Aristófanes, as Vespas - versos 187-210

Ana Huang /
  • Created on 2018-11-29 21:36:41
  • Modified on 2018-11-29 21:50:00
  • Aligned by Ana Huang
Atividade de tradução e alinhamento, 4ºano UNESP-Araraquara
Ἑλληνική Transliterate
Português
Βδελυκλέων - Οὖτις μὰ τὸν Δί᾽ οὔτι χαιρήσων γε σύ . ὕφελκε θᾶττον αὐτόν . μιαρώτατος ἵν᾽ ὑποδέδυκεν : ὥστ᾽ ἔμοιγ᾽ ἰνδάλλεται ὁμοιότατος κλητῆρος εἶναι πωλίῳ .
Φιλοκλέων - εἰ μή μ᾽ ἐάσεθ᾽ ἥσυχον , μαχούμεθα .
Βδελυκλέων - περὶ τοῦ μαχεῖ νῷν δῆτα ;
Φιλοκλέων - περὶ ὄνου σκιᾶς .
Βδελυκλέων - πονηρὸς εἶ πόρρω τέχνης καὶ παράβολος .
Φιλοκλέων - ἐγὼ πονηρός ; οὐ μὰ Δί᾽ ἀλλ᾽ οὐκ οἶσθα σὺ νῦν μ᾽ ὄντ᾽ ἄριστον : ἀλλ᾽ ἴσως , ὅταν φάγῃς ὑπογάστριον γέροντος ἡλιαστικοῦ .
Βδελυκλέων - ὤθει τὸν ὄνον καὶ σαυτὸν ἐς τὴν οἰκίαν .
Φιλοκλέων - ξυνδικασταὶ καὶ Κλέων ἀμύνατε .
Βδελυκλέων - ἔνδον κέκραχθι τῆς θύρας κεκλῃμένης . ὤθει σὺ πολλοὺς τῶν λίθων πρὸς τὴν θύραν , καὶ τὴν βάλανον ἔμβαλλε πάλιν ἐς τὸν μοχλόν , καὶ τῇ δοκῷ προσθεὶς τὸν ὅλμον τὸν μέγαν ἀνύσας τι προσκύλισον .
Σωσίας - οἴμοι δείλαιος : πόθεν ποτ᾽ ἐμπέπτωκέ μοι τὸ βωλίον ;
Βδελυκλέων - ἴσως ἄνωθεν μῦς ἐνέβαλέ σοί ποθεν .
Σωσίας - μῦς ; οὐ μὰ Δί᾽ ἀλλ᾽ ὑποδυόμενός τις οὑτοσὶ ὑπὸ τῶν κεραμίδων ἡλιαστὴς ὀροφίας .
Βδελυκλέων οἴμοι κακοδαίμων , στροῦθος ἁνὴρ γίγνεται : ἐκπτήσεται . ποῦ ποῦ ' στί μοι τὸ δίκτυον ;
σοῦ σοῦ , πάλιν σοῦ . νὴ Δί᾽ μοι κρεῖττον ἦν τηρεῖν Σκιώνην ἀντὶ τούτου τοῦ πατρός .

( 10 ) 5% GRC
( 209 ) 95% GRC - POR

( 262 ) 91% GRC - POR
( 25 ) 9% POR

Aristófanes, as Vespas - versos 136-144

Ana Huang /
  • Created on 2018-11-29 19:16:26
  • Modified on 2018-11-29 19:38:44
  • Aligned by Ana Huang
Atividade de tradução e alinhamento, 4º ano UNESP-Araraquara.
Ἑλληνική Transliterate
Português

( 6 ) 7% GRC
( 84 ) 93% GRC - POR

( 104 ) 94% GRC - POR
( 7 ) 6% POR

Odyssey_1-43

Sophia Sklaviadis /
Ἑλληνική
English
English
ἄνδρα μοι ἔννεπε , μοῦσα , πολύτροπον , ὃς μάλα πολλὰ
πλάγχθη , ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν :
πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω ,
πολλὰ δ᾽ γ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν ,
5ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων .
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὣς ἑτάρους ἐρρύσατο , ἱέμενός περ :
αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο ,
νήπιοι , οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο
ἤσθιον : αὐτὰρ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ .

10 τῶν ἁμόθεν γε , θεά , θύγατερ Διός , εἰπὲ καὶ ἡμῖν .
ἔνθ᾽ ἄλλοι μὲν πάντες , ὅσοι φύγον αἰπὺν ὄλεθρον ,
οἴκοι ἔσαν , πόλεμόν τε πεφευγότες ἠδὲ θάλασσαν :
τὸν δ᾽ οἶον νόστου κεχρημένον ἠδὲ γυναικὸς
νύμφη πότνι᾽ ἔρυκε Καλυψὼ δῖα θεάων
15 ἐν σπέσσι γλαφυροῖσι , λιλαιομένη πόσιν εἶναι .
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ ἔτος ἦλθε περιπλομένων ἐνιαυτῶν ,
τῷ οἱ ἐπεκλώσαντο θεοὶ οἶκόνδε νέεσθαι
εἰς Ἰθάκην , οὐδ᾽ ἔνθα πεφυγμένος ἦεν ἀέθλων
καὶ μετὰ οἷσι φίλοισι . θεοὶ δ᾽ ἐλέαιρον ἅπαντες

20 νόσφι Ποσειδάωνος : δ᾽ ἀσπερχὲς μενέαινεν
ἀντιθέῳ Ὀδυσῆι πάρος ἣν γαῖαν ἱκέσθαι .
ἀλλ᾽ μὲν Αἰθίοπας μετεκίαθε τηλόθ᾽ ἐόντας ,
Αἰθίοπας τοὶ διχθὰ δεδαίαται , ἔσχατοι ἀνδρῶν ,
οἱ μὲν δυσομένου Ὑπερίονος οἱ δ᾽ ἀνιόντος ,
25 ἀντιόων ταύρων τε καὶ ἀρνειῶν ἑκατόμβης .
ἔνθ᾽ γ᾽ ἐτέρπετο δαιτὶ παρήμενος : οἱ δὲ δὴ ἄλλοι
Ζηνὸς ἐνὶ μεγάροισιν Ὀλυμπίου ἁθρόοι ἦσαν .
τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε :
μνήσατο γὰρ κατὰ θυμὸν ἀμύμονος Αἰγίσθοιο ,

30 τόν ῥ᾽ Ἀγαμεμνονίδης τηλεκλυτὸς ἔκταν᾽ Ὀρέστης :
τοῦ γ᾽ ἐπιμνησθεὶς ἔπε᾽ ἀθανάτοισι μετηύδα :
πόποι , οἷον δή νυ θεοὺς βροτοὶ αἰτιόωνται :
ἐξ ἡμέων γάρ φασι κάκ᾽ ἔμμεναι , οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ
σφῇσιν ἀτασθαλίῃσιν ὑπὲρ μόρον ἄλγε᾽ ἔχουσιν ,
35ὡς καὶ νῦν Αἴγισθος ὑπὲρ μόρον Ἀτρεΐδαο
γῆμ᾽ ἄλοχον μνηστήν , τὸν δ᾽ ἔκτανε νοστήσαντα ,
εἰδὼς αἰπὺν ὄλεθρον , ἐπεὶ πρό οἱ εἴπομεν ἡμεῖς ,
Ἑρμείαν πέμψαντες , ἐύσκοπον ἀργεϊφόντην ,
μήτ᾽ αὐτὸν κτείνειν μήτε μνάασθαι ἄκοιτιν :

40ἐκ γὰρ Ὀρέσταο τίσις ἔσσεται Ἀτρεΐδαο ,
ὁππότ᾽ ἂν ἡβήσῃ τε καὶ ἧς ἱμείρεται αἴης .
ὣς ἔφαθ᾽ Ἑρμείας , ἀλλ᾽ οὐ φρένας Αἰγίσθοιο
πεῖθ᾽ ἀγαθὰ φρονέων : νῦν δ᾽ ἁθρόα πάντ᾽ ἀπέτισεν .
Tell me , O Muse , of that many-sided hero who traveled far and wide after he had sacked the famous town of Troy . Many cities did he visit , and many were the people with whose customs and thinking [ noos ] he was acquainted ; many things he suffered at sea while seeking to save his own life [ psukhê ] and to achieve the safe homecoming [ nostos ] of his companions ; but do what he might he could not save his men , for they perished through their own sheer recklessness in eating the cattle of the Sun-god Helios ; so the god prevented them from ever reaching home . Tell me , as you have told those who came before me , about all these things , O daughter of Zeus , starting from whatsoever point you choose .

So now all who escaped death in battle or by shipwreck had got safely home except Odysseus , and he , though he was longing for his return [ nostos ] to his wife and country , was detained by the goddess Calypso , who had got him into a large cave and wanted to marry him . But as years went by , there came a time when the gods settled that he should go back to Ithaca ; even then , however , when he was among his own people , his trials [ athloi ] were not yet over ; nevertheless all the gods had now begun to pity him except Poseidon , who still persecuted him without ceasing and would not let him get home .

Now Poseidon had gone off to the Ethiopians , who are at the world ' s end , and lie in two halves , the one looking West and the other East . He had gone there to accept a hecatomb of sheep and oxen , and was enjoying himself at his festival ; but the other gods met in the house of Olympian Zeus , and the sire of gods and men spoke first . At that moment he was thinking of Aigisthos , who had been killed by Agamemnon ' s son Orestes ; so he said to the other gods :

" See now , how men consider us gods responsible [ aitioi ] for what is after all nothing but their own folly . Look at Aigisthos ; he must needs make love to Agamemnon ' s wife unrighteously and then kill Agamemnon , though he knew it would be the death of him ; for I sent Hermes to warn him not to do either of these things , inasmuch as Orestes would be sure to take his revenge when he grew up and wanted to return home . Hermes told him this in all good will but he would not listen , and now he has paid for everything in full . "
[ 1 ] Tell me , O Muse , of the man of many devices , who wandered full many ways after he had sacked the sacred citadel of Troy . Many were the men whose cities he saw and whose mind he learned , aye , and many the woes he suffered in his heart upon the sea , [ 5 ] seeking to win his own life and the return of his comrades . Yet even so he saved not his comrades , though he desired it sore , for through their own blind folly they perished—fools , who devoured the kine of Helios Hyperion ; but he took from them the day of their returning . [ 10 ] Of these things , goddess , daughter of Zeus , beginning where thou wilt , tell thou even unto us . Now all the rest , as many as had escaped sheer destruction , were at home , safe from both war and sea , but Odysseus alone , filled with longing for his return and for his wife , did the queenly nymph Calypso , that bright goddess , [ 15 ] keep back in her hollow caves , yearning that he should be her husband . But when , as the seasons revolved , the year came in which the gods had ordained that he should return home to Ithaca , not even there was he free from toils , even among his own folk . And all the gods pitied him [ 20 ] save Poseidon ; but he continued to rage unceasingly against godlike Odysseus until at length he reached his own land . Howbeit Poseidon had gone among the far-off Ethiopians—the Ethiopians who dwell sundered in twain , the farthermost of men , some where Hyperion sets and some where he rises , [ 25 ] there to receive a hecatomb of bulls and rams , and there he was taking his joy , sitting at the feast ; but the other gods were gathered together in the halls of Olympian Zeus . Among them the father of gods and men was first to speak , for in his heart he thought of noble Aegisthus , [ 30 ] whom far-famed Orestes , Agamemnon ' s son , had slain . Thinking on him he spoke among the immortals , and said : " Look you now , how ready mortals are to blame the gods . It is from us , they say , that evils come , but they even of themselves , through their own blind folly , have sorrows beyond that which is ordained . [ 35 ] Even as now Aegisthus , beyond that which was ordained , took to himself the wedded wife of the son of Atreus , and slew him on his return , though well he knew of sheer destruction , seeing that we spake to him before , sending Hermes , the keen-sighted Argeiphontes , 1 that he should neither slay the man nor woo his wife ; [ 40 ] for from Orestes shall come vengeance for the son of Atreus when once he has come to manhood and longs for his own land . So Hermes spoke , but for all his good intent he prevailed not upon the heart of Aegisthus ; and now he has paid the full price of all . "

( 364 ) 100% GRC
( 0 ) 0% GRC - ENG

( 0 ) 0% GRC - ENG
( 495 ) 100% ENG

( 0 ) 0% GRC - ENG
( 495 ) 100% ENG

The Odyssey (1.11 - 1.21)

/
  • Created on 2018-11-26 17:42:44
  • Aligned by
Ἑλληνική
English
English
ἔνθʼ ἄλλοι μὲν πάντες , ὅσοι φύγον αἰπὺν ὄλεθρον ,
οἴκοι ἔσαν , πόλεμόν τε πεφευγότες ἠδὲ θάλασσαν ·
τὸν δʼ οἶον νόστου κεχρημένον ἠδὲ γυναικὸς
νύμφη πότνιʼ ἔρυκε Καλυψὼ δῖα θεάων
ἐν σπέσσι γλαφυροῖσι , λιλαιομένη πόσιν εἶναι .
ἀλλʼ ὅτε δὴ ἔτος ἦλθε περιπλομένων ἐνιαυτῶν ,
τῷ οἱ ἐπεκλώσαντο θεοὶ οἶκόνδε νέεσθαι
εἰς Ἰθάκην , οὐδʼ ἔνθα πεφυγμένος ἦεν ἀέθλων
καὶ μετὰ οἷσι φίλοισι . θεοὶ δʼ ἐλέαιρον ἅπαντες
νόσφι Ποσειδάωνος · δʼ ἀσπερχὲς μενέαινεν
ἀντιθέῳ Ὀδυσῆι πάρος ἣν γαῖαν ἱκέσθαι .
So now all who escaped death in battle or by shipwreck had got safely home except Odysseus , and he , though he was longing for his return [ nostos ] to his wife and country , was detained by the goddess Calypso , who had got him into a large cave and wanted to marry him . But as years went by , there came a time when the gods settled that he should go back to Ithaca ; even then , however , when he was among his own people , his trials [ athloi ] were not yet over ; nevertheless all the gods had now begun to pity him except Poseidon , who still persecuted him without ceasing and would not let him get home .
By now , all the survivors , all who avoided headlong death were safe at home , escaped the wars and waves . But one man alone his heart set on his wife and his return—Calypso , the bewitching nymph , the lustrous goddess , held him back , deep in her arching caverns , craving him for a husband .
But then , when the wheeling seasons brought the year around , that year spun out by the gods when he should reach his home , Ithaca—though not even there would he be free of trials , even among his loved ones—then every god took pity , all except Poseidon . He raged on , seething against the great Odysseus till he reached his native land .

( 55 ) 65% GRC
( 30 ) 35% GRC - ENG

( 28 ) 22% GRC - ENG
( 102 ) 78% ENG

( 28 ) 22% GRC - ENG
( 102 ) 78% ENG

Odyssey 1.11-20 alignment

Madeleine H /
Ἑλληνική
English
English
ἔνθ᾽ ἄλλοι μὲν πάντες , ὅσοι φύγον αἰπὺν ὄλεθρον ,
οἴκοι ἔσαν , πόλεμόν τε πεφευγότες ἠδὲ θάλασσαν :
τὸν δ᾽ οἶον νόστου κεχρημένον ἠδὲ γυναικὸς
νύμφη πότνι᾽ ἔρυκε Καλυψὼ δῖα θεάων
ἐν σπέσσι γλαφυροῖσι , λιλαιομένη πόσιν εἶναι .
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ ἔτος ἦλθε περιπλομένων ἐνιαυτῶν ,
τῷ οἱ ἐπεκλώσαντο θεοὶ οἶκόνδε νέεσθαι
εἰς Ἰθάκην , οὐδ᾽ ἔνθα πεφυγμένος ἦεν ἀέθλων
καὶ μετὰ οἷσι φίλοισι . θεοὶ δ᾽ ἐλέαιρον ἅπαντες
νόσφι Ποσειδάωνος : δ᾽ ἀσπερχὲς μενέαινεν
ἀντιθέῳ Ὀδυσῆι πάρος ἣν γαῖαν ἱκέσθαι .
Find the beginning .
All the other Greeks
who had survived the brutal sack of Troy
sailed safely home to their own wives - except
this man alone . Calypso , a great goddess ,
had trapped him in her cave ; she wanted him
to be her husband . When the year rolled round
in which the gods decreed he should go home
to Ithaca , his troubles still went on .
The man was friendless . All the gods took pity ,
except Poseidon ' s anger never ended
until Odysseus was back at home .
By now the other warriors , those that had escaped headlong ruin by sea or in battle , were safely home . Only Odysseus tarried , shut up by Lady Calypso , a nymph and very Goddess , in her hewn-out caves . She craved him for her bed-mate : while he was longing for his house and his wife . Of a truth the rolling seasons had at last brought up the year marked by the Gods for his return to Ithaca ; but not even there among his loved things would he escape further conflict . Yet had all the Gods with lapse of time grown compassionate towards Odysseus all but Poseidon , whose enmity flamed ever against him till he had reached his home .

( 77 ) 91% GRC
( 8 ) 9% GRC - ENG

( 11 ) 11% GRC - ENG
( 87 ) 89% ENG

( 11 ) 11% GRC - ENG
( 87 ) 89% ENG

Odyssey 1.11-20 alignment

/
  • Created on 2018-11-26 16:45:55
  • Aligned by
Ἑλληνική
English
English
ἔνθ᾽ ἄλλοι μὲν πάντες , ὅσοι φύγον αἰπὺν ὄλεθρον ,
οἴκοι ἔσαν , πόλεμόν τε πεφευγότες ἠδὲ θάλασσαν :
τὸν δ᾽ οἶον νόστου κεχρημένον ἠδὲ γυναικὸς
νύμφη πότνι᾽ ἔρυκε Καλυψὼ δῖα θεάων
ἐν σπέσσι γλαφυροῖσι , λιλαιομένη πόσιν εἶναι .
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ ἔτος ἦλθε περιπλομένων ἐνιαυτῶν ,
τῷ οἱ ἐπεκλώσαντο θεοὶ οἶκόνδε νέεσθαι
εἰς Ἰθάκην , οὐδ᾽ ἔνθα πεφυγμένος ἦεν ἀέθλων
καὶ μετὰ οἷσι φίλοισι . θεοὶ δ᾽ ἐλέαιρον ἅπαντες
νόσφι Ποσειδάωνος : δ᾽ ἀσπερχὲς μενέαινεν
ἀντιθέῳ Ὀδυσῆι πάρος ἣν γαῖαν ἱκέσθαι .
Find the beginning .
All the other Greeks
who had survived the brutal sack of Troy
sailed safely home to their own wives - except
this man alone . Calypso , a great goddess ,
had trapped him in her cave ; she wanted him
to be her husband . When the year rolled round
in which the gods decreed he should go home
to Ithaca , his troubles still went on .
The man was friendless . All the gods took pity ,
except Poseidon ' s anger never ended
until Odysseus was back at home .
By now the other warriors , those that had escaped headlong ruin by sea or in battle , were safely home . Only Odysseus tarried , shut up by Lady Calypso , a nymph and very Goddess , in her hewn-out caves . She craved him for her bed-mate : while he was longing for his house and his wife . Of a truth the rolling seasons had at last brought up the year marked by the Gods for his return to Ithaca ; but not even there among his loved things would he escape further conflict . Yet had all the Gods with lapse of time grown compassionate towards Odysseus all but Poseidon , whose enmity flamed ever against him till he had reached his home .

( 78 ) 92% GRC
( 7 ) 8% GRC - ENG

( 10 ) 10% GRC - ENG
( 88 ) 90% ENG

( 10 ) 10% GRC - ENG
( 88 ) 90% ENG

11/25/18-new

maria urbina castillo /
Ἑλληνική
English
English
ἔνθ᾽ ἄλλοι μὲν πάντες , ὅσοι φύγον αἰπὺν ὄλεθρον ,
οἴκοι ἔσαν , πόλεμόν τε πεφευγότες ἠδὲ θάλασσαν :
τὸν δ᾽ οἶον νόστου κεχρημένον ἠδὲ γυναικὸς
νύμφη πότνι᾽ ἔρυκε Καλυψὼ δῖα θεάων
ἐν σπέσσι γλαφυροῖσι , λιλαιομένη πόσιν εἶναι .
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ ἔτος ἦλθε περιπλομένων ἐνιαυτῶν ,
τῷ οἱ ἐπεκλώσαντο θεοὶ οἶκόνδε νέεσθαι
εἰς Ἰθάκην , οὐδ᾽ ἔνθα πεφυγμένος ἦεν ἀέθλων
καὶ μετὰ οἷσι φίλοισι . θεοὶ δ᾽ ἐλέαιρον ἅπαντες
νόσφι Ποσειδάωνος : δ᾽ ἀσπερχὲς μενέαινεν
ἀντιθέῳ Ὀδυσῆι πάρος ἣν γαῖαν ἱκέσθαι .
Now all the rest , as many as had escaped sheer destruction , were at home , safe from both war and sea , but Odysseus alone , filled with longing for his return and for his wife , did the queenly nymph Calypso , that bright goddess , keep back in her hollow caves , yearning that he should be her husband . But when , as the seasons revolved , the year came in which the gods had ordained that he should return home to Ithaca , not even there was he free from toils , even among his own folk . And all the gods pitied him save Poseidon ; but he continued to rage unceasingly against godlike Odysseus until at length he reached his own land
So now all who escaped death in battle or by shipwreck had got safely home except Odysseus , and he , though he was longing for his return to his wife and country , was detained by the goddess Calypso , who had got him into a large cave and wanted to marry him . But as years went by , there came a time when the gods settled that he should go back to Ithaca ; even then , however , when he was among his own people , his trials were not yet over ; nevertheless all the gods had now begun to pity him except Poseidon , who still persecuted him without ceasing and would not let him get home .
Now Poseidon had gone off to the Ethiopians , who are at the world ' s end , and lie in two halves , the one looking West and the other East . He had gone there to accept a hecatomb of sheep and oxen , and was enjoying himself at his festival ; but the other gods met in the house of Olympian Zeus , and the sire of gods and men spoke first . At that moment he was thinking of Aigisthos , who had been killed by Agamemnon ' s son Orestes ; so he said to the other gods :

( 42 ) 49% GRC
( 43 ) 51% GRC - ENG

( 57 ) 44% GRC - ENG
( 73 ) 56% ENG

( 57 ) 44% GRC - ENG
( 73 ) 56% ENG