διανείμασθαι (Ἑλληνική)

Frequency: 4

Translations: