1. Mythos - test

Polina Yordanova / Aphthonius, Progymnasmata
  • Created on 2017-12-27 10:47:15
  • Modified on 2017-12-29 12:17:44
  • Aligned by Polina Yordanova
Ἑλληνική Transliterate
български
Ὅρος μύθου . μῦθος ποιητῶν μὲν προῆλθε , γεγένηται δὲ καὶ ῥητόρων κοινός ἐκ παραινέσεως . Ἔστι δὲ μῦθος λόγος ψευδὴς εἰκονίζων ἀλήθειαν . Καλεῖται δὲ Συβαριτικός , καὶ Κίλιξ , καὶ Κύπριος , πρὸς τοὺς εὑρόντας μεταθεὶς τὰ ὀνόματα · νικᾷ δὲ μᾶλλον Αἰσώπειος λέγεσθαι τῷ τὸν Αἴσωπον ἄριστα πάντων συγγράψαι τοὺς μύθους . Τοῦ δὲ μύθου τὸ μέν ἐστι λογικὸν μέν , ἐν τι ποιῶν ἄνθρωπος πέπλασται · ἠθικὸν δὲ τὸ ἀλόγων ἦθος ἀπομιμούμενον · μικτὸν δὲ τὸ ἐξ ἀμφοτέρων , ἀλόγου καὶ λογικοῦ . Τὴν δὲ παραίνεσιν , δι’ ἣν μῦθος τέτακται , προτάττων μὲν ὀνομάσεις προμύθιον , ἐπιμύθιον δὲ τελευταῖον ἐπενεγκών . Μῦθος τῶν τεττίγων καὶ τῶν μυρμήκων , προτρέπων τοὺς νέους εἰς πόνους . Θέρους ἦν ἀκμή · καὶ οἱ μὲν τέττιγες μουσικὴν ἀνεβάλλοντο σύντονον , τοῖς μύρμηξι δὲ πονεῖν ἐπήει καὶ συλλέγειν καρπούς , ἐξ ὧν ἔμελλον τοῦ χειμῶνος τραφήσεσθαι . Χειμῶνος δὲ ἐπιγεγονότος οἱ μύρμικες μὲν οἷς ἐπόνουν ἐτρέφοντο , τοῖξ δὲ τέρψις ἐτελεύτα πρὸς ἔνδελιαν . Οὕτω νεότης πονεῖν οὐκ ἐθέλουσα παρὰ τὸ γῆρας κακοπραγεῖ .
Определение за басня .
Баснята произхожда от поетите , но е станала обичайна и за реторите заради поучение . Баснята е лъжлив разказ , който наподобява истината . Нарича се и сибаридска , и киликийска или кипърска , като името се променя според откривателите : но надделява най-вече да се нарича езопова , защото Езоп най-добре от всички е писал басни . Видовете басни са логическа , характерова и смесена . Логическа е тази , в която се изобразява човек да прави нещо . Характеровата басня e подражание на характера на животните . Смесената басня е смесица от двете , характеровата и логическата . Поуката , заради която е съставена баснята , се нарича промитион , а когато е изнесена накрая епимитион .
Басня за щурците и мравките , насърчаваща младите към трудолюбие
Бе разгарът на лятото и щурците свиреха оживена музика , а за мравките беше време да се трудят и да събират зърното , от което да се изхранват през зимата . Когато настана зима , мравките се хранеха от труда си , а за другите щастието свърши с недоимъка . Така младостта , която не иска да се труди , се мъчи в старостта .

( 110 ) 61% GRC
( 69 ) 39% GRC - BUL

( 83 ) 42% GRC - BUL
( 116 ) 58% BUL