ὀνομασθῆναι (Ἑλληνική)

Frequency: 8

Translations: