. (فارسی)

Frequency: 224
Translations:
  • فارسی : . (1)

  • Ἑλληνική : . (1), : (8), , (2), ; (2)

  • English : , (1)