ترجمه کریتون بند [54ξ] تا آخر

Shouresh ASSIMI /
  • Created on 2023-05-26 02:10:34
  • Modified on 2023-05-26 02:29:27
  • Translated by شورش اثیمی
  • Aligned by Shouresh ASSIMI
Ἑλληνική Transliterate
فارسی Transliterate
ἀλλὰ νῦν μὲν ἠδικημένος ἄπει , [ 54ξ ] ἐὰν ἀπίῃς , οὐχ ὑφ᾽ ἡμῶν τῶν νόμων ἀλλὰ ὑπ᾽ ἀνθρώπων : ἐὰν δὲ ἐξέλθῃς οὕτως αἰσχρῶς ἀνταδικήσας τε καὶ ἀντικακουργήσας , τὰς σαυτοῦ ὁμολογίας τε καὶ συνθήκας τὰς πρὸς ἡμᾶς παραβὰς καὶ κακὰ ἐργασάμενος τούτους οὓς ἥκιστα ἔδει , σαυτόν τε καὶ φίλους καὶ πατρίδα καὶ ἡμᾶς , ἡμεῖς τέ σοι χαλεπανοῦμεν ζῶντι , καὶ ἐκεῖ οἱ ἡμέτεροι ἀδελφοὶ οἱ ἐν Ἅιδου νόμοι οὐκ εὐμενῶς σε ὑποδέξονται , εἰδότες ὅτι καὶ ἡμᾶς ἐπεχείρησας ἀπολέσαι τὸ σὸν μέρος . ἀλλὰ μή σε [ 54δ ] πείσῃ Κρίτων ποιεῖν λέγει μᾶλλον ἡμεῖς .

ταῦτα , φίλε ἑταῖρε Κρίτων , εὖ ἴσθι ὅτι ἐγὼ δοκῶ ἀκούειν , ὥσπερ οἱ κορυβαντιῶντες τῶν αὐλῶν δοκοῦσιν ἀκούειν , καὶ ἐν ἐμοὶ αὕτη ἠχὴ τούτων τῶν λόγων βομβεῖ καὶ ποιεῖ μὴ δύνασθαι τῶν ἄλλων ἀκούειν : ἀλλὰ ἴσθι , ὅσα γε τὰ νῦν ἐμοὶ δοκοῦντα , ἐὰν λέγῃς παρὰ ταῦτα , μάτην ἐρεῖς . ὅμως μέντοι εἴ τι οἴει πλέον ποιήσειν , λέγε .

Κρίτων
ἀλλ᾽ , Σώκρατες , οὐκ ἔχω λέγειν . [ 54ε ]

Σωκράτης
ἔα τοίνυν , Κρίτων , καὶ πράττωμεν ταύτῃ , ἐπειδὴ ταύτῃ θεὸς ὑφηγεῖται .
اما اکنون اگر بروی ستمدیده می روی نه از جانب ما قوانین بلکه از جانب مردمان . اما اگر با چنین طرز شرم آوری بگریزی , بدی را با بدی تلافی کرده ای و پاد-آزرده ای و از پیمان ها و توافقات با ما سرپیچی کرده ای و به آنها که کمترین بدی می بایدشان , خودت , دوستانت , میهنت , و ما بدی روا داشته ای . در زندگی ما از تو خشمگینیم و آنجا برادران ما قوانین هادس نیز تو را با ملاطفت پذیرا نخواهند شد . زیرا می دانند که تو به سهم خود به تباه کردن ما دست یازیده ای . باری مبادا کریتون تورا قانع کند که بدانچه می گوید عمل کنی بلکه از ما ] پیروی کن [ .
ای دوست عزیز , کریتون , نیک آگاه باش که من باور دارم که اینها را می شنوم چنانکه در وجد کروبانتی باور دارند که نوای فلوت را می شنوند و این بانگ چنین سخنانی در من طنین انداز می شود و مرا ناتوان از شنیدن دیگر سخنان می کند . باری بدان که من اکنون به قدری به اینها باور دارم که اگر سخنی علیه شان بگویی بیهوده گفته ای . با این همه اگر فکر می کنی توفیق بیشتری می یابی بگو .
کریتون
نه ای سقراط چیزی برای گفتن ندارم .
سقراط
پس این را واگذار ای کریتون و بیا تا چنین عمل کنیم زیرا که خدا ما را به چنین راهی رهنمون است .

( 66 ) 33% GRC
( 136 ) 67% GRC - FAR

( 191 ) 78% GRC - FAR
( 53 ) 22% FAR