Karatepe 1 §5

Katharine Shields /
 • Created on 2019-03-27 10:27:07
 • Modified on 2019-03-29 07:11:45
 • Aligned by Katharine Shields
Luwian
Luwian
Phoenician
| " MANUS " -la-tara/i-ha-ha-wá/í | á-TANA-wá/í-za ( URBS ) | " TERRA+X " -wá/í+ra/i-za | zi-na | ( " OCCIDENS " ) i-pa-mi | VERSUS-ia-na | zi-pa-wá/í ( ORIENS ) ki-sà-ta-mi-i | VERSUS-na
| " MANUS " -la-tara/i-ha-ha-wá/í | á-TANA-wa/i-za ( URBS ) TERRA+LA+LA-wá/í+ra/i-za zi-na ( " OCCIDENS " ) i-pa-mi VERSUS-
yrḥh ' nk ' rṣ ' mq ' dn l-mmṣ ' šmš w- ' d mb ' y

( 25 ) 74% HLU
( 9 ) 26% HLU - HLU

( 6 ) 32% HLU - HLU
( 13 ) 68% HLU

( 6 ) 32% HLU - HLU
( 13 ) 68% HLU

Karatepe 1 §I

Katharine Shields /
 • Created on 2019-03-27 10:14:06
 • Modified on 2019-03-29 09:13:12
 • Aligned by Katharine Shields
Luwian
Luwian
Phoenician
| EGO-mi I ( LITUUS ) á-za-ti-wa/i-tà-sá ( DEUS ) SOL-mi-sá CAPUT ti-i-sá ( DEUS ) TONITRUS-hu-ta-sa SERVUS-ta4-sá
EGO
' nk ' ztwd h-brk b ' l ' bd b ' l

( 6 ) 33% HLU
( 12 ) 67% HLU - HLU

( 1 ) 100% HLU - HLU
( 0 ) 0% HLU

( 1 ) 100% HLU - HLU
( 0 ) 0% HLU

greek 2 midterm

maria urbina castillo /
Ἑλληνική
English
English
ὣς φάτ᾽ , ἀτάρ οἱ αὖτις ἐγὼ πόρον αἴθοπα οἶνον .
τρὶς μὲν ἔδωκα φέρων , τρὶς δ᾽ ἔκπιεν ἀφραδίῃσιν .
αὐτὰρ ἐπεὶ Κύκλωπα περὶ φρένας ἤλυθεν οἶνος ,
καὶ τότε δή μιν ἔπεσσι προσηύδων μειλιχίοισι :

Κύκλωψ , εἰρωτᾷς μ᾽ ὄνομα κλυτόν , αὐτὰρ ἐγώ τοι
ἐξερέω : σὺ δέ μοι δὸς ξείνιον , ὥς περ ὑπέστης .
Οὖτις ἐμοί γ᾽ ὄνομα : Οὖτιν δέ με κικλήσκουσι
μήτηρ ἠδὲ πατὴρ ἠδ᾽ ἄλλοι πάντες ἑταῖροι .

ὣς ἐφάμην , δέ μ᾽ αὐτίκ᾽ ἀμείβετο νηλέι θυμῷ :
‘Οὖτιν ἐγὼ πύματον ἔδομαι μετὰ οἷς ἑτάροισιν ,
τοὺς δ᾽ ἄλλους πρόσθεν : τὸ δέ τοι ξεινήιον ἔσται .

καὶ ἀνακλινθεὶς πέσεν ὕπτιος , αὐτὰρ ἔπειτα
κεῖτ᾽ ἀποδοχμώσας παχὺν αὐχένα , κὰδ δέ μιν ὕπνος
ᾕρει πανδαμάτωρ : φάρυγος δ᾽ ἐξέσσυτο οἶνος
ψωμοί τ᾽ ἀνδρόμεοι : δ᾽ ἐρεύγετο οἰνοβαρείων .
καὶ τότ᾽ ἐγὼ τὸν μοχλὸν ὑπὸ σποδοῦ ἤλασα πολλῆς ,
ἧος θερμαίνοιτο : ἔπεσσι δὲ πάντας ἑταίρους
θάρσυνον , μή τίς μοι ὑποδείσας ἀναδύη .
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τάχ᾽ μοχλὸς ἐλάινος ἐν πυρὶ μέλλεν
ἅψεσθαι , χλωρός περ ἐών , διεφαίνετο δ᾽ αἰνῶς ,
καὶ τότ᾽ ἐγὼν ἆσσον φέρον ἐκ πυρός , ἀμφὶ δ᾽ ἑταῖροι
So he spoke , and again I handed him the flaming wine . Thrice I brought and gave it him , and thrice he drained it in his folly . But when the wine had stolen about the wits of the Cyclops , then I spoke to him with gentle words : " ‘Cyclops , thou askest me of my glorious name , and I will tell it thee ; and do thou give me a stranger ' s gift , even as thou didst promise . Noman is my name , Noman do they call me—my mother and my father , and all my comrades as well . " So I spoke , and he straightway answered me with pitiless heart : ‘Noman will I eat last among his comrades , and the others before him ; this shall be thy gift . " He spoke , and reeling fell upon his back , and lay there with his thick neck bent aslant , and sleep , that conquers all , laid hold on him . And from his gullet came forth wine and bits of human flesh , and he vomited in his drunken sleep . Then verily I thrust in the stake under the deep ashes until it should grow hot , and heartened all my comrades with cheering words , that I might see no man flinch through fear . But when presently that stake of olive-wood was about to catch fire , green though it was , and began to glow terribly , then verily I drew nigh , bringing the stake from the fire , and my comrades stood round me and a god breathed into us great courage .
He spoke . So I handed him more fiery wine .
Three times I poured some out and gave it to him ,
and , like a fool , he swilled it down . So then ,
once the wine had addled Cyclops’ wits ,
I spoke these reassuring words to him :

‘Cyclops , you asked about my famous name .
I’ll tell you . Then you can offer me a gift ,
as your guest . My name is Nobody .
My father and mother , all my other friends—
they call me Nobody .

That’s what I said .
His pitiless heart replied :

‘Well , Nobody , I’ll eat all your companions before you
and have you at the end—my gift to you ,
since you’re my guest .

As he said this , he collapsed and toppled over on his back ,
lying with his thick neck twisted to one side .
All-conquering sleep then overpowered him .
In his drunken state he kept on vomiting ,
his gullet drooling wine and human flesh .
So then I pushed the stake deep in the ashes ,
to make it hot , and spoke to all my men ,
urging them on , so no one , in his fear ,
would hesitate . When that stake of olive wood ,
though green , was glowing hot , its sharp point
ready to catch fire , I walked across to it
and with my companions standing round me
pulled it from the fire . And then some god
breathed powerful courage into all of us .

( 29 ) 15% GRC
( 166 ) 85% GRC - ENG

( 210 ) 73% GRC - ENG
( 78 ) 27% ENG

( 210 ) 73% GRC - ENG
( 78 ) 27% ENG

De Sensu I.2(1)

Bernardo CDA Vasconcelos / Parva Naturalia
Ἑλληνική Transliterate
English
Περὶ μὲν οὖν τῆς δυνάμεως ἣν ἔχει τῶν αἰσθήσεων ἑκάστη , πρότερον εἴρηται . τοῦ δὲ σώματος ἐν οἷς ἐγγίγνεσθαι πέφυκεν αἰσθητηρίοις , ἔνιοι μὲν ζητοῦσι κατὰ τὰ στοιχεῖα τῶν σωμάτων · οὐκ εὐποροῦντες δὲ πρὸς τέτταρα πέντ᾽ οὔσας συνάγειν , γλίχονται περὶ τῆς πέμπτης . ποιοῦσι δὲ πάντες τὴν ὄψιν πυρὸς διὰ τὸ πάθους τινὸς ἀγνοεῖν τὴν αἰτίαν · θλιβομένου γὰρ καὶ κινουμένου τοῦ ὀφθαλμοῦ φαίνεται πῦρ ἐκλάμπειν · τοῦτο δ᾽ ἐν τῷ σκότει πέφυκε συμβαίνειν , τῶν βλεφάρων ἐπικεκαλυμμένων · γίγνεται γὰρ καὶ τότε σκότος .

ἔχει δ᾽ ἀπορίαν τοῦτο καὶ ἑτέραν . εἰ γὰρ μὴ ἔστι λανθάνειν ( μὴ ) αἰσθανόμενον καὶ ὁρῶντα , ἀνάγκη ἄρ᾽ αὐτὸν ἑαυτὸν ὁρᾶν τὸν ὀφθαλμόν . διὰ τί οὖν ἠρεμοῦντι τοῦτ᾽ οὐ συμβαίνει ; τὸ δ᾽ αἴτιον τούτου , καὶ τῆς ἀπορίας καὶ τοῦ δοκεῖν πῦρ εἶναι τὴν ὄψιν , ἐντεῦθεν ληπτέον .

τὰ γὰρ λεῖα πέφυκεν ἐν τῷ σκότει λάμπειν , οὐ μέντοι φῶς γε ποιεῖν , τοῦ δ᾽ ὀφθαλμοῦ τὸ καλούμενον μέλαν καὶ μέσον λεῖον . φαίνεται δὲ τοῦτο κινουμένου τοῦ ὄμματος διὰ τὸ συμβαίνειν ὥσπερ δύο γίγνεσθαι τὸ ἕν . τοῦτο δ᾽ ταχυτὴς ποιεῖ τῆς κινήσεως , ὥστε δοκεῖν ἕτερον εἶναι τὸ ὁρῶν καὶ τὸ ὁρώμενον . διὸ καὶ οὐ γίγνεται , ἐὰν μὴ ταχέως καὶ ἐν σκότει τοῦτο συμβῇ · τὸ γὰρ λεῖον ἐν τῷ σκότει πέφυκε λάμπειν ( οἷον κεφαλαὶ ἰχθύων τινῶν καὶ τῆς σηπίας θολός ) , καὶ βραδέως μεταβάλλοντος τοῦ ὄμματος οὐ συμβαίνει ὥστε δοκεῖν ἅμα ἓν καὶ δύο εἶναι τό θ᾽ ὁρῶν καὶ τὸ ὁρώμενον . ἐκείνως δ᾽ αὐτὸς αὑτὸν ὁρᾷ ὀφθαλμός , ὥσπερ καὶ ἐν τῇ ἀνακλάσει ·
ἐπεὶ εἴ γε πῦρ ἦν , καθάπερ Ἐμπεδοκλῆς φησὶ καὶ ἐν τῷ Τιμαίῳ γέγραπται , καὶ συνέβαινε τὸ ὁρᾶν ἐξιόντος ὥσπερ ἐκ λαμπτῆρος τοῦ φωτός , διὰ τί οὐ καὶ ἐν τῷ σκότει ἑώρα ἂν ὄψις ; τὸ δ᾽ ἀποσβέννυσθαι φάναι ἐν τῷ σκότει ἐξιοῦσαν , ὥσπερ Τίμαιος λέγει , κενόν ἐστι παντελῶς · τίς γὰρ ἀπόσβεσις φωτός ἐστιν ; σβέννυται γὰρ ὑγρῷ ψυχρῷ τὸ θερμὸν καὶ ξηρόν ( οἷον δοκεῖ τό τ᾽ ἐν τοῖς ἀνθρακώδεσιν εἶναι πῦρ καὶ φλόξ ) , ὧν τῷ φωτὶ οὐδέτερον φαίνεται ὑπάρχον . εἰ δ᾽ ἄρα ὑπάρχει μὲν ἀλλὰ διὰ τὸ ἠρέμα λανθάνει ἡμᾶς , ἔδει μεθ᾽ ἡμέραν γε καὶ ἐν τῷ ὕδατι ἀποσβέννυσθαι τὸ φῶς καὶ ἐν τοῖς πάγοις μᾶλλον γίγνεσθαι σκότον · γοῦν φλὸξ καὶ τὰ πεπυρωμένα σώματα πάσχει τοῦτο · νῦν δ᾽ οὐδὲν συμβαίνει τοιοῦτον .
Of the distinctive powers of each of the faculties of sense enough has been said already .
But as to the nature of the sensory organs , or parts of the body in which each of [ 20 ] the senses is naturally implanted , some inquire into them with reference to the elements of bodies . Not , however , finding it easy to coordinate five senses with four elements , they are at a loss respecting the fifth sense . They all hold the organ of sight to consist of fire , being prompted to this view by a certain affection of whose true cause they are ignorant . This is that , when the eye is pressed and moved , fire [ 25 ] appears to flash from it . This naturally takes place in darkness , or when the eyelids are closed-for then , too , darkness is produced .

This raises another puzzle ; for , unless a man can perceive [ 1 ] and see without being aware of it , the eye must see itself . But then why does the above affection not occur also when the eye is at rest ? The true explanation of this affection , which will [ 30 ] contain the answer to our question , and account for the current notion that the eye consists of fire , must be determined in the following way :

Things which are smooth have the natural property of shining in darkness , without , however , producing light . Now , the part of the eye called the black , i . e . its central part , is smooth . The phenomenon of the flash occurs only when the eye is [ 437b1 ] moved , because one object then becomes as it were two . The rapidity of the movement has the effect of making that which sees and that which is seen seem different from one another . Hence the phenomenon does not occur unless the motion is rapid and takes place in darkness . For it is in the dark that that which is [ 5 ] smooth , e . g . the heads of certain fishes , and the sepia of the cuttle-fish , naturally shines , and , when the movement of the eye is slow , it is impossible that that which sees and that which is seen should appear to be simultaneously two and one . The eye sees itself in the above phenomenon as it does so in reflexion . [ 10 ]

If the visual organ were fire , which is the doctrine of Empedocles , a doctrine taught also in the *Timaeus* , and if vision were the result of light issuing from the eye as from a lantern , why should the eye not have had the power of seeing even in the dark ? It is totally idle to say , as the *Timaeus* does , that the visual ray coming forth [ 15 ] in the darkness is quenched . What is a quenching of light ? That which , like a fire of coals or an ordinary flame , is hot and dry is , indeed , quenched by the moist or cold ; but heat and dryness are not evidently attributes of light . And if they are attributes of it , but belong to it in a degree so slight as to be imperceptible to us , we should have expected that in the daytime the light of the sun should be quenched when rain [ 20 ] falls , and that darkness should prevail in frosty weather . After all , flame and ignited bodies are subject to such extinction , but experience shows that nothing of this sort happens to the sunlight .

( 411 ) 100% GRC
( 0 ) 0% GRC - ENG

( 0 ) 0% GRC - ENG
( 644 ) 100% ENG

Germania Book 5

Emmett Baumgarten / Tacitus Germania
 • Created on 2019-03-26 19:42:53
 • Modified on 2019-04-21 21:52:18
 • Aligned by Emmett Baumgarten
English
Deutsch
Latin
Their country , though somewhat various in appearance ,
yet generally either bristles with forests or reeks with swamps ; it is more rainy on the side of Gaul , bleaker on that of Noricum and Pannonia . It is productive of grain , but unfavourable to fruit-bearing trees ; it is rich in flocks and herds , but these are for the most part undersized , and even the cattle have not their usual beauty or noble head . It is number that is chiefly valued ; they are in fact the most highly prized , indeed the only riches of the people . Silver and gold the gods have refused to them , whether in kindness or in anger I cannot say . I would not , however , affirm that no vein of German soil produces gold or silver , for who has ever made a search ? They care but little to possess or use them . You may see among them vessels of silver , which have been presented to their envoys and chieftains , held as cheap as those of clay . The border population , however , value gold and silver for their commercial utility , and are familiar with , and show preference for , some of our coins . The tribes of the interior use the simpler and more ancient practice of the barter of commodities . They like the old and well-known money , coins milled or showing a two-horse chariot . They likewise prefer silver to gold , not from any special liking , but because a large number of silver pieces is more convenient for use among dealers in cheap and common articles .
Obgleich sich das Land bezugs seiner Gestalt beträchtlich unterscheidet , ist es doch im Allgemeinen entweder rauh vor Wäldern oder gräßlich vor Sümpfen , feuchter , wo man Gallien , stürmiger wo man Noricum und Pannonien erblickt ; das Land ist hinlänglich fruchtbar , ungeeignet für Fruchtbäume , reich an Vieh , doch meistens kleinwüchsig . Nicht einmal den Rindern ist ihre Zierde oder Schmuck der Stirn : sie freuen sich über die Anzahl , und dies ist ihnen der einzige und willkommenste Reichtum .
Darüber , ob aus Gnade oder Zorn die Götter ihnen Silber und Gold versagt haben , zweifle ich . Doch ich möchte nicht behaupten , dass keine Ader Germaniens Silber oder Gold hervorbringt : denn wer hat das überprüft ? Der Besitz oder Gebrauch dessen macht ebenso keinen Eindruck auf sie .
Man kann bei jenen silberne Vasen , die Gesandten oder Fürsten zum Geschenk gegeben worden sind , in der gleichen Wertlosigkeit sehen wie jene , die aus Ton hergestellt werden . Gleichwohl die Benachbarten Gold und Silber wegen des Handelsverkehrs im Wert halten und einige Arten unseres Geldes anerkennen und auswählen . Die weiter innen Lebenden gebrauchen einfacher und altertümlicher noch den Tauschhandel-Sie schätzen das alte und lang bekannte Geld : Serraten und Bigaten . Auch an Silber halten sie mehr als an Gold fest , nicht aufgrund des Eindrucks auf ihr Gemüt , sondern weil eine Zahl von Silbermünzen bequemer für diejenigen zum Gebrauch ist , die Gewöhnliches und Billiges erhandeln .
Terra etsi aliquanto specie differt , in universum tamen aut silvis horrida aut paludibus foeda , humidior qua Gallias , ventosior qua Noricum ac Pannoniam aspicit ; satis ferax , frugiferarum arborum impatiens , pecorum fecunda , sed plerumque improcera . ne armentis quidem suus honor aut gloria frontis : numero gaudent , eaeque solae et gratissimae opes sunt . argentum et aurum propitiine an irati dii negaverint dubito . nec tamen adfirmaverim nullam Germaniae venam argentum aurumve gignere : quis enim scrutatus est ? possessione et usu haud perinde adficiuntur : est videre apud illos argentea vasa , legatis et principibus eorum muneri data , non in alia vilitate quam quae humo finguntur . quamquam proximi ob usum commerciorum aurum et argentum in pretio habent formasque quasdam nostrae pecuniae agnoscunt atque eligunt : interiores simplicius et antiquius permutatione mercium utuntur . pecuniam probant veterem et diu notam , serratos bigatosque . argentum quoque magis quam aurum sequuntur , nulla adfectione animi , sed quia numerus argenteorum facilior usui est promisca ac vilia mercantibus .

( 79 ) 28% ENG
( 207 ) 72% ENG - DEU

( 211 ) 84% ENG - DEU
( 39 ) 16% DEU

( 211 ) 84% ENG - DEU
( 39 ) 16% DEU

Cesare De bello civili 1.78

Cinzia Mazzarino /
 • Created on 2019-03-26 10:59:13
 • Modified on 2019-04-15 15:24:14
 • Aligned by Cinzia Mazzarino
Traduzione di Cesare, "De bello civili" 1.78
Latin
italiano

( 21 ) 17% LAT
( 104 ) 83% LAT - ITA

( 159 ) 86% LAT - ITA
( 26 ) 14% ITA

Balbilla 1

Gabriel Bodard /
 • Created on 2019-03-26 09:21:18
 • Modified on 2019-04-01 18:27:29
 • Translated by A&E Bernand (Fr); Gabriel (Eng)
 • Aligned by Gabriel Bodard
Ἑλληνική
français
Ancient Egyptian
Ἰουλίας Βαλβίλλης ·
ὅτε ἤκουσε τοῦ Μέμνονος
Σεβαστὸς Ἁδριανός .
Μέμνονα πυνθανόμαν Αἰγύπτιον , ἀλίω αὔγαι
αἰθόμενον , φώνην Θηβαΐκω ’πυ λίθω .
Ἀδρίανον δ’ ἐσίδων , τὸν παμβασίληα , πρὶν αὔγας
   ἀελίω χαίρην εἶπέ ϝοι ὠς δύνατον .
Τίταν δ’ ὄττ’ ἐλάων λεύκοισι δι’ αἴθερος ἴπποις
   ἐνὶ σκίαι ὠράων δεύτερον ἦχε μέτρον ,
ὠς χάλκοιο τύπεντος ἴη Μέμνων πάλιν αὔδαν
   ὀξύτονον · χαίρων καὶ τρίτον ἆχον ἴη .
κοίρανος Ἀδρίανος τότ’ ἄλις δ’ ἀσπάσσατο καὖτος
   Μέμνονα , κἀν στάλαι κάλλιπεν ὀψιγόνοις
γρόππατα σαμαίνοντά τ’ ὄσ’ εὔϊδε κὤσσ’ ἐσάκουσε ,
   δῆλον παῖσι δ’ ἔγεντ’ ὤς ϝε φίλισι θέοι .
De Julia Balbilla , quand l’Auguste Hadrien entendit Memnon : Memnon l’Égyptien , avais-je entendu dire , échauffé par les rayons du soleil , faisait entendre une voix qui sortait de la pierre thébaine . Il aperçut Hadrien , souverain roi , avant que brille le soleil , et le salua comme il pouvait . Mais lorsque Titan , s’élançant dans les airs avec ses blancs chevaux , maintenait dans l’ombre la seconde division des heures , on eût dit qu’on frappait un instrument de cuivre , et Memnon émit de nouveau un cri aigu ; comme salut , il emit même un son pour la troisième fois . Alors l’Empereur Hadrien prodigua les saluts , lui aussi , à Memnon , et , sur la pierre , il laissa pour la postérité des vers qui montrent tout ce qu’il avait vu et entendu . Il apparut clairement à tous que les dieux le chérissaient .
From Julia Balbilla : When Augustus Hadrian heard Memnon . I had learned that the Egyptian Memnon , when ignited by the rays of the sun , released a voice from the Theban stone . Spying Hadrian , the All-King , before the sun’s rays , he gave greeting as he was able to . But when Titan , rising into the Aether with his white horses , drove into shadows the second measure of hours , as if beating on bronze , Memnon again gave voice to a piercing cry ; he gave greeting with yet a third cry . And Emperor Hadrian himself gave many greeting in turn to Memnon , and left behind on the stone for those yet to be born [ these ] lines showing what he had seen and heard , and made clear to everyone that the gods love him .

( 55 ) 52% GRC
( 51 ) 48% GRC - FRA

( 66 ) 42% GRC - FRA
( 90 ) 58% FRA

( 66 ) 42% GRC - FRA
( 90 ) 58% FRA

Germania Book 4

Emmett Baumgarten / Tacitus Germania
 • Created on 2019-03-25 20:59:45
 • Modified on 2019-04-21 21:52:14
 • Aligned by Emmett Baumgarten
English
Deutsch
Latin
For my own part , I agree with those who think that the tribes of Germany are free from all taint of inter-marriages with foreign nations , and that they appear as a distinct , unmixed race , like none but themselves . Hence , too , the same physical peculiarities throughout so vast a population . All have fierce blue eyes , red hair , huge frames , fit only for a sudden exertion . They are less able to bear laborious work . Heat and thirst they cannot in the least endure ; to cold and hunger their climate and their soil inure them .
Ich selbst pflichte den Ansichten derjenigen bei , die meinen , dass die Völker Germaniens , durch keine gegenseitigen Heiraten mit anderen Stämmen verdorben , ein eigentümliches , reines und nur sich selbst ähnliches Volk seien . Daher ist auch allen trotz einer so großen Zahl an Menschen dieselbe äußere Erscheinung :
trotzige und blaue Augen , rotblondes Haar und große nur zum Kampf starke Leiber . Ihnen ist für Strapazen und Mühen nicht dieselbe Ausdauer und keineswegs sind sie es gewohnt , Durst und Hitze zu ertragen , Kälte und Hunger aufgrund des Klimas und Bodens aber schon .
Ipse eorum opinionibus accedo qui Germaniae populos nullis aliarum nationum conubiis infectos propriam et sinceram et tantum sui similem gentem extitisse arbitrantur . Unde habitus quoque corporum , tamquam in tanto hominum numero , idem omnibus : truces et caerulei oculi , rutilae comae , magna corpora et tantum ad impetum valida . Laboris atque operum non eadem patientia , minimeque sitim aestumque tolerare , frigora atque inediam caelo solove adsueverunt .

( 32 ) 30% ENG
( 75 ) 70% ENG - DEU

( 82 ) 82% ENG - DEU
( 18 ) 18% DEU

( 82 ) 82% ENG - DEU
( 18 ) 18% DEU

Germania Book 3

Emmett Baumgarten / Tacitus Germania
 • Created on 2019-03-25 18:04:45
 • Modified on 2019-04-21 21:52:10
 • Aligned by Emmett Baumgarten
English
Deutsch
Latin
They say that Hercules , too , once visited them ; and when going into battle , they sing of him first of all heroes . They have also those songs of theirs , by the recital of which ( " baritus , " they call it ) , they rouse their courage , while from the note they augur the result of the approaching conflict . For , as their line shouts , they inspire or feel alarm . It is not so much an articulate sound , as a general cry of valour . They aim chiefly at a harsh note and a confused roar , putting their shields to their mouth , so that , by reverberation , it may swell into a fuller and deeper sound . Ulysses , too , is believed by some , in his long legendary wanderings , to have found his way into this ocean , and , having visited German soil , to have founded and named the town of Asciburgium , which stands on the bank of the Rhine , and is to this day inhabited . They even say that an altar dedicated to Ulysses , with the addition of the name of his father , Laertes , was formerly discovered on this same spot , and that certain monuments and tombs , with Greek inscriptions , still exist on the borders of Germany and Rhætia . These statements I have no intention of sustaining by proofs , or of refuting ; every one may believe or disbelieve them as he feels inclined .
Man erzählt , dass auch Herkules bei diesen gewesen sei , und sie besingen ihn als den ersten aller tapferen Männer , wenn sie im Begriffe sind , in Schlachten zu ziehen . Auch sind jenen Lieder , durch deren Vortrag , den sie barditus nennen , sie sich Mut machen und den Ausgang der künftigen Schlacht anhand des bloßen Klanges prophezeien . Sie verbreiten nämlich Schrecken oder sind ängstlich , je nachdem die Schlachtlinie geklungen hat , und jener scheint nicht so sehr ein Einklang der Stimme als vielmehr der Tapferkeit zu sein . Man ist besonders auf Rauheit des Tones und dumpfes Dröhnen bedacht , mit vor den Mund gehaltenen Schilden , damit ihre Stimme durch das Zurückschallen umso volltönender und intensiver anschwillt . Im Übrigen meinen einige , dass auch Odysseus nach jener langen und mythenreichen Irrfahrt in diesen Ozean verschlagen worden und dann in die Länder Germaniens gekommen sei , und Asburg , was am Ufer des Rheins liegt und heute bewohnt wird , von jenem gegründet und benannt worden sei ; ja sogar ein Altar , von Odysseus geweiht , mit dem Namen des Vaters Laertes darauf , sei dereinst an derselben Stelle gefunden worden , und noch heute fänden sich Denkmäler und einige mit griechischen Buchstaben beschriebene Grabhügel an der Grenze Germaniens und Raetiens . Weder will ich das mit Argumenten untermauern noch widerlegen : Jeder mag dem nach seinem Geschmack Glauben schenken oder entziehen .

Fuisse et apud eos Herculem memorant , primumque omnium virorum fortium ituri in proelia canunt . sunt illis haec quoque carmina quorum relatu , quem baritum vocant , accendunt animos futuraeque pugnae fortunam ipso cantu augurantur ; terrent enim trepidantve , prout sonuit acies , nec tam vocis ille quam virtutis concentus videtur . adfectatur praecipue asperitas soni et fractum murmur , obiectis ad os scutis , quo plenior et gravior vox repercussu intumescat . ceterum et Ulixen quidam opinantur longo illo et fabuloso errore in hunc Oceanum delatum adisse Germaniae terras , Asciburgiumque , quod in ripa Rheni situm hodieque incolitur , ab illo constitutum nominatumque ; aram quin etiam Ulixi consecratam , adiecto Laertae patris nomine , eodem loco olim repertam , monumentaque et tumulos quosdam Graecis litteris inscriptos in confinio Germaniae Raetiaeque adhuc extare . quae neque confirmare argumentis neque refellere in animo est : ex ingenio suo quisque demat vel addat fidem .

( 61 ) 23% ENG
( 205 ) 77% ENG - DEU

( 206 ) 85% ENG - DEU
( 36 ) 15% DEU

( 206 ) 85% ENG - DEU
( 36 ) 15% DEU

Der lateinische Text

Abdelghaffar /
 • Created on 2019-03-23 15:56:27
 • Modified on 2019-03-23 16:08:12
 • Translated by Hoffmann, F. - Minas-Nerpel, M. - Pfeiffer, S.
 • Aligned by Abdelghaffar
"filio" ist nur als "f" geschrieben.
Latin
Deutsch

( 42 ) 19% LAT
( 176 ) 81% LAT - DEU

( 148 ) 79% LAT - DEU
( 39 ) 21% DEU