Ps.LXX77:65-66 / MT79:65

So Miyagawa /
 • Created on 2019-04-02 11:08:59
 • Translated by So Miyagawa (for Japanese)
 • Aligned by So Miyagawa
Ἑλληνική
English
Japanese
65 καὶ ἐξηγέρθη ὡς ὑπνῶν κύριος , | ὡς δυνατὸς κεκραιπαληκὼς ἐξ οἴνου , | 66 καὶ ἐπάταξεν τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ εἰς τὰ ὀπίσω | ὄνειδος αἰώνιον ἔδωκεν αὐτοῖς . ( Rahlfs )
65 And the Lord awoke as one that sleeps , | like a strong man intoxicated with wine . 66 And he struck his enemies backwards ; everlasting disgrace he put them to . ( NETS )
65 そして 主は 眠っている の様に 起きた , 酒に 酔った 強者 の様に . 66 そして 彼の 敵どもを 後ろに向かって 彼は打った , 永遠の 不名誉を 彼らに 彼は 与えた .

( 12 ) 35% GRC
( 22 ) 65% GRC - ENG

( 27 ) 73% GRC - ENG
( 10 ) 27% ENG

( 27 ) 73% GRC - ENG
( 10 ) 27% ENG

Lord's Prayer in Old Bulgarian, German and Italian

Borislav Petrov /
 • Created on 2019-04-02 10:39:31
 • Modified on 2019-04-02 11:00:34
 • Aligned by Borislav Petrov
Old Church Slavonic
Deutsch
italiano
Отьчє нашь ·
ижє ѥси на нєбєсѣхъ :
да свѧтитъ сѧ имѧ Твоѥ ·
да придєтъ цѣсар҄ьствиѥ Твоѥ ·
да бѫдєтъ волꙗ Твоꙗ
ꙗко на нєбєси и на ꙁємл҄и :
хлѣбъ нашь насѫщьнꙑи
даждь намъ дьньсь ·
и отъпоусти намъ длъгꙑ нашѧ
ꙗко и мꙑ отъпоущаѥмъ
длъжьникомъ нашимъ ·
и нє въвєди насъ въ искоушєниѥ ·
нъ иꙁбави нꙑ отъ нєприꙗꙁни :
ꙗко твоѥ ѥстъ цѣсар҄ьствиѥ
и сила и слава въ вѣкꙑ вѣкомъ
Аминь
Vater unser im Himmel ,
Geheiligt werde dein Name .
Dein Reich komme .
Dein Wille geschehe , wie im Himmel so auf Erden .
Unser tägliches Brot gib uns heute .
Und vergib uns unsere Schuld ,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern .
Und führe uns nicht in Versuchung ,
sondern erlöse uns von dem Bösen .
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit . Amen .
Padre nostro che sei nei cieli ,
sia santificato il tuo Nome ,
venga il tuo Regno ,
sia fatta la tua Volontà
come in cielo così in terra .
Dacci oggi il nostro pane quotidiano ,
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori ,
e non ci indurre in tentazione ,
ma liberaci dal Male .


( 2 ) 3% CHU
( 72 ) 97% CHU - DEU

( 70 ) 93% CHU - DEU
( 5 ) 7% DEU

( 70 ) 93% CHU - DEU
( 5 ) 7% DEU

In Catilinam I

Yasen /
 • Created on 2019-04-02 10:34:05
 • Modified on 2019-04-02 10:56:35
 • Translated by Yasen
 • Aligned by Yasen
Latin
български
English
1 . Quo usque tandem abutere , Catilina , patientia nostra ? quam diu etiam furor iste tuus nos eludet ? quem ad finem sese effrenata iactabit audacia ? Nihilne te nocturnum praesidium Palati , nihil urbis vigiliae , nihil timor populi , nihil concursus bonorum omnium , nihil hic munitissimus habendi senatus locus , nihil horum ora voltusque moverunt ? Patere tua consilia non sentis , constrictam iam horum omnium scientia teneri coniurationem tuam non vides ? Quid proxima , quid superiore nocte egeris , ubi fueris , quos convocaveris , quid consilii ceperis , quem nostrum ignorare arbitraris ?
1 . Докога най-сетне , Катилина , ще злоупотребяваш с нашето търпение ? Колко дълго още този твой бяс ще ни се изплъзва ? До какъв предел ще се хвърли необузданата ти дързост ? С нищо нощната стража на Палатинския хълм , с нищо ли градската нощна стража1 , с нищо ли страхът на народа , с нищо ли това най-укрепено място за сенатски заседания2 , с нищо ли не те трогнаха лицата и изразът на тези сенатори ? Какво си правил снощи , какво си правил миналата нощ , къде си бил , кои си повикал , какво решение си взел кой от нас смяташ , че не знае ?
1 . When , O Catiline , do you mean to cease abusing our patience ? How long is that madness of yours still to mock us ? When is there to be an end of that unbridled audacity of yours , swaggering about as it does now ? Do not the nightly guards placed on the Palatine Hill—do not the watches posted throughout the city—does not the alarm of the people , and the union of all good men—does not the precaution taken of assembling the senate in this most defensible place—do not the looks and countenances of this venerable body here present , have any effect upon you ? Do you not feel that your plans are detected ? Do you not see that your conspiracy is already arrested and rendered powerless by the knowledge which every one here possesses of it ? What is there that you did last night , what the night before— where is it that you were—who was there that you summoned to meet you—what design was there which was adopted by you , with which you think that any one of us is unacquainted ?

( 16 ) 16% LAT
( 85 ) 84% LAT - BUL

( 95 ) 85% LAT - BUL
( 17 ) 15% BUL

( 95 ) 85% LAT - BUL
( 17 ) 15% BUL

The Tyger

Valeria Vitale /
 • Created on 2019-03-29 09:46:05
 • Modified on 2019-03-29 12:35:08
 • Aligned by Valeria Vitale
English
italiano
italiano
Tyger ! Tyger ! Burning bright
In the forests of the night :
What immortal hand or eye
Could frame thy fearful symmetry ?
In what distant deeps or skies
Burnt the fire of thine eyes ?
On what wings dare he aspire ?
What the hand dare seize the fire ?
And what shoulder , and what art ,
Could twist the sinews of thy heart ?
And when thy heart began to beat ,
What dread hand ? And what dread feet ?
What the hammer ? What the chain ?
In what furnace was thy brain ?
What the anvil ? What dread grasp
Dare its deadly terrors clasp ?
When the stars threw down their spears ,
And water ' d heaven with their tears :
Did He smile His work to see ?
Did He who made the Lamb make thee ?
Tyger ! Tyger ! Burning bright
In the forests of the night :
What immortal hand or eye
Dare frame thy fearful symmetry ?
Tigre ! Tigre ! Divampante fulgore
Nelle foreste della notte ,
Quale fu l ' immortale mano o l ' occhio
Ch ' ebbe la forza di formare la tua agghiacciante simmetria ?
In quali abissi o in quali cieli
Accese il fuoco dei tuoi occhi ?
Sopra quali ali osa slanciarsi ?
E quale mano afferra il fuoco ?
Quali spalle , quale arte
Poté torcerti i tendini del cuore ?
E quando il tuo cuore ebbe il primo palpito ,
Quale tremenda mano ? Quale tremendo piede ?
Quale mazza e quale catena ?
Il tuo cervello fu in quale fornace ?
E quale incudine ?
Quale morsa robusta osò serrarne i terrori funesti ?
Mentre gli astri perdevano le lance tirandole alla terra
e il paradiso riempivano di pianti ?
Fu nel sorriso che ebbe osservando compiuto il suo lavoro ,
Chi l ' Agnello creò , creò anche te ?
Tigre ! Tigre ! Divampante fulgore
Nelle foreste della notte ,
Quale mano , quale immortale spia
Osò formare la tua agghiacciante simmetria ?
Tigre , tigre , che ardi brillante
nella foresta della notte ,
quale mano o occhio immortale
formò la tua spaventosa simmetria ?
In quali distanti abissi o cieli
bruciò il fuoco dei tuoi occhi ?
Su quali ali osa aspirare a qualcosa ?
Quale mano osa carpire il fuoco ?
E quale spalla e quale arte
riuscì a aggrovigliare i tendini del tuo cuore ?
E quando il tuo cuore iniziò a battere ,
quale terribile mano e quali terribili piedi ?
Quale martello ? Quale catena ?
In quale fornace fu il tuo cervello ?
Quale incudine ? Quale terribile presa
osa afferrare i suoi terrori mortali ?
Quando le stelle gettarono le loro lance
e inondarono il cielo con le proprie lacrime ,
sorrise Dio nel vedere il proprio lavoro ?
Fu colui che fece l’agnello a fare anche te ?
Tigre , tigre , che ardi brillante
nella foresta della notte ,
quale mano o occhio immortale
osò dar forma alla tua spaventosa simmetria ?

( 50 ) 29% ENG
( 121 ) 71% ENG - ITA

( 116 ) 65% ENG - ITA
( 62 ) 35% ITA

( 116 ) 65% ENG - ITA
( 62 ) 35% ITA

Monument to Nicolae Titulescu, Ankara

Gabriel Bodard /
 • Created on 2019-03-29 09:32:31
 • Modified on 2019-05-09 13:41:26
 • Translated by anon (TR+EN), Valeria Vitale (IT)
 • Aligned by Gabriel Bodard
Türkçe
English
italiano
Nicolae Titulescu
1882–1941
Romanya Dışişleri Bakanı ( 1927–1928 ; 1932–1936 )
Milletler Ligi Başkanı ( 1930 , 1931 )
" Bir fikir için hayatlarını verenler son arzuları ve vasiyetleri iki kısa kelimeyle yazılabilecek kahramanlardır : Devam ediniz ! "
Nicolae Titulescu
1882–1941
Minister of Foreign Affairs of Romania ( 1927–1928 ; 1932–1936 )
President of the League of Nations ( 1930 , 1931 )
" Those who give their life for an idea are heroes whose last will and testament is written in two short vocables : Go on ! "
Nicolae Titulescu
1882-1941
Ministro degli Esteri della Romania ( 1927-1928 ; 1932-1936 )
Presidente della Lega delle Nazioni ( 1930 , 1931 )
" Coloro che dedicano la propria vita ad un ideale sono eroi le cui ultime volontà e testamento sono scritti in due brevi parole : Vai avanti ! "

( 14 ) 36% TUR
( 25 ) 64% TUR - ENG

( 30 ) 58% TUR - ENG
( 22 ) 42% ENG

( 30 ) 58% TUR - ENG
( 22 ) 42% ENG

Nicolae Titulescu Monument

Ilgi Gercek /
 • Created on 2019-03-29 09:24:55
 • Translated by Unknown, Valeria Vitale
 • Aligned by Ilgi Gercek
Türkçe
English
italiano
Nicolae Titulescu 1882–1941 Romanya Dışişleri Bakanı ( 1927–1928 ; 1932–1936 ) Milletler Ligi Başkanı ( 1930 , 1931 ) " Bir fikir için hayatlarını verenler son arzuları ve vasiyetleri iki kısa kelimeyle yazılabilecek kahramanlardır : Devam ediniz ! "
Nicolae Titulescu 1882–1941 Ministry of Foreign Affairs of Romania ( 1927–1928 ; 1932–1936 ) President of the League of Nations ( 1930 , 1931 ) " Those who give their life for an idea are heroes whose last will and testament is written in two short vocables : Go on ! "
Nicolae Titulescu 1882-1941 Ministro degli Esteri della Romania ( 1927-1928 ; 1932-1936 ) Presidente della Lega delle Nazioni ( 1930 , 1931 ) " Coloro che dedicano la propria vita ad un ideale sono eroi le cui ultime volontà e testamento sono scritti in due brevi parole : Vai avanti ! "

( 0 ) 0% TUR
( 39 ) 100% TUR - ENG

( 52 ) 100% TUR - ENG
( 0 ) 0% ENG

( 52 ) 100% TUR - ENG
( 0 ) 0% ENG