Übung

/
 • Created on 2018-05-04 11:32:51
 • Aligned by

The Mathnawi of Jalal ad-Din Rumi

/
 • Created on 2018-05-04 11:32:46
 • Translated by R.A. Nicholson
 • Aligned by

Mathnawi, Vorrede

/
 • Created on 2018-05-04 11:32:40
 • Translated by Reynold A. Nicholson
 • Aligned by

Agone: Agamemnon, Teucer, Odysseus (1223-1357)

Josh Ginzberg / Greek 102 (Final Project)
 • Created on 2018-05-03 21:31:59
 • Modified on 2018-05-06 02:11:19
 • Translated by Josh Ginzberg
 • Aligned by Josh Ginzberg
Greek 102 Final Project. Josh Ginzberg. Sophocles portion.
Ἑλληνική Transliterate
English
καὶ μὴν ἰδὼν ἔσπευσα τὸν στρατηλάτην
Ἀγαμέμνον᾽ ἡμῖν δεῦρο τόνδ᾽ ὁρμώμενον ·
δῆλος δέ μοὐστὶ σκαιὸν ἐκλύσων στόμα .     1225
Ἀγαμέμνων 

σὲ δὴ τὰ δεινὰ ῥήματ᾽ ἀγγέλλουσί μοι
τλῆναι καθ᾽ ἡμῶν ὧδ᾽ ἀνοιμωκτὶ χανεῖν ;
σέ τοι , τὸν ἐκ τῆς αἰχμαλωτίδος λέγω ,
που τραφεὶς ἂν μητρὸς εὐγενοῦς ἄπο
ὑψήλ᾽ ἐκόμπεις κἀπ᾽ ἄκρων ὡδοιπόρεις ,     1230
ὅτ᾽ οὐδὲν ὢν τοῦ μηδὲν ἀντέστης ὕπερ ,
κοὔτε στρατηγοὺς οὔτε ναυάρχους μολεῖν
ἡμᾶς Ἀχαιῶν οὐδὲ σοῦ διωμόσω
ἀλλ᾽ αὐτὸς ἄρχων , ὡς σὺ φής , Αἴας ἔπλει .
ταῦτ᾽ οὐκ ἀκούειν μεγάλα πρὸς δούλων κακά ;     1235
ποίου κέκραγας ἀνδρὸς ὧδ᾽ ὑπέρφρονα ;
ποῖ βάντος ποῦ στάντος οὗπερ οὐκ ἐγώ ;
οὐκ ἆρ᾽ Ἀχαιοῖς ἄνδρες εἰσὶ πλὴν ὅδε ;
πικροὺς ἔοιγμεν τῶν Ἀχιλλείων ὅπλων
ἀγῶνας Ἀργείοισι κηρῦξαι τότε ,     1240
εἰ πανταχοῦ φανούμεθ᾽ ἐκ Τεύκρου κακοί ,
κοὐκ ἀρκέσει ποθ᾽ ὑμὶν οὐδ᾽ ἡσσημένοις
εἴκειν τοῖς πολλοῖσιν ἤρεσκεν κριταῖς ,
ἀλλ᾽ αἰὲν ἡμᾶς κακοῖς βαλεῖτέ που
σὺν δόλῳ κεντήσεθ᾽ οἱ λελειμμένοι .     1245
ἐκ τῶνδε μέντοι τῶν τρόπων οὐκ ἄν ποτε
κατάστασις γένοιτ᾽ ἂν οὐδενὸς νόμου ,
εἰ τοὺς δίκῃ νικῶντας ἐξωθήσομεν
καὶ τοὺς ὄπισθεν εἰς τὸ πρόσθεν ἄξομεν .
ἀλλ᾽ εἰρκτέον τάδ᾽ ἐστίν · οὐ γὰρ οἱ πλατεῖς    1250
οὐδ᾽ εὐρύνωτοι φῶτες ἀσφαλέστατοι ,
ἀλλ᾽ οἱ φρονοῦντες εὖ κρατοῦσι πανταχοῦ .
μέγας δὲ πλευρὰ βοῦς ὑπὸ σμικρᾶς ὅμως
μάστιγος ὀρθὸς εἰς ὁδὸν πορεύεται .
καὶ σοὶ προσέρπον τοῦτ᾽ ἐγὼ τὸ φάρμακον    1255
ὁρῶ τάχ᾽ , εἰ μὴ νοῦν κατακτήσει τινά ·
ὃς ἀνδρὸς οὐκέτ᾽ ὄντος , ἀλλ᾽ ἤδη σκιᾶς ,
θαρσῶν ὑβρίζεις κἀξελευθεροστομεῖς .
οὐ σωφρονήσεις ; οὐ μαθὼν ὃς εἶ φύσιν
ἄλλον τιν᾽ ἄξεις ἄνδρα δεῦρ᾽ ἐλεύθερον ,     1260
ὅστις πρὸς ἡμᾶς ἀντὶ σοῦ λέξει τὰ σά ;
σοῦ γὰρ λέγοντος οὐκέτ᾽ ἂν μάθοιμ᾽ ἐγώ ·
τὴν βάρβαρον γὰρ γλῶσσαν οὐκ ἐπαΐω .
Χορός 

εἴθ᾽ ὑμὶν ἀμφοῖν νοῦς γένοιτο σωφρονεῖν ·
τούτου γὰρ οὐδὲν σφῷν ἔχω λῷον φράσαι .     1265
Τεύκρος 

φεῦ · τοῦ θανόντος ὡς ταχεῖά τις βροτοῖς
χάρις διαῤῥεῖ καὶ προδοῦσ᾽ ἁλίσκεται ,
εἰ σοῦ γ᾽ ὅδ᾽ ἁνὴρ οὐδ᾽ ἐπὶ σμικρῶν λόγων ,
Αἴας , ἔτ᾽ ἴσχει μνῆστιν , οὗ σὺ πολλάκις
τὴν σὴν προτείνων προύκαμες ψυχὴν δόρει .    1270
ἀλλ᾽ οἴχεται δὴ πάντα ταῦτ᾽ ἐῤῥιμμένα .
πολλὰ λέξας ἄρτι κἀνόητ᾽ ἔπη ,
οὐ μνημονεύεις οὐκέτ᾽ οὐδέν , ἡνίκα
ἑρκέων ποθ᾽ ὑμᾶς οὗτος ἐγκεκλῃμένους ,
ἤδη τὸ μηδὲν ὄντας , ἐν τροπῇ δορὸς    1275
ἐῤῥύσατ᾽ ἐλθὼν μοῦνος , ἀμφὶ μὲν νεῶν
ἄκροισιν ἤδη ναυτικοῖς ἑδωλίοις
πυρὸς φλέγοντος , εἰς δὲ ναυτικὰ σκάφη
πηδῶντος ἄρδην Ἕκτορος τάφρων ὕπερ ;
τίς ταῦτ᾽ ἀπεῖρξεν ; οὐχ ὅδ᾽ ἦν δρῶν τάδε ,     1280
ὃν οὐδαμοῦ φής , οὗ σὺ μή , βῆναι ποδί ;
ἆρ᾽ ὑμὶν οὗτος ταῦτ᾽ ἔδρασεν ἔνδικα ;
χὤτ᾽ αὖθις αὐτὸς Ἕκτορος μόνος μόνου
λαχών τε κἀκέλευστος ἦλθ᾽ ἐναντίος ,
οὐ δραπέτην τὸν κλῆρον ἐς μέσον καθείς ,     1285
ὑγρᾶς ἀρούρας βῶλον , ἀλλ᾽ ὃς εὐλόφου
κυνῆς ἔμελλε πρῶτος ἅλμα κουφιεῖν ;
ὅδ᾽ ἦν πράσσων ταῦτα , σὺν δ᾽ ἐγὼ παρών ,
δοῦλος , οὑκ τῆς βαρβάρου μητρὸς γεγώς .
Τεύκρος 

δύστηνε , ποῖ βλέπων ποτ᾽ αὐτὰ καὶ θροεῖς ;     1290
οὐκ οἶσθα σοῦ πατρὸς μὲν ὃς προύφυ πατὴρ
ἀρχαῖον ὄντα Πέλοπα βάρβαρον Φρύγα ;
Ἀτρέα δ᾽ , ὃς αὖ σ᾽ ἔσπειρε δυσσεβέστατον ,
προθέντ᾽ ἀδελφῷ δεῖπνον οἰκείων τέκνων ;
αὐτὸς δὲ μητρὸς ἐξέφυς Κρήσσης , ἐφ᾽ ᾗ    1295
λαβὼν ἐπακτὸν ἄνδρ᾽ φιτύσας πατὴρ
ἐφῆκεν ἐλλοῖς ἰχθύσιν διαφθοράν .
τοιοῦτος ὢν τοιῷδ᾽ ὀνειδίζεις σποράν ;
ὃς ἐκ πατρὸς μέν εἰμι Τελαμῶνος γεγώς ,
ὅστις στρατοῦ τὰ πρῶτ᾽ ἀριστεύσας ἐμὴν    1300
ἴσχει ξύνευνον μητέρ᾽ , φύσει μὲν ἦν
βασίλεια , Λαομέδοντος · ἔκκριτον δέ νιν
δώρημα κείνῳ ᾽δωκεν Ἀλκμήνης γόνος .
ἆρ᾽ ὧδ᾽ ἄριστος ἐξ ἀριστέοιν δυοῖν
βλαστὼν ἂν αἰσχύνοιμι τοὺς πρὸς αἵματος ,     1305
οὓς νῦν σὺ τοιοῖσδ᾽ ἐν πόνοισι κειμένους
ὠθεῖς ἀθάπτους , οὐδ᾽ ἐπαισχύνει λέγων ;
εὖ νυν τόδ᾽ ἴσθι , τοῦτον εἰ βαλεῖτέ που ,
βαλεῖτε χἠμᾶς τρεῖς ὁμοῦ συγκειμένους .
ἐπεὶ καλόν μοι τοῦδ᾽ ὑπερπονουμένῳ    1310
θανεῖν προδήλως μᾶλλον τῆς σῆς ὑπὲρ
γυναικός , τοῦ σοῦ γ᾽ ὁμαίμονος λέγω ;
πρὸς ταῦθ᾽ ὅρα μὴ τοὐμόν , ἀλλὰ καὶ τὸ σόν ·
ὡς εἴ με πημανεῖς τι , βουλήσει ποτὲ
καὶ δειλὸς εἶναι μᾶλλον ᾽ν ἐμοὶ θρασύς .     1315
Χορός 

ἄναξ , Ὀδυσσεῦ , καιρὸν ἴσθ᾽ ἐληλυθώς ,
εἰ μὴ ξυνάψων , ἀλλὰ συλλύσων πάρει .
Ὀδυσσεύς 

τί δ᾽ ἔστιν , ἄνδρες ; τηλόθεν γὰρ ᾐσθόμην
βοὴν Ἀτρειδῶν τῷδ᾽ ἐπ᾽ ἀλκίμῳ νεκρῷ .
Ἀγαμέμνων 

οὐ γὰρ κλύοντές ἐσμεν αἰσχίστους λόγους ,     1320
ἄναξ Ὀδυσσεῦ , τοῦδ᾽ ὑπ᾽ ἀνδρὸς ἀρτίως ;
Ὀδυσσεύς 

ποίους ; ἐγὼ γὰρ ἀνδρὶ συγγνώμην ἔχω
κλύοντι φλαῦρα συμβαλεῖν ἔπη κακά .
Ἀγαμέμνων 

ἤκουσεν αἰσχρά · δρῶν γὰρ ἦν τοιαῦτά με .
Ὀδυσσεύς 

τί γάρ σ᾽ ἔδρασεν , ὥστε καὶ βλάβην ἔχειν ;     1325
Ἀγαμέμνων 

οὔ φησ᾽ ἐάσειν τόνδε τὸν νεκρὸν ταφῆς
ἄμοιρον , ἀλλὰ πρὸς βίαν θάψειν ἐμοῦ .
Ὀδυσσεύς 

ἔξεστιν οὖν εἰπόντι τἀληθῆ φίλῳ
σοὶ μηδὲν ἧσσον πάρος ξυνηρετεῖν ;
Ἀγαμέμνων 

εἴπ᾽ · γὰρ εἴην οὐκ ἂν εὖ φρονῶν , ἐπεὶ    1330
φίλον σ᾽ ἐγὼ μέγιστον Ἀργείων νέμω .
Ὀδυσσεύς 

ἄκουέ νυν . τὸν ἄνδρα τόνδε πρὸς θεῶν
μὴ τλῇς ἄθαπτον ὧδ᾽ ἀναλγήτως βαλεῖν ·
μηδ᾽ βία σε μηδαμῶς νικησάτω
τοσόνδε μισεῖν ὥστε τὴν δίκην πατεῖν .     1335
κἀμοὶ γὰρ ἦν ποθ᾽ οὗτος ἔχθιστος στρατοῦ ,
ἐξ οὗ ᾽κράτησα τῶν Ἀχιλλείων ὅπλων ,
ἀλλ᾽ αὐτὸν ἔμπας ὄντ᾽ ἐγὼ τοιόνδ᾽ ἐμοὶ
οὐκ ἀντατιμάσαιμ᾽ ἄν , ὥστε μὴ λέγειν
ἕν᾽ ἄνδρ᾽ ἰδεῖν ἄριστον Ἀργείων , ὅσοι    1340
Τροίαν ἀφικόμεσθα , πλὴν Ἀχιλλέως .
ὥστ᾽ οὐκ ἂν ἐνδίκως γ᾽ ἀτιμάζοιτό σοι ·
οὐ γάρ τι τοῦτον , ἀλλὰ τοὺς θεῶν νόμους
φθείροις ἄν . ἄνδρα δ᾽ οὐ δίκαιον , εἰ θάνοι ,
βλάπτειν τὸν ἐσθλόν , οὐδ᾽ ἐὰν μισῶν κυρῇς .     1345
Ἀγαμέμνων 

σὺ ταῦτ᾽ , Ὀδυσσεῦ , τοῦδ᾽ ὑπερμαχεῖς ἐμοί ;
Ὀδυσσεύς 

ἔγωγ᾽ · ἐμίσουν δ᾽ , ἡνίκ᾽ ἦν μισεῖν καλόν .
Ἀγαμέμνων 

οὐ γὰρ θανόντι καὶ προσεμβῆναί σε χρή ;
Ὀδυσσεύς 

μὴ χαῖρ᾽ , Ἀτρείδη , κέρδεσιν τοῖς μὴ καλοῖς .
Ἀγαμέμνων 

τόν τοι τύραννον εὐσεβεῖν οὐ ῥᾴδιον .     1350
Ὀδυσσεύς 

ἀλλ᾽ εὖ λέγουσι τοῖς φίλοις τιμὰς νέμειν .
Ἀγαμέμνων 

κλύειν τὸν ἐσθλὸν ἄνδρα χρὴ τῶν ἐν τέλει .
Ὀδυσσεύς 

παῦσαι · κρατεῖς τοι τῶν φίλων νικώμενος .
Ἀγαμέμνων 

μέμνησ᾽ ὁποίῳ φωτὶ τὴν χάριν δίδως .
Ὀδυσσεύς 

ὅδ᾽ ἐχθρὸς ἁνήρ , ἀλλὰ γενναῖός ποτ᾽ ἦν .     1355
Ἀγαμέμνων 

τί ποτε ποήσεις ; ἐχθρὸν ὧδ᾽ αἰδεῖ νέκυν ;
Ὀδυσσεύς 

νικᾷ γὰρ ἁρετή με τῆς ἔχθρας πολύ .
And truly I urged seeing this general Agamemnon advancing to us hither :
and it is clear to me he will be letting loose a clumsy tongue .

They announce to me that you indeed dare to utter terrible words against us thus unpunished ;
you , let me tell you , the one I say born from the slave-girl .
Verily perhaps if you were reared by a well-born mother you would boast lofty things and stride among the highest , when being no one you have taken a stand above the one who is nothing ,
and you solemnly swore to follow neither generals nor admirals of the Achaeans over you
but as his own man commanding , as you say , Ajax was sailing .
Are these not great evils to hear from slaves ?
You have clamored an arrogant speech for what kind of man thus ? Striding where or standing where which I did not ? Are there no men to the Achaeans except this one ?
Bitter contests we have been like to herald to the Argives then for the arms of Achilles , if from Teucer we are seen everywhere as evil men , and it will not ever be of aid to you , being defeated , to say things which would satisfy the many judges , but always you either will strike with evil words , methinks , or together by craft having been left behind would stab .
Out of these turns to be sure would not become an establishment , of not one law , if we will thrust the ones having prevailed aside and drive the ones behind into the spot ahead . But there is a need that this be stopped .
For not the wide men nor broad-backed men are least fallible , but the ones thinking well are altogether strong . Great-ribbed oxen nevertheless by a small whip are marched straight into the road .
And to you I foresee this medicine approaching swiftly , if you do not acquire some sense : you a man who lacking fear insults and is very free of speech , the man being nothing but already a shadow .
Will you not be wise ? Not understanding who you are will you bring some other nature hither , a free man , one who will speak before us instead of you your matters ? For you speaking I could not understand any longer : for I will not bewail the barbarian tongue .

If to you both would become that the minds think wisely : for than this I have not one thing more agreeable to say .

Alas , how swiftly some favor by mortals wastes away from the one having died and is caught betraying , if this man among not even small word of you , Ajax , yet holds in memory , for whom you many times labored exposing your soul to the spear : but all these things cast away are lost .
Oh you who said just now many words without thought , do you not remember any longer the affair , when you having been enclosed somewhere by fences , already being nothing , in the turn of the spear he coming alone saved you , both on the one hand with fire already blazing on the high sea-decks of the ships , and on the other hand into the ship hulls with Hector leaping elevated high above the trench ?
What man warded off these things ? Was it not this man , the one doing these , whom you say did not stride anywhere by foot , where you did not ? Did this man accomplish these things justly , for you ?
And when again this man alone came against Hector alone , taking as his lost and unbidden , no runaway the lot he let fall into the middle , a wet lump of earth , but which of a well-plumed helm was about to make a light leap first ? This man was the one doing these things , and I together being near , the slave , who was born from a barbarian mother .
Disastrous man , whither looking do you ever utter aloud such things ? Have you not known on the one hand that the father , Pelops , who begot your father , was originally a barbarian Phrygian ? And that Atreus , who anew engendered you , a most impious feast of the household children presented to his brother ?
While on the other you yourself from a Cretan mother grew , upon whom the begetting father noticing a foreign man sent her as prey for the dumb fishes . Does such a man as you upbraid the lineage for such as me ? I who am coming from the father Telamon , who being foremost the best of the army holds my mother as spouse , who by birth was the princess of Laomedon : and
the child of Alcmene gave her as a selected gift to that man . Thus a noble descended from two nobles should I tarnish the man from my bloodline , whom laid low in such works now you forced unburied , and are not ashamed to say ?
Know well now this , if you throw out this man anywhere , you throw out also us three lying together with him . Since beautiful it is for me laboring for this man to die , clear before men’s eyes , rather than for your woman , or indeed I say for your brother’s ? For these things see not mine , but also yours : if thus you ruin me , you will at some point wish to be also a fearful man rather than brave to me .

Lord Odysseus , know that you have come at the right moment , if you arrive not to join , but to resolve .

And what goes , men ? for I perceived from afar the shout of the Atreides at this brave corpse .

For are we not , hearing shameful words , by this man just now ?

What words ? For I hold to a man forbearance who joins battle hearing evil trivialities .

He heard shameful things : for he was doing the very same to me .

For what did he do to you so as to hold even harm ?

He says that he will not suffer this corpse without the lot of burial , but that he will honor it with burial in the face of my might .

Therefore is it permitted for a friend speaking truths to you to work with you not a bit less than before ?

Speak : for I would be not thinking well , since I allot you greatest friend of the Atreids .

Now listen . Do not suffer to strike this man in face of the gods thus ruthlessly : nor should any force prevail over you that you hate this man so as to tread on justice . For also to me was this man ever the most hateful of the army , from whom I was champion of the Achillean arms , but I would not dishonor this man being like that to me , so as to say that I did not see him the best man of the Argives , we who arrived at Troy , except Achilles .
As a result he would not be dishonored justly by you . For you would ruin not this man , but the laws of the gods . And it is not just to harm a noble man if he should die , and not if you should happen to hate him .

Do you fight these things for this man against me ?

I : and I was hating , when it was noble to hate .

For is it necessary that not also walk forward on the man having died ?

Do not rejoice , Atreides , in unprofitable good things .

Not easy is it to be righteous as a monarch , let me tell you .

But they speak well that one dispense honors to their friends .

It is good that the noble man listen to the ones in rule .

Stop : you hold power , I tell you , being conquered by your friends .

Be mindful to what sort of man you give grace .

This man was an enemy , but he was at some point noble .

What ever will you do ? Do you respect this hostile corpse ?

For his excellence conquers me much more than his hostility .

( 232 ) 22% GRC
( 819 ) 78% GRC - ENG

( 1283 ) 87% GRC - ENG
( 192 ) 13% ENG

Ajax, 1226-1236 (final part 5)

Glenn Maur / AJAX / FINAL part 5
 • Created on 2018-05-03 17:29:52
 • Modified on 2018-05-03 20:34:09
 • Translated by Greek, Jebb, Finglass
 • Aligned by Glenn Maur
Ἑλληνική
English
English
Ἀγαμέμνων

Σὲ δὴ τὰ δεινὰ ῥήματ᾽ ἀγγέλλουσί μοι
τλῆναι καθ᾽ ἡμῶν ὧδ᾽ ἀνοιμωκτὶ χανεῖν;
Σέ τοι , τὸν ἐκ τῆς αἰχμαλωτίδος λέγω ,
που τραφεὶς ἂν μητρὸς εὐγενοῦς ἄπο
ὑψήλ᾽ ἐκόμπεις κἀπ᾽ ἄκρων ὡδοιπόρεις ,
ὅτ᾽ οὐδὲν ὢν τοῦ μηδὲν ἀντέστης ὕπερ ,
κοὔτε στρατηγοὺς οὔτε ναυάρχους μολεῖν
ἡμᾶς Ἀχαιῶν οὐδὲ σοῦ διωμόσω
ἀλλ᾽ αὐτὸς ἄρχων , ὡς σὺ φής , Αἴας ἔπλει .
Ταῦτ᾽ οὐκ ἀκούειν μεγάλα πρὸς δούλων κακά;
ποίου κέκραγας ἀνδρὸς ὧδ᾽ ὑπέρφρονα;
Agamemnon

So it is you , they tell me , who have dared to open your mouth with such blustering
against us - and have yet to smart for it ?
Yes , I mean you , the captive woman ' s son ,
Belike , had you been bred of well-born mother ,
your boast would have been lofty and your strut proud when ,
nought as you are you have stood up for him who is as nought
and have vowed that we came out with no title on sea or land to rule the Greeks or you .
No , as chief in his own right , you say , Ajax sailed forth .
Are not these presumptuous taunts for us to hear from slaves ?
What was the man whom you vaunt with such loud arrogance ?
Agamemnon

You there ! They tell me you ' ve dared to open your mouth with those dreadful words
against us - unscathed .
Yes , I mean you , the captive woman ' s son !
I suppose if you ' d been born from a noble woman
you ' d be talking loftily and walking round on tip-toe .
when you in your worthlessness have taken a stand for the dead man .
and you have sworn that we came here with no authority on land or sea over the Achaeans or over you ,
but Ajax sailed as his own commander , as you claim .
Are not these monstrous taunts to hear from slaves ?
What kind of man are you shouting your proud words about ?

( 10 ) 13% GRC
( 67 ) 87% GRC - ENG

( 121 ) 86% GRC - ENG
( 20 ) 14% ENG

( 121 ) 86% GRC - ENG
( 20 ) 14% ENG

Sentence alignment

Veronika /
 • Created on 2018-05-02 18:45:26
 • Aligned by Veronika
Latin
български
English
Erant et virtute et studio pugnandi pares ; nostri , tametsi ab duce et a fortuna deserebantur , tamen omnem spem salutis in virtute ponebant , et quotiens quaeque cohors procurrerat , ab ea parte magnus numerus hostium cadebat .
Бяха равни и по смелост , и по стремеж към воюване , макар че бяха изоставени и от водача , и от съдбата , все пак цялата надежда за благополучие на храбростта поставяха , и колкото пъти всяка кохорта изтичваше напред , от тази част голям брой от враговете падаха .
They were equal in bravery as well as in the urge to fight ; our people , altough deserted by their leader and fate , nevertheless put all their hope for salvation in their prowess , and no matter how many times every cohort ran forward , from that part large number of enemies fell down .

( 0 ) 0% LAT
( 40 ) 100% LAT - BUL

( 50 ) 98% LAT - BUL
( 1 ) 2% BUL

( 50 ) 98% LAT - BUL
( 1 ) 2% BUL

Excercise 8 2/3

Martin Yosifov /
 • Created on 2018-05-02 18:43:30
 • Modified on 2018-05-02 18:45:44
 • Aligned by Martin Yosifov
Latin
български
English
Erant et virtute et studio pugnandi pares ; nostri , tametsi ab duce et a fortuna deserebantur , tamen omnem spem salutis in virtute ponebant , et quotiens quaeque cohors procurrerat , ab ea parte magnus numerus hostium cadebat .
И по мъжество , и по влечение към сражаването бяха равнопоставени ; нашите , макар че от военачалника и от съдбата бяха напуснати , все пак поставиха всяка надежда за благополучие в мъжеството си , и колкото пъти която и да е от кохорта да беше изтичала напред , от тази част умираше голям брой от враговете .
They were equal in bravery as well as in urge to fight ; although our people were left by their leader and their fate , and put all they hope for salvation in their prowess and , no matter how many times every cohort ran forward from that part a great mass of enemies fell down dead .

( 0 ) 0% LAT
( 40 ) 100% LAT - BUL

( 58 ) 100% LAT - BUL
( 0 ) 0% BUL

( 58 ) 100% LAT - BUL
( 0 ) 0% BUL

A exercise of three languages

Stefan /
 • Created on 2018-05-02 18:32:22
 • Translated by Student of classical philology
 • Aligned by Stefan
Latin
български
English
Erant et virtute et studio pugnandi pares ; nostri , tametsi ab duce et a fortuna deserebantur , tamen omnem spem salutis in virtute ponebant , et quotiens quaeque cohors procurrerat , ab ea parte magnus numerus hostium cadebat .
Бяха равни и по смелост и по стремеж към воюване ; нашите , макар че от водача и от съдбата бяха изоставени , все пак цялата надежда за спасение на храбростта поставяха , и колкото пъти всяка кохорта изтичваше напред , към тази част , голям брой от враговете падаха .
They were equel in bravery as well as in the urge to fight , our people , although deserted by their leader and fate nevertheless put all their hope for salvation in their prowess and no matter how many times every cohort ran forward from that part a great mass of enemies fell down .

( 33 ) 83% LAT
( 7 ) 17% LAT - BUL

( 9 ) 18% LAT - BUL
( 42 ) 82% BUL

( 9 ) 18% LAT - BUL
( 42 ) 82% BUL

Omg look at this sentence now not only latin but also english and yes.

Nikola /
 • Created on 2018-05-02 18:31:51
 • Modified on 2018-05-02 18:43:01
 • Aligned by Nikola
Latin
български
English
Erant et virtute et studio pugnandi pares ; nostri , tametsi ab duce et a fortuna deserebantur , tamen omnem spem salutis in virtute ponebant , et quotiens quaeque cohors procurrerat , ab ea parte magnus numerus hostium cadebat .
Бяха равни и на смелост и на стремеж за воюване ; нашите , макар че от водача и от съдбата бяха изоставени , все пак цялата надежда за спасение на храбростта поставяха , и колкото пъти всяка кохорта изтичваше напред , от тази част , голям брой от враговете падаха .
They were equal in bravery as well as the urge to fight ; our people , although deserted by their leader and fate , nevertheless put all their hope for salvation in their prowess , and no matter how many times every cohort advanced forward , from that part , a large quantity of enemies fell down .

( 1 ) 3% LAT
( 39 ) 97% LAT - BUL

( 50 ) 98% LAT - BUL
( 1 ) 2% BUL

( 50 ) 98% LAT - BUL
( 1 ) 2% BUL

trilingual test

Dimitar Iliev /
 • Created on 2018-05-02 18:30:09
 • Modified on 2018-05-02 18:42:31
 • Aligned by Dimitar Iliev
Latin
български
English
Erant et virtute et studio pugnandi pares ; nostri , tametsi ab duce et a fortuna deserebantur , tamen omnem spem salutis in virtute ponebant , et quotiens quaeque cohors procurrerat , ab ea parte magnus numerus hostium cadebat .
Бяха равни и по смелост , и по стремеж към воюване , макар че бяха изоставени и от водача , и от съдбата , все пак цялата надежда за благополучие/спасение на храбростта поставяха , и колкото пъти всяка кохорта изтичваше напред , от тази част голям брой от враговете падаха .
Τhey were equal in bravery as well as in the urge to fight ; our people , although deserted by their leader and fate , nevertheless put all their hope for salvation in their prowess and , no matter how many times every cohort ran forward , from that part a large number of enemies fell down .

( 1 ) 3% LAT
( 39 ) 97% LAT - BUL

( 46 ) 90% LAT - BUL
( 5 ) 10% BUL

( 46 ) 90% LAT - BUL
( 5 ) 10% BUL