1185-1198

Samantha Strickland /
Ἑλληνική
English
English
Χορός

τίς ἄρα νέατος ἐς πότε λήξει πολυπλάγκτων ἐτέων ἀριθμός ,
τὰν ἄπαυστον αἰὲν ἐμοὶ δορυσσοήτων
μόχθων ἄταν ἐπάγων
ἄν τὰν εὐρώδεα Τρωΐαν ,
δύστανον ὄνειδος Ἑλλάνων ;

Χορός

ὄφελε πρότερον αἰθέρα δῦναι μέγαν τὸν πολύκοινον Ἅιδαν
κεῖνος ἁνήρ , ὃς στυγερῶν ἔδειξεν ὅπλων
Ἕλλασιν κοινὸν Ἄρη .
ἰὼ πόνοι πρόγονοι πόνων :
κεῖνος γὰρ ἔπερσεν ἀνθρώπους .
Chorus :

What will be the final count of the far-wandering years ? When will it be ?
Ever bringing the ceaseless woe
of the toils of battle to me ,
through wide Troy ,
a wretched reproach to the Greeks ?

Chorus :

Would that he had first plunged into the great sky or into Hades ,
common to all , that man , who shed light
to the Greeks of the hateful weapons of the common war .
Oh toils , parents of toils .
For he destroyed mankind .
CHORUS

When will our last year here arrive ?
When will the number of those wandering years
come to an end—and my interminable fate
to go on carrying this toiling spear
across the wide expanse of Troy ,
a sorrow and a shame for Greeks ?

How I wish that man had been swept off
high into the great sky or into Hades ,
the home that all men share ,
before he’d introduced the Greeks
to that war mood which sucks up everyone ,
those weapons of the god of war ,
which every man detests .
O those toils which just produce more toil !
That man has wiped out our humanity .


( 8 ) 14% GRC
( 51 ) 86% GRC - ENG

( 70 ) 76% GRC - ENG
( 22 ) 24% ENG

( 70 ) 76% GRC - ENG
( 22 ) 24% ENG

Ajax Poetry in Trans

Joseph Laughman /
  • Created on 2018-05-06 04:51:31
  • Modified on 2018-05-06 08:05:31
  • Translated by Joseph Laughman - Poetry in Translation
  • Aligned by Joseph Laughman
Ajax Trans Alignment https://www.poetryintranslation.com/PITBR/Greek/Ajax.php
Ἑλληνική Transliterate
English
Χορός
525 Αἴας , ἔχειν σ᾽ ἂν οἶκτον ὡς κἀγὼ φρενὶ
θέλοιμ᾽ ἄν : αἰνοίης γὰρ ἂν τὰ τῆσδ᾽ ἔπη .
Αἴας
καὶ κάρτ᾽ ἐπαίνου τεύξεται πρὸς γοῦν ἐμοῦ ,
ἐὰν μόνον τὸ ταχθὲν εὖ τολμᾷ τελεῖν .
Τέκμησσ
ἀλλ᾽ φίλ᾽ Αἴας , πάντ᾽ ἔγωγε πείσομαι .
Αἴας
530 κόμιζέ νύν μοι παῖδα τὸν ἐμόν , ὡς ἴδω .
Τέκμησσα
καὶ μὴν φόβοισί γ᾽ αὐτὸν ἐξελυσάμην .
Αἴας
ἐν τοῖσδε τοῖς κακοῖσιν ; τί μοι λέγεις ;
Τέκμησσα
μὴ σοί γέ που δύστηνος ἀντήσας θάνοι .
Αἴας
πρέπον γέ τἂν ἦν δαίμονος τοὐμοῦ τόδε .
Τέκμησσα
535 ἀλλ᾽ οὖν ἐγὼ ' φύλαξα τοῦτό γ᾽ ἀρκέσαι .
Αἴας
ἐπῄνεσ᾽ ἔργον καὶ πρόνοιαν ἣν ἔθου .
Τέκμησσα
τί δῆτ᾽ ἂν ὡς ἐκ τῶνδ᾽ ἂν ὠφελοῖμί σε ;
Αἴας
δός μοι προσειπεῖν αὐτὸν ἐμφανῆ τ᾽ ἰδεῖν .
Τέκμησσα
καὶ μὴν πέλας γε προσπόλοις φυλάσσεται .
Αἴας
540 τί δῆτα μέλλει μὴ οὐ παρουσίαν ἔχειν ;
Τέκμησσα
παῖ , πατὴρ καλεῖ σε . δεῦρο προσπόλων
ἄγ᾽ αὐτὸν ὅσπερ χερσὶν εὐθύνων κυρεῖς .
Αἴας
ἕρποντι φωνεῖς λελειμμένῳ λόγων ;
Τέκμησσα
καὶ δὴ κομίζει προσπόλων ὅδ᾽ ἐγγύθεν .
Αἴας
545 αἶρ᾽ αὐτόν , αἶρε δεῦρο : ταρβήσει γὰρ οὒ
νεοσφαγῆ που τόνδε προσλεύσσων φόνον ,
εἴπερ δικαίως ἔστ᾽ ἐμὸς τὰ πατρόθεν .
ἀλλ᾽ αὐτίκ᾽ ὠμοῖς αὐτὸν ἐν νόμοις πατρὸς
δεῖ πωλοδαμνεῖν κἀξομοιοῦσθαι φύσιν .
550 παῖ , γένοιο πατρὸς εὐτυχέστερος ,
τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ὅμοιος : καὶ γένοι᾽ ἂν οὐ κακός .
καίτοι σε καὶ νῦν τοῦτό γε ζηλοῦν ἔχω ,
ὁθούνεκ᾽ οὐδὲν τῶνδ᾽ ἐπαισθάνει κακῶν :
ἐν τῷ φρονεῖν γὰρ μηδὲν ἥδιστος βίος ,
555 τὸ μὴ φρονεῖν γὰρ κάρτ᾽ ἀνώδυνον κακόν
ἕως τὸ χαίρειν καὶ τὸ λυπεῖσθαι μάθῃς .
ὅταν δ᾽ ἵκῃ πρὸς τοῦτο , δεῖ σ᾽ ὅπως πατρὸς
δείξεις ἐν ἐχθροῖς , οἷος ἐξ οἵου ' τράφης .
τέως δὲ κούφοις πνεύμασιν βόσκου , νέαν
ψυχὴν ἀτάλλων , μητρὶ τῇδε χαρμονήν .
560 οὔτοι σ᾽ Ἀχαιῶν , οἶδα , μή τις ὑβρίσῃ
στυγναῖσι λώβαις , οὐδὲ χωρὶς ὄντ᾽ ἐμοῦ .
τοῖον πυλωρὸν φύλακα Τεῦκρον ἀμφί σοι
λείψω τροφῆ τ᾽ ἄοκνον ἔμπα , κεἰ τανῦν
τηλωπὸς οἰχνεῖ , δυσμενῶν θήραν ἔχων .
565 ἀλλ᾽ , ἄνδρες ἀσπιστῆρες , ἐνάλιος λεώς ,
ὑμῖν τε κοινὴν τήνδ᾽ ἐπισκήπτω χάριν ,
κείνῳ τ᾽ ἐμὴν ἀγγείλατ᾽ ἐντολήν , ὅπως
τὸν παῖδα τόνδε πρὸς δόμους ἐμοὺς ἄγων
Τελαμῶνι δείξει μητρί τ᾽ , Ἐριβοίᾳ λέγω ,
570 ὥς σφιν γένηται γηροβοσκὸς εἰσαεί ,
μέχρις οὗ μυχοὺς κίχωσι τοῦ κάτω θεοῦ ,
καὶ τἀμὰ τεύχη μήτ᾽ ἀγωνάρχαι τινὲς
θήσουσ᾽ Ἀχαιοῖς μήθ᾽ λυμεὼν ἐμός .
ἀλλ᾽ αὐτό μοι σύ , παῖ , λαβὼν ἐπώνυμον ,
575 Εὐρύσακες , ἴσχε διὰ πολυρράφου στρέφων
πόρπακος , ἑπτάβοιον ἄρρηκτον σάκος :
τὰ δ᾽ ἄλλα τεύχη κοίν᾽ ἐμοὶ τεθάψεται .
ἀλλ᾽ ὡς τάχος τὸν παῖδα τόνδ᾽ ἤδη δέχου
καὶ δῶμα πάκτου , μηδ᾽ ἐπισκήνους γόους
580 δάκρυε : κάρτα τοι φιλοίκτιστον γυνή .
πύκαζε θᾶσσον : οὐ πρὸς ἰατροῦ σοφοῦ
θρηνεῖν ἐπῳδὰς πρὸς τομῶντι πήματι .
Χορός
δέδοικ᾽ ἀκούων τήνδε τὴν προθυμίαν :
οὐ γάρ μ᾽ ἀρέσκει γλῶσσά σου τεθηγμένη .
Τέκμησσα
585 δέσποτ᾽ Αἴας , τί ποτε δρασείεις φρενί ;
Αἴας
μὴ κρῖνε , μὴ ' ξέταζε : σωφρονεῖν καλόν .
Τέκμησσα
οἴμ᾽ ὡς ἀθυμῶ : καί σε πρὸς τοῦ σοῦ τέκνου
καὶ θεῶν ἱκνοῦμαι , μὴ προδοὺς ἡμᾶς γένῃ .
Αἴας
ἄγαν γε λυπεῖς : οὐ κάτοισθ᾽ ἐγὼ θεοῖς
590 ὡς οὐδὲν ἀρκεῖν εἴμ᾽ ὀφειλέτης ἔτι ;
Τέκμησσα
εὔφημα φώνει .
Αἴας
τοῖς ἀκούουσιν λέγε .
Τέκμησσα
σὺ δ᾽ οὐχὶ πείσει ;
Αἴας
πόλλ᾽ ἄγαν ἤδη θροεῖς .
Τέκμησσα
ταρβῶ γάρ , ὦναξ .
Αἴας
οὐ ξυνέρξεθ᾽ ὡς τάχος ;
Τέκμησσα
πρὸς θεῶν , μαλάσσου .
Αἴας
μῶρά μοι δοκεῖς φρονεῖν ,
595 εἰ τοὐμὸν ἦθος ἄρτι παιδεύειν νοεῖς .
Χορός
κλεινὰ Σαλαμίς , σὺ μέν που
ναίεις ἁλίπλακτος , εὐδαίμων ,
πᾶσιν περίφαντος ἀεί :
600 ἐγὼ δ᾽ τλάμων παλαιὸς ἀφ᾽ οὗ χρόνος
Ἰδαῖα μίμνων λειμώνι᾽ ἔπαυλα μηνῶν
ἀνήριθμος αἰὲν εὐνῶμαι
605 χρόνῳ τρυχόμενος ,
κακὰν ἐλπίδ᾽ ἔχων
ἔτι μέ ποτ᾽ ἀνύσειν
τὸν ἀπότροπον ἀΐδηλον Ἅιδαν .
Χορός
καί μοι δυσθεράπευτος Αἴας
610 ξύνεστιν ἔφεδρος , ὤμοι μοι ,
θείᾳ μανίᾳ ξύναυλος :
ὃν ἐξεπέμψω πρὶν δή ποτε θουρίῳ
κρατοῦντ᾽ ἐν Ἄρει : νῦν δ᾽ αὖ φρενὸς οἰοβώτας
615 φίλοις μέγα πένθος ηὕρηται .
τὰ πρὶν δ᾽ ἔργα χεροῖν
μεγίστας ἀρετᾶς
620 ἄφιλα παρ᾽ ἀφίλοις
ἔπεσ᾽ ἔπεσε μελέοις Ἀτρείδαις .
Χορός
που παλαιᾷ μὲν σύντροφος ἁμέρᾳ ,
625 λευκῷ δὲ γήρᾳ μάτηρ νιν ὅταν νοσοῦντα
φρενομόρως ἀκούσῃ ,
αἴλινον αἴλινον
οὐδ᾽ οἰκτρᾶς γόον ὄρνιθος ἀηδοῦς
630 ἥσει δύσμορος , ἀλλ᾽ ὀξυτόνους μὲν ᾠδὰς
θρηνήσει , χερόπλακτοι δ᾽
ἐν στέρνοισι πεσοῦνται
δοῦποι καὶ πολιᾶς ἄμυγμα χαίτας .
Χορός
635 κρείσσων παρ᾽ Ἅιδᾳ κεύθων νοσῶν μάταν ,
ὃς ἐκ πατρῴας ἥκων γενεᾶς ἄριστος
πολυπόνων Ἀχαιῶν ,
οὐκέτι συντρόφοις
640 ὀργαῖς ἔμπεδος , ἀλλ᾽ ἐκτὸς ὁμιλεῖ .
τλᾶμον πάτερ , οἵαν σε μένει πυθέσθαι
παιδὸς δύσφορον ἄταν ,
ἃν οὔπω τις ἔθρεψεν
645 αἰὼν Αἰακιδᾶν ἄτερθε τοῦδε .
Chorus
I’d like you Ajax to feel for her , just as I do ! Listen to her , Ajax !
Ajax
I’ll listen to her if she’ll listen to me and do as she’s told !
Tecmessa
My dear Ajax , I shall do whatever you say .
Ajax
Then bring me my son here ! I want to see my son , now !
Tecmessa See your son ? Why ? I’ve sent him away . I was so afraid…
Ajax
Afraid of my madness ? Is that what you mean ?
Tecmessa
Yes , I was afraid you might see him and kill him .
Ajax
That’d be right . Exactly what Fate had in mind for me .
Tecmessa
And that’s exactly what I wanted to prevent .
Ajax
I agree with you . That was wise . You showed good foresight there .
Tecmessa
What about now ? How can I help now ?
Ajax
Bring him here . I want to speak with him , face-to-face .
Tecmessa
Fine , he’s been looked after by his nurse close by .
Ajax
Well then ? Don’t keep me waiting !
Tecmessa
Come , my son ! Your father wants to see you .
You , young lady , yes you , the one who’s holding onto his hand , bring him here .
Ajax Has he heard you ? Is he coming ?
Tecmessa
His attendant is bringing him here right now .
Ajax
Come , lift him up to me . Up here . He won’t get frightened by the sight of spilt blood . Not if he’s a true son of mine !
Tecmessa ,
you’ve got to start training him according to his father’s tough disciplines . Make him as tough as me .
Ah , my son ! My son ! I hope your Fate is better than that of your father’s but I also hope that in every other respect you’ll grow up to be just like him ! If you do , you won’t be called a coward as you grow up !
Still , I envy you as you are right now , my son ! A child ! That’s when life is at its sweetest . Innocent in all respects . You’ve experienced neither joy nor pain yet .
But you will grow up , my boy and when you do , when you do grow up , you’ll have to demonstrate to your enemies just what sort of a man you are , what sort of a man your father was . But , until that time , let the gentle breezes nurture your young spirit , let it feed you and fill your mother here with joy .
Of all the Greeks I know , none will dare attack you with insults , even though I won’t be standing there , next to you because I shall leave behind someone who will watch over you fearlessly . Teucer , who even at this very moment , is out there hunting down enemies !
My friends , my war mates , experts of the ocean , accept my gratitude and my request . Convey my wishes to Teucer , my brother . Tell him to deliver this boy safely to my home . Let Telamon my father and Eriboea , my mother , see him .
Let this boy look after them in their old age . Let him stay with them until the time comes for them to enter the world below .
And as for my shield and the rest of my armour , let them not be the object of some contest or other and let no one be the judge as to who’ll be its new owner , especially not , Odysseus , the man who’s destroyed me .
No , my boy . You take it . You take this broad shield of mine . I’ve named you after it . Eurysaces , Broad Shield . That’s your name , my son . Grab it , hold it by its strong leather strap . Look at it . Isn’t it strong ? Made out of seven hides . Unbreakable !
The rest of my armour… I want to have it buried with me , in my grave .
Come now , woman , quickly take this boy inside and shut the door . Lock it up behind you . I want no tears shed here , in front of the hut .
What endless crying you women do !
Come , now hurry ! Go on , go and shut the doors !
Wise doctors don’t go on chanting lamentations when what’s needed is a sharp knife !
Chorus
This eagerness of yours , Ajax ! It frightens me ! And this angry voice of yours . It worries me .
Tecmessa
My Lord , what’s in that head of yours ? What are you up to ?
Ajax
Ask no questions , be no judge ! Think calmly .
Tecmessa
Ajax ! I am losing all hope !
Ajax , I beg you !
For god’s sake and for the sake of your son , do not abandon us !
Ajax
Gods , woman ? You make me so angry , when you talk like that !
I owe the gods nothing ! Nothing , don’t you understand that ?
Tecmessa
Hush ! Don’t talk like that about the gods !
Ajax
I’d rather talk to those who care .
Tecmessa
Will you not listen to me ?
Ajax
You’ve said too much already !
Tecmessa
Because I’m afraid , my Lord !
Ajax
Go ! Go now and shut the door !
Tecmessa
Please , Ajax , please don’t !
Ajax
What a fool you must be , Tecmessa , if you think you’re going to change my character now !
Chorus
Glorious island Salamis !
In the lap of the sea !
Blessed by the gods !
For many years now I , a poor soldier , wandered aimlessly around the lush valleys of Troy , one month following the next , worn out by the passing of time with only one frightening prospect in mind .
That my wandering paths will lead me to Hades , the destroyer of all .
And for a companion I have Ajax , a man in the grips of an incurable insanity delivered to him by the gods .
O , Salamis ! You’ve sent forth a mighty man , a powerful warrior but that was a long time ago . Now Ajax is a different man . There , alone , his mind feeds on misery and we , his friends grieve for him .
Gone to waste are all his brave deeds on the battlefield .
They have no currency in the hands of the most hated , ungrateful men in the Greek army , our two kings , Atreus’ sons .
And what of his poor mother ? White haired and bent with the many years , what will she do when she hears that her son is stricken by a sickness that destroys the mind ?
I can hear her now ! She cries out the lamenting tones of a nightingale . Deep , mournful , pitiful cries , the high-pitched notes of a dirge .
And I can hear the sound of her hands as they crash against her chest !
See how she tears her hair out !
Better the dark halls of Hades than the fetters of an incurable disease .
Ajax is no more !
No more the noblest of the defiant Greeks !
No more the strength of character he was brought up with !
No more the man , no more the mind , no more the heart !
Ajax dwells elsewhere .
O , unhappy Telamon ! Unhappy father ! How will you receive the news of your son’s ruin ? A suffering beyond endurance , a suffering that none of your father’s generation , of Aeacus’ generation , has ever had to endure .

( 136 ) 17% GRC
( 678 ) 83% GRC - ENG

( 1182 ) 87% GRC - ENG
( 183 ) 13% ENG

1304-1354

Samantha Strickland / Ajax 1304-1354
Ἑλληνική
English
English
ἆρ᾽ ὧδ᾽ ἄριστος ἐξ ἀριστέοιν δυοῖν
βλαστὼν ἂν αἰσχύνοιμι τοὺς πρὸς αἵματος ,
οὓς νῦν σὺ τοιοῖσδ᾽ ἐν πόνοισι κειμένους
ὠθεῖς ἀθάπτους , οὐδ᾽ ἐπαισχύνει λέγων ;
εὖ νυν τόδ᾽ ἴσθι , τοῦτον εἰ βαλεῖτέ που ,
βαλεῖτε χἠμᾶς τρεῖς ὁμοῦ συγκειμένους .
ἐπεὶ καλόν μοι τοῦδ᾽ ὑπερπονουμένῳ
θανεῖν προδήλως μᾶλλον τῆς σῆς ὑπὲρ
γυναικός , τοῦ σοῦ γ᾽ ὁμαίμονος λέγω ;
πρὸς ταῦθ᾽ ὅρα μὴ τοὐμόν , ἀλλὰ καὶ τὸ σόν :
ὡς εἴ με πημανεῖς τι , βουλήσει ποτὲ
καὶ δειλὸς εἶναι μᾶλλον ' ν ἐμοὶ θρασύς .

Χορός :
ἄναξ , Ὀδυσσεῦ , καιρὸν ἴσθ᾽ ἐληλυθώς ,
εἰ μὴ ξυνάψων , ἀλλὰ συλλύσων πάρει .

Ὀδυσσεύς :
τί δ᾽ ἔστιν , ἄνδρες ; τηλόθεν γὰρ ᾐσθόμην
βοὴν Ἀτρειδῶν τῷδ᾽ ἐπ᾽ ἀλκίμῳ νεκρῷ .

Ἀγαμέμνων :
οὐ γὰρ κλύοντές ἐσμεν αἰσχίστους λόγους ,
ἄναξ Ὀδυσσεῦ , τοῦδ᾽ ὑπ᾽ ἀνδρὸς ἀρτίως ;

Ὀδυσσεύς :
ποίους ; ἐγὼ γὰρ ἀνδρὶ συγγνώμην ἔχω
κλύοντι φλαῦρα συμβαλεῖν ἔπη κακά .

Ἀγαμέμνων :
ἤκουσεν αἰσχρά : δρῶν γὰρ ἦν τοιαῦτά με .

Ὀδυσσεύς :
τί γάρ σ᾽ ἔδρασεν , ὥστε καὶ βλάβην ἔχειν ;

Ἀγαμέμνων :
οὔ φησ᾽ ἐάσειν τόνδε τὸν νεκρὸν ταφῆς
ἄμοιρον , ἀλλὰ πρὸς βίαν θάψειν ἐμοῦ .

Ὀδυσσεύς :
ἔξεστιν οὖν εἰπόντι τἀληθῆ φίλῳ
σοὶ μηδὲν ἧσσον πάρος ξυνηρετεῖν ;

Ἀγαμέμνων :
εἴπ᾽ : γὰρ εἴην οὐκ ἂν εὖ φρονῶν , ἐπεὶ
φίλον σ᾽ ἐγὼ μέγιστον Ἀργείων νέμω .

Ὀδυσσεύς :
ἄκουέ νυν . τὸν ἄνδρα τόνδε πρὸς θεῶν
μὴ τλῇς ἄθαπτον ὧδ᾽ ἀναλγήτως βαλεῖν :
μηδ᾽ βία σε μηδαμῶς νικησάτω
τοσόνδε μισεῖν ὥστε τὴν δίκην πατεῖν .
κἀμοὶ γὰρ ἦν ποθ᾽ οὗτος ἔχθιστος στρατοῦ ,
ἐξ οὗ ' κράτησα τῶν Ἀχιλλείων ὅπλων ,
ἀλλ᾽ αὐτὸν ἔμπας ὄντ᾽ ἐγὼ τοιόνδ᾽ ἐμοὶ
οὐκ ἀντατιμάσαιμ᾽ ἄν , ὥστε μὴ λέγειν
ἕν᾽ ἄνδρ᾽ ἰδεῖν ἄριστον Ἀργείων , ὅσοι
Τροίαν ἀφικόμεσθα , πλὴν Ἀχιλλέως .
ὥστ᾽ οὐκ ἂν ἐνδίκως γ᾽ ἀτιμάζοιτό σοι :
οὐ γάρ τι τοῦτον , ἀλλὰ τοὺς θεῶν νόμους
φθείροις ἄν . ἄνδρα δ᾽ οὐ δίκαιον , εἰ θάνοι ,
βλάπτειν τὸν ἐσθλόν , οὐδ᾽ ἐὰν μισῶν κυρῇς .

Ἀγαμέμνων :
σὺ ταῦτ᾽ , Ὀδυσσεῦ , τοῦδ᾽ ὑπερμαχεῖς ἐμοί ;

Ὀδυσσεύς :
ἔγωγ᾽ : ἐμίσουν δ᾽ , ἡνίκ᾽ ἦν μισεῖν καλόν .

Ἀγαμέμνων :
οὐ γὰρ θανόντι καὶ προσεμβῆναί σε χρή ;

Ὀδυσσεύς :
μὴ χαῖρ᾽ , Ἀτρείδη , κέρδεσιν τοῖς μὴ καλοῖς .

Ἀγαμέμνων :
τόν τοι τύραννον εὐσεβεῖν οὐ ῥᾴδιον .

Ὀδυσσεύς :
ἀλλ᾽ εὖ λέγουσι τοῖς φίλοις τιμὰς νέμειν .

Ἀγαμέμνων :
κλύειν τὸν ἐσθλὸν ἄνδρα χρὴ τῶν ἐν τέλει .

Ὀδυσσεύς :
παῦσαι : κρατεῖς τοι τῶν φίλων νικώμενος .

Ἀγαμέμνων :
μέμνησ᾽ ὁποίῳ φωτὶ τὴν χάριν δίδως .
I , thus noble born from two nobles , should I bring shame onto those of my blood , being laid into such labors , those whom you now throw out unburied , are you not ashamed speaking ? Well now know of this , if you throw out this body anyway , you will throw we three lying together all the same . Since it is good for me to die toiling much for this , in a place of sight , rather than over your woman , or really your brother ' s should I say ? Because of this consider not mine , but also yours . Thus if you undo me at all , you will wish someday to be very cowardly rather than bold to me .

Chorus :
Lord Odysseus , know that in due time you have come , if not to be engaging , but to help by untangling .

Odysseus :
What is it , men ? For from afar I heard the shouting of the Atridae about this strong corpse .

Agamemnon :
Indeed , for have we not been hearing most shameful words , Lord Odysseus , from this exact man ?

Odysseus :
What kind ? For I could bear lenience for a man to have joined with bad words having heard indifferent words .

Agamemnon :
He did hear shameful words : for he was doing such things to me .

Odysseus :
For what thing did he do to you , in order to bring damage ?

Agamemnon :
He intends to not allow this body to be without burial , but to honor it in defiance to me .

Odysseus :
So is it possible for a friend having spoken truthfully and for naught no lesser than before to be your friend ?

Agamemnon :
You should speak : For otherwise I would not be well minded , since I consider you the best friend out of the Argives .

Odysseus :
Listen now : Before the gods , do not dare to throw out this man in this way , unburied , without pain . Nor shall force at all conquer you , so that your long hatred causes you to treat on custom . For this man was once to me most hated of the army , from when I became the master of the arms of Achilles . But though he was like that to me I would not treat him with dishonor , in order to not say he was the best man I saw among the Argives , of us who came to Troy , except for Achilles . Thus he would not be justly dishonored at least by you . For not him , but the laws of the gods you would destroy . It is not just to harm a good man , if he dies , even if you happen to be hating him .

Agamemnon :
You , like this , Odysseus , for him you fight against me ?

Odysseus :
I do . I hated him at the time when to hate was appropriate .

Agamemnon :
For you proclaim you should not tread on him having died ?

Odysseus :
Do not rejoice , son of Atreus , in gains that are not noble .

Agamemnon :
It is not easy to live as a tyrant .

Odysseus :
But they say one should deal out to friends the due honor .

Agamemnon :
The noble man should listen to those who execute .

Odysseus :
Stop : You rule , even with your friends prevailing .

Agamemnon :
Remember what sort of man you give your grace .
Since I am nobly born and my parents
are both noble , too , how could I disgrace
my own flesh and blood ? Ajax is lying here ,
overcome by all his troubles , and you—
aren’t you ashamed to say you’ll toss him out
without a burial ? Well , think of this—
if you just throw him out , along with him
you’ll be casting off three more as well .
It’s a finer thing for men to see me die
while labouring hard on his behalf
than fighting for your woman—or should I say
your brother’s wife ? Given what I’ve said ,
don’t think about my safety ; look to your own .
For if you make things difficult for me ,
you’re going to wish you had been more afraid
and not so bold when you confronted me .

CHORUS LEADER

Lord Odysseus , you’ve come just in time ,
if you’re here to calm things , not make them worse .

ODYSSEUS

My friends , what’s going on ? From a long way off
I heard the sons of Atreus shouting out
over this brave man’s body .

AGAMEMNON

Lord Odysseus ,
we have had to listen for far too long
to the most shameful language from this man .
Is that not reason enough ?

ODYSSEUS

Well , let’s see—
I could forgive a man who had been listening
to someone else who was abusing him
and who then joined in a war of insults .

AGAMEMNON

I did insult him , because his actions
were a direct affront to me .

ODYSSEUS

What did he do to injure you ?

AGAMEMNON

He says he will not let
this corpse remain without a burial .
He’ll set it in a grave , no matter what I do .

ODYSSEUS

Well , may someone who’s a friend of yours
speak his mind and still remain a colleague
the way he was before ?

AGAMEMNON

You should speak out .
I would scarcely be thinking properly
if I said no . Among the Argives
I consider you my greatest friend .

ODYSSEUS

Then listen . In deference to the gods
don’t be so unyielding you throw Ajax out
without a burial . You should not let
that spirit of violence at any time
seize control of you , not to the extent
that you then trample justice underfoot .
This man became my greatest enemy
in all our army on that very day
I beat him for the armour of Achilles .
But for all the man’s hostility to me ,
I would not disgrace him . Nor would I deny
that in my view he was the finest warrior
among the Argive men who came to Troy ,
after Achilles . So if you dishonour him ,
you would be unjust . It would not harm him ,
but you’d be contravening all those laws
the gods established . When a good man dies ,
it is not right to harm him , even though
he may be someone you hate .

AGAMEMNON

Odysseus ,
you mean you’re arguing against me ,
on his behalf ?

ODYSSEUS

Yes , that’s what I mean .
I did hate him , when it was all right to hate .

AGAMEMNON

Why would you not walk all over him ,
now that he’s dead ?

ODYSSEUS

Son of Atreus ,
do not take pleasure in advantages
which are dishonourable .

AGAMEMNON

A mighty king
does not show reverence all that easily .

ODYSSEUS

But he can give out honourable rewards
to friends when they advise him prudently .

AGAMEMNON

A good man should obey those in command .

ODYSSEUS

Why not concede ? You’ll still be in control ,
although you let your friends prevail against you .

AGAMEMNON

Just remember the kind of man he was ,
the one for whom you want to do this favour .

( 95 ) 22% GRC
( 344 ) 78% GRC - ENG

( 508 ) 81% GRC - ENG
( 118 ) 19% ENG

( 508 ) 81% GRC - ENG
( 118 ) 19% ENG

Ajax 1304-1354

/
  • Created on 2018-05-06 03:33:59
  • Aligned by
Ἑλληνική
English
English
ἆρ᾽ ὧδ᾽ ἄριστος ἐξ ἀριστέοιν δυοῖν
βλαστὼν ἂν αἰσχύνοιμι τοὺς πρὸς αἵματος ,
οὓς νῦν σὺ τοιοῖσδ᾽ ἐν πόνοισι κειμένους
ὠθεῖς ἀθάπτους , οὐδ᾽ ἐπαισχύνει λέγων ;
εὖ νυν τόδ᾽ ἴσθι , τοῦτον εἰ βαλεῖτέ που ,
βαλεῖτε χἠμᾶς τρεῖς ὁμοῦ συγκειμένους .
ἐπεὶ καλόν μοι τοῦδ᾽ ὑπερπονουμένῳ
θανεῖν προδήλως μᾶλλον τῆς σῆς ὑπὲρ
γυναικός , τοῦ σοῦ γ᾽ ὁμαίμονος λέγω ;
πρὸς ταῦθ᾽ ὅρα μὴ τοὐμόν , ἀλλὰ καὶ τὸ σόν :
ὡς εἴ με πημανεῖς τι , βουλήσει ποτὲ
καὶ δειλὸς εἶναι μᾶλλον ' ν ἐμοὶ θρασύς .

Χορός :
ἄναξ , Ὀδυσσεῦ , καιρὸν ἴσθ᾽ ἐληλυθώς ,
εἰ μὴ ξυνάψων , ἀλλὰ συλλύσων πάρει .

Ὀδυσσεύς :
τί δ᾽ ἔστιν , ἄνδρες ; τηλόθεν γὰρ ᾐσθόμην
βοὴν Ἀτρειδῶν τῷδ᾽ ἐπ᾽ ἀλκίμῳ νεκρῷ .

Ἀγαμέμνων :
οὐ γὰρ κλύοντές ἐσμεν αἰσχίστους λόγους ,
ἄναξ Ὀδυσσεῦ , τοῦδ᾽ ὑπ᾽ ἀνδρὸς ἀρτίως ;

Ὀδυσσεύς :
ποίους ; ἐγὼ γὰρ ἀνδρὶ συγγνώμην ἔχω
κλύοντι φλαῦρα συμβαλεῖν ἔπη κακά .

Ἀγαμέμνων :
ἤκουσεν αἰσχρά : δρῶν γὰρ ἦν τοιαῦτά με .

Ὀδυσσεύς :
τί γάρ σ᾽ ἔδρασεν , ὥστε καὶ βλάβην ἔχειν ;

Ἀγαμέμνων :
οὔ φησ᾽ ἐάσειν τόνδε τὸν νεκρὸν ταφῆς
ἄμοιρον , ἀλλὰ πρὸς βίαν θάψειν ἐμοῦ .

Ὀδυσσεύς :
ἔξεστιν οὖν εἰπόντι τἀληθῆ φίλῳ
σοὶ μηδὲν ἧσσον πάρος ξυνηρετεῖν ;

Ἀγαμέμνων :
εἴπ᾽ : γὰρ εἴην οὐκ ἂν εὖ φρονῶν , ἐπεὶ
φίλον σ᾽ ἐγὼ μέγιστον Ἀργείων νέμω .

Ὀδυσσεύς :
ἄκουέ νυν . τὸν ἄνδρα τόνδε πρὸς θεῶν
μὴ τλῇς ἄθαπτον ὧδ᾽ ἀναλγήτως βαλεῖν :
μηδ᾽ βία σε μηδαμῶς νικησάτω
τοσόνδε μισεῖν ὥστε τὴν δίκην πατεῖν .
κἀμοὶ γὰρ ἦν ποθ᾽ οὗτος ἔχθιστος στρατοῦ ,
ἐξ οὗ ' κράτησα τῶν Ἀχιλλείων ὅπλων ,
ἀλλ᾽ αὐτὸν ἔμπας ὄντ᾽ ἐγὼ τοιόνδ᾽ ἐμοὶ
οὐκ ἀντατιμάσαιμ᾽ ἄν , ὥστε μὴ λέγειν
ἕν᾽ ἄνδρ᾽ ἰδεῖν ἄριστον Ἀργείων , ὅσοι
Τροίαν ἀφικόμεσθα , πλὴν Ἀχιλλέως .
ὥστ᾽ οὐκ ἂν ἐνδίκως γ᾽ ἀτιμάζοιτό σοι :
οὐ γάρ τι τοῦτον , ἀλλὰ τοὺς θεῶν νόμους
φθείροις ἄν . ἄνδρα δ᾽ οὐ δίκαιον , εἰ θάνοι ,
βλάπτειν τὸν ἐσθλόν , οὐδ᾽ ἐὰν μισῶν κυρῇς .

Ἀγαμέμνων :
σὺ ταῦτ᾽ , Ὀδυσσεῦ , τοῦδ᾽ ὑπερμαχεῖς ἐμοί ;

Ὀδυσσεύς :
ἔγωγ᾽ : ἐμίσουν δ᾽ , ἡνίκ᾽ ἦν μισεῖν καλόν .

Ἀγαμέμνων :
οὐ γὰρ θανόντι καὶ προσεμβῆναί σε χρή ;

Ὀδυσσεύς :
μὴ χαῖρ᾽ , Ἀτρείδη , κέρδεσιν τοῖς μὴ καλοῖς .

Ἀγαμέμνων :
τόν τοι τύραννον εὐσεβεῖν οὐ ῥᾴδιον .

Ὀδυσσεύς :
ἀλλ᾽ εὖ λέγουσι τοῖς φίλοις τιμὰς νέμειν .

Ἀγαμέμνων :
κλύειν τὸν ἐσθλὸν ἄνδρα χρὴ τῶν ἐν τέλει .

Ὀδυσσεύς :
παῦσαι : κρατεῖς τοι τῶν φίλων νικώμενος .

Ἀγαμέμνων :
μέμνησ᾽ ὁποίῳ φωτὶ τὴν χάριν δίδως .
I , thus noble born of two nobles , should I bring shame onto those of my blood , we being laid into such labors , those whom you now throw out unburied , are you not ashamed speaking ? Well now know of this , if you throw out this body somewhere , you will throw out us all the same , we three lying together . Since it is good for me to die toiling much on behalf of this , in a place of sight , rather than over your woman , or really your brother ' s should I say ? Because of this consider not mine , but also yours . Thus if you undo me at all , you will wish someday to be very cowardly rather than bold to me .

Chorus :
Lord Odysseus , know that in due time you have come , if not to be engaging , but to help by untangling .

Odysseus :
What is it , men ? For from afar I heard the shouting of the Atridae about this strong corpse .

Agamemnon :
Indeed , for have we not been hearing most shameful words , Lord Odysseus , from this exact man ?

Odysseus :
What kind ? For I could bear lenience for a man to have joined with bad words having heard indifferent words .

Agamemnon :
He did hear shameful words : for he was doing such things to me .

Odysseus :
For what thing did he do to you , in order to bring damage ?

Agamemnon :
He intends to not allow this body to be without burial , but to honor it in defiance to me .

Odysseus :
So is it possible for a friend having spoken truthfully and for naught no lesser than before to be your friend ?

Agamemnon :
You should speak : For otherwise I would not be well minded , since I consider you the best friend out of the Argives .

Odysseus :
Listen now : Before the gods , do not dare to throw out this man in this way , unburied , without pain . Nor shall force at all conquer you , so that your long hatred causes you to treat on custom . For this man was once to me most hated of the army , from when I became the master of the arms of Achilles . But though he was like that to me I would not treat him with dishonor , in order to not say he was the best man I saw among the Argives , of us who came to Troy , except for Achilles . Thus he would not be justly dishonored at least by you . For not him , but the laws of the gods you would destroy . It is not just to harm a good man , if he dies , even if you happen to be hating him .

Agamemnon :
You , like this , Odysseus , for him you fight against me ?

Odysseus :
I do . I hated him at the time when to hate was appropriate .

Agamemnon :
For you proclaim you should not tread on him having died ?

Odysseus :
Do not rejoice , son of Atreus , in gains that are not noble .

Agamemnon :
It is not easy to live as a tyrant .

Odysseus :
But they say one should deal out to friends the due honor .

Agamemnon :
The noble man should listen to those who execute .

Odysseus :
Stop : You rule , even with your friends prevailing .

Agamemnon :
Remember what sort of man you give your grace .
Since I am nobly born and my parents
are both noble , too , how could I disgrace
my own flesh and blood ? Ajax is lying here ,
overcome by all his troubles , and you—
aren’t you ashamed to say you’ll toss him out
without a burial ? Well , think of this—
if you just throw him out , along with him
you’ll be casting off three more as well .
It’s a finer thing for men to see me die
while labouring hard on his behalf
than fighting for your woman—or should I say
your brother’s wife ? Given what I’ve said ,
don’t think about my safety ; look to your own .
For if you make things difficult for me ,
you’re going to wish you had been more afraid
and not so bold when you confronted me .

CHORUS LEADER

Lord Odysseus , you’ve come just in time ,
if you’re here to calm things , not make them worse .

ODYSSEUS

My friends , what’s going on ? From a long way off
I heard the sons of Atreus shouting out
over this brave man’s body .

AGAMEMNON

Lord Odysseus ,
we have had to listen for far too long
to the most shameful language from this man .
Is that not reason enough ?

ODYSSEUS

Well , let’s see—
I could forgive a man who had been listening
to someone else who was abusing him
and who then joined in a war of insults .

AGAMEMNON

I did insult him , because his actions
were a direct affront to me .

ODYSSEUS

What did he do to injure you ?

AGAMEMNON

He says he will not let
this corpse remain without a burial .
He’ll set it in a grave , no matter what I do .

ODYSSEUS

Well , may someone who’s a friend of yours
speak his mind and still remain a colleague
the way he was before ?

AGAMEMNON

You should speak out .
I would scarcely be thinking properly
if I said no . Among the Argives
I consider you my greatest friend .

ODYSSEUS

Then listen . In deference to the gods
don’t be so unyielding you throw Ajax out
without a burial . You should not let
that spirit of violence at any time
seize control of you , not to the extent
that you then trample justice underfoot .
This man became my greatest enemy
in all our army on that very day
I beat him for the armour of Achilles .
But for all the man’s hostility to me ,
I would not disgrace him . Nor would I deny
that in my view he was the finest warrior
among the Argive men who came to Troy ,
after Achilles . So if you dishonour him ,
you would be unjust . It would not harm him ,
but you’d be contravening all those laws
the gods established . When a good man dies ,
it is not right to harm him , even though
he may be someone you hate .

AGAMEMNON

Odysseus ,
you mean you’re arguing against me ,
on his behalf ?

ODYSSEUS

Yes , that’s what I mean .
I did hate him , when it was all right to hate .

AGAMEMNON

Why would you not walk all over him ,
now that he’s dead ?

ODYSSEUS

Son of Atreus ,
do not take pleasure in advantages
which are dishonourable .

AGAMEMNON

A mighty king
does not show reverence all that easily .

ODYSSEUS

But he can give out honourable rewards
to friends when they advise him prudently .

AGAMEMNON

A good man should obey those in command .

ODYSSEUS

Why not concede ? You’ll still be in control ,
although you let your friends prevail against you .

AGAMEMNON

Just remember the kind of man he was ,
the one for whom you want to do this favour .

( 93 ) 21% GRC
( 346 ) 79% GRC - ENG

( 512 ) 81% GRC - ENG
( 120 ) 19% ENG

( 512 ) 81% GRC - ENG
( 120 ) 19% ENG

Ajax

Joseph Laughman /
  • Created on 2018-05-06 03:12:28
  • Modified on 2018-05-06 04:24:19
  • Translated by Joseph Laughman
  • Aligned by Joseph Laughman
Ajax Text
Ἑλληνική Transliterate
English
Χορός
525 Αἴας , ἔχειν σ᾽ ἂν οἶκτον ὡς κἀγὼ φρενὶ
θέλοιμ᾽ ἄν : αἰνοίης γὰρ ἂν τὰ τῆσδ᾽ ἔπη .
Αἴας
καὶ κάρτ᾽ ἐπαίνου τεύξεται πρὸς γοῦν ἐμοῦ ,
ἐὰν μόνον τὸ ταχθὲν εὖ τολμᾷ τελεῖν .
Τέκμησσ
ἀλλ᾽ φίλ᾽ Αἴας , πάντ᾽ ἔγωγε πείσομαι .
Αἴας
530 κόμιζέ νύν μοι παῖδα τὸν ἐμόν , ὡς ἴδω .
Τέκμησσα
καὶ μὴν φόβοισί γ᾽ αὐτὸν ἐξελυσάμην .
Αἴας
ἐν τοῖσδε τοῖς κακοῖσιν ; τί μοι λέγεις ;
Τέκμησσα
μὴ σοί γέ που δύστηνος ἀντήσας θάνοι .
Αἴας
πρέπον γέ τἂν ἦν δαίμονος τοὐμοῦ τόδε .
Τέκμησσα
535 ἀλλ᾽ οὖν ἐγὼ ' φύλαξα τοῦτό γ᾽ ἀρκέσαι .
Αἴας
ἐπῄνεσ᾽ ἔργον καὶ πρόνοιαν ἣν ἔθου .
Τέκμησσα
τί δῆτ᾽ ἂν ὡς ἐκ τῶνδ᾽ ἂν ὠφελοῖμί σε ;
Αἴας
δός μοι προσειπεῖν αὐτὸν ἐμφανῆ τ᾽ ἰδεῖν .
Τέκμησσα
καὶ μὴν πέλας γε προσπόλοις φυλάσσεται .
Αἴας
540 τί δῆτα μέλλει μὴ οὐ παρουσίαν ἔχειν ;
Τέκμησσα
παῖ , πατὴρ καλεῖ σε . δεῦρο προσπόλων
ἄγ᾽ αὐτὸν ὅσπερ χερσὶν εὐθύνων κυρεῖς .
Αἴας
ἕρποντι φωνεῖς λελειμμένῳ λόγων ;
Τέκμησσα
καὶ δὴ κομίζει προσπόλων ὅδ᾽ ἐγγύθεν .
Αἴας
545 αἶρ᾽ αὐτόν , αἶρε δεῦρο : ταρβήσει γὰρ οὒ
νεοσφαγῆ που τόνδε προσλεύσσων φόνον ,
εἴπερ δικαίως ἔστ᾽ ἐμὸς τὰ πατρόθεν .
ἀλλ᾽ αὐτίκ᾽ ὠμοῖς αὐτὸν ἐν νόμοις πατρὸς
δεῖ πωλοδαμνεῖν κἀξομοιοῦσθαι φύσιν .
550 παῖ , γένοιο πατρὸς εὐτυχέστερος ,
τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ὅμοιος : καὶ γένοι᾽ ἂν οὐ κακός .
καίτοι σε καὶ νῦν τοῦτό γε ζηλοῦν ἔχω ,
ὁθούνεκ᾽ οὐδὲν τῶνδ᾽ ἐπαισθάνει κακῶν :
ἐν τῷ φρονεῖν γὰρ μηδὲν ἥδιστος βίος ,
555 τὸ μὴ φρονεῖν γὰρ κάρτ᾽ ἀνώδυνον κακόν
ἕως τὸ χαίρειν καὶ τὸ λυπεῖσθαι μάθῃς .
ὅταν δ᾽ ἵκῃ πρὸς τοῦτο , δεῖ σ᾽ ὅπως πατρὸς
δείξεις ἐν ἐχθροῖς , οἷος ἐξ οἵου ' τράφης .
τέως δὲ κούφοις πνεύμασιν βόσκου , νέαν
ψυχὴν ἀτάλλων , μητρὶ τῇδε χαρμονήν .
560 οὔτοι σ᾽ Ἀχαιῶν , οἶδα , μή τις ὑβρίσῃ
στυγναῖσι λώβαις , οὐδὲ χωρὶς ὄντ᾽ ἐμοῦ .
τοῖον πυλωρὸν φύλακα Τεῦκρον ἀμφί σοι
λείψω τροφῆ τ᾽ ἄοκνον ἔμπα , κεἰ τανῦν
τηλωπὸς οἰχνεῖ , δυσμενῶν θήραν ἔχων .
565 ἀλλ᾽ , ἄνδρες ἀσπιστῆρες , ἐνάλιος λεώς ,
ὑμῖν τε κοινὴν τήνδ᾽ ἐπισκήπτω χάριν ,
κείνῳ τ᾽ ἐμὴν ἀγγείλατ᾽ ἐντολήν , ὅπως
τὸν παῖδα τόνδε πρὸς δόμους ἐμοὺς ἄγων
Τελαμῶνι δείξει μητρί τ᾽ , Ἐριβοίᾳ λέγω ,
570 ὥς σφιν γένηται γηροβοσκὸς εἰσαεί ,
μέχρις οὗ μυχοὺς κίχωσι τοῦ κάτω θεοῦ ,
καὶ τἀμὰ τεύχη μήτ᾽ ἀγωνάρχαι τινὲς
θήσουσ᾽ Ἀχαιοῖς μήθ᾽ λυμεὼν ἐμός .
ἀλλ᾽ αὐτό μοι σύ , παῖ , λαβὼν ἐπώνυμον ,
575 Εὐρύσακες , ἴσχε διὰ πολυρράφου στρέφων
πόρπακος , ἑπτάβοιον ἄρρηκτον σάκος :
τὰ δ᾽ ἄλλα τεύχη κοίν᾽ ἐμοὶ τεθάψεται .
ἀλλ᾽ ὡς τάχος τὸν παῖδα τόνδ᾽ ἤδη δέχου
καὶ δῶμα πάκτου , μηδ᾽ ἐπισκήνους γόους
580 δάκρυε : κάρτα τοι φιλοίκτιστον γυνή .
πύκαζε θᾶσσον : οὐ πρὸς ἰατροῦ σοφοῦ
θρηνεῖν ἐπῳδὰς πρὸς τομῶντι πήματι .
Χορός
δέδοικ᾽ ἀκούων τήνδε τὴν προθυμίαν :
οὐ γάρ μ᾽ ἀρέσκει γλῶσσά σου τεθηγμένη .
Τέκμησσα
585 δέσποτ᾽ Αἴας , τί ποτε δρασείεις φρενί ;
Αἴας
μὴ κρῖνε , μὴ ' ξέταζε : σωφρονεῖν καλόν .
Τέκμησσα
οἴμ᾽ ὡς ἀθυμῶ : καί σε πρὸς τοῦ σοῦ τέκνου
καὶ θεῶν ἱκνοῦμαι , μὴ προδοὺς ἡμᾶς γένῃ .
Αἴας
ἄγαν γε λυπεῖς : οὐ κάτοισθ᾽ ἐγὼ θεοῖς
590 ὡς οὐδὲν ἀρκεῖν εἴμ᾽ ὀφειλέτης ἔτι ;
Τέκμησσα
εὔφημα φώνει .
Αἴας
τοῖς ἀκούουσιν λέγε .
Τέκμησσα
σὺ δ᾽ οὐχὶ πείσει ;
Αἴας
πόλλ᾽ ἄγαν ἤδη θροεῖς .
Τέκμησσα
ταρβῶ γάρ , ὦναξ .
Αἴας
οὐ ξυνέρξεθ᾽ ὡς τάχος ;
Τέκμησσα
πρὸς θεῶν , μαλάσσου .
Αἴας
μῶρά μοι δοκεῖς φρονεῖν ,
595 εἰ τοὐμὸν ἦθος ἄρτι παιδεύειν νοεῖς .
Χορός
κλεινὰ Σαλαμίς , σὺ μέν που
ναίεις ἁλίπλακτος , εὐδαίμων ,
πᾶσιν περίφαντος ἀεί :
600 ἐγὼ δ᾽ τλάμων παλαιὸς ἀφ᾽ οὗ χρόνος
Ἰδαῖα μίμνων λειμώνι᾽ ἔπαυλα μηνῶν
ἀνήριθμος αἰὲν εὐνῶμαι
605 χρόνῳ τρυχόμενος ,
κακὰν ἐλπίδ᾽ ἔχων
ἔτι μέ ποτ᾽ ἀνύσειν
τὸν ἀπότροπον ἀΐδηλον Ἅιδαν .
Χορός
καί μοι δυσθεράπευτος Αἴας
610 ξύνεστιν ἔφεδρος , ὤμοι μοι ,
θείᾳ μανίᾳ ξύναυλος :
ὃν ἐξεπέμψω πρὶν δή ποτε θουρίῳ
κρατοῦντ᾽ ἐν Ἄρει : νῦν δ᾽ αὖ φρενὸς οἰοβώτας
615 φίλοις μέγα πένθος ηὕρηται .
τὰ πρὶν δ᾽ ἔργα χεροῖν
μεγίστας ἀρετᾶς
620 ἄφιλα παρ᾽ ἀφίλοις
ἔπεσ᾽ ἔπεσε μελέοις Ἀτρείδαις .
Χορός
που παλαιᾷ μὲν σύντροφος ἁμέρᾳ ,
625 λευκῷ δὲ γήρᾳ μάτηρ νιν ὅταν νοσοῦντα
φρενομόρως ἀκούσῃ ,
αἴλινον αἴλινον
οὐδ᾽ οἰκτρᾶς γόον ὄρνιθος ἀηδοῦς
630 ἥσει δύσμορος , ἀλλ᾽ ὀξυτόνους μὲν ᾠδὰς
θρηνήσει , χερόπλακτοι δ᾽
ἐν στέρνοισι πεσοῦνται
δοῦποι καὶ πολιᾶς ἄμυγμα χαίτας .
Χορός
635 κρείσσων παρ᾽ Ἅιδᾳ κεύθων νοσῶν μάταν ,
ὃς ἐκ πατρῴας ἥκων γενεᾶς ἄριστος
πολυπόνων Ἀχαιῶν ,
οὐκέτι συντρόφοις
640 ὀργαῖς ἔμπεδος , ἀλλ᾽ ἐκτὸς ὁμιλεῖ .
τλᾶμον πάτερ , οἵαν σε μένει πυθέσθαι
παιδὸς δύσφορον ἄταν ,
ἃν οὔπω τις ἔθρεψεν
645 αἰὼν Αἰακιδᾶν ἄτερθε τοῦδε .