γυναικοποίνων (Ἑλληνική)

Frequency: 2

Translations: