σημαίνειν (Ἑλληνική)

Frequency: 20

Translations: