ترجمه کریتون بند [45ε]

Shouresh ASSIMI /
  • Created on 2022-06-22 22:26:37
  • Modified on 2022-06-22 22:48:34
  • Translated by شورش اثیمی
  • Aligned by Shouresh ASSIMI
Ἑλληνική Transliterate
فارسی Transliterate
ὡς ἔγωγε καὶ ὑπὲρ σοῦ καὶ ὑπὲρ ἡμῶν τῶν σῶν ἐπιτηδείων αἰσχύνομαι μὴ δόξῃ ἅπαν τὸ πρᾶγμα τὸ περὶ σὲ ἀνανδρίᾳ τινὶ τῇ ἡμετέρᾳ πεπρᾶχθαι , καὶ εἴσοδος τῆς δίκης εἰς τὸ δικαστήριον ὡς εἰσῆλθεν ἐξὸν μὴ εἰσελθεῖν , καὶ αὐτὸς ἀγὼν τῆς δίκης ὡς ἐγένετο , καὶ τὸ τελευταῖον δὴ τουτί , ὥσπερ κατάγελως τῆς πράξεως , κακίᾳ τινὶ καὶ ἀνανδρίᾳ τῇ ἡμετέρᾳ διαπεφευγέναι ἡμᾶς δοκεῖν , οἵτινές σε οὐχὶ ἐσώσαμεν οὐδὲ σὺ σαυτόν , οἷόν τε ὂν καὶ δυνατὸν εἴ τι καὶ μικρὸν ἡμῶν ὄφελος ἦν . ταῦτα οὖν , Σώκρατες , ὅρα μὴ ἅμα τῷ κακῷ καὶ αἰσχρὰ σοί τε καὶ ἡμῖν . ἀλλὰ βουλεύου μᾶλλον δὲ οὐδὲ βουλεύεσθαι ἔτι ὥρα ἀλλὰ βεβουλεῦσθαι μία δὲ βουλή : τῆς γὰρ ἐπιούσης νυκτὸς πάντα ταῦτα δεῖ πεπρᾶχθαι , εἰ δ᾽ ἔτι περιμενοῦμεν , ἀδύνατον καὶ οὐκέτι οἷόν τε . ἀλλὰ παντὶ τρόπῳ , Σώκρατες , πείθου μοι καὶ μηδαμῶς ἄλλως ποίει .

( 42 ) 26% GRC
( 118 ) 74% GRC - FAR

( 157 ) 83% GRC - FAR
( 32 ) 17% FAR