Barbiero_Sophocles_Ajax_vv_693_717

Roberto Barbiero / Barbiero_Sophocles_Ajax_vv_1340_1421
 • Created on 2018-05-08 17:47:30
 • Modified on 2018-05-08 18:15:01
 • Translated by Roberto Barbiero
 • Aligned by Roberto Barbiero
Ἑλληνική
English
italiano
Χορός
ἔφριξ᾽ ἔρωτι , περιχαρὴς δ᾽ ἀνεπτόμαν .
ἰὼ ἰὼ Πὰν Πάν ,
Πὰν Πὰν ἁλίπλαγκτε , Κυλλανίας χιονοκτύπου
πετραίας ἀπὸ δειράδος φάνηθ᾽ ,
θεῶν χοροποί᾽ ἄναξ , ὅπως μοι
Νύσια Κνώσι᾽ ὀρχήματ᾽ αὐτοδαῆ ξυνὼν ἰάψῃς :
νῦν γὰρ ἐμοὶ μέλει χορεῦσαι .
Ἰκαρίων δ᾽ ὑπὲρ πελαγέων μολὼν ἄναξ Ἀπόλλων
Δάλιος εὔγνωστος
ἐμοὶ ξυνείη διὰ παντὸς εὔφρων .
ἔλυσεν αἰνὸν ἄχος ἀπ᾽ ὀμμάτων Ἄρης .
ἰὼ ἰώ , νῦν αὖ ,
νῦν , Ζεῦ , πάρα λευκὸν εὐάμερον πελάσαι φάος
θοᾶν ὠκυάλων νεῶν , ὅτ᾽ Αἴας
λαθίπονος πάλιν , θεῶν δ᾽ αὖ
πάνθυτα θέσμι᾽ ἐξήνυσ᾽ εὐνομίᾳ σέβων μεγίστᾳ .
πάνθ᾽ μέγας χρόνος μαραίνει ,
κοὐδὲν ἀναύδατον φατίσαιμ᾽ ἄν , εὖτέ γ᾽ ἐξ ἀέλπτων
Αἴας μετανεγνώσθη
θυμοῦ τ᾽ Ἀτρείδαις μεγάλων τε νεικέων .
Chorus
I thrill with pleasure . And ( being ) extremely happy , I fly up .
Ioo , ioo , Pan , Pan .
O Pan , Pan , roaming over the sea , from the rocky ridge
Of the snow-beaten Cyllene , show up , O
Lord dance–maker of the gods , so that , being with me ,
you may begin the self–taught Nysian and Cnosian dances ;
because dancing is my [ only ] concern now .
And having come over the Icarian sea , may lord Apollo ,
the Delphic well-known one ,
be with me and always ( be ) well disposed .
Ares has removed the terrible pain from my eyes .
Ioo , ioo , now again ,
now , o Zeus , can the bright light of a fine day come near
the swift ships speeding over the sea , [ now ] that Ajax
forgetful of his sorrow , [ is ] back , and fulfills again
the rites of the gods with all their sacrifices honoring them
in the greatest good order .
The great time consumes everything ,
And I would say that nothing [ is ] impossible , since even Ajax
unexpectedly has been led to repent
both of his anger and of the great quarrel with the Atrides .
Coro
Fremo di piacere . E , felice , sento di volare .
Ioo , ioo , Pan , Pan .
O Pan , Pan , che voli sopra il mare , dalla cresta rocciosa
del Cillene coperto di nevi , mostrati , o
Signore corego degli dei , sicché , essendo con me ,
tu possa iniziare le primitive danze della Nysia e di Cnosso ;
perché adesso voglio solo danzare .
E possa il Signore Apollo , il ben noto Delfico ,
avendo attraversato il mare Icario ,
unirsi a me ed essere favorevole a me sempre .
Ares ha rimosso il terribile dolore dai miei occhi ,
Ioo , ioo , adesso di nuovo ,
adesso , o Zeus , possa la scintillante luce di una bella giornata
raggiungere le navi veloci , che corrono sopra il mare , [ ora ] che Aiace
ha dimenticato il suo dolore , è di nuovo lui , e nuovamente celebra
i riti degli dei con tutti i sacrifici , onorandoli con la massima cura .
Il tempo immenso consuma ogni cosa .
E io direi che nulla [ è ] impossibile , dal momento che perfino Aiace
inaspettatamente si è pentito
sia della sua ira che della grande contesa con gli Atridi .

( 2 ) 2% GRC
( 125 ) 98% GRC - ENG

( 196 ) 88% GRC - ENG
( 27 ) 12% ENG

( 196 ) 88% GRC - ENG
( 27 ) 12% ENG

Scholia: Ajax Choral Ode 569 - 645

Clark, Brian R. / Ajax
 • Created on 2018-05-08 03:26:40
 • Modified on 2018-05-08 04:57:36
 • Translated by Brian Clark
 • Aligned by Clark, Brian R.
Ἑλληνική Transliterate
English
596 κλεινὰ Σαλαμίς . συγκέκλειται Αἴας διαχρησόμενος ἑαυτόν , ἔπειτα δὲ οἱ ἀπὸ τοῦ χοροῦ λόγον περιπαθῆ διεξίασι · πρὸς μὲν γὰρ αὐτὸν λέγειν οὐκ ἦν εἰσελθόντα ἤδη γέγονε δὲ αὐτοῖς ἀπολόφυρσις ἐπὶ τὰ οἰκεῖα · καὶ ἔχει ἀκολουθίαν τὰ χορικά · ἀπεστερημένοι γὰρ τοῦ ἄρχοντος καὶ ἄλλην ἀποστροφὴν οὐκ ἔχοντες περὶ τῆς πατρίδος τὸν λόγον ποιοῦνται ἐκτιθέμενοι ἐν οἷς εἰσι χαλεποῖς καὶ ἐν οἷς ἔσονται οἱ γονεῖς αὐτοῦ πυθόμενοι ταῦτα .

596 τὸ ἦθος ἐμιμήσατο τῶν ἀφεστώτων τῆς οἰκείας · ὁπόταν γὰρ δυσχερές τι ἀπαντᾷ μακαρίζειν εἰώθασι τὰς πατρίδας .

604 ἀνήριθμος αἰὲν εὐνόμᾳ : ἀνήριθμος ἐν οὐδενὶ ἀριθμῷ ταττόμενος ἀλλὰ περιερριμμένος · εὐνόμᾳ δὲ ἤτοι τῷ εὐνομουμένῳ καὶ δικαίῳ εὐνόμᾳ λειμῶνι τῷ καλὰς νομὰς ἔχοντι · τὸ δὲ ἑξῆς , παλαιὸς ἀφʼ οὔ χρόνος αἰὲν εὐνόμᾳ χρόνῳ τρυχόμενος Ἰδαίᾳ μίμνω λειμωνίᾳ ποίᾳ μήλων ἀνήριθμος , κακὴν ἐλπίδα ἔχων Ἰδαίᾳ δὲ οἷον ἐν τῷ τῆς Ἴδης χωρίῳ τῆς χλοερᾶς καὶ λειμῶνας ἐχούσης καὶ ποίμνας διάγων .

606 κακὴν ἐλπίδα ἔχων πῶς με δεῖ τὸν Ἅιδην ἀνύσειν ἀντὶ τοῦ οὐδὲν ἀγαθὸν προσδοκῶν ἀλλὰ κακῶς τελευτήσειν ἐν τῷ πολέμῳ ἐλπίζων .

609 καί μοι δυσθεράπευτος Αἴας : οἷον πρὸς τοῖς πρώτοις κακοῖς ὥσπερ δεύτερόν ἐστί μοι κακὸν τὸ τοῦ Αἴαντος ξυνεστηκός · τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ ἔφεδρος · ἔφεδρος δέ ἐστιν ἐν τοῖς ἀγῶσιν μὴ πλανώμενος εἰς τὸ ἀγωνίζεσθαι τοῖς νικῶσιν · ἐνταῦθα οὖν φησιν ὅτι ἔσχατος καὶ ὡς ἔφεδρος ἐλείφθη μοι Αἴας εἰς κακόν .

614 νῦν δʼ αὖ φρενὸς οἰοβώτας : αὐθαίρετος , ὡς ἂν εἴποι τις αὐτὸς τὴν ἑαυτοῦ διάνοιαν βόσκων καὶ μηδενὶ πειθόμενος μονωθεὶς ἐκ τῆς φρενὸς μονότροπος , μεμονωμένος τῷ λογισμῷ ποιμαίνων τὴν ἑαυτοῦ διάνοιαν καὶ μόναρχος ὢν τῷ λογισμῷ οἷον διεσθίων αὐτοῦ τὴν φρένα παρὰ τὴν βόσιν βαίνων ἐν ἐρημίᾳ διὰ τὸ συγκεκλεικέναι ἑαυτόν · καὶ ὅμοιόν ἐστι τῷ ὃν θυμὸν κατέδων , πάτον ἀνθρώπων ἀλεείνων · φρενὸς οἰοβώτας οὐ σὺν φρεσὶν ἀλλʼ ἐκτὸς φρενῶν διάγων .

618 τὰ δὲ πρότερα μέγιστα τῆς ἀρετῆς τῶν χειρῶν αὐτοῦ ἔργα ἐν ὀλιγωρίᾳ εἰσὶ παρὰ τοῖς Ἀτρείδαις · οὕτω , τὰ δὲ πρότερα αὐτοῦ ἀνδραγαθήματα φροῦδα παρὰ τοῖς Ἀτρείδαις .

620 ἄφιλα παρὰ φίλοις : παρὰ τοῖς πρῴην αὐτοῦ φίλοις , νῦν δὲ πάντων ἐπιλελησμένοις · ἄφιλα παρʼ ἀφίλοις ἐχθρὰ παρʼ ἐχθροῖς .

622 ἐντεθραμμένη τῷ παλαιῷ χρόνῳ οἷον τῇ ἡλικίᾳ ἀντὶ τοῦ πολυετής · δὲ νοῦς , ὄντως που τῇ παλαιᾷ ἡμέρᾳ τουτέστι τῷ παλαιῷ χρόνῳ ἔντροφος · τὸ δὲ λευκῷ γήρᾳ , κατὰ κοινοῦ τὸ ἔντροφος , μήτηρ αὐτοῦ .

626 φρενομόρως : ἀντὶ εἰς τὴν μοῖραν τῶν φρενῶν νοσοῦντα ἐστι φρενοβλαβῶς , μανικῶς .

628 οὐδʼ οἰκτρᾶς γόον ὄρνιθος : οἷον οὐ μέτριον · ἀναστρεπτέον δέ · ἄρχει γὰρ τοῦ λόγου τὸ οὐ ἵνʼ οὐκ αἴλινον οὐδʼ οἰκτρᾶς γόον ἀηδοῦς ἥσει ἀλλʼ ὀξυτόνους μὲν ᾠδὰς καὶ τὰ ἐξῆς .

628 ἥσει γόον οὐ μέτριον κατὰ τὴν ἀηδόνα ἀλλʼ ὀξύν · ἀηδὼ δὲ κατὰ Μιτυληναίους .

634 περιπαθῶς πρόσθεσις τῆς πολιᾶς .

635 κρείσσων γὰρ Ἅιδᾳ κεύθων : κρείσσων γάρ ἐστιν τεθνηκὼς ζῶν καὶ νοσῶν μάτην ἐστι μεμηνώς · μάτην γὰρ νοσεῖν τὸ ἀθεραπεύτως μαίνεσθαι · οὐ λέγει δὲ ὅτι ὅταν αὐτὸν πύθηται τετελευτηκότα . γὰρ μεμηνὼς καὶ τὰς φρένας διεφθαρμένος κρείσσων Ἅιδᾳ κεύθων οἷον ἄμεινον τῷ μεμηνότι ἐξιέναι τοῦ βίου · οἷον μήτηρ ἡγήσεται κρείσσονα τὸν θάνατον τῆς τοῦ Αἴαντος μανίας .

636 ὃς ἄνωθεν κατὰ πατρῴας γενεᾶς ἄριστος ἥκων ( λείπει γὰρ τὸ ἄριστος ) ὥστε προέχειν ἀπάντων τῶν Ἑλλήνων κατὰ γένος νῦν οὐκέτι τοῖς πρώτοις ἤθεσιν ἐμμένει .

64l ἀπέστρεψε τὸν λόγον πρὸς τὸν Τελαμῶνα , οἴαν σε μένει πυθέσθαι , τοιαύτην ἄτην οἴαν οὐδεὶς πέπονθεν τῶν Αἰακιδῶν · παραμυθία γάρ ἐστι τὸ μετέχειν τινὰ τῶν τοῦ γένους τῶν αὐτῶν κακῶν .
596 : Ajax is shut in , dealing with himself . but then those from the chorus enter , deeply moved by the speech . They did not speak to him who had entered already , but there were these lamentations for the household . And the choral matters have the next place . For they are deprived of their leader and since they do not have any other recourse concerning their fatherland , they deliver the speech , putting forth ones in which there are difficulties and ones in which his parents will learn these things about him .

596 : the disposition mimicked those who are far away from home . For whenever one meets difficulty in any way , they are accustomed to consider their fatherland blessed .

604 : ἀνήριθμος means being arranged in no number but being thrown about all around . εὐνόμᾳ means truly under good laws and well-ordered social laws , or it means in a meadow that has a good pasture . The sequence is " the former time from which I , being consumed in a well-lawed time , stay in the Idean meadow of the kind with uncountable sheep , having a wicked hope in . " And Ἰδαίᾳ is such as in the space of Ida , verdant and having meadows and leading through flocks .

606 : Having a wicked hope how it is necessary for me to reach Hades instead of expecting nothing good but he hopes falsely to meet his end in war .

609 : such as towards the first evils as the second evil for me is the one joined to Ajax . For this is clear in ἔφεδρος . ἔφεδρος means the one in contests not having wandered into contending with the victorious . Therefore here he says that the further one and as one fighting next , Ajax was left by me to his evil .

614 : self-incured , as whenever someone themselves says , feeding on their own thought and being persuaded by no one , or having been made isolated from their mind or solitary , left alone in the reasoning , or grazing on one ' s own thought and being a single ruler in the reasoning or such as eating through one ' s own mind for food or one walking solitude through one ' s own confinement . Like in the line " ὃν θυμὸν κατέδων , πάτον ἀνθρώπων ἀλεείνων ( Iliad 6 . 202 ) . " or feeding alone on one ' s mind without a mind but leading through the mind .

618 : The previous greatest deeds of his of excellence of of inferior things are in contempt for the sons of Atreus . Or thus , the previous brave things of his have disappeared from the sons of Atreus

620 : for those who are recently his friends , but now have forgotten all . Or lack of love for the unfriendly , hatred for his enemies

622 : She was a companion for former time such as in a life time , instead of after many years . The sense is really I suppose she a companion for a former day , that is for a former time . The phrase δὲ λευκῷ γήρᾳ , commonly is the word ἔντροφος , his mother .

626 : in place of to the fate of the minds being ill , he is acting derangedly , madly .

628 : such as not moderate . one must invert it . for he stars his speech with the word οὐ in order that she might not send forth neither a lament nor the wail of the piteous nightingale , but shrieking songs even is the order .

628 : she sends forth a wail not moderately that befits a nightingale , but sharply . ἀηδὼ is the name according to those from Mitylene .

634 : The addition of the word πολιᾶς is deeply moving .

635 : For either the one having died or the one living is better , and he is insane without reason and has gone mad . For to be insane without reason is to be mad incurable . He does not say he has learned when he will die . For having gone mad and having destroyed his mind , he is better being hidden in Hades , such as it is better for one who is has gone mad to depart from life . Such as his mother considers that death is better than the madness of Ajax .

636 : He coming as the best from high up according to his paternal lineage ( for ἄριστος is left out ) with the result that he supersedes all of the Greeks according to his race does not yet remain the custom for the elites .

641 : He turned away from the speech to Telamon , namely οἵαν σε μένει πυθέσθαι , this sort of destruction such that no one of the descendants of Aeacus had suffered . For the solution is to share something of the evils of their own race .

( 103 ) 16% GRC
( 523 ) 84% GRC - ENG

( 752 ) 87% GRC - ENG
( 114 ) 13% ENG

Barbiero Sophocles Ajax 1340-1421

Roberto Barbiero / Barbiero_Sophocles_Ajax_vv_1340_1421
 • Created on 2018-05-07 23:33:51
 • Modified on 2018-05-08 02:25:50
 • Translated by Roberto Barbiero
 • Aligned by Roberto Barbiero
Ἑλληνική
English
italiano
Ὀδυσσεύς
[ ]
ἕν᾽ ἄνδρ᾽ ἰδεῖν ἄριστον Ἀργείων , ὅσοι 1340
Τροίαν ἀφικόμεσθα , πλὴν Ἀχιλλέως .
ὥστ᾽ οὐκ ἂν ἐνδίκως γ᾽ ἀτιμάζοιτό σοι :
οὐ γάρ τι τοῦτον , ἀλλὰ τοὺς θεῶν νόμους
φθείροις ἄν . ἄνδρα δ᾽ οὐ δίκαιον , εἰ θάνοι ,
βλάπτειν τὸν ἐσθλόν , οὐδ᾽ ἐὰν μισῶν κυρῇς . 1345
Ἀγαμέμνων
σὺ ταῦτ᾽ , Ὀδυσσεῦ , τοῦδ᾽ ὑπερμαχεῖς ἐμοί ;
Ὀδυσσεύς
ἔγωγ᾽ : ἐμίσουν δ᾽ , ἡνίκ᾽ ἦν μισεῖν καλόν .
Ἀγαμέμνων
οὐ γὰρ θανόντι καὶ προσεμβῆναί σε χρή ;
Ὀδυσσεύς
μὴ χαῖρ᾽ , Ἀτρείδη , κέρδεσιν τοῖς μὴ καλοῖς .
Ἀγαμέμνων
1350τόν τοι τύραννον εὐσεβεῖν οὐ ῥᾴδιον . 1350
Ὀδυσσεύς
ἀλλ᾽ εὖ λέγουσι τοῖς φίλοις τιμὰς νέμειν .
Ἀγαμέμνων
κλύειν τὸν ἐσθλὸν ἄνδρα χρὴ τῶν ἐν τέλει .
Ὀδυσσεύς
παῦσαι : κρατεῖς τοι τῶν φίλων νικώμενος .
Ἀγαμέμνων
μέμνησ᾽ ὁποίῳ φωτὶ τὴν χάριν δίδως .
Ὀδυσσεύς
ὅδ᾽ ἐχθρὸς ἁνήρ , ἀλλὰ γενναῖός ποτ᾽ ἦν . 1355
Ἀγαμέμνων
τί ποτε ποήσεις ; ἐχθρὸν ὧδ᾽ αἰδεῖ νέκυν ;
Ὀδυσσεύς
νικᾷ γὰρ ἁρετή με τῆς ἔχθρας πολύ .
Ἀγαμέμνων
τοιοίδε μέντοι φῶτες ἔμπληκτοι βροτῶν .
Ὀδυσσεύς
κάρτα πολλοὶ νῦν φίλοι καὖθις πικροί .
Ἀγαμέμνων
τοιούσδ᾽ ἐπαινεῖς δῆτα σὺ κτᾶσθαι φίλους ; 1360
Ὀδυσσεύς
σκληρὰν ἐπαινεῖν οὐ φιλῶ ψυχὴν ἐγώ .
Ἀγαμέμνων
ἡμᾶς σὺ δειλοὺς τῇδε θἠμέρᾳ φανεῖς .
Ὀδυσσεύς
ἄνδρας μὲν οὖν Ἕλλησι πᾶσιν ἐνδίκους .
Ἀγαμέμνων
ἄνωγας οὖν με τὸν νεκρὸν θάπτειν ἐᾶν ;
Ὀδυσσεύς
ἔγωγε : καὶ γὰρ αὐτὸς ἐνθάδ᾽ ἵξομαι . 1365
Ἀγαμέμνων
πάνθ᾽ ὅμοια πᾶς ἀνὴρ αὑτῷ πονεῖ .
Ὀδυσσεύς
τῷ γάρ με μᾶλλον εἰκὸς ' μαυτῷ πονεῖν ;
Ἀγαμέμνων
σὸν ἆρα τοὔργον , οὐκ ἐμὸν κεκλήσεται .
Ὀδυσσεύς
ὡς ἂν ποήσῃς , πανταχῇ χρηστός γ᾽ ἔσει .
Ἀγαμέμνων
ἀλλ᾽ εὖ γε μέντοι τοῦτ᾽ ἐπίστασ᾽ ὡς ἐγὼ 1370
σοὶ μὲν νέμοιμ᾽ ἂν τῆσδε καὶ μείζω χάριν ,
οὗτος δὲ κἀκεῖ κἀνθάδ᾽ ὢν ἔμοιγ᾽ ὁμῶς
ἔχθιστος ἔσται : σοὶ δὲ δρᾶν ἔξεσθ᾽ χρῇς .
Χορός
ὅστις σ᾽ , Ὀδυσσεῦ , μὴ λέγει γνώμῃ σοφὸν
φῦναι , τοιοῦτον ὄντα , μῶρός ἐστ᾽ ἀνήρ . 1375
Ὀδυσσεύς
καὶ νῦν γε Τεύκρῳ τἀπὸ τοῦδ᾽ ἀγγέλλομαι ,
ὅσον τότ᾽ ἐχθρὸς , τοσόνδ᾽ εἶναι φίλος .
καὶ τὸν θανόντα τόνδε συνθάπτειν θέλω
καὶ ξυμπονεῖν καὶ μηδὲν ἐλλείπειν ὅσων
χρὴ τοῖς ἀρίστοις ἀνδράσιν πονεῖν βροτούς . 1380
Τεῦκρος
ἄριστ᾽ Ὀδυσσεῦ , πάντ᾽ ἔχω σ᾽ ἐπαινέσαι
λόγοισι , καί μ᾽ ἔψευσας ἐλπίδος πολύ .
τούτῳ γὰρ ὢν ἔχθιστος Ἀργείων ἀνὴρ
μόνος παρέστης χερσίν , οὐδ᾽ ἔτλης παρὼν
θανόντι τῷδε ζῶν ἐφυβρίσαι μέγα , 1385
ὡς στρατηγὸς οὑπιβρόντητος μολὼν
αὐτός τε χὠ ξύναιμος ἠθελησάτην
λωβητὸν αὐτὸν ἐκβαλεῖν ταφῆς ἄτερ .
τοιγάρ σφ᾽ Ὀλύμπου τοῦδ᾽ πρεσβεύων πατὴρ 1390
μνήμων τ᾽ Ἐρινὺς καὶ τελεσφόρος Δίκη
κακοὺς κακῶς φθείρειαν , ὥσπερ ἤθελον
τὸν ἄνδρα λώβαις ἐκβαλεῖν ἀναξίως .
σὲ δ᾽ , γεραιοῦ σπέρμα Λαέρτου πατρός ,
1395τάφου μὲν ὀκνῶ τοῦδ᾽ ἐπιψαύειν ἐᾶν , 1395
μὴ τῷ θανόντι τοῦτο δυσχερὲς ποιῶ :
τὰ δ᾽ ἄλλα καὶ ξύμπρασσε , κεἴ τινα στρατοῦ
θέλεις κομίζειν , οὐδὲν ἄλγος ἕξομεν .
ἐγὼ δὲ τἄλλα πάντα πορσυνῶ : σὺ δὲ
ἀνὴρ καθ᾽ ἡμᾶς ἐσθλὸς ὢν ἐπίστασο .
Ὀδυσσεύς
ἀλλ᾽ ἤθελον μέν : εἰ δὲ μή ' στί σοι φίλον 1400
πράσσειν τάδ᾽ ἡμᾶς , εἶμ᾽ ἐπαινέσας τὸ σόν .
Τεῦκρος
ἅλις : ἤδη γὰρ πολὺς ἐκτέταται
χρόνος . ἀλλ᾽ οἱ μὲν κοίλην κάπετον
χερσὶ ταχύνατε , τοὶ δ᾽ ὑψίβατον
τρίποδ᾽ ἀμφίπυρον λουτρῶν ὁσίων 1405
θέσθ᾽ ἐπίκαιρον :
μία δ᾽ ἐκ κλισίας ἀνδρῶν ἴλη
τὸν ὑπασπίδιον κόσμον φερέτω .
παῖ , σὺ δὲ πατρός γ᾽ , ὅσον ἰσχύεις , 1410
φιλότητι θιγὼν πλευρὰς σὺν ἐμοὶ
τάσδ᾽ ἐπικούφιζ᾽ : ἔτι γὰρ θερμαὶ
σύριγγες ἄνω φυσῶσι μέλαν
μένος . ἀλλ᾽ ἄγε πᾶς , φίλος ὅστις ἀνὴρ
φησὶ παρεῖναι , σούσθω , βάτω , 1415
τῷδ᾽ ἀνδρὶ πονῶν τῷ πάντ᾽ ἀγαθῷ
κοὐδενί πω λῴονι θνητῶν
Αἴαντος , ὅτ᾽ ἦν , τότε φωνῶ .
Χορός
πολλὰ βροτοῖς ἔστιν ἰδοῦσιν
γνῶναι : πρὶν ἰδεῖν δ᾽ οὐδεὶς μάντις 1420
τῶν μελλόντων , τι πράξει .
Od .
[ ]
The best of the Achaeans , as many [ of us ] as 1340
we came to Troy , except for Achilles .
So , he would be unjustly dishonored by you ,
because you would be wasting not this man [ Ajax ] , but
the laws of the gods . It is unjust to dishonor a noble man ,
if he dies , even if you come hating [ him ] . 1345
A .
You , Odysseus , do you contend these things for him against me ?
O .
Yes , I do ! And I hated him when it was right to hate [ him ] .
A .
You mean : it is not [ anymore ] necessary for you to even step upon the dead man ?
O .
Do not rejoice , son of Atreus , for a gain [ that is ] not noble .
A .
It is not easy , you know it , that a tyrant is righteous . 1350
O .
But they well say that [ it is easy ] to deal honors out to the friends .
A .
It is necessary that a noble man listen to those in chief .
O .
Stop ! You [ still ] hold power , you know it , [ even ] if you are overcome by your friends .
A .
Remember to what kind of man you are giving your favor .
O .
This man was an enemy , but once he was well-borne . 1355
A .
What will you ever do ? Are you in this way showing respect for the corpse of an enemy ?
O .
His excellence , rather than my hate , conquers me more .
A .
To be sure , men such as these are really unstable among mortals .
O .
Surely ! Most men today are friends and will later be hateful .
A .
Do you advise me to get friends such as these ones ? 1360
O .
I don’t like to advise a stubborn soul .
A .
You show us as cowards on this day .
O .
[ Rather ] as right men for all the Greeks .
A .
Therefore , are you ordering me to allow to bury the corpse ?
O .
Yes , I do . For I myself will come there . 1365
A .
Really , always the same things : ( every ) man cares [ only ] for himself .
O .
For whom [ else ] it is likely that I care more than myself ?
A .
The deed will be named as yours then , not mine .
O .
If you act in this way , you will be noble in every way .
A .
But keep well in mind this : although I would concede you 1370
an even greater favor than this one , this man ,
being [ him ] both here and there , will equally be the most hateful
for me . But it is allowed to you to do whatever you need [ to do ] .
Chorus
Whoever denies that you are a wise man by nature , Odysseus ,
because you are such a man , he is a dull man . 1375
O .
And now , out of this [ debate ] I make an announcement to Teucer :
as much as I was an enemy , so much I am a friend [ now ] .
And I wish to join the burial of this dead man ,
and to take part in the effort , and to leave nothing out of the things
that it is necessary that mortals do for their best men . 1380
Teucer
Noble Odysseus , I have to praise you in every way ,
for your words , and you have much deceived me of my expectation .
For , although you were the most hateful man of the Greeks for him ,
( you ) alone stood on his side with your aid , and you did not dare , being beside [ him ]
and being alive , to speak great insults over this dead man , 1385
as the frantic general [ of the Greek army ] did ; having come over ,
he himself and his brother wanted to throw away
his outraged corpse , without burial .
So , may the father who rules over this Olympus
and the mindful Erinys , and the fulfillment-carrier Justice 1390
badly destroy them , bad men ; just as they outrageously wanted
to expose the [ dead ] man to dishonors .
And , o seed of the old father Laertes ,
I indeed hesitate to allow [ you ] to touch this burial ,
lest I make this thing ( to be ) insulting to the dead man . 1395
But please collaborate for the other things , and ,
if you wish to bring someone from the army , we won’t suffer any pain .
And I will provide everything else . And remember : you have been
a noble man towards us .
O .
Though indeed I wanted it ; but if is not good for you 1400
that I take part in these things , having praised your ( decision ) I will go away .
Teucer
Enough ! For much time has already drawn out .
But some ( of you ) hurry a hollow ditch
with your hands , while others ( of you ) set ready
a high tripod with fire all around 1405
for the ritual ablutions .
Let one company of men bring
his arms out of the hut .
Boy , lift [ him ] up holding these sides of your father 1410
with love , with as much strength as you have ,
and together with me ; because his warm nostrils
are still spouting upwards the black
force . But come , let every man , who says
to be his friend , hurry up , come over . 1415
I [ am going to ] speak then in every way of the toils
[ that are ] of this man , a nobleman ,
and not [ of the deeds that are ] of one more desirable yet
among mortals than Ajax , when he was alive .
Chorus
Certainly , many things it is [ possible ] to know for the mortals
when they see them . But before seeing them , no man is prophet 1420
of the future , of what he will go through .
O .
[ ]
Il migliore degli Achei , quanti 1340
venimmo a Troia , fatta eccezione per Achille .
Allora lui sarebbe ingiustamente disonorato da parte tua ,
perché offenderesti non lui [ Aiace ] , ma
le leggi degli dei . Non è giusto disonorare un nobiluomo ,
quando è morto , nemmeno se lo odiavi . 1345
A .
Proprio tu , Odisseo , prendi le sue difese contro di me ?
O .
Si , proprio io ! E io lo odiavo quando era giusto odiarlo .
A .
Dici questo… Perché non ti è più necessario infamare un uomo morto ?
O .
Non esultare , figlio di Atreo , per guadagno ignobile !
A .
Non è facile , lo sai , per un principe essere rispettoso . 1350
O .
Ma ben dicono che lo sia [ facile ] concedere onori agli amici .
A .
Un nobiluomo deve ascoltare i propri capi .
O .
Basta ! Hai pur sempre il potere , lo sai , anche se concedi ai tuoi amici di prevalere .
A .
Ricorda a che razza di uomo stai concedendo il tuo supporto .
O .
Quest’uomo era un nemico , ma di nobile stirpe . 1355
A .
Che farai mai ? Vuoi onorare il cadavere di un nemico ?
O .
Prevale in me la sua eccellenza più del mio odio .
A .
Uomini come questi sono volubili tra i mortali .
O .
Certo ! Molti uomini che oggi sono amici , domani sono nemici .
A .
Mi raccomandi di avere amici di questo tipo ? 1360
O .
Non do consigli a uno spirito cocciuto .
A .
In questo modo oggi ci mostri come codardi .
O .
Come uomini giusti per tutti i Greci .
A .
Mi stai quindi ordinando di permettere la sepoltura del cadavere ?
O .
Si ! Dal momento che io stesso arriverò a quel punto . 1365
A .
Ah , sempre le stesse cose ! Ogni uomo pensa solo a stesso .
O .
Per chi dovrei preoccuparmi più di me stesso ?
A .
Questa iniziativa verrà allora attribuita a te , non a me .
O .
Se farai così , in ogni caso sarai un nobiluomo .
A .
Ma tieni bene a mente questo : sebbene ti concederei 1370
favori ben maggiori di questo , quest’uomo rimane ,
sia qua , sia nell’aldilà , il mio peggior nemico .
A te è permesso di fare come preferisci .
Coro
Chiunque , Odisseo , neghi la tua naturale saggezza ,
dacché tu sei veramente saggio , è uno stolto . 1375
O .
E ora , dopo questi sviluppi , farò un annuncio a Teucro :
cosi come prima ero un nemico , adesso sono un alleato .
E desidero partecipare alla sepoltura di quest’uomo
e collaborare e fare in modo che nulla di ciò che
i mortali debbono fare per i loro uomini migliori venga dimenticato . 1380
Teucro
Nobile Odisseo , devo assolutamente lodarti
per le tue parole , e devo ammettere che mi hai veramente sorpreso .
Poiché , sebbene tu fossi per lui il più odioso tra i Greci ,
tu solo oggi l’hai difeso , e non hai osato , essendo , ed essendo vivo ,
vomitare insulti su quest’uomo morto , 1385
come ha fatto il pazzo generale . Essendo arrivato sul posto ,
lui e suo fratello volevano gettar via il cadavere ,
oltraggiandolo , senza sepoltura .
Possano il padre ¬– che regna su quest’Olimpo
le memori Erinni e la Giustizia che porta a compimento il fato , 1390
distruggere davvero questi uomini malvagi ; proprio come loro volevano
oltraggiosamente esporre Aiace a ogni sorta di oltraggio .
E per quanto riguarda te , figlio del vecchio padre Laerte ,
esito a concederti di partecipare alla sepoltura ,
perché non voglio fare un torto al defunto . 1395
Ma puoi collaborare per le altre cose , e , se desideri portare
qualcuno dall’esercito , non è un problema per noi .
A tutto il resto penserò io . E ricorda : ti sei dimostrato
un uomo nobile nei nostri confronti .
O .
In effetti volevo partecipare . Ma se per te è meglio che non prenda parte 1400
al rito funebre , accetterò la tua decisione e andrò via .
Teucro
Basta così ! Che già abbastanza tempo
è stato sprecato . Voi ! Correte a scavare una fossa profonda
con le vostre mani . Voialtri ! Preparate un gran calderone
con il fuoco acceso 1405
per le abluzioni rituali .
Alcuni di voi portino le sue armi
fuori dalla tenda .
Tu , ragazzo , solleva i fianchi di tuo padre 1410
assieme a me , con quanta forza hai ,
ma anche con delicatezza . Che le sue vene
ancora calde buttano fuori sangue nero .
Su , forza ! Ogni uomo che era suo amico
venga qui . 1415
Parlerò poi in ogni modo delle fatiche
di questo uomo nobile , e nessuno era
più desiderabile di Aiace tra i mortali ,
quando era vivo .
Coro
Certamente molte cose conoscono i mortali
dopo averle viste ; ma prima di vederle , nessuno è profeta 1421
del futuro , di quello che gli accadrà .

( 42 ) 6% GRC
( 607 ) 94% GRC - ENG

( 1008 ) 89% GRC - ENG
( 125 ) 11% ENG

( 1008 ) 89% GRC - ENG
( 125 ) 11% ENG

Scholia: Ajax Deception Speech

Clark, Brian R. / Ajax
 • Created on 2018-05-07 07:19:06
 • Modified on 2018-05-08 04:59:42
 • Translated by Brian Clark
 • Aligned by Clark, Brian R.
Ἑλληνική Transliterate
English
646 ἅπανθ ' μακρός : ἐξέρχεται Αἴας ὡς δὴ κατακηληθεὶς ὑπὸ Τεκμήσσης μὴ σφάττειν ἑαυτὸν καὶ προφάσει τοῦ δεῖν εἰς ἐρημίαν ἐλθεῖν καὶ κρύψαι τὸ ξίφος ἐπὶ τούτοις ἀναχωρεῖ καὶ διαχρῆται ἑαυτόν · παρίστησι δὲ λόγος ὅτι καὶ οἱ ἔμφρονες καὶ παρακολουθοῦντες τῇ φύσει τῶν πραγμάτων ὅμως ὑπὸ τῶν τοιούτων παθῶν ἐπὶ τὸ χεῖρον ἀπολισθάνουσιν ὡς ἐν Τραχινίαις Δηιάνειρα περὶ τοῦ ἔρωτος διαλεγομένη καὶ τοῦ ἀνδρὸς ὅτι αὐτῷ οὐκ ἀντιστήσεται οὐδὲ λυσιτελεῖ αὐτῇ ἀντιπράττειν τῇ ἐπιθυμίᾳ τοῦ ἀνδρὸς πράττει μετὰ ταῦτα ἅπερ αὐτὴν ἀνέπεισεν ζηλοτυπία · ἤτοι δὲ σχῆμά ἐστιν ἅπαντα χρόνος φύει ἄδηλα εἶτα ἐξαλλαγῇ καὶ ταῦτα φανέντα κρύπτεται τὸ κρύπτεται ἐπὶ τοῦ χρόνου ἀντὶ τοῦ κρύπτει · τοῦτο δέ φησιν ὡς μεταβεβλημένος ἀπὸ τῶν προτέρων νοημάτων .


649 χὠ δεινὸς ὅρκος : ὅτι καὶ ὀμόσαντές τινες ἐν μεταβολῇ γίνονται τῷ χρόνῳ .


651 βαφῇ σίδηρος ὡς ἐθηλύνθην : ἐν τῇ βαφῇ οὐκ ἀνίεται σίδηρος ἀλλὰ μᾶλλον σκιραίνεται · οὕτως οὖν διασταλτέον , κἀγὼ γάρ , φησίν , ὗς ἠπείλουν καὶ ἔζεον καὶ ἐβόων ὡς ἐν βαφῇ σίδηρος ( ὡς Ὅμηρος εἰν ὕδατι ψυχρῷ βάπτῃ μεγάλα ἰάχοντα ) νῦν ἐθηλύνθην ὑπὸ τῶν λόγων τῆς γυναικός · ὅτι δισσῶς βάπτεται σίδηρος · εἰ μὲν γὰρ μαλθακὸν βούλονται αὐτὸν εἶναι ἐλαίῳ βάπτουσιν εἰ δὲ σκιρὸν ὕδατι .

654 πιθανὴ αὐτῷ ἔξοδος ὡς ἐπὶ καθαρμόν · μονάσαι γὰρ βούλεται χάριν τῆς ἀναιρέσεως .


657 εὑρήσω , φησί , τόπον οὔ οὐδεὶς ἐπιβήσεται · τοῦτο δὲ πιθανὸν ἴνα μή τις αὐτῷ ἀκολουθήσῃ · πιθανὸν δὲ καὶ τὸ λαβεῖν τὸ ξίφος ἴνα εὐπορήσῃ ἑαυτὸν διαχειρίσασθαι .

665 νοῦς ὅτι μηδὲ τὰ μέγιστα τῶν ἐχθρῶν ἐφίεσο ἔχειν , τῶν δὲ φίλων καὶ τὰ ἐλάχιστα

666 ἐπιφθόνως ἔφρασεν ἐν εἰρωνείᾳ ἀντιστρέψας τὴν τάξιν · ἔδει γὰρ εἰπεῖν θεοὺς μὲν σέβειν εἴκειν δὲ Ἀτρείδαις · ὡς τῶν Ἀτρειδῶν οὖν ἤδη καὶ θεομαχούντων .

667 μιμεῖται τὸν σώφρονα , κεκίνηται δὲ ὑπὸ τοῦ πάθους .

669 εἰ γὰρ τὰ θεῖα ὑπείκει τιμῇ πόσῳ μᾶλλον προσήκει τοῖς ἀνθρώποις ταῦτα πράττειν ; τὸ δὲ τιμαῖς ὑπείκει ταῖς ἀλλήλων διανεμήσεσιν · ἐκ γὰρ ἐναντιότητος τὸ πᾶν συνέστηκεν , πρεσβύτης τις ἐπεὶ καὶ νέος ἐγένετο , καθέζεται ὅτι καὶ ἔστηκεν .

674 λείπει ὑπό , ὑπὸ δεινῶν πνευμάτων στένοντα πόντον ἄημα πρᾶον ἐκοίμισεν αὐτόν .

678 ἐγὼ δ ' , ἐπίσταμαι : ἐπειδὴ τὸ πᾶν πρὸς τοὐναντίον γίνεται εἰκὸς καὶ τοὺς Ἀτρείδας φίλους ἀντʼ ἐχθρῶν γενέσθαι · δεῖ οὖν , φησί , προσέχειν τοῖς ἐχθροῖς ὡς αὖθις φίλοις ἐσομένοις καὶ τοῖς φίλοις ὡς ἐχθροῖς · συμμέτρως οὖν φησι χρῆσθαι τοῖς πράγμασιν .


683 λιμὴν φιλία ἴνʼ τῆς ἑταιρείας φιλία .

684 ἀλλʼ ἀμφὶ μὲν τούτοισιν : ὅρα πόσον ἐπικρατεῖται ὑπὸ τοῦ πάθους λογισμός · τὰ σοφώτατα γοῦν εἰπὼν ἑαυτὸν ἀναιρεῖ .

687 ὑμεῖς θʹ , ἑταῖροι : τὰ μὲν τῆς ἀναιρέσεως δῆλα τῷ θεατῇ ἀγνοεῖ δὲ χορός · πεπίστευκε γὰρ τοῖς ὑπʼ αὐτοῦ λελεγμένοις .

691 καὶ τάχ ' ἄν μ ' ἴσως : μὲν χορὸς ἀπαλλάττεσθαι νομίζει λέγειν τῆς νόσου δὲ αἰνίττεται τῶν κακῶν τοῦ βίου .
646 : Ajax comes out since he had been persuaded not to kill himself by Tecmessa and he offers the pretense that it was necessary for him to go into solitude and he retreats to go bury the sword at this time and use it against himself . The speech presents that even the intelligence and the ones following the nature of the matters , although they slip away from the sort of suffering of the worst as , in the Tracchiniae , Deianira having reasoned concerning love and her husband that she will not be set against him nor will it benefit her to act against the desire of her husband , she goes on after the things after which her jealousy mislead her . The form is " ἅπαντα χρόνος φύει ἄδηλα , " then it is completely changed and the visible things are hidden or " κρύπτεται " is changed in its tense instead of " κρύπτει · " He says this as he has turned himself away from his earlier thoughts

649 : that even some swearing on a change happen at a time

651 : Iron is not relaxed by dipping , but rather becomes rigid . Thus one must distinguish when he says " and for I who was threatening and seething and crying out loud as iron in tempering ( as Homer εἰν ὕδατι ψυχρῷ βάπτῃ μεγάλα ἰάχοντα " crying greatly in cold water to temper " ) now he has been effeminized by the words of his woman . Or that iron is tempered twice . For if one wants it to be soft , they temper it in oil , if one wants it to be rigid , they temper it in water .

654 : The exit is plausible for him since it is for purification . For he alone wants the mercy of death .

657 : He says " I will find a spot where no one will come upon it . " This is plausible in order that no one follow him . It is also plausible to take his sword in order that he may be able to slay himself .

665 : The meaning is that you should not be allowed to have the greatest things of the enemies , but you should especially have the smallest of the friends .

666 : In his sarcasm , he hostility indicated those opposing the order . For he did not need to say to revere the gods , but to revere them similar to the sons of Atreuls . As the sons of Atreus are already fighting against the gods .

667 : he mimics one being of sound mind , he is set in motion by his suffering .

669 : For if the godly things yield to a certain type of honor more than it is present for men to do these things . The honors yield to the distinction of one another . For out of the opposition they combined everything . Since someone is an old man after he was a young man , one sits down and one stands .

674 : a " ὑπό " is missing , so that the line reads the blast softly puts the sea , groaning because of the terrible blasts , to sleep .

678 : since everything is like its opposite , even the sons of Atreus are dear instead of enemies . Therefore he says that it is necessary to devote himself to his enemies , as again to the ones who will be friends and the friends as enemies . Therefore he fittingly says that he has use for these deeds .

683 : a harbor is dear when in it there is the friendship of companions .

684 : he sees how much his reasoning is ruled by his suffering . He grasps the wises things while talking to himself .

687 : The chorus does not perceive the things of the slaughter which are clear to the spectator . For the chorus has trusted the things having been said by him .

691 : The chorus thinks that he is set free from his disease , but he speaks in riddles of the evils of life .

( 105 ) 21% GRC
( 401 ) 79% GRC - ENG

( 618 ) 86% GRC - ENG
( 101 ) 14% ENG

Ajax Final Exam 2

Noah Kulak /
 • Created on 2018-05-07 05:27:29
 • Modified on 2018-05-07 06:47:12
 • Aligned by Noah Kulak
Ἑλληνική Transliterate
English
Greek (Ajax 134-193)
English (Johnston Translation)
Τελαμώνιε παῖ , τῆς ἀμφιρύτου
Σαλαμῖνος ἔχων βάθρον ἀγχιάλου ,
σὲ μὲν εὖ πράσσοντ᾽ ἐπιχαίρω :
σὲ δ᾽ ὅταν πληγὴ Διὸς ζαμενὴς
λόγος ἐκ Δαναῶν κακόθρους ἐπιβῇ ,
μέγαν ὄκνον ἔχω καὶ πεφόβημαι
πτηνῆς ὡς ὄμμα πελείας .
ὡς καὶ τῆς νῦν φθιμένης νυκτὸς
μεγάλοι θόρυβοι κατέχουσ᾽ ἡμᾶς
ἐπὶ δυσκλείᾳ , σὲ τὸν ἱππομανῆ
λειμῶν᾽ ἐπιβάντ᾽ ὀλέσαι Δαναῶν
βοτὰ καὶ λείαν ,
ἥπερ δορίληπτος ἔτ᾽ ἦν λοιπή ,
κτείνοντ᾽ αἴθωνι σιδήρῳ .
τοιούσδε λόγους ψιθύρους πλάσσων
εἰς ὦτα φέρει πᾶσιν Ὀδυσσεύς ,
καὶ σφόδρα πείθει : περὶ γὰρ σοῦ νῦν
εὔπειστα λέγει , καὶ πᾶς κλύων
τοῦ λέξαντος χαίρει μᾶλλον
τοῖς σοῖς ἄχεσιν καθυβρίζων .
τῶν γὰρ μεγάλων ψυχῶν ἱεὶς
οὐκ ἂν ἁμάρτοις : κατὰ δ᾽ ἄν τις ἐμοῦ
τοιαῦτα λέγων οὐκ ἂν πείθοι :
πρὸς γὰρ τὸν ἔχονθ᾽ φθόνος ἕρπει .
καίτοι σμικροὶ μεγάλων χωρὶς
σφαλερὸν πύργου ῥῦμα πέλονται :
μετὰ γὰρ μεγάλων βαιὸς ἄριστ᾽ ἂν
καὶ μέγας ὀρθοῖθ᾽ ὑπὸ μικροτέρων .
ἀλλ᾽ οὐ δυνατὸν τοὺς ἀνοήτους
τούτων γνώμας προδιδάσκειν .
ὑπὸ τοιούτων ἀνδρῶν θορυβεῖ
χἠμεῖς οὐδὲν σθένομεν πρὸς ταῦτ᾽
ἀπαλέξασθαι σοῦ χωρίς , ἄναξ .
ἀλλ᾽ ὅτε γὰρ δὴ τὸ σὸν ὄμμ᾽ ἀπέδραν ,
παταγοῦσιν ἅπερ πτηνῶν ἀγέλαι :
μέγαν αἰγυπιὸν δ᾽ ὑποδείσαντες
τάχ᾽ ἂν ἐξαίφνης , εἰ σὺ φανείης ,
σιγῇ πτήξειαν ἄφωνοι .

ῥά σε Ταυροπόλα Διὸς Ἄρτεμις—
μεγάλα φάτις ,
μᾶτερ αἰσχύνας ἐμᾶς—
ὥρμασε πανδάμους ἐπὶ βοῦς ἀγελαίας ,
πού τινος νίκας ἀκάρπωτον χάριν ,
ῥα κλυτῶν ἐνάρων
ψευσθεῖσ᾽ , ἀδώροις , εἴτ᾽ ἐλαφαβολίας ;
χαλκοθώραξ μή τιν᾽ Ἐνυάλιος
μομφὰν ἔχων ξυνοῦ δορὸς ἐννυχίοις
μαχαναῖς ἐτίσατο λώβαν ;

οὔ ποτε γὰρ φρενόθεν γ᾽ ἐπ᾽ ἀριστερά ,
παῖ Τελαμῶνος , ἔβας
τόσσον , ἐν ποίμναις πίτνων :
ἥκοι γὰρ ἂν θεία νόσος : ἀλλ᾽ ἀπερύκοι
καὶ Ζεὺς κακὰν καὶ Φοῖβος Ἀργείων φάτιν .
εἰ δ᾽ ὑποβαλλόμενοι
κλέπτουσι μύθους οἱ μεγάλοι βασιλῆς
τᾶς ἀσώτου Σισυφιδᾶν γενεᾶς ,
μὴ μή , ἄναξ , ἔθ᾽ ὧδ᾽ ἐφάλοις κλισίαις
ὄμμ᾽ ἔχων κακὰν φάτιν ἄρῃ .