συμβεβηκὸς (Ἑλληνική)

Frequency: 47

Translations: