Ajax 992-1043

Kate Cottrell / GRK 102 Take Home
  • Created on 2018-04-30 03:44:25
  • Modified on 2018-05-04 15:58:55
  • Translated by Kate Cottrell
  • Aligned by Kate Cottrell
Ἑλληνική
English
English
Τεῦκρος

τῶν ἁπάντων δὴ θεαμάτων ἐμοὶ
ἄλγιστον ὧν προσεῖδον ὀφθαλμοῖς ἐγώ ,
ὁδός θ᾽ ὁδῶν πασῶν ἀνιάσασα δὴ
μάλιστα τοὐμὸν σπλάγχνον , ἣν δὴ νῦν ἔβην .
φίλτατ᾽ Αἴας , τὸν σὸν ὡς ἐπῃσθόμην
μόρον διώκων κἀξιχνοσκοπούμενος .
ὀξεῖα γάρ σου βάξις ὡς θεοῦ τινος
διῆλθ᾽ Ἀχαιοὺς πάντας ὡς οἴχει θανών .
ἁγὼ κλύων δύστηνος ἐκποδὼν μὲν ὢν
ὑπεστέναζον , νῦν δ᾽ ὁρῶν ἀπόλλυμαι .
οἴμοι .
ἴθ᾽ , ἐκκάλυψον , ὡς ἴδω τὸ πᾶν κακόν .
δυσθέατον ὄμμα καὶ τόλμης πικρᾶς ,
ὅσας ἀνίας μοι κατασπείρας φθίνεις .
ποῖ γὰρ μολεῖν μοι δυνατόν , εἰς ποίους βροτούς ,
τοῖς σοῖς ἀρήξαντ᾽ ἐν πόνοισι μηδαμοῦ ;
πού με Τελαμών , σὸς πατὴρ ἐμός θ᾽ ἅμα ,
δέξαιτ᾽ ἂν εὐπρόσωπος ἵλεώς τ᾽ ἴσως
χωροῦντ᾽ ἄνευ σοῦ . πῶς γὰρ οὔχ ; ὅτῳ πάρα
μηδ᾽ εὐτυχοῦντι μηδὲν ἥδιον γελᾶν .
οὗτος τί κρύψει ; ποῖον οὐχ ἐρεῖ κακὸν
τὸν ἐκ δορὸς γεγῶτα πολεμίου νόθον ,
τὸν δειλίᾳ προδόντα καὶ κακανδρίᾳ
σέ , φίλτατ᾽ Αἴας , δόλοισιν , ὡς τὰ σὰ
κράτη θανόντος καὶ δόμους νέμοιμι σούς .
τοιαῦτ᾽ ἀνὴρ δύσοργος , ἐν γήρᾳ βαρύς ,
ἐρεῖ , πρὸς οὐδὲν εἰς ἔριν θυμούμενος .
τέλος δ᾽ ἀπωστὸς γῆς ἀπορριφθήσομαι ,
δοῦλος λόγοισιν ἀντ᾽ ἐλευθέρου φανείς .
τοιαῦτα μὲν κατ᾽ οἶκον : ἐν Τροίᾳ δέ μοι
πολλοὶ μὲν ἐχθροί , παῦρα δ᾽ ὠφελήσιμα .
καὶ ταῦτα πάντα σοῦ θανόντος ηὑρόμην .
οἴμοι , τί δράσω ; πῶς σ᾽ ἀποσπάσω πικροῦ :
τοῦδ᾽ αἰόλου κνώδοντος , τάλας , ὑφ᾽ οὗ
φονέως ἄρ᾽ ἐξέπνευσας ; εἶδες ὡς χρόνῳ
ἔμελλέ σ᾽ Ἕκτωρ καὶ θανὼν ἀποφθίσειν ;
σκέψασθε , πρὸς θεῶν , τὴν τύχην δυοῖν βροτοῖν .
Ἕκτωρ μέν , δὴ τοῦδ᾽ ἐδωρήθη πάρα ,
ζωστῆρι πρισθεὶς ἱππικῶν ἐξ ἀντύγων
ἐκνάπτετ᾽ αἰέν , ἔστ᾽ ἀπέψυξεν βίον :
οὗτος δ᾽ ἐκείνου τήνδε δωρεὰν ἔχων
πρὸς τοῦδ᾽ ὄλωλε θανασίμῳ πεσήματι .
ἆρ᾽ οὐκ Ἐρινὺς τοῦτ᾽ ἐχάλκευσεν ξίφος
κἀκεῖνον Ἅιδης , δημιουργὸς ἄγριος ;
ἐγὼ μὲν οὖν καὶ ταῦτα καὶ τὰ πάντ᾽ ἀεὶ
φάσκοιμ᾽ ἂν ἀνθρώποισι μηχανᾶν θεούς :
ὅτῳ δὲ μὴ τάδ᾽ ἐστὶν ἐν γνώμῃ φίλα ,
κεῖνός τ᾽ ἐκεῖνα στεργέτω κἀγὼ τάδε .

Χορός

μὴ τεῖνε μακράν , ἀλλ᾽ ὅπως κρύψεις τάφῳ
φράζου τὸν ἄνδρα χὤ τι μυθήσει τάχα .
βλέπω γὰρ ἐχθρὸν φῶτα , καὶ τάχ᾽ ἂν κακοῖς
γελῶν δὴ κακοῦργος ἐξίκοιτ᾽ ἀνήρ .
Teucer
Oh truly , I see the most painful thing to me of all spectacles , and this is truly the most sorrowful road of all roads with respect to my heart , which I made now , as , oh beloved Ajax , while pursuing and tracking I learned your fate . For a sharp rumor about you as if from some god spread throughout the Achaeans how you dying are ruined . Hearing this from far away wretched I certainly was moaning low , and now seeing I am utterly destroyed . Oh god ! Go , uncover him , so I might see the entire evil . Oh body of bitter daring difficult to see , you having sowed such great grief for me are wasted away . For where am I able to go , to what kind of mortals , when I aided your work in no way ? For doubtless Telemon , your father and mine at the same time , might accept me returning without you with glad countenance kindly and fairly . How not ? To whom being accustomed to smile not more pleasantly not even being fortunate . What will this one hide ? Will he not say some sort of bad thing to me , the bastard begotten from the spear of war , the betrayer by cowardice and unmanliness , you , beloved Ajax , or by treachery , or that I wished to control your power and your house after your death . Such things a man quick to anger , violent in old age , will say , rushing into strife on account of nothing . I thrust out will be forced out of the end of our land , I having seemed a slave by words instead of a free man . These are the affairs according to the house , but in Troy there are many enemies to me , and few useful ones , and I gained all these from your death . Oh god , what will I do ? How will I drag you away from the sharp edge of this gleaming sword , oh wretched one , because of which a murderer it seems you breathed your last ? Do you see in time Hector even dead was about to kill you ? Behold , on account of the gods , the fortune to the two mortals . Hector having been bound from the chariot rails by the warrior’s belt which had been gifted to him was tortured always until he breathed out life . And this one having the gift of that man perished onto this by a fatal fall . Did the Furies forge this sword , and that one Hades , the fierce skilled craftsman ? I truly would say that the gods always contrive these things and also all things for mortals . But , to the one in knowing these things are not good , let that one delight in those things and I in these .

Chorus
Do not stretch longer , but think how you will bury that man in funeral rites , and quickly what you will say . For I see a hated man , and he might come laughing at the bad things , just like a hurtful man .
Teucer
Oh , I looked upon the most painful of all sights to my eyes , and truly the road which I just now trod while tracking and pursuing you was the most sorrowful of journeys for my heart as I discovered your fate . As if from some god a bitter prophecy about you sped through all the Achaeans that you dead were undone . Hearing this from far away certainly I moaned in grief then , and now having seen I am destroyed . Oh , god . Come , uncover the body so that I might see the bare wickedness . Oh body full of cruel daring impossible to look upon , what great distress you sowed with your death . Where can I go now ? To what people when I aided you in your labors in no way ? Telamon , your father and even mine , might kindly and fairly accept me with glad countenance even as I arrive without you . Why not ? As laughter is as accustomed to him no more pleasantly even when he is fortunate . What would he hide ? Will he not say something terrible , " the bastard begotten from the spear of war " or " the betrayer by cowardice and impotence " or " by trickery after your death beloved Ajax , that I wished to manage your power and your house . " The short tempered man , violent in his old age , will say such things being provoked into strife even on account of nothing . I will be cast out as an exile from our home appearing as a slave by his account instead of as freedman . Such is the state of affairs at home . And in Troy I have many enemies and few allies . All these things I gained from your death . Oh god , what will I do ? How will I lift your body , oh wretched one , from the sharp edge of this gleaming sword , the very murderer which caused you to breathe your last ? Can you see how Hector ( even though he is dead now ) was destined to kill you in time ? Behold the fortune of these two mortals given by the gods . First , Hector bound from the chariot rails by the very warrior’s belt which was gifted to him was carded along the ground continuously , until he breathed out his life . And Ajax having the battle-gift from Hector used this to destroy himself with his fatal fall . Did the Furies not forge this sword ? And Hades that cruelly skilled craftsman ? I say that the gods contrived these and all things for mortals . For the one who does not hold this as good in mind , let that one delight in his own things , and I in mine .

Chorus
Do not delay longer , but decide how you will bury this man with proper rights , decide quickly what you will say . For I see a hateful man who is likely coming laughing at our bad fate just like a malicious man would .

( 76 ) 20% GRC
( 308 ) 80% GRC - ENG

( 477 ) 85% GRC - ENG
( 82 ) 15% ENG

( 477 ) 85% GRC - ENG
( 82 ) 15% ENG