La Vita di Eschilo

/
 • Created on 2018-07-25 16:06:08
 • Aligned by
Ἑλληνική Transliterate
English
Αἰσχύλος τραγικὸς γένει μὲν ἦν Ἀθηναῖος , Ἐλευσίνιος τῶν δήμων , υἱὸς Εὐφορίωνος , Κυνεγείρου ἀδελφός , ἐξ εὐπατριδῶν τὴν φύσιν .

2 νέος δὲ ἤρξατο τῶν τραγωιδιῶν , καὶ πολὺ τοὺς πρὸ ἑαυτοῦ ὑπερῆρεν κατά τε τὴν ποίησιν καὶ τὴν διάθεσιν τῆς σκηνῆς τήν τε λαμπρότητα τῆς χορηγίας καὶ τὴν σκευὴν τῶν ὑποκριτῶν τήν τε τοῦ χοροῦ σεμνότητα , ὡς καὶ Ἀριστοφάνης ·

ἀλλ’ πρῶτος τῶν Ἑλλήνων πυργώσας
[ ῥήματα σεμνὰ
καὶ κοσμήσας τραγικὸν λῆρον .

3 συνεχρόνισεν δὲ Πινδάρωι , γεγονὼς κατὰ τὴν †μ΄† Ὀλυμπιάδα .

4 γενναῖον δὲ αὐτόν φασι , καὶ μετασχεῖν τῆς ἐν Μαραθῶνι μάχης σὺν τῶι ἀδελφῶι Κυνεγείρωι τῆς τε ἐν Σαλαμῖνι ναυμαχίας σὺν τῶι νεωτάτωι τῶν ἀδελφῶν Ἀμεινίαι καὶ τῆς ἐν Πλαταιαῖς πεζομαχίας .

5 κατὰ δὲ τὴν σύνθεσιν τῆς ποιήσεως ζηλοῖ τὸ ἁδρὸν ἀεὶ πλάσμα , ὀνοματοποιίαις τε καὶ ἐπιθέτοις , ἔτι δὲ μεταφοραῖς καὶ πᾶσι τοῖς δυναμένοις ὄγκον τῆι φράσει περιθεῖναι χρώμενος . αἵ τε διαθέσεις τῶν δραμάτων οὐ πολλὰς αὐτῶι περιπετείας καὶ πλοκὰς ἔχουσιν ὡς παρὰ τοῖς νεωτέροις · μόνον γὰρ ζηλοῖ τὸ βάρος περιτιθέναι τοῖς προσώποις , ἀρχαῖον εἶναι κρίνων τὸ μεγαλοπρεπές τε καὶ ἡρωϊκόν , τὸ δὲ πανοῦργον κομψοπρεπές τε καὶ γνωμολογικὸν ἀλλότριον τῆς τραγωιδίας ἡγούμενος · ὥστε διὰ τὸ πλεονάζειν τῶι βάρει τῶν προσώπων κομωιδεῖται παρὰ Ἀριστοφάνει .

6 ἐν μὲν γὰρ τῆι Νιόβηι ἕως τρίτου μέρους ἐπικαθημένη τῶι τάφωι τῶν παίδων οὐδὲν φθέγγεται ἐγκεκαλυμμένη · ἐν δὲ τοῖς Ἕκτορος λύτροις Ἀχιλλεὺς ὁμοίως ἐγκεκαλυμμένος οὐ φθέγγεται , πλὴν ἐν ἀρχαῖς ὀλίγα πρὸς Ἑρμῆν ἀμοιβαῖα .

7 διὸ ἐκλογαὶ μὲν παρ’ αὐτῶι τῆι κατασκευῆι διαφέρουσαι πάμπολλαι ἂν εὑρεθεῖεν , γνῶμαι δὲ συμπάθειαι ἄλλο τι τῶν δυναμένων εἰς δάκρυον ἀγαγεῖν οὐ πάνυ . ταῖς τε γὰρ ὄψεσι καὶ τοῖς μύθοις πρὸς ἔκλπληξιν τερατώδη μᾶλλον πρὸς ἀπάτην κέχρηται .

8 ἀπῆρεν δὲ ὡς Ἱέρωνα , κατά τινας μὲν ὑπὸ Ἀθηναίων κατασπουδασθεὶς καὶ ἡσσηθεὶς νέωι ὄντι Σοφοκλεῖ , κατὰ δὲ ἐνίους ἐν τῶι εἰς τοὺς Μαραθῶνι τεθνηκότας ἐλεγείωι ἡσσηθεὶς Σιμωνίδηι · τὸ γὰρ ἐλεγεῖον πολὺ τῆς περὶ τὸ συμπαθὲς λεπτότητος μετέχειν θέλει , τοῦ Αἰσχύλου , ὡς ἔφαμεν , ἐστὶν ἀλλότριον .

9 τινὲς δέ φασιν ἐν τῆι ἐπιδείξει τῶν Εὐμενίδων σποράδην εἰσαγαγόντα τὸν χορὸν τοσοῦτον ἐκπλῆξαι τὸν δῆμον ὡς τὰ μὲν νήπια ἐκψῦξαι , τὰ δὲ ἔμβρυα ἐξαμβλωθῆναι . ἐλθὼν τοίνυν εἰς Σικελίαν , Ἱέρωνος τότε τὴν Αἴτνην κτίζοντος , ἐπεδείξατο τὰς Αἴτνας οἰωνιζόμενος βίον ἀγαθὸν τοῖς συνοικίζουσι τὴν πόλιν .

10 καὶ σφόδρα τῶι τε τυράννωι Ἱέρωνι καὶ τοῖς Γελώιοις τιμηθεὶς ἐπιζήσας τρίτον ἔτος γηραιὸς ἐτελεύτα τοῦτον τὸν τρόπον · ἀετὸς γὰρ χελώνην ἁρπάσας , ὡς ἐγκρατὴς γενέσθαι τῆς ἄγρας οὐκ ἴσχυεν , ἀφίησι κατὰ πετρῶν αὐτὴν συνθλάσσων τὸ δέρμα · δὲ ἐνεχθεῖσα κατὰ τοῦ ποιητοῦ φονεύει αὐτόν . χρηστηριασθεὶς δὲ ἦν , " οὐράνιόν σε βέλος κατακτενεῖ . "

11 ἀποθανόντα δὲ Γελῶιοι πολυτελῶς ἐν τοῖς δημοσίοις μνήμασι θάψαντες ἐτίμησαν μεγαλοπρεπῶς , ἐπιγράψαντες οὕτω ·

Αἰσχύλον Εὐφορίωνος Ἀθηναῖον τόδε κεύθει
μνῆμα καταφθίμενον πυροφόροιο Γέλας ·
ἀλκὴν δ’ εὐδόκιμον Μαραθώνιον ἄλσος ἂν
[ εἴποι
καὶ βαθυχαιτήεις Μῆδος ἐπιστάμενος .

εἰς τὸ μνῆμα δὲ φοιτῶντες ὅσοις ἐν τραγωιδίαις ἦν βίος ἐνήγιζόν τε καὶ τὰ δράματα ὑπεκρίνοντο .

12 Ἀθηναῖοι δὲ τοσοῦτον ἠγάπησαν Αἰσχύλον ὡς ψηφίσασθαι μετὰ < τὸν > θάνατον αὐτοῦ τὸν βουλόμενον διδάσκειν τὰ Αἰσχύλου χορὸν λαμβάνειν .

13 ἐβίω δὲ ἔτη ξγ΄ , ἐν οἷς ἐποίησεν δράματα ο΄ καὶ ἐπὶ τούτοις σατυρικὰ ἀμφὶ τὰ †ε΄† . νίκας δὲ τὰς πάσας εἴληφε τρεισκαίδεκα · οὐκ ὀλίγας δὲ μετὰ τελευτὴν νίκας ἀπηνέγκατο .

14 πρῶτος Αἰσχύλος πάθεσι γεννικωτάτοις τὴν τραγωιδίαν ηὔξησεν τήν τε σκηνὴν ἐκόσμησεν καὶ τὴν ὄψιν τῶν θεωμένων κατέπληξεν τῆι λαμπρότητι , γραφαῖς καὶ μηχαναῖς , βωμοῖς τε καὶ τάφοις , σάλπιγξιν , εἰδώλοις , Ἐρινύσι , τούς τε ὑποκριτὰς χειρῖσι σκεπάσας καὶ τῶι σύρματι ἐξογκώσας μείζοσί τε τοῖς κοθόρνοις μετεωρίσας .

15 ἐχρήσατο δὲ ὑποκριτῆι πρώτωι μὲν Κλεάνδρωι , ἔπειτα καὶ τὸν δεύτερον αὐτῶι προσῆψε Μυννίσκον τὸν Χαλκιδέα · τὸν δὲ τρίτον ὑποκριτὴν αὐτὸς ἐξεῦρεν , ὡς δὲ Δικαίαρχος Μεσσήνιος , Σοφοκλῆς .

16 τὸ δὲ ἁπλοῦν τῆς δραματοποιίας εἰ μέν τις πρὸς τοὺς μετ’ αὐτὸν λογίζοιτο , φαῦλον ἂν ἐκλαμβάνοι καὶ ἀπραγμάτευτον , εἰ δὲ πρὸς τοὺς ἀνωτέρω , θαυμάσειε τῆς ἐπινοίας τὸν ποιητὴν καὶ τῆς εὑρέσεως . ὅτωι δὲ δοκεῖ τελεώτερος τραγωιδίας ποιητὴς Σοφοκλῆς γεγονέναι , ὀρθῶς μὲν δοκεῖ , λογιζέσθω δὲ ὅτι πολλῶι χαλεπώτερον ἦν ἐπὶ Θέσπιδι , Φρυνίχωι τε καὶ Χοιρίλωι εἰς τοσόνδε μεγέθους τὴν τραγωιδίαν προαγαγεῖν ἐπὶ Ἀισχύλωι εἰσιόντα εἰς τὴν Σοφοκλέους ἐλθεῖν τελειότητα .

17 ἐπιγέγραπται τῶι τάφωι αὐτοῦ ·

αἰετοῦ ἐξ ὀνύχων βρέγμα τυπεὶς ἔθανον .
18 φασὶν ὑπὸ Ἱέρωνος ἀξιωθέντα ἀναδιδάξαι τοὺς Πέρσας ἐν Σικελίαι καὶ λίαν εὐδοκιμε
Aeschylus the tragedian was Athenian by birth , from the deme of Eleusis . He was the son of Euphorion , brother of Cynegirus and one of the Eupatrids .

2 He began writing tragedies as a young man and greatly surpassed his predecessors with his poetry , the arrangement of the stage , the splendour of his choral productions , his actors’ costumes , and the solemnity of the chorus , as Aristophanes , too , says ( Frogs 1004-5 ) :

But you , who first among the Greeks created towers of solemn words and beautified tragic nonsense .
3 He was a contemporary of Pindar and was born in the †40th† Olympiad .

4 They say that he was noble and that he participated in the battle of Marathon together with his brother , Cynegirus , and in the naval battle at Salamis with the youngest of his brothers , Ameinias , and in the infantry battle at Plataea .

5 In the composition of poetry , he strove for a consistently grand style by using coinages and epithets . He employed , in addition , metaphors and all other devices capable of conferring weight on diction . The plots of his dramas do not have many reversals and contortions , as is the case with more recent poets . He strove only to give his characters gravity , for he judged magnificence and the heroic to be archaic , and considered sententious and ingenious knavishness to be alien to tragedy . Hence , he is parodied by Aristophanes because of the excessive gravity of his characters .

6 For , in the Niobe , the heroine , who is veiled , sits on the tomb of her children saying nothing for three scenes . And in the Ransoming of Hector , Achilles , similarly covered up , again says nothing , except in the beginning , when he says a few verses to Hermes in dialogue .

7 As a result , a great number of passages could be found in his plays that are distinguished for their artistic treatment , but gnomic statements , or scenes of pathos , or any of the other devices which can bring people to tears are completely absent . For he uses visual effects and plots for the sake of portentous shock rather than for the sake of beguiling the audience .

8 He left Athens for the court of Hieron , as some say because he was vexed with the Athenians because of his defeat by Sophocles , then a young man ; according to others , it was because he had been defeated by Simonides in an elegy for those who died at Marathon . For elegy requires much subtlety as regards the treatment of emotions , which as we said , is alien to Aeschylus .

9 But some say that at the performance of the Eumenides , when he led on the chorus one by one , he frightened the people so much that some children lost consciousness and unborn babies were aborted . Going to Sicily , therefore , at the time when Hieron was founding Etna , he put on the Women of Etna , divining a good life for those who settled the city .

10 Having been greatly honored by the tyrant Hieron and the citizens of Gela , he lived a further two years and died an old man in the following way : an eagle had seized a tortoise , but was not strong enough to break open its prey , so dropped it on the rocks to crush its shell . But the tortoise fell on the poet’s head and killed him . In fact , it had been prophesied to him : ‘a heavenly missile will kill you .

11 After his death , the citizens of Gela gave him a public burial and honoured him magnificently by writing the following epitaph :

This memorial holds Aeschylus the Athenian , son of Euphorion , who died in grain-bearing Gela . The grove of Marathon could speak of his famous courage and the Mede with thick long hair who knows of it .
And whoever was professionally involved in tragedy , when they visited his memorial , would offer sacrifices and declaim his dramas .

12 But the Athenians loved Aeschylus so much that they voted after his death that anyone who wished to put on the plays of Aeschylus would receive a chorus .

13 He lived for sixty three years , during which he put on seventy dramas and additionally around †five† satyr plays . In total , he was victorious thirteen times . He also won quite a few victories after his death .

14 Aeschylus was the first to augment tragedy with the noblest sufferings and he decorated the stage-building and astounded the spectators’ gaze with splendour , paintings and machines , altars and tombs , trumpets , ghosts and Erinyes , and he gave the actors long sleeves , increasing their size with long robes and raising them up on bigger boots .

15 He used Cleandrus as his first actor , then he added a second actor , Mynniscus the Chalcidean . The third actor he himself introduced , although Dichaearchus of Messene says that it was Sophocles .

16 With regard to the simplicity of his dramatic composition , if one were to judge him in relation to the playwrights who succeeded him , one would find him unsophisticated and lacking elaboration , but if one were to judge him in relation to those who preceded him , one would marvel at the poet’s ingenuity and inventiveness . Anyone who thinks that Sophocles was the more perfect tragic poet , is right to do so , but should consider that it was far more difficult for a playwright who succeeded Thespis , Phrynichus and Choerilus to bring tragedy to such greatness than for a successor of Aeschylus to reach even the perfection of Sophocles .

17 On his tomb has been inscribed :

I died , struck on the forehead by a missile from an eagle’s claws .
18 They say that being esteemed by Hieron , he re-produced the Persians in Sicily to great acclaim .

( 400 ) 53% GRC
( 359 ) 47% GRC - ENG

( 493 ) 47% GRC - ENG
( 564 ) 53% ENG

Synopsis HDG 15

Digital Rosetta Stone / The Rosetta Stone (synoptic version II)
 • Created on 2018-07-25 10:53:33
 • Modified on 2018-07-25 11:06:00
 • Translated by Quirke/Andrews 1988: 16-22
 • Aligned by Digital Rosetta Stone
Ancient Egyptian
Ancient Egyptian
Ἑλληνική

[ . . . ]
r ḥˀṱ=f mnḫ . w ḥr nṯr . w r wˀḥ=f di . t ḥḏ ˁšˀy pr . t ˁšˀy ( n ? ) irpy . w ( n ) Km ( y ) |7 [ r wˀḥ=f ir hj ( ? ) ˁ ] šˀy r di . t ḫpr sgrḥ h̠n Kmy r smn irpy . w r wˀḥ=f di . t šp mtgṱ nti h̠n tˀi=f iˀw . t ( n ) Ḥri ḏr=s ḥtry škr r-wn-nˀw ˁḥˁ ( n ) Kmy wn-nˀw bš=f h̠n=w wn-nˀw wy=f r-r=w n-ḏˀḏˀ r di . t ḫpr mšˁ irm ky . w rmṯ ( . w ) ḏr=w iw=w nfr ( n ) pˀi=f nti ( ? ) |8 [ Pr-ˁˀ ]

whose heart is beneficent towards the gods , who has given plentiful silver and plentiful grain to the temples of Egypt |7 [ ] in plenty to create peace in Egypt and to establish the temples ; he has given gifts to the troops who are under his suzerainty in their entirety . Of the dues and taxes existing in Egypt some he has cut and others he has abolished completely to cause the army and all other people to be happy in his time as |8 [ Pharaoh ] .
τὰ πρὸς θεοὺς |11 εὐεργετικῶς διακείμενος ἀνατέθεικεν εἰς τὰ ἱερὰ ἀργυρικάς τε καὶ σιτι { χ } κὰς προσόδους , καὶ δαπάνας πολλὰς ὑπομεμένηκεν ἕνεκα τοῦ τὴν Αἴγυπτον εἰς εὐδίαν ἀγαγεῖν καὶ τὰ ἱερὰ καταστήσασθαι |12 ταῖς τε ἑαυτοῦ δυνάμεσιν πεφιλανθρώπηκε πάσαις καὶ ἀπὸ τῶν ὑπαρχουσῶν ἐν Αἰγύπτωι προσόδων καὶ φορολογιῶν τινὰς μὲν εἰς τέλος ἀφῆκεν , ἄλλας δὲ κεκούφικεν , ὅπως τε λαὸς καὶ οἱ ἄλλοι πάντες ἐν |13 εὐθηνίαι ὦσιν ἐπὶ τῆς ἑαυτοῦ βασιλείας ,

as regards the gods |11 being beneficently disposed has dedicated to the temples revenues in coin and grain and has undertaken many expenses to bring Egypt to prosperity and to establish the temples |12 and has been generous to all his forces ; and of the existing revenues and taxes in Egypt some he has abolished completely , others he has lightened so that the people and all the others might be in |13 prosperity under his rule .

( 5 ) 100% EGY
( 0 ) 0% EGY - EGY

( 140 ) 62% EGY - EGY
( 84 ) 38% EGY

( 140 ) 62% EGY - EGY
( 84 ) 38% EGY

Synopsis HDG 47

Digital Rosetta Stone / The Rosetta Stone (synoptic version II)
 • Created on 2018-07-24 11:34:25
 • Modified on 2018-08-07 07:40:06
 • Translated by Quirke/Andrews 1988: 16-22
 • Aligned by Digital Rosetta Stone
Ancient Egyptian
Ancient Egyptian
Ἑλληνική
|x+14 [ ḫt . tw ] sḫˀ . w pn ḥr ˁḥˁ . w n ˁˀ . t rwḏ . t m sh̠ n mdw . w-nṯr ( m ) sh̠ šˁy ( m ) sḫˀ . y n Ḥˀ . w-nb . w ( t ) rdi . t ˁḥˁ=f m gs . w-pr . w m . w-pr . w nb ( . w ) ḥr rn=f m mḥ-1 mḥ-2 mḥ-3 r-gs h̠nty n nsw-bjtj ( Ptlwmys ˁnḫ ( . w ) . t mr . y Ptḥ ) | nṯr pri ( . w ) nb nfr . w

|x+14 [ ] this decree on a stela of hard stone in the script of the words of god , the script of documents and the letters of the Aegeans and set it up in all the temples of first , second and third rank , beside the statue of the king of Upper and Lower Egypt Ptolemy living forever , beloved of Ptah , the God who appears , possessor of goodness .
mtw=w sh̠ wt n wyṱ ( n ) iny ḏry n sh̠ md-nṯr ( n ) sh̠ šˁ . t ( n ) sh̠ Wynn mtw=w di . t e-ˁḥˁ=f n irpy . w mḥ-1 irpy . w mḥ-2 irpy . w mḥ-3 i . ir-ḏr . t twtw n nṯr n Pr-ˁˀ ˁnḫ . t

They shall write the decree on a stela of hard stone in the script of the words of god , the script of documents and the script of the Ionians and set it up in the first-rank temples , the second-rank temples and the third-rank temples , in the vicinity of the divine image of Pharaoh living forever .
[ τὸ δὲ ψήφισμα τοῦτο ἀναγράψαι εἰς στή ] - |54 [ λας σ ] τερεοῦ λίθου τοῖς τε ἱεροῖς καὶ ἐγχωρίοις καὶ Ἑλληνικοῖς γράμμασιν , καὶ στῆσαι ἐν ἑκάστωι τῶν τε πρώτων καὶ δευτέρων [ καὶ τρίτων ἱερῶν πρὸς τῆι τοῦ αἰωνοβίου βασιλέως εἰκόνι ] .

[ ( It has been decided ) to inscribe this decree on a stela ] |54 of hard stone , in sacred and native and Greek characters and to set it up in each of the first and second [ and third rank temples next to the image of the everliving king . ]

( 66 ) 37% EGY
( 113 ) 63% EGY - EGY

( 92 ) 75% EGY - EGY
( 30 ) 25% EGY

( 92 ) 75% EGY - EGY
( 30 ) 25% EGY

Synopsis HDG 46

Digital Rosetta Stone / The Rosetta Stone (synoptic version II)
 • Created on 2018-07-24 11:32:18
 • Modified on 2018-08-07 07:29:44
 • Translated by Quirke/Andrews 1988: 16-22
 • Aligned by Digital Rosetta Stone
Ancient Egyptian
Ancient Egyptian
Ἑλληνική
js jrf sw wn=s m ˁ . wj wnn . jw n . tj=sn ˀb s : ˁḥˁ mj . tjt . yt tn n ( . t ) nṯr pri ( . w ) nb nfr . w r rdi . t wnn=s m pr=sn mtw=sn jri ( . t ) ḥb . w ḫˁ . w jpn tp jbd tp rnp . t r rdi . t sjˀ=tw wnn jm . jw Tˀ-mri ḥr ḏsr

Furthermore , it will be possible for those who so wish to set up a likeness of this shrine of the God who appears , possessor of goodness , and to cause it to be in their homes and to celebrate these festivals and processions every month and every year so that it may be recognised that those in the Blessed Land pay homage .
mtw=s ḫpr iw=s ˁ . wi- ( n- ) ḏr . t rmṯ . w mšˁ ˁn nti iw=w wḫˀ ( r ) di . t ḫˁ smt ( n ) ( . t ) ( n ) nb ( n ) nṯr pri nti nˀ-ˁn tˀi=f md . t-nfr . t nti ḥri ( r ) di . t ḫpr=s ( n ) nˀi=w mˀˁ . w mtw=w ir ḥb . w ḫˁ . w nti sh̠ ḥri h̠r ibd h̠r rnp . t mtw=f ḫpr iw=s swn ḏd nti n Kmy di . t pḥ ( . ) ( n ) nṯr pri nti nˀ-ˁn tˀi=f md . t-nfr . t |32 ( r- ) . t nti n hp n ir=f

Furthermore , it will be possible for ordinary people who so wish to cause to appear the likeness of the gold shrine of the God who appears , whose goodness is perfect , as described above , and to have it in their homes and to celebrate the festivals and processions described above each year ; ( thus ) shall it be known that those who are in Egypt honour the God who appears , whose goodness is perfect |32 as is right to do .
ἐξεῖναι δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις ἰδιώταις ἄγειν τὴν ἑορτὴν καὶ τὸν προειρημένον ναὸν ἱδρύεσθαι καὶ ἔχειν παρ’ αὑτοῖς συντελοῦ [ ντας ] [ τὰ νόμιμα ἐν ἑορταῖς ταῖς τε κατὰ μῆνα καὶ τ ] - |53 [ α ] ῖς κατ’ ἐνιαυτόν ὅπως γνώριμον ἦι διότι οἱ ἐν Αἰγύπτωι αὔξουσι καὶ τιμῶσι τὸν θεὸν Ἐπιφανῆ Εὐχάριστον βασιλέα , καθάπερ νόμιμόν ἐστι [ ν αὐτοῖς ] .

and it will be permitted for other private individuals to celebrate the festival and to set up for themselves the afore-mentioned shrine and to keep it in their homes , per [ forming the rites customary in festivals both monthly and ] |53 annually , so that it may be known how much those in Egypt magnify and honour the god Epiphanes Eucharistos the king , as is right [ for them ] .

( 11 ) 8% EGY
( 132 ) 92% EGY - EGY

( 179 ) 81% EGY - EGY
( 43 ) 19% EGY

( 179 ) 81% EGY - EGY
( 43 ) 19% EGY

Synopsis HDG 45

Digital Rosetta Stone / The Rosetta Stone (synoptic version II)
 • Created on 2018-07-24 11:30:27
 • Modified on 2018-08-06 16:43:45
 • Translated by Quirke/Andrews 1988: 16-22
 • Aligned by Digital Rosetta Stone
Ancient Egyptian
Ancient Egyptian
Ἑλληνική
wˁb . w n . w gs . w-pr . w m rˀ-pr . w nb ( . w ) ḥr rn=f . tw=sn ḥm nṯr pri ( . w ) nb nfr . w m- { hrw } ḥˀw-r jˀw . wt wˁb . w n=sn jmy [ s : ph̠r=sn ]
|x+13 [ ] jˀw . t wˁb n nṯr pri ( . w ) nb nfr . w ḥr ḫtm jr . j [ ] ḏr . t=sn

The priests of the shrines in every temple in question are to be called servant of the God who appears , possessor of goodness , in addition to their ( other ) priestly titles , it being written [ ]
|x+13 the office of priest of the God who appears , possessor of goodness , on the seals thereof [ on ( ? ) ] their fingers .
wˁb . w nti n irpy . w ( n ) Kmy ( n ) irpy sp-2 mtw=w ḏd n=w wˁb . w ( n ) nṯr pri nti nˀ-ˁn tˀi=f md . t-nfr . t n-wˀḥ ( r ) ky . w rn ( . w ) n wˁb mtw=w sh̠=f n gy-n-ḏlˁ-md . t nb mtw=w sh̠ iˀw . t ( n ) wˁb ( n ) nṯr pri nti nˀ-ˁn tˀi=f md . t-nfr . t ( n ) nˀi=w glṱ . w mtw=w šf=s ḥr |31 ˀt . ṱ=w

The priests who are in the temples of Egypt , in each and every temple , are to be called the priests of the God who appears , whose goodness is perfect , in addition to the other priestly titles ; and it is to be written on legal documents of every kind ; and they are to write the office of priest of the God who appears , whose goodness is perfect , on their rings , engraving it on |31 them .
προσαγορε [ ύεσθαι δὲ τοὺς ἱερεῖς τῶν ἄλλων θεῶν ] |51 καὶ τοῦ θεοῦ Ἐπιφανοῦς Εὐχαρίστου ἱερεῖς πρὸς τοῖς ἄλλοις ὀνόμασιν τῶν θεῶν ὧν ἱερατεύουσιν καὶ καταχωρίσαι εἰς πάντας τοὺς χρηματισμοὺς καὶ εἰς τοὺς δ [ ακτυλίους οὓς φοροῦσι προσεγκολάπτεσθαι τὴν ] |52 ἱερατείαν αὐτοῦ

[ The priests , those in each temple , are to be ] called |51 also priests of the god Epiphanes Eucharistos in addition to the other names of the gods whom they serve ; and to record on all formal documents and on the [ rings which they bear to inscribe ] |52 his priesthood ;

( 36 ) 24% EGY
( 117 ) 76% EGY - EGY

( 146 ) 79% EGY - EGY
( 38 ) 21% EGY

( 146 ) 79% EGY - EGY
( 38 ) 21% EGY

Synopsis HDG 44

Digital Rosetta Stone / The Rosetta Stone (synoptic version II)
 • Created on 2018-07-24 11:28:37
 • Modified on 2018-08-06 16:17:35
 • Translated by Quirke/Andrews 1988: 16-22
 • Aligned by Digital Rosetta Stone
Ancient Egyptian
Ancient Egyptian
Ἑλληνική
[ m ] tw=tw [ ]
|x+12 [ ] [ ( Ptw ] lmys ˁnḫ ( . w ) . t mr . y Ptḥ ) | nṯr pri ( . w ) nb nfr . w tp rnp . t šˀˁ-m tp . j ˀḫ . t sw 1 nfr . yt-r hrw 5 mḥ r tp=sn s : ḥb ḫˀw ( . t ) sqr wdn . w ḥnˁ . t nb ( . t ) twt n jri . t

[ ]

|x+12 [ Pt ] olemy living forever , be [ loved ] of Ptah , the God who appears , possessor of goodness , every year from the first day of the first month of Inundation for five days , garlands on their heads , making festive the altars , presenting libations and everything it is fitting to do .
mtw=w ir ḥb ḫˁ ( n ) irpy . w irm Kmy ḏr=f ( n ) Pr-ˁˀ ( Ptlwmyˀs ) | ˁnḫ . t nṯr pri nti nˀ-ˁn tˀi=f md . t-nfr . t h̠r rnp . t ( n ) ibd 1 ˀḫ . t sw 1 šˁ hrw 5 iw=w ṯˀi qlm |30 iw=w ir grl wdn irm sp md . t nti pḥ ( n ) ir=w

and they are to celebrate festival and procession in the temples and all of Egypt for Pharaoh Ptolemy living forever , the God who appears , whose goodness is perfect , each year on the first day of the first month of Inundation for five days , wearing garlands , |30 and making burnt offerings and libations and the other things it is fitting to do .
ἄγειν δὲ ἑορτὴν καὶ πανήγυριν τῶι αἰωνοβίωι καὶ ἠγαπημένωι ὑπὸ τοῦ Φθᾶ βασιλεῖ Πτολεμαίωι θεῶι Ἐπιφανεῖ Εὐχαρίστωι κατ’ ἐνι [ αυτὸν ἐν τοῖς ἱεροῖς τοῖς κατὰ τὴν ] |50 χώραν ἀπὸ τῆς νουμηνίας τοῦ Θῶϋθ ἐφ’ ἡμέρας πέντε , ἐν αἷς καὶ στεφανηφορήσουσιν συντελοῦντες θυσίας καὶ σπονδὰς καὶ τἆλλα τὰ καθήκοντα

and to celebrate a festival and feast for the king everliving and beloved of Ptah , Ptolemy the god Epiphanes Eucharistos , every [ year in the temples throughout the ] |50 land from the first day of the month Thouth for five days , during which they shall wear garlands , performing sacrifices and libations and the other fitting matters .

( 51 ) 34% EGY
( 100 ) 66% EGY - EGY

( 119 ) 84% EGY - EGY
( 22 ) 16% EGY

( 119 ) 84% EGY - EGY
( 22 ) 16% EGY

Synopsis HDG 43

Digital Rosetta Stone / The Rosetta Stone (synoptic version II)
 • Created on 2018-07-24 11:25:50
 • Modified on 2018-08-06 15:30:57
 • Translated by Quirke/Andrews 1988: 16-22
 • Aligned by Digital Rosetta Stone
Ancient Egyptian
Ancient Egyptian
Ἑλληνική
ḏr-ntt wn jbd 4 šmw ˁrqy hrw ms ( w . t ) nṯr nfr ˁnḫ ( . w ) . t ḏd . tj m ḥb ḫˁ m jdb . w-Ḥr h̠r-ḥˀ . t mj . tjt jr . w n jbd 2 ˀḫ . t sw 17 jri ( . w ) n=f jr . w n . w ḫˁi ( . t ) nsw m šsp . n=f nsy . t m-ˁ jt=f js jrf ḫnt m . t nb ( . t ) ˀḫ ( . t ) wr ( . t ) [ wn h̠r tp . jw-tˀ ] [ ]

|x+11 [ ] mnḫ . t jmy jri=tw hrw . w jpn sw 17 ˁrqy m jbd nb m ḥb m gs . w-pr . w n . w Bˀq . t r-ˀw=sn mtw=tw wˀḥ ˁḫ sqr wdn . w ḥnˁ jri ( . t ) . t nb ( . t ) twt n jri ( . t ) m ḥb . w m ḥb jpn tp jbd nb . t nb ( . t ) jri=tw m ḥb . w jpn sšm ( . w ) r s ( j ) nb jri ( . w ) wnw . t=sn m ḥw . t-nṯr

Inasmuch as it is the last day of the fourth month of Summer , the birthday of the good god living forever , which has been established as a festival and procession in the banks of Horus already , likewise for the seventeenth day of the second month of Inundation , when there was performed for him the ritual of the royal appearance , when he received the kingship from his father behold the beginning of all things beneficial and great [ ]

|x+11 [ ] beneficent [ office ] , let these days , the seventeenth and the thirtieth , be celebrated every month as a festival in all the temples of Egypt and burnt offerings be instituted and libations established and everything be done that it is fitting to do in festivals , at these ( two ) festivals every month ; everything that is offered at these festivals is to be assigned to anyone who serves in the temple
( n- ) ḏr . t ḫpr=f iw ibd 4 šmw sw ˁrqi nti iw=w ir |28 hrw-ms ( n ) Pr-ˁˀ n-im=f ḫpr iw=f smn . w ( n ) ḥb ḫˁ ( n ) irpy . w ( n ) ḥˀ . t pˀi=s smt ( n ) ibd 2 { pr . t } ˀḥ . t sw 17 nti iw=w ir n=f ir . w ( n ) šsp ( n ) iˀw . t ( n ) Ḥri n-im=f ḥˀ . t ( n ) md . t-nfr . t . w i . ir ḫpr ( n ) rmṯ nb ms ( n ) Pr-ˁˀ ˁnḫ . t irm šsp ( n ) iˀw . t ( n ) Ḥri ( r- ) ir=f ir nˀy hrw . w sw 17 ˁrqi ( n ) ḥb h̠r ibd nb h̠n irpy . w ( n ) Kmy ḏr=w mtw=w ir |29 grl wdn sp md . t nti n hp ( n ) ir=w ( n ) ky . w ḥb . w ( n ) ḥb 2 h̠r ibd nti iw=w ir=w ( n ) ˁby mtw=w tš=w ( n ? ) ˁˀ ( ? ) rmṯ . w nti šms n irpy

Since it happens that it is the last day of the fourth month of Summer upon which they celebrate the |28 birthday of Pharaoh , having been established as a festival and procession in the temples already , likewise the seventeenth day of the second month of Winter ( sic ) on which were performed for him the ceremonies of the assumption of the supreme office the beginning of the benefits that have happened for all men the birth of Pharaoh living forever and the assumption of the supreme office by him , these days , the seventeenth and the thirtieth , are to be celebrated as festival every month in all the temples of Egypt ; and they are to make |29 burnt offerings and libations and the other things which it is customary to do at the other festivals in these two festivals every month ; and whatever offerings are made , they are to assign the offerings to the people who serve in the temple ;
καὶ ἐπεὶ τὴν τριακάδα τοῦ { τοῦ } Μεσορῆ , ἐν ἧι τὰ γενέθλια τοῦ βασιλέως ἄγεται , ὁμοίως δὲ καὶ [ τὴν ἑπτακαιδεκάτην τοῦ Φαωφὶ ] |47 ἔν ἧι παρέλαβεν τὴν βασιλείαν παρὰ τοῦ πατρός , ἐπωνύμους νενομίκασιν ἐν τοῖς ἱεροῖς , αἳ δὴ πολλῶν ἀγαθῶν ἀρχηγοὶ { γ } πᾶσίν εἰσιν , ἄγειν τὰς ἡμέρας ταύτας ἑορ [ τὰς καὶ πανηγύρεις ἐν τοῖς κατὰ τὴν Αἴ ] - |48 γυπτον ἱεροῖς κατὰ μῆνα , καὶ συντελεῖν ἐν αὐτοῖς θυσίας καὶ σπονδὰς καὶ τἆλλα τὰ νομιζόμενα , καθὰ καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις πανηγύρεσιν τάς τε γινομένας προθέ [ σεις τοῖς πα ] - |49 ρεχομένοις ἐν τοῖς ἱεροῖς

And since the thirtieth of Mesore , on which the birthday of the king is celebrated , likewise [ the seventeenth of Phaophi ] |47 on which he inherited the kingship from his father , are held in honour as name days in the temples which are truly the sources of great blessings for all to celebrate these days as fest [ ival and feast in the ] temples [ throughout E ] gypt |48 every month and to perform in them sacrifices and libations and all other customary matters as in the other festivals ; and [ to give ] the offer [ ings ] that are made [ to those sup ] lying [ the services ] |49 in the temples ;

( 103 ) 27% EGY
( 280 ) 73% EGY - EGY

( 296 ) 74% EGY - EGY
( 104 ) 26% EGY

( 296 ) 74% EGY - EGY
( 104 ) 26% EGY

Synopsis HDG 42

Digital Rosetta Stone / The Rosetta Stone (synoptic version II)
 • Created on 2018-07-24 11:18:13
 • Modified on 2018-07-27 11:38:16
 • Translated by Quirke/Andrews 1988: 16-22
 • Aligned by Digital Rosetta Stone
Ancient Egyptian
Ancient Egyptian
Ἑλληνική
mtw=tw rdi . t m gs ḥr . j n ḥpt n . tj m-rw . t sḥn . w jpn m-ˁqˀ [ n ] sḫm . tj [ p ] n [ ]

|x+10 [ ] mḥw ḥr qˁḥ=s jˀb . j wḥˁ=f pw Nb . tj s : ḥḏ . wj

and they are to place on the upper part of the square ( ? ) which is outside these crowns , exactly in line with this Double Crown [ ]

|x+10 [ ] papyrus at its left corner , signifying ( He of ) the Two Ladies who illumines the Two Lands .
mtw=w ḫˀˁ ( n ) ri . t ḥri . t n { itf } ift nti ( n ) pˀ-bnr ( n ) sḥn . w ( n ) mtre |27 ( n ) sḥn ( n ) nb nti sh̠ ḥri . t wˀḏ . t irm šmˁ mtw=w ḫˀˁ { } { ˁrˁy . w } . t nrj . t ḥr . t nbw r ( wn ) šmˁ h̠r-r=s ḥr pr imn ( ) r qḥ ( r- ) ḏˀḏˀ ( -n ) ( . t ) ( n ) nb mtw=w ḫˀˁ . t ˁrˁy ( . t ) r ( wn ) . t nbw h̠r-r=s ḥr wt r smḥ nti iw pˀi=f wḥm Pr-ˁˀ i . ir sḥḏ Šmˁ Mḥw

and they are to set above the square ( ? ) which is outside the crowns , before |27 the gold crown mentioned above , a papyrus and a sedge-plant ; and they are to set a uraeus on a basket , with a sedge-plant under it , at the right on the corner at the top of the gold shrine ; and they are to set a uraeus with a basket under it , on a papyrus , at the left , signifying Pharaoh who illumines Upper and Lower Egypt .
ἐπιθεῖναι δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ περὶ τὰς βασιλείας τετραγώνου κατὰ τὸ προειρημένον βασίλειον φυλακτήρια χρυ [ σᾶ δύο , οἷς ἐγγραφήσεται ] - |46 τι ἐστὶν τοῦ βασιλέως τοῦ ἐπιφανῆ ποιήσαντος τήν τε ἄνω χώραν καὶ τὴν κάτω

and there shall be placed on the square around the crowns , opposite the crown mentioned , gold [ en ] symbols [ of the Two Lands signifying ] |46 that it belongs to the king who makes manifest the Upper Land and the Lower .

( 34 ) 31% EGY
( 77 ) 69% EGY - EGY

( 94 ) 40% EGY - EGY
( 143 ) 60% EGY

( 94 ) 40% EGY - EGY
( 143 ) 60% EGY

Synopsis HDG 41

Digital Rosetta Stone / The Rosetta Stone (synoptic version II)
 • Created on 2018-07-24 11:15:49
 • Modified on 2018-07-27 11:26:45
 • Translated by Quirke/Andrews 1988: 16-22
 • Aligned by Digital Rosetta Stone
Ancient Egyptian
Ancient Egyptian
Ἑλληνική
ḏr-ntt psḏ ḥm=f jm=f m Ḥw . t-kˀ-Ptḥ m-ḫt jri ( . w ) n=f jr . w nb n bsi ( . t ) nsw r ḥw . t-nṯr ḫft šsp . n=f jˀw . t=f wr . t

because His Majesty appeared in glory in it in Hatkaptah when every ritual of the royal installation was performed for him in the temple when he assumed his supreme office ;
ḫpr mtw=f r-ḫˁ Pr-ˁˀ n-im=f ( n ) . t-nṯr ( n ) Mn-nfr iw=w ir n=f n nti n hp n ir=w ( n ) šsp ( n ) iˀw . t ( n ) Ḥri

because Pharaoh made his appearance in it in the temple at Memphis when there were performed for him the customary ceremonies which are performed at the assumption of the supreme office ;
ἣν περιθέμενος εἰσῆλθεν εἰς τὸ ἐν Μέμφ [ ει ἱερόν , ὅπως ἐν αὐτῶι συν ] - |45 τελεσθῆι τὰ νομιζόμενα τῆι παραλήψει τῆς βασιλείας

which he put on when he went into the [ temple ] at Memph [ is so that in it ] |45 might be performed what is customary for assuming the kingship ;

( 14 ) 20% EGY
( 57 ) 80% EGY - EGY

( 58 ) 79% EGY - EGY
( 15 ) 21% EGY

( 58 ) 79% EGY - EGY
( 15 ) 21% EGY

Synopsis HDG 40

Digital Rosetta Stone / The Rosetta Stone (synoptic version II)
 • Created on 2018-07-24 11:14:59
 • Modified on 2018-07-27 11:19:18
 • Translated by Quirke/Andrews 1988: 16-22
 • Aligned by Digital Rosetta Stone
Ancient Egyptian
Ancient Egyptian
Ἑλληνική
r rdi . t sjˀ . tw . yt tn m [ hrw pn ] r [ ḥn . tj ] [ ]

|x+9 [ sḥn ] nb ḥr-tp . yt tn m-jsw-n wr . tj wn ḥr-tp gˀy . wt jw sḫm . tj m-ḥr-jb jr . w

To cause this shrine to be recognised from this day for [ ever ]

|x+9 each [ crown ] , on this shrine in place of the uraei which are on top of ( other ) shrines and the Double Crown is to be in their middle
r di . t ḫpr=f iw=w swn ( . t ) pˀ-hrw irm sp ṱˀ nti in-iw mtw=w di . t sḥn ( n ) nb 10 n Pr-ˁˀ r . t ˁrˁy n-im=w r r-h̠ . t nti |26 ( n ) hp n ir=f r sḥn . w ( n ) nb r-ḏˀḏˀ ( -n ) ( . t ) n šb . t ( n ) ˁrˁy . w nti ḫpr ḥr ḏˀḏˀ ( -n ) sp ( . t ) mtw sḫnt ḫpr ( n ) mtre . t ( n ) sḥn . w

In order for the shrine to be recognised today and the rest of time hereafter , they are to set ten gold royal crowns , with a uraeus on each one in the manner that it is |26 customary to do for gold crowns , on this shrine in place of the uraei which occur on top of the rest of the shrines and the Double Crown is to be in the middle of the ( other ) crowns
ὅπως δ’ εὔσημος ἦι νῦν τε καὶ εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον , ἐπικεῖσθαι τῶι ναῶι τὰς τοῦ βασιλέως χρυσᾶς βασιλείας δέκα αἷς προσκείσεται ἀσπίς , [ καθάπερ καὶ ἐπὶ πασῶν ] |44 τῶν ἀσπιδοειδῶν βασιλειῶν τῶν ἐπὶ τῶν ἄλλων ναῶν ἔσται δ’ αὐτῶν ἐν τῶι μέσωι καλουμένη βασιλεία Ψχέντ ,

So that it may be easily distinguished now and for time hereafter , on the shrine are to be set ten gold crowns of the king , to which shall be added a uraeus [ exactly as on all ] |44 the crowns adorned with uraei on the other shrines , but there shall be in the middle of them the crown called Pskhent

( 20 ) 20% EGY
( 80 ) 80% EGY - EGY

( 156 ) 80% EGY - EGY
( 38 ) 20% EGY

( 156 ) 80% EGY - EGY
( 38 ) 20% EGY