πλεοναχῶς (Ἑλληνική)

Frequency: 12

Translations: