οὐδεπώποτε (Ἑλληνική)

Frequency: 9

Translations: