τί πρῶτόν τοι ἔπειτα (Ἑλληνική)

Frequency: 1

Translations: