Corpus Linguistics

Mehrdad Vasheghani Farahani /
English
فارسی Transliterate
English
Persian
چارچوب‏های توصیفی و نظری گوناگونی در زمینۀ زبان‏شناسی پیکره‏ای وجود دارد . از این رو , برای هدایت دانش‏جویان در تفسیر داده‏های‏شان از یک چارجوب خاص استفاده کردیم . تحلیل سیاق به‏شدت روی کار ما اثرگذار بوده‏است و ما معتقدیم که این شیوه در درک زبان آن‏قدر وسیع است که انواع گوناگون پروژه‏های دانشجویی را در برگیرد . در فصل دوم , مبانی تحلیل سیاق زبان را رسم کرده و از دانش‏جویان خواهیم خواست برای ساخت پیکرۀ خود به این چارچوب نظری رجوع کنند . ما تناسب دیگر اولویت‏های نظری و توصیفی ( در زبان شناسی ) را به رسمیت می‏شناسیم ; اما احساس می‏کنیم که تمرکز بر یک رهیافت خاص می‏تواند فرصتی وسیع‏تر در اختیار دانش‏جویان قرار دهد ; به نحوی که آن‏ها بتوانند نتایج حاصل از ( تحقیق در ) پیکرۀ خود را تفسیر کرده و اهمیت آن را برجسته‏تر کنند . متوجه این نکته هم شدیم که بدون دانش و کسب تجربه در استفاده از یک چارجوب ( نظری ) خاص , دانش‏جویان جذب آن جنبه‏هایی از زبان‏شناسی پیکره‏ای می‏شوند که صرفاً مربوط به قسمت نرم‏افزار ( فشردن دکمه و دریافت نتایج ) می شود و از قسمت‏های مرتبط با تفسیر داده‏ها به دست آمده از پیکره غفلت خواهند کرد .

( 66 ) 38% ENG
( 106 ) 62% ENG - FAR

( 112 ) 55% ENG - FAR
( 92 ) 45% FAR