ἀπεχθητικὸς (Ἑλληνική)

Frequency: 1

Translations:

  • English : one (1)