δί᾽ οὔτι χαιρήσων γε σύ . ὕφελκε θᾶττον αὐτόν . μιαρώτατος ἵν᾽ ὑποδέδυκεν : ὥστ᾽ ἔμοιγ᾽ ἰνδάλλεται ὁμοιότατος κλητῆρος εἶναι πωλίῳ .
Φιλοκλέων- εἰ μή μ᾽ ἐάσεθ᾽ ἥσυχον , μαχούμεθα .
Βδελυκλέων- περὶ τοῦ μαχεῖ νῷν δῆτα ;
Φιλοκλέων- περὶ ὄνου σκιᾶς .
Βδελυκλέων- πονηρὸς εἶ πόρρω τέχνης καὶ παράβολος .
Φιλοκλέων- ἐγὼ πονηρός ; οὐ μὰ Δί᾽ ἀλλ᾽ οὐκ οἶσθα σὺ νῦν μ᾽ ὄντ᾽ ἄριστον : ἀλλ᾽ ἴσως , ὅταν φάγῃς ὑπογάστριον γέροντος ἡλιαστικοῦ .
Βδελυκλέων- ὤθει τὸν ὄνον καὶ σαυτὸν ἐς τὴν οἰκίαν .
Φιλοκλέων- ξυνδικασταὶ καὶ Κλέων ἀμύνατε .
Βδελυκλέων- ἔνδον κέκραχθι τῆς θύρας κεκλῃμένης . ὤθει σὺ πολλοὺς τῶν λίθων πρὸς τὴν θύραν , καὶ τὴν βάλανον ἔμβαλλε πάλιν ἐς τὸν μοχλόν , καὶ τῇ δοκῷ προσθεὶς τὸν ὅλμον τὸν μέγαν ἀνύσας τι προσκύλισον .
Σωσίας- οἴμοι δείλαιος : πόθεν ποτ᾽ ἐμπέπτωκέ μοι τὸ βωλίον ;
Βδελυκλέων- ἴσως ἄνωθεν μῦς ἐνέβαλέ σοί ποθεν .
Σωσίας- μῦς ; οὐ μὰ Δί᾽ ἀλλ᾽ ὑποδυόμενός τις οὑτοσὶ ὑπὸ τῶν κεραμίδων ἡλιαστὴς ὀροφίας .
Βδελυκλέων- οἴμοι κακοδαίμων , στροῦθος ἁνὴρ γίγνεται : ἐκπτήσεται . ποῦ ποῦ ' στί μοι τὸ δίκτυον ; σοῦ σοῦ , πάλιν σοῦ . νὴ Δί᾽ μοι κρεῖττον ἦν τηρεῖν Σκιώνην ἀντὶ τούτου τοῦ πατρός .

( 23 ) 11% GRC
( 184 ) 89% GRC - POR

( 239 ) 87% GRC - POR
( 37 ) 13% POR