Anna Zhang

Furman University

John 1.1-1.14

Anna Zhang /
 • Created on 2018-11-08 18:35:31
 • Modified on 2018-11-08 18:45:53
 • Aligned by Anna Zhang
Ἑλληνική
中文
English
1 . head ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
1 . 1 Ἐν ἀρχῇ ἦν λόγος , καὶ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν , καὶ θεὸς ἦν λόγος .
1 . 2 οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν .
1 . 3 πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο , καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν . γέγονεν
1 . 4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν , καὶ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων ·
1 . 5 καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει , καὶ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν .
1 . 6 Ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ , ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης ·
1 . 7 οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν , ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός , ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι’ αὐτοῦ .
1 . 8 οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς , ἀλλ’ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός .
1 . 9 ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον .
1 . 10 Ἐν τῷ κόσμῳ ἦν , καὶ κόσμος δι’ αὐτοῦ ἐγένετο , καὶ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω .
1 . 11 εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν , καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον .
1 . 12 ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν , ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα θεοῦ γενέσθαι , τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ ,
1 . 13 οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκὸς οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρὸς ἀλλ’ ἐκ θεοῦ ἐγεννήθησαν .
1 . 14 Καὶ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν , καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ , δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός , πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας ·
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

1 . 1 In the beginning was the Word , and the Word was with God , and the Word was God .
1 . 2 The same was in the beginning with God .
1 . 3 All things were made by him ; and without him was not any thing made that was made .
1 . 4 In him was life ; and the life was the light of men .
1 . 5 And the light shineth in darkness ; and the darkness comprehended it not .
1 . 6 There was a man sent from God , whose name was John .
1 . 7 The same came for a witness , to bear witness of the Light , that all men through him might believe .
1 . 8 He was not that Light , but was sent to bear witness of that Light .
1 . 9 That was the true Light , which lighteth every man that cometh into the world .
1 . 10 He was in the world , and the world was made by him , and the world knew him not .
1 . 11 He came unto his own , and his own received him not .
1 . 12 But as many as received him , to them gave he power to become the sons of God , even to them that believe on his name :
1 . 13 Which were born , not of blood , nor of the will of the flesh , nor of the will of man , but of God .
1 . 14 And the Word was made flesh , and dwelt among us , ( and we beheld his glory , the glory as of the only begotten of the Father , ) full of grace and truth .

( 249 ) 94% GRC
( 17 ) 6% GRC - CHI

( 12 ) 5% GRC - CHI
( 242 ) 95% CHI

( 12 ) 5% GRC - CHI
( 242 ) 95% CHI

The Odyssey 9.105-115

Anna Zhang /
 • Created on 2019-02-15 14:51:50
 • Modified on 2019-02-21 15:19:20
 • Aligned by Anna Zhang
English
Ἑλληνική
English
Thence we sailed on , grieved at heart , and we came to the land of the Cyclopes , an overweening and lawless folk , who , trusting in the immortal gods , plant nothing with their hands nor plough ; but all these things spring up for them without sowing or ploughing , wheat , and barley , and vines , which bear the rich clusters of wine , and the rain of Zeus gives them increase . Neither assemblies nor council have they , nor appointed laws , but they dwell on the peaks of lofty mountains in hollow caves , and each one is lawgiver to his children and his wives , and they reck nothing one of another .
ἔνθεν δὲ προτέρω πλέομεν ἀκαχήμενοι ἦτορ :
Κυκλώπων δ᾽ ἐς γαῖαν ὑπερφιάλων ἀθεμίστων
ἱκόμεθ᾽ , οἵ ῥα θεοῖσι πεποιθότες ἀθανάτοισιν
οὔτε φυτεύουσιν χερσὶν φυτὸν οὔτ᾽ ἀρόωσιν ,
ἀλλὰ τά γ᾽ ἄσπαρτα καὶ ἀνήροτα πάντα φύονται ,
110πυροὶ καὶ κριθαὶ ἠδ᾽ ἄμπελοι , αἵ τε φέρουσιν
οἶνον ἐριστάφυλον , καί σφιν Διὸς ὄμβρος ἀέξει .
τοῖσιν δ᾽ οὔτ᾽ ἀγοραὶ βουληφόροι οὔτε θέμιστες ,
ἀλλ᾽ οἵ γ᾽ ὑψηλῶν ὀρέων ναίουσι κάρηνα
ἐν σπέσσι γλαφυροῖσι , θεμιστεύει δὲ ἕκαστος
115παίδων ἠδ᾽ ἀλόχων , οὐδ᾽ ἀλλήλων ἀλέγουσιν .
We sailed on , our morale sinking ,
And we came to the land of the Cyclopes ,
Lawless savages who leave everything
Up to the gods . These people neither plow nor plant ,
But everything grows for them unsown :
Wheat , barley , and vines that bear
Clusters of grapes , watered by rain from Zeus .
They have no assemblies or laws but live
In high mountain caves , ruling their own
Children and wives and ignoring each other .

( 20 ) 16% ENG
( 103 ) 84% ENG - GRC

( 66 ) 79% ENG - GRC
( 18 ) 21% GRC

( 66 ) 79% ENG - GRC
( 18 ) 21% GRC

Iliad 9.205-224

Anna Zhang /
 • Created on 2019-02-21 14:37:01
 • Modified on 2019-03-11 05:14:22
 • Aligned by Anna Zhang
English
Ἑλληνική
English
Patroklos did as his comrade bade him ; he set the chopping-block in front of the fire , and on it he laid the loin of a sheep , the loin also of a goat , and the chine of a fat hog . Automedon held the meat while Achilles chopped it ; he then sliced the pieces and put them on spits while the son of Menoitios made the fire burn high . When the flame had died down , he spread the embers , laid the spits on top of them , lifting them up and setting them upon the spit-racks ; and he sprinkled them with salt . When the meat was roasted , he set it on platters , and handed bread round the table in fair baskets , while Achilles dealt them their portions . Then Achilles took his seat facing Odysseus against the opposite wall , and bade his comrade Patroklos offer sacrifice to the gods ; so he cast the offerings into the fire , and they laid their hands upon the good things that were before them . As soon as they had had enough to eat and drink , Ajax made a sign to Phoenix , and when he saw this , Odysseus filled his cup with wine and pledged Achilles .
ὣς φάτο , Πάτροκλος δὲ φίλῳ ἐπεπείθεθʼ ἑταίρῳ .
αὐτὰρ γε κρεῖον μέγα κάββαλεν ἐν πυρὸς αὐγῇ ,
ἐν δʼ ἄρα νῶτον ἔθηκʼ ὄϊος καὶ πίονος αἰγός ,
ἐν δὲ συὸς σιάλοιο ῥάχιν τεθαλυῖαν ἀλοιφῇ .
τῷ δʼ ἔχεν Αὐτομέδων , τάμνεν δʼ ἄρα δῖος Ἀχιλλεύς .
καὶ τὰ μὲν εὖ μίστυλλε καὶ ἀμφʼ ὀβελοῖσιν ἔπειρε ,
πῦρ δὲ Μενοιτιάδης δαῖεν μέγα ἰσόθεος φώς .
αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ πῦρ ἐκάη καὶ φλὸξ ἐμαράνθη ,
ἀνθρακιὴν στορέσας ὀβελοὺς ἐφύπερθε τάνυσσε ,
πάσσε δʼ ἁλὸς θείοιο κρατευτάων ἐπαείρας .
αὐτὰρ ἐπεί ῥʼ ὤπτησε καὶ εἰν ἐλεοῖσιν ἔχευε ,
Πάτροκλος μὲν σῖτον ἑλὼν ἐπένειμε τραπέζῃ
καλοῖς ἐν κανέοισιν , ἀτὰρ κρέα νεῖμεν Ἀχιλλεύς .
αὐτὸς δʼ ἀντίον ἷζεν Ὀδυσσῆος θείοιο
τοίχου τοῦ ἑτέροιο , θεοῖσι δὲ θῦσαι ἀνώγει
Πάτροκλον ὃν ἑταῖρον · δʼ ἐν πυρὶ βάλλε θυηλάς .
οἳ δʼ ἐπʼ ὀνείαθʼ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον .
αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο ,
νεῦσʼ Αἴας Φοίνικι · νόησε δὲ δῖος Ὀδυσσεύς ,
πλησάμενος δʼ οἴνοιο δέπας δείδεκτʼ Ἀχιλῆα ·
So he spake , and Patroclus gave ear to his dear comrade . He cast down a great fleshing-block in the light of the fire and laid thereon a sheep ' s back and a fat goat ' s , and the chine of a great hog withal , rich with fat . And Automedon held them for him , while goodly Achilles carved . Then he sliced the meat with care and spitted it upon spits , and the son of Menoetius , a godlike man , made the fire blaze high . But when the fire had burned down and the flame was abated , he scattered the embers and laid thereover the spits , and sprinkled the morsels with holy salt when he had set them upon the fire-dogs . But when he had roasted the meat and laid it on platters , Patroclus took bread and dealt it forth on the table in fair baskets , while Achilles dealt the meat . Himself he sate him down over against godlike Odysseus , by the other wall , and bade Patroclus , his comrade , offer sacrifice to the gods ; and Patroclus cast burnt-offering into the fire . So they put forth their hands to the good cheer lying ready before them . But when they had put from them the desire of food and drink , Aias nodded to Phoenix ; and goodly Odysseus was ware thereof , and filling a cup with wine he pledged Achilles :

( 34 ) 15% ENG
( 187 ) 85% ENG - GRC

( 138 ) 81% ENG - GRC
( 33 ) 19% GRC

( 138 ) 81% ENG - GRC
( 33 ) 19% GRC

Luke 2.1-19

Anna Zhang /
 • Created on 2019-03-15 14:03:28
 • Modified on 2019-04-03 19:03:25
 • Aligned by Anna Zhang
English
Ἑλληνική
English
[ 1 ] And it came to pass in those days , that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed . [ 2 ] ( And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria . )
[ 3 ] And all went to be taxed , every one into his own city .
[ 4 ] And Joseph also went up from Galilee , out of the city of Nazareth , into Judaea , unto the city of David , which is called Bethlehem ; ( because he was of the house and lineage of David : ) [ 5 ] To be taxed with Mary his espoused wife , being great with child .
[ 6 ] And so it was , that , while they were there , the days were accomplished that she should be delivered .
[ 7 ] And she brought forth her firstborn son , and wrapped him in swaddling clothes , and laid him in a manger ; because there was no room for them in the inn .
[ 8 ] And there were in the same country shepherds abiding in the field , keeping watch over their flock by night .
[ 9 ] And , lo , the angel of the Lord came upon them , and the glory of the Lord shone round about them : and they were sore afraid . [ 10 ] And the angel said unto them , Fear not : for , behold , I bring you good tidings of great joy , which shall be to all people .
[ 11 ] For unto you is born this day in the city of David a Saviour , which is Christ the Lord .
[ 12 ] And this shall be a sign unto you ; Ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes , lying in a manger .
[ 13 ] And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God , and saying ,
[ 14 ] Glory to God in the highest , and on earth peace , good will toward men .
[ 15 ] And it came to pass , as the angels were gone away from them into heaven , the shepherds said one to another , Let us now go even unto Bethlehem , and see this thing which is come to pass , which the Lord hath made known unto us .
[ 16 ] And they came with haste , and found Mary , and Joseph , and the babe lying in a manger .
[ 17 ] And when they had seen it , they made known abroad the saying which was told them concerning this child .
[ 18 ] And all they that heard it wondered at those things which were told them by the shepherds .
[ 19 ] But Mary kept all these things , and pondered them in her heart .
[ 1 ] Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθεν δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην :
[ 2 ] (αὕτη ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου :
[ 3 ] καὶ ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι , ἔκαστος εἰς τὴν ἑαυτοῦ πόλιν .
[ 4 ] Ἀνέβη δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐκ πόλεως Ναζαρὲτ εἰς τὴν Ἰουδαίαν εἰς πόλιν Δαυεὶδ ἥτις καλεῖται Βηθλεἐμ , διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς Δαυείδ ,
[ 5 ] ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ τῇ ἐμνηστευμένῃ αὐτῷ , οὔσῃ ἐνκύῳ .
[ 6 ] Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν ,
[ 7 ] καὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον , καὶ ἐσπαργάνωσεν αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν φάτνῃ , διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι .
[ 8 ] Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ ἀγραυλοῦντες καὶ φυλάσσοντες φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίμνην αὐτῶν .
[ 9 ] καὶ ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς καὶ δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς , καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν :
[ 10 ] καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἄγγελος Μὴ φοβεῖσθε , ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ , [ 11 ] ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτὴρ ὅς ἐστιν χριστὸς κύριος ἐν πόλει Δαυείδ :
[ 12 ] καὶ τοῦτο ὑμῖν σημεῖον , εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον καὶ κείμενον ἐν φάτνῃ .
[ 13 ] καὶ ἐξέφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου αἰνούντων τὸν θεὸν καὶ λεγόντων
[ 14 ] " Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίας . "
[ 15 ] Καὶ ἐγένετο ὡς ἀπῆλθον ἀπ᾽ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι , οἱ ποιμένες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους Διέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλεὲμ καὶ ἴδωμεν τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγονὸς κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν .
[ 16 ] καὶ ἦλθαν σπεύσαντες καὶ ἀνεῦραν τήν τε Μαριὰμ καὶ τὸν Ἰωσὴφ καὶ τὸ βρέφος κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ :
[ 17 ] ἰδόντες δὲ ἐγνώρισαν περὶ τοῦ ῥήματος τοῦ λαληθέντος αὐτοῖς περὶ τοῦ παιδίου τούτου .
[ 18 ] καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν περὶ τῶν λαληθέντων ὑπὸ τῶν ποιμένων πρὸς αὐτούς ,
[ 19 ] δὲ Μαρία πάντα συνετήρει τὰ ῥήματα ταῦτα συνβάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς .
[ 1 ] Now it happened in those days , that a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be enrolled .
[ 2 ] This was the first enrollment made when Quirinius was governor of Syria .
[ 3 ] All went to enroll themselves , everyone to his own city .
[ 4 ] Joseph also went up from Galilee , out of the city of Nazareth , into Judea , to the city of David , which is called Bethlehem , because he was of the house and family of David ;
[ 5 ] to enroll himself with Mary , who was pledged to be married to him as wife , being great with child .
[ 6 ] It happened , while they were there , that the day had come that she should give birth .
[ 7 ] She brought forth her firstborn son , and she wrapped him in bands of cloth , and laid him in a feeding trough , because there was no room for them in the inn .
[ 8 ] There were shepherds in the same country staying in the field , and keeping watch by night over their flock .
[ 9 ] Behold , an angel of the Lord stood by them , and the glory of the Lord shone around them , and they were terrified .
[ 10 ] The angel said to them , " Don ' t be afraid , for behold , I bring you good news of great joy which will be to all the people .
[ 11 ] For there is born to you , this day , in the city of David , a Savior , who is Christ the Lord .
[ 12 ] This is the sign to you : you will find a baby wrapped in strips of cloth , lying in a feeding trough . "
[ 13 ] Suddenly , there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God , and saying ,
[ 14 ] " Glory to God in the highest , On earth peace , good will toward men . "
[ 15 ] It happened , when the angels went away from them into the sky , that the shepherds said one to another , " Let ' s go to Bethlehem , now , and see this thing that has happened , which the Lord has made known to us . "
[ 16 ] They came with haste , and found both Mary and Joseph , and the baby lying in the feeding trough .
[ 17 ] When they saw it , they publicized widely the saying which was spoken to them about this child .
[ 18 ] All who heard it wondered at the things which were spoken to them by the shepherds .
[ 19 ] But Mary kept all these sayings , pondering them in her heart .

( 218 ) 43% ENG
( 292 ) 57% ENG - GRC

( 223 ) 59% ENG - GRC
( 155 ) 41% GRC

( 223 ) 59% ENG - GRC
( 155 ) 41% GRC

Hesiod, Works and Days, vv. 42-105

Anna Zhang /
 • Created on 2019-09-16 04:28:49
 • Modified on 2019-12-02 18:05:45
 • Aligned by Anna Zhang
English
Ἑλληνική
English
For the gods keep hidden from men the means of life . Else you would easily do work enough in a day to supply you for a full year even without working ;

soon would you put away your rudder over the smoke , and the fields worked by ox and sturdy mule would run to waste . But Zeus in the anger of his heart hid it , because Prometheus the crafty deceived him ; therefore he planned sorrow and mischief against men .

He hid fire ; but that the noble son of Iapetus stole again for men from Zeus the counsellor in a hollow fennel-stalk , so that Zeus who delights in thunder did not see it . But afterwards Zeus who gathers the clouds said to him in anger : " Son of Iapetus , surpassing all in cunning ,

you are glad that you have outwitted me and stolen fire—a great plague to you yourself and to men that shall be . But I will give men as the price for fire an evil thing in which they may all be glad of heart while they embrace their own destruction . "

So said the father of men and gods , and laughed aloud .
And he bade famous Hephaestus make haste and mix earth with water and to put in it the voice and strength of human kind , and fashion a sweet , lovely maiden-shape , like to the immortal goddesses in face ; and Athena to teach her needlework and the weaving of the varied web ;

and golden Aphrodite to shed grace upon her head and cruel longing and cares that weary the limbs . And he charged Hermes the guide , the Slayer of Argus , to put in her a shameless mind and a deceitful nature . So he ordered . And they obeyed the lord Zeus the son of Cronos .

Forthwith the famous Lame God moulded clay in the likeness of a modest maid , as the son of Cronos purposed . And the goddess brighteyed Athena girded and clothed her , and the divine Graces and queenly Persuasion put necklaces of gold upon her ,

and the rich-haired Hours crowned her head with spring flowers . And Pallas Athena bedecked her form with all manner of finery . Also the Guide , the Slayer of Argus , contrived within her lies and crafty words and a deceitful nature at the will of loud thundering Zeus ,

and the Herald of the gods put speech in her . And he called this woman Pandora , because all they who dwelt on Olympus gave each a gift , a plague to men who eat bread .

But when he had finished the sheer , hopeless snare , the Father sent glorious Argus-Slayer ,

the swift messenger of the gods , to take it to Epimetheus as a gift . And Epimetheus did not think on what Prometheus had said to him , bidding him never take a gift of Olympian Zeus , but to send it back for fear it might prove to be something harmful to men . But he took the gift , and afterwards , when the evil thing was already his , he understood .

For ere this the tribes of men lived on earth remote and free from ills and hard toil and heavy sicknesses which bring the Fates upon men ; for in misery men grow old quickly . But the woman took off the great lid of the jar with her hands

and scattered , all these and her thought caused sorrow and mischief to men . Only Hope remained there in an unbreakable home within under the rim of the great jar , and did not fly out at the door ; for ere that , the lid of the jar stopped her , by the will of Aegis-holding Zeus who gathers the clouds .

But the rest , countless plagues , wander amongst men ; for earth is full of evils , and the sea is full . Of themselves diseases come upon men continually by day and by night , bringing mischief to mortals silently ; for wise Zeus took away speech from them .

So is there no way to escape the will of Zeus .
κρύψαντες γὰρ ἔχουσι θεοὶ βίον ἀνθρώποισιν ·
ῥηιδίως γάρ κεν καὶ ἐπʼ ἤματι ἐργάσσαιο ,
ὥστε σε κεἰς ἐνιαυτὸν ἔχειν καὶ ἀεργὸν ἐόντα ·
αἶψά κε πηδάλιον μὲν ὑπὲρ καπνοῦ καταθεῖο ,
ἔργα βοῶν δʼ ἀπόλοιτο καὶ ἡμιόνων ταλαεργῶν .
ἀλλὰ Ζεὺς ἔκρυψε χολωσάμενος φρεσὶν ᾗσιν ,

ὅττι μιν ἐξαπάτησε Προμηθεὺς ἀγκυλομήτης ·
τοὔνεκʼ ἄρʼ ἀνθρώποισιν ἐμήσατο κήδεα λυγρά .
κρύψε δὲ πῦρ · τὸ μὲν αὖτις ἐὺς πάις Ἰαπετοῖο
ἔκλεψʼ ἀνθρώποισι Διὸς πάρα μητιόεντος
ἐν κοῒλῳ νάρθηκι λαθὼν Δία τερπικέραυνον .

τὸν δὲ χολωσάμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζευς ·
Ἰαπετιονίδη , πάντων πέρι μήδεα εἰδώς ,
χαίρεις πῦρ κλέψας καὶ ἐμὰς φρένας ἠπεροπεύσας ,
σοί τʼ αὐτῷ μέγα πῆμα καὶ ἀνδράσιν ἐσσομένοισιν .
τοῖς δʼ ἐγὼ ἀντὶ πυρὸς δώσω κακόν , κεν ἅπαντες

τέρπωνται κατὰ θυμὸν ἑὸν κακὸν ἀμφαγαπῶντες .
ὣς ἔφατʼ · ἐκ δʼ ἐγέλασσε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε .
Ἥφαιστον δʼ ἐκέλευσε περικλυτὸν ὅττι τάχιστα
γαῖαν ὕδει φύρειν , ἐν δʼ ἀνθρώπου θέμεν αὐδὴν
καὶ σθένος , ἀθανάτῃς δὲ θεῇς εἰς ὦπα ἐίσκειν

παρθενικῆς καλὸν εἶδος ἐπήρατον · αὐτὰρ Ἀθήνην
ἔργα διδασκῆσαι , πολυδαίδαλον ἱστὸν ὑφαίνειν ·
καὶ χάριν ἀμφιχέαι κεφαλῇ χρυσέην Ἀφροδίτην
καὶ πόθον ἀργαλέον καὶ γυιοβόρους μελεδώνας ·
ἐν δὲ θέμεν κύνεόν τε νόον καὶ ἐπίκλοπον ἦθος

Ἑρμείην ἤνωγε , διάκτορον Ἀργεϊφόντην .
ὣς ἔφαθʼ · οἳ δʼ ἐπίθοντο Διὶ Κρονίωνι ἄνακτι .
αὐτίκα δʼ ἐκ γαίης πλάσσεν κλυτὸς Ἀμφιγυήεις
παρθένῳ αἰδοίῃ ἴκελον Κρονίδεω διὰ βουλάς ·
ζῶσε δὲ καὶ κόσμησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη ·

ἀμφὶ δέ οἱ Χάριτές τε θεαὶ καὶ πότνια Πειθὼ
ὅρμους χρυσείους ἔθεσαν χροΐ · ἀμφὶ δὲ τήν γε
Ὧραι καλλίκομοι στέφον ἄνθεσιν εἰαρινοῖσιν ·
πάντα δέ οἱ χροῒ κόσμον ἐφήρμοσε Παλλὰς Ἀθήνη .
ἐν δʼ ἄρα οἱ στήθεσσι διάκτορος Ἀργεϊφόντης

ψεύδεά θʼ αἱμυλίους τε λόγους καὶ ἐπίκλοπον ἦθος
τεῦξε Διὸς βουλῇσι βαρυκτύπου · ἐν δʼ ἄρα φωνὴν
θῆκε θεῶν κῆρυξ , ὀνόμηνε δὲ τήνδε γυναῖκα
Πανδώρην , ὅτι πάντες Ὀλύμπια δώματʼ ἔχοντες
δῶρον ἐδώρησαν , πῆμʼ ἀνδράσιν ἀλφηστῇσιν .

αὐτὰρ ἐπεὶ δόλον αἰπὺν ἀμήχανον ἐξετέλεσσεν ,
εἰς Ἐπιμηθέα πέμπε πατὴρ κλυτὸν Ἀργεϊφόντην
δῶρον ἄγοντα , θεῶν ταχὺν ἄγγελον · οὐδʼ Ἐπιμηθεὺς
ἐφράσαθʼ , ὥς οἱ ἔειπε Προμηθεὺς μή ποτε δῶρον
δέξασθαι πὰρ Ζηνὸς Ὀλυμπίου , ἀλλʼ ἀποπέμπειν

ἐξοπίσω , μή πού τι κακὸν θνητοῖσι γένηται .
αὐτὰρ δεξάμενος , ὅτε δὴ κακὸν εἶχʼ , ἐνόησεν .
Πρὶν μὲν γὰρ ζώεσκον ἐπὶ χθονὶ φῦλʼ ἀνθρώπων
νόσφιν ἄτερ τε κακῶν καὶ ἄτερ χαλεποῖο πόνοιο
νούσων τʼ ἀργαλέων , αἵ τʼ ἀνδράσι Κῆρας ἔδωκαν .

αἶψα γὰρ ἐν κακότητι βροτοὶ καταγηράσκουσιν .
ἀλλὰ γυνὴ χείρεσσι πίθου μέγα πῶμʼ ἀφελοῦσα
ἐσκέδασʼ · ἀνθρώποισι δʼ ἐμήσατο κήδεα λυγρά .
μούνη δʼ αὐτόθι Ἐλπὶς ἐν ἀρρήκτοισι δόμοισιν
ἔνδον ἔμιμνε πίθου ὑπὸ χείλεσιν , οὐδὲ θύραζε

ἐξέπτη · πρόσθεν γὰρ ἐπέλλαβε πῶμα πίθοιο
αἰγιόχου βουλῇσι Διὸς νεφεληγερέταο .
ἄλλα δὲ μυρία λυγρὰ κατʼ ἀνθρώπους ἀλάληται ·
πλείη μὲν γὰρ γαῖα κακῶν , πλείη δὲ θάλασσα ·
νοῦσοι δʼ ἀνθρώποισιν ἐφʼ ἡμέρῃ , αἳ δʼ ἐπὶ νυκτὶ

αὐτόματοι φοιτῶσι κακὰ θνητοῖσι φέρουσαι
σιγῇ , ἐπεὶ φωνὴν ἐξείλετο μητίετα Ζεύς .
οὕτως οὔτι πη ἔστι Διὸς νόον ἐξαλέασθαι .
For the gods hid and kept sustenance from people . For [ before this time ] you would easily accomplish even in one single day so as to have enough even for a full year , even if you were an idler . Quickly would you put away the steering oar up in the smoke , and the works of the oxen and the working-enduing asses would disappear . But zeus hid it , struck with anger in his chest because Prometheus of crooked counsel had deceived him . For that very reason he contrived pernicious woes for people . He hid fire . In turn the mighty son of Iapetus stole it back for people , from Zeus the Planner , in a hollow fennel stalk , escaping the notice of Zeus who delights in the thunderbolt . Struck with anger , Zeus the Cloud-Gatherer said to him : " Son of Iapetus , who know how to contrive above all others , you rejoice that you have stolen fire and cheated me in my chest , a great disaster for you yourself and also for men in the future . In return for fire , I will give them an evil thing , in which they may all delight in spirit as they embrace their evil . "
So he spoke , and the father of men and gods laughed out loud . He ordered the renowned Hephaestus to mix earth with water as quickly as he could , and to put into it human speech and strength , and to make a desirable , fair appearance of a virgin like the deathless goddess in face ; then he ordered Athena to teach her her works , to weave on the elegant loom . And golden Aphrodite he ordered to pour on her head charm and painful yearning and limb-devouring cares . And he commanded Hermes , the messenger Dog-Killer , to put in her a dog’s thinking and a deceitful character .
So he spoke , and they obeyed the lord Zeus , the son of Cronus . Straightway the famous Craftsman molded out of earth something resembling a revered virgin , in accordance with the plans of the son of Cronus . The goddess gleaming-eyed Athena girdled and adorned her ; the goddess Graces and lady Persuasion put golden necklaces on her skin ; around her the fair-haired Seasons crowned her with spring blooms : Pallas Athena fitted the entire adornment to her skin . Then in her breast the messenger Dog-killer molded lies and wheedling words , and a deceitful character , according to the plans of zeus the Heavy-Thunderer . Then in her the herald of the gods put a voice , and he named this woman Pandora because all those who have Olympian homes gave her as a gift : she was a disaster for bread-eating men .
But when he had fully brought about the sheer , ineluctable ruse , the father dispatched the famous Dog-Killer , swift envoy of the gods , bearing the gift into Epimetheus’s home ; and Epimetheus did not consider that Prometheus had told him never to accept a gift from Olympian Zeus , but to send it back again , lest somehow it turn out to be something evil for mortals . Then the receiver , just as he took hold of the evil , realized it .
For previously groups of people lived on the ground , apart from and without evils and without hard toil and painful diseases , which give dooms to men . But women removed with her hands the jar’s great lid and scattered the evils ; she contrived pernicious woes for people . Expectation alone remained there in her unbreakable home inside , under the jar’s lips , and did not fly out , for Pandora had already thrown the jar’s lid back on , according to the plans of Zeus the Aegis-Mover and Cloud-Gatherer . Countless other pernicious things roam among people , for the earth is full of evils , and the sea is full . There are diseases for people during the day , and others in the night that wander under their own power , bringing evils to mortals secretly because Zeus the Planner took out their voice . Thus there is no way at all to avoid the purpose of Zeus .

( 95 ) 13% ENG
( 634 ) 87% ENG - GRC

( 423 ) 84% ENG - GRC
( 79 ) 16% GRC

( 423 ) 84% ENG - GRC
( 79 ) 16% GRC