Lucian, Dialogues of the Hetaerae section 5

Lmaybank /
  • Created on 2023-12-10 23:02:33
  • Modified on 2023-12-11 00:47:37
  • Aligned by Lmaybank
Ἑλληνική Transliterate
English
ΚΛΩΝΑΡΙΟΝ
Καινὰ περὶ σοῦ ἀκούομεν , Λέαινα , τὴν Λεσβίαν Μέγιλλαν τὴν πλουσίαν ἐρᾶν σου ὥσπερ ἄνδρα καὶ συνεῖναι ὑμᾶς οὐκ οἶδ’ τι ποιούσας μετ ' ἀλλήλων . τί τοῦτο ; ἠρυθρίασας ; ἀλλ’ εἰπὲ εἰ ἀληθῆ ταῦτά ἐστιν .

ΛΕΑΙΝΑ
Ἀληθῆ , Κλωνάριον · αἰσχύνομαι δέ , ἀλλόκοτον γάρ τί ἐστι .

ΚΛΩΝΑΡΙΟΝ
Πρὸς τῆς κουροτρόφου τί τὸ πρᾶγμα , τί βούλεται γυνή ; τί δὲ καὶ πράττετε , ὅταν συνῆτε ; ὁρᾷς ; οὐ φιλεῖς με · οὐ γὰρ ἂν ἀπεκρύπτου τὰ τοιαῦτα .

ΛΕΑΙΝΑ
Φιλῶ μέν σε , εἰ καί τινα ἄλλην . γυνὴ δὲ δεινῶς ἀνδρική ἐστιν .

ΚΛΩΝΑΡΙΟΝ
Οὐ μανθάνω τι καὶ λέγεις , εἰ μή τις ἑταιρίστρια τυγχάνει οὖσα · τοιαύτας γὰρ ἐν Λέσβῳ λέγουσι γυναῖκας ἀρρενωπούς , [ * ] ὑπ ' ἀνδρῶν μὲν οὐκ ἐθελούσας αὐτὸ πάσχειν , γυναιξὶ δὲ αὐτὰς πλησιαζούσας ὥσπερ ἄνδρας .

ΛΕΑΙΝΑ
Τοιοῦτόν τι .

ΚΛΩΝΑΡΙΟΝ
Οὐκοῦν , Λέαινα , τοῦτο αὐτὸ καὶ διήγησαι , ὅπως μὲν ἐπείρα τὸ πρῶτον , ὅπως δὲ καὶ σὺ συνεπείσθης καὶ τὰ μετὰ ταῦτα .

ΛΕΑΙΝΑ
Πότον τινὰ συγκροτοῦσα αὐτή τε καὶ Δημώνασσα Κορινθία . πλουτοῦσα δὲ καὶ αὐτὴ καὶ ὁμότεχνος οὖσα τῇ Μεγίλλῃ , παρειλήφει κἀμὲ κιθαρίζειν αὐταῖς · ἐπεὶ δὲ ἐκιθάρισα καὶ ἀωρὶ ἦν καὶ ἔδει καθεύδειν , καὶ ἐμέθυον , Ἄγε δή , ἔφη , Λέαινα , Μέγιλλα , κοιμᾶσθαι γὰρ ἤδη καλόν , ἐνταῦθα κάθευδε μεθ ' ἡμῶν μέση ἀμφοτέρων .
ΚΛΩΝΑΡΙΟΝ
Ἐκάθευδες ; τὸ μετὰ ταῦτα τί ἐγένετο ;

ΛΕΑΙΝΑ
Ἐφίλουν με τὸ πρῶτον ὥσπερ οἱ ἄνδρες , οὐκ αὐτὸ μόνον προσαρμόζουσαι τὰ χείλη , ἀλλ’ ὑπανοίγουσαι τὸ στόμα , καὶ περιέβαλλον καὶ τοὺς μαστοὺς ἔθλιβον · Δημώνασσα δὲ καὶ ἔδακνε μεταξὺ καταφιλοῦσα · ἐγὼ δὲ οὐκ εἶχον εἰκάσαι τι τὸ πρᾶγμα εἴη . χρόνῳ δὲ Μέγιλλα ὑπόθερμος ἤδη οὖσα τὴν μὲν πηνήκην ἀφείλετο τῆς κεφαλῆς , ἐπέκειτο δὲ πάνυ ὁμοία καὶ προσφυής , καὶ ἐν χρῷ ὤφθη αὐτὴ καθάπερ οἱ σφόδρα ἀνδρώδεις τῶν ἀθλητῶν ἀποκεκαρμένη · καὶ ἐγὼ ἐταράχθην ἰδοῦσα . δέ , Λέαινα , φησίν , ἑώρακας ἤδη οὕτω καλὸν νεανίσκον ; Ἀλλ ' οὐχ ὁρῶ , ἔφην , ἐνταῦθα νεανίσκον , Μέγιλλα .

Μή καταθήλυνέ με , ἔφη , Μέγιλλος γὰρ ἐγὼ λέγομαι καὶ γεγάμηκα πρόπαλαι ταύτην τὴν Δημώνασσαν , καὶ ἔστιν ἐμὴ γυνή . ἐγέλασα , Κλωνάριον , ἐπὶ τούτῳ καὶ ἔφην , Οὐκοῦν σύ , Μέγιλλε , ἀνήρ τις ὢν ἐλελήθεις ἡμᾶς , καθάπερ τὸν Ἀχιλλέα φασὶ κρυπτόμενον ἐν ταῖς παρθένοις , καὶ τὸ ἀνδρεῖον ἐκεῖνο ἔχεις καὶ ποιεῖς τὴν Δημώνασσαν ἅπερ οἱ ἄνδρες ;

Ἐκεῖνο μέν , ἔφη , Λέαινα , οὐκ ἔχω · δέομαι δὲ οὐδὲ πάνυ αὐτοῦ · ἴδιον δέ τινα τρόπον ἡδίω παρὰ πολὺ ὁμιλοῦντα ὄψει με . Ἀλλὰ μὴ Ἑρμαφρόδιτος εἶ , ἔφην , οἷοι πολλοὶ εἶναι λέγονται ἀμφότερα ἔχοντες ; ἔτι γὰρ ἠγνόουν , Κλωνάριον , τὸ πρᾶγμα . Οὔ , φησίν , ἀλλὰ τὸ πᾶν ἀνήρ εἰμι .

Ἤκουσα , ἔφην ἐγώ , τῆς Βοιωτίας αὐλητρίδος Ἰσμηνοδώρας διηγουμένης τὰ ἐφέστια παρ ' αὐτοῖς , ὡς γένοιτό τις ἐν Θήβαις ἐκ γυναικὸς ἀνήρ , δ’ αὐτὸς καὶ μάντις ἄριστος , οἶμαι , Τειρεσίας τοὔνομα . μὴ οὖν καὶ σὺ τοιοῦτόν τι πέπονθας ;

Οὔκουν , Λέαινα , ἔφη , ἀλλὰ ἐγεννήθην μὲν ὁμοία ταῖς ἄλλαις ὑμῖν , γνώμη δὲ καὶ ἐπιθυμία καὶ τἆλλα πάντα ἀνδρός ἐστί μοι . Καὶ ἱκανὴ γοῦν σοι , ἔφην , ἐπιθυμία ; Πάρεχε γοῦν , Λέαινα , εἰ ἀπιστεῖς , ἔφη , καὶ γνώσῃ οὐδὲν ἐνδέουσάν με τῶν ἀνδρῶν · ἔχω γάρ τι ἀντὶ τοῦ ἀνδρείου . ἀλλὰ πάρεχε , ὄψει γάρ .

παρέσχον , Κλωνάριον , ἱκετευούσης πολλὰ καὶ ὅρμον τινά μοι δούσης τῶν πολυτελῶν καὶ ὀθόνας τῶν λεπτῶν . εἶτ ' ἐγὼ μὲν ὥσπερ ἄνδρα περιελάμβανον , δὲ ἐποίει τε καὶ ἐφίλει καὶ ἤσθμαινε καὶ ἐδόκει μοι ἐς ὑπερβολὴν ἥδεσθαι .

ΚΛΩΝΑΡΙΟΝ
Τί ἐποίει , Λέαινα , τίνα τρόπον ; τοῦτο γὰρ μάλιστα εἰπέ .

ΛΕΑΙΝΑ
Μὴ ἀνάκρινε ἀκριβῶς , αἰσχρὰ γάρ · ὥστε μὰ τὴν οὐρανίαν οὐκ ἂν εἴποιμι .
CLONARION
We are hearing new things about you , O Leaina , that [ 0 ] Megilla , the rich Lesbian woman , loves you just like a man , and that [ 0 ] you are together , doing I don’t know what with each other . What is [ 0 ] this ? You blushed ? But tell me [ 0 ] if these things are true .

LEAINA
It is [ 0 ] the [ 0 ] truth , O Clonarion . But I’m ashamed for myself , since it is something strange .

CLONARION
In the name of the child-rearing goddess [ 0 ] , what is [ 0 ] the affair ? Or what does the woman want ? And what do you all do , being together ? Do you see ? You do not love me , for you would not keep these things hidden .

LEAINA
I love you , more than any other . But this woman is terribly manly .

CLONARION
And I don’t understand what you are saying , unless she happens to be some courtesan . For they say that there are [ 0 ] masculine women of this sort in Lesbos , not willing to have this [ 0 ] done to themselves by men , but themselves being intimate with women , just as men do [ 0 ] .

LEAINA
It is [ 0 ] something like [ 0 ] that .

CLONARION
Then , O Leaina , you also have to explain this yourself , how she kept trying , at first , and how you were persuaded , and the things after these things .

LEAINA
Both she herself , and Demonassa , the Corinthian woman , were [ 0 ] striking together some drinking party . And , herself being rich , and practising the same craft as [ 0 ] that Megilla , and she had undertaken me to play the cithara for them , and when I played the cithara at an untimely hour , and it was necessary to sleep , and they were drunk with wine [ 0 ] , Megilla said , " of course , O Leaina , come , for now it is [ 0 ] good to fall asleep by this time , sleep here , with us , between us both . "

CLONARION
Were you sleeping ? What thing became after these things ?

LEAINA
At first , they were kissing me like men , not this only , bringing their [ 0 ] lips , but opening the mouth , and they were embracing me [ 0 ] and they pressed my [ 0 ] breasts . And Demonassa was even biting me [ 0 ] between her [ 0 ] kissing . And I was not able to guess what the business was . And , with time , Megilla , being now somewhat hot , took off the wig from her [ 0 ] head , the wig which [ 0 ] was laying perfectly , like it was [ 0 ] even growing there [ 0 ] , and on her [ 0 ] skin , she herself saw , the hair [ 0 ] having been cut exactly like the most manly athletes . And I , having seen this [ 0 ] , I was [ 0 ] upset .
But she said , " O Leaina , have you seen up to now , such a beautiful young man . " " But I do not see , " I was saying , " a young man here , O Megilla . "

" Don’t make a woman out of me , " he said , " for I am called Megillos , and I married very long ago this Demonassa , and she is my wife . " I laughed at that , O Clonarion , and I said , " then you , O Megillos , being some man , you had escaped our notice , just as they say that [ 0 ] Achilles did [ 0 ] , hidden among the girls ? And do you have that male thing , and do you do to [ 0 ] Demonassa the things [ 0 ] which men do [ 0 ] ? "

She said , " O Leaina , this , I do not have . But I have no need of this , by all means . And you will see that I deal with myself in some manner , more pleasant , by far . " " But are you not a hermaphrodite , " I was saying , " such as they say that [ 0 ] there are many , bearing organs [ 0 ] of both sides ? " For still , I was ignorant , O Clonarion , of [ 0 ] the matter . " No , " she says , " but I am the entirety of [ 0 ] a man . "

" I have heard , " I was saying , " that [ 0 ] the Boeotian flute-girl , Ismenodora , was [ 0 ] explaining , at her [ 0 ] home , in their house , how someone in Thebes became a man out of a woman , and he was [ 0 ] also an excellent soothsayer , I think , by [ 0 ] the name Teiresias . So , have you , also , not experienced something such as this ? "

" Therefore , O Leaina , " she said , " but I was born like you other women , but there is to me the disposition , and the desires , and all other things , of a man . " And , I said , " at any rate , is [ 0 ] this [ 0 ] desire enough for you ? " She said , " for god’s sake , give it up , O Leaina , if you don’t believe me [ 0 ] , and you will discover that I , with respect to [ 0 ] nothing , am not falling short of men . For I have something instead , of the male part . But give it up , for you will see . "

I gave it up , O Clonarion , and she having pleaded many times , having given to me some necklace from the expensive ones and quality linens from among [ 0 ] the finest . Then , I embraced her [ 0 ] , just like a man , and she both went to work , and was kissing me and she was panting , and it was seeming to me that she was taking pleasure excessively .

CLONARION
What was she doing , O Leaina , or in what manner ? For , tell me [ 0 ] this , most of all .

LEAINA
Don’t question me [ 0 ] in detail , for the things [ 0 ] are [ 0 ] shameful . So , by the goddess [ 0 ] in heaven , I would not tell .

( 33 ) 5% GRC
( 649 ) 95% GRC - ENG

( 868 ) 71% GRC - ENG
( 349 ) 29% ENG