I persiani

costanza tocco /
Ἑλληνική Transliterate
italiano
I Persiani vv. 215-248
I Persiani vv. 215-248
215 ΧΟ . οὔ σε βουλόμεσθα , μῆτερ , οὔτ ' ἄγαν φοβεῖν λόγοις
οὔτε θαρσύνειν . θεοὺς δὲ προστροπαῖς ἱκνουμένη ,
εἴ τι φλαῦρον εἶδες , αἰτοῦ τῶνδ ' ἀποτροπὴν τελεῖν ,
τὰ δ ' ἀγάθ ' ἐκτελῆ γενέσθαι σοί τε καὶ τέκνοις σέθεν
καὶ πόλει φίλοις τε πᾶσι . δεύτερον δὲ χρὴ χοὰς
220 γῇ τε καὶ φθιτοῖς χέασθαι · πρευμενῶς δ ' αἰτοῦ τάδε
σὸν πόσιν Δαρεῖον , ὅνπερ φῂς ἰδεῖν κατ ' εὐφρόνην ,
ἐσθλά σοι πέμπειν τέκνῳ τε γῆς ἔνερθεν ἐς φάος ,
τἄμπαλιν δὲ τῶνδε γαίᾳ κάτοχα μαυροῦσθαι σκότῳ .
ταῦτα θυμόμαντις ὤν σοι πρευμενῶς παρῄνεσα ·
225 εὖ δὲ πανταχῇ τελεῖν σοι τῶνδε κρίνομεν πέρι .
ΒΑ . ἀλλὰ μὴν εὔνους γ ' πρῶτος τῶνδ ' ἐνυπνίων κριτὴς
παιδὶ καὶ δόμοις ἐμοῖσι τήνδ ' ἐκύρωσας φάτιν .
ἐκτελοῖτο δὴ τὰ χρηστά · ταῦτα δ ' , ὡς ἐφίεσαι ,
πάντ ' ἐφήσομεν θεοῖσι τοῖς τ ' ἔνερθε γῆς φίλοις ,
230 εὖτ ' ἂν εἰς οἴκους μόλωμεν . κεῖνα δ ' ἐκμαθεῖν θέλω ,
φίλοι , ποῦ τὰς Ἀθήνας φασὶν ἱδρῦσθαι χθονός;
ΧΟ . τῆλε πρὸς δυσμαῖς ἄνακτος Ἡλίου φθινασμάτων .
ΒΑ . ἀλλὰ μὴν ἵμειρ ' ἐμὸς παῖς τήνδε θηρᾶσαι πόλιν;
ΧΟ . πᾶσα γὰρ γένοιτ ' ἂν Ἑλλὰς βασιλέως ὑπήκοος .
235 ΒΑ . ὧδέ τις πάρεστιν αὐτοῖς ἀνδροπλήθεια στρατοῦ;
ΧΟ . †καὶ στρατὸς τοιοῦτος , ἔρξας πολλὰ δὴ Μήδους κακά .
ΒΑ . καὶ τί πρὸς τούτοισιν ἄλλο; πλοῦτος ἐξαρκὴς δόμοις;
ΧΟ . ἀργύρου πηγή τις αὐτοῖς ἐστι , θησαυρὸς χθονός .
ΒΑ . πότερα γὰρ τοξουλκὸς αἰχμὴ διὰ χεροῖν αὐτοῖς πρέπει;
240ΧΟ . οὐδαμῶς · ἔγχη σταδαῖα καὶ φεράσπιδες σαγαί .
ΒΑ . τίς δὲ ποιμάνωρ ἔπεστι κἀπιδεσπόζει στρατῷ;
ΧΟ . οὔτινος δοῦλοι κέκληνται φωτὸς οὐδ ' ὑπήκοοι .
ΒΑ . πῶς ἂν οὖν μένοιεν ἄνδρας πολεμίους ἐπήλυδας;
ΧΟ . ὥστε Δαρείου πολύν τε καὶ καλὸν φθεῖραι στρατόν .
245ΒΑ . δεινά τοι λέγεις κιόντων τοῖς τεκοῦσι φροντίσαι .
ΧΟ . ἀλλ ' ἐμοὶ δοκεῖν τάχ ' εἴσῃ πάντα ναμερτῆ λόγον .
τοῦδε γὰρ δράμημα φωτὸς Περσικὸν πρέπει μαθεῖν ,
καὶ φέρει σαφές τι πρᾶγος ἐσθλὸν κακὸν κλύειν .

215 CO . Non vogliamo , o madre , troppo spaventarti con le parole ,
incoraggiarti . Avvicinandoti agli dei con preghiere ,
se hai avuto una visione brutta , chiedi di portare a termine questi mali ,
ma che i buoni presagi siano condotti a termine per te e per tuo figlio ,
per la città e per tutti gli amici . In secondo luogo bisogna
220 procurare libagioni alla Terra e ai defunti . Con animo benevolo chiedi questo :
il tuo sposo Dario che dici di aver visto nella notte ,
mandi a te e al figlio eventi valorosi dagli inferi della terra su alla luce , e che
oscuri nell’ombra invece , tenuto ben stretto nella terra , ciò che è opposto al bene .
Questo essendo presago secondo il cuore , favorevolmente ti ho consigliato ,
225 valutiamo che riguardo a questi segni per te si risolverà tutto bene .
REG . Ma certamente tu per primo interprete benevolo di queste visioni
hai pronunciato questo discorso per mio figlio e per la mia casa .
Che il bene sia portato a compimento ! Faremo tutto questo come tu ordini
per gli dei e per i cari sotto terra ,
230 qualora sia rientrata nella casa . Ma questo voglio sapere ,
o cari dove sulla terra dicono che Atene sia edificata ?
CO . Lontano , verso le regioni del tramonto del sole signore .
REG . Ma davvero mio figlio desiderava insidiare questa città ?
CO . Tutta l ' Ellade , allora , diventerebbe sottomessa al re .
235 REG . Un ' abbondanza tale di uomini nell’esercito hanno loro ?
CO . Un esercito tale , che ha inflitto molti mali ai Medi .
REG . Forse si vede loro tra le mani la lancia che tende l ' arco ?
COR . No , lance dritte ed armature di portanti scudi .
REG . E cos’altro oltre a questo ? ricchezza sufficiente nelle case ?
240 CO . Essi hanno una fonte d ' argento , tesoro della terra .
REG . Quale pastore è a capo e comanda l’esercito ?
CO . Di nessuno sono chiamati schiavi , sudditi di un uomo .
REG . E come dunque potrebbero resistere i nemici che sopraggiungono dall’esterno ?
CO . Così da distruggere l’esercito grande e bello di Dario .
245 REG . Dici cose tremende da pensare per i genitori di coloro che sono partiti .
CO . Ma per quanto mi sembra subito conoscerai tutto il discorso veritiero . Infatti di questo uomo si può riconoscere la corsa persiana e offre un fatto chiaro , buono o cattivo da udire .


( 331 ) 94% GRC
( 22 ) 6% GRC - ITA

( 24 ) 5% GRC - ITA
( 430 ) 95% ITA