Mahdi Shojaian / john

University

John 7:10 - 7:31

Mahdi Shojaian / john
  • Created on 2022-02-03 04:50:44
  • Modified on 2022-02-19 08:22:55
  • Translated by Mahdi Shojaian
  • Aligned by Mahdi Shojaian
Ἑλληνική
Latin
فارسی
[ 10 ] ὡς δὲ ἀνέβησαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἰς τὴν ἑορτήν , τότε καὶ αὐτὸς ἀνέβη , οὐ φανερῶς ἀλλ’ ἐν κρυπτῷ .
[ 11 ] οἱ οὖν Ἰουδαῖοι ἐζήτουν αὐτὸν ἐν τῇ ἑορτῇ καὶ ἔλεγον · ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος ;
[ 12 ] καὶ γογγυσμὸς ἦν περὶ αὐτοῦ πολὺς ἐν τῷ ὄχλῳ · οἱ μὲν ἔλεγον ὅτι ἀγαθός ἐστιν · ἄλλοι ἔλεγον · οὔ , ἀλλὰ πλανᾷ τὸν ὄχλον .
[ 13 ] οὐδεὶς μέντοι παρρησίᾳ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων .

[ 14 ] Ἤδη δὲ τῆς ἑορτῆς μεσούσης ἀνέβη Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν καὶ ἐδίδασκεν .
[ 15 ] ἐθαύμαζον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες · πῶς οὗτος γράμματα οἶδεν μὴ μεμαθηκώς ;
[ 16 ] ἀπεκρίθη οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς καὶ εἶπεν · ἐμὴ διδαχὴ οὐκ ἔστιν ἐμὴ ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με ·
[ 17 ] ἐάν τις θέλῃ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιεῖν , γνώσεται περὶ τῆς διδαχῆς πότερον ἐκ θεοῦ ἐστὶν ἐγὼ ἀπ’ ἐμαυτοῦ λαλῶ .
[ 18 ] ἀφ’ ἑαυτοῦ λαλῶν τὴν δόξαν τὴν ἰδίαν ζητεῖ · δὲ ζητῶν τὴν δόξαν τοῦ πέμψαντος αὐτόν , οὗτος ἀληθής ἐστιν καὶ ἀδικία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν .

[ 19 ] οὐ Μωϋσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν νόμον ; καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ποιεῖ τὸν νόμον . τί με ζητεῖτε ἀποκτεῖναι ;
[ 20 ] ἀπεκρίθη ὄχλος · δαιμόνιον ἔχεις · τίς σε ζητεῖ ἀποκτεῖναι ;
[ 21 ] ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς · ἓν ἔργον ἐποίησα καὶ πάντες θαυμάζετε .
[ 22 ] Μωϋσῆς δέδωκεν . ὑμῖν τὴν περιτομήν , οὐχ ὅτι ἐκ τοῦ Μωϋσέως ἐστίν , ἀλλ’ ἐκ τῶν πατέρων , καὶ ἐν σαββάτῳ περιτέμνετε ἄνθρωπον .
[ 23 ] εἰ περιτομὴν λαμβάνει ἄνθρωπος ἐν σαββάτῳ ἵνα μὴ λυθῇ νόμος Μωϋσέως , ἐμοὶ χολᾶτε ὅτι ὅλον ἄνθρωπον ὑγιῆ ἐποίησα ἐν σαββάτῳ ;
[ 24 ] μὴ κρίνετε κατ’ ὄψιν , ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνατε .

[ 25 ] Ἔλεγον οὖν τινες ἐκ τῶν Ἱεροσολυμειτῶν · οὐχ οὗτός ἐστιν ὃν ζητοῦσιν ἀποκτεῖναι ;
[ 26 ] καὶ ἴδε παρρησίᾳ λαλεῖ , καὶ οὐδὲν αὐτῷ λέγουσιν . μήποτε ἀληθῶς ἔγνωσαν οἱ ἄρχοντες ὅτι οὗτός ἐστιν Χριστός ;
[ 27 ] ἀλλὰ τοῦτον οἴδαμεν πόθεν ἐστίν · δὲ Χριστὸς ὅταν ἔρχηται , οὐδεὶς γινώσκει πόθεν ἐστίν .
[ 28 ] ἔκραξεν οὖν ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων Ἰησοῦς καὶ λέγων · κἀμὲ οἴδατε καὶ οἴδατε πόθεν εἰμί · καὶ ἀπ’ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλήλυθα , ἀλλ’ ἔστιν ἀληθινὸς πέμψας με , ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε ·
[ 29 ] ἐγὼ οἶδα αὐτόν , ὅτι παρ’ αὐτοῦ εἰμι κἀκεῖνός με ἀπέσταλκεν .
[ 30 ] ἐζήτουν οὖν αὐτὸν πιάσαι , καὶ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ’ αὐτὸν τὴν χεῖρα , ὅτι οὔπω ἐληλύθει ὥρα αὐτοῦ .
[ 31 ] Πολλοὶ δὲ ἐπίστευσαν ἐκ τοῦ ὄχλου εἰς αὐτόν , καὶ ἔλεγον · Χριστὸς ὅταν ἔλθῃ μὴ πλείονα σημεῖα ποιήσει ὧν οὗτος ποιεῖ ;
[ 10 ] Ut autem ascenderunt fratres ejus , tunc et ipse ascendit ad diem festum non manifeste , sed quasi in occulto .

[ 11 ] Judaei ergo quaerebant eum in die festo , et dicebant : Ubi est ille ?
[ 12 ] Et murmur multum erat in turba de eo . Quidam enim dicebant : Quia bonus est . Alii autem dicebant : Non , sed seducit turbas .
[ 13 ] Nemo tamen palam loquebatur de illo propter metum Judaeorum .
[ 14 ] Jam autem die festo mediante , ascendit Jesus in templum , et docebat .
[ 15 ] Et mirabantur Judaei , dicentes : Quomodo hic litteras scit , cum non didicerit ?

[ 16 ] Respondit eis Jesus , et dixit : Mea doctrina non est mea , sed ejus qui misit me .
[ 17 ] Si quis voluerit voluntatem ejus facere , cognoscet de doctrina , utrum ex Deo sit , an ego a meipso loquar .
[ 18 ] Qui a semetipso loquitur , gloriam propriam quaerit ; qui autem quaerit gloriam ejus qui misit eum , hic verax est , et injustitia in illo non est .
[ 19 ] Nonne Moyses dedit vobis legem : et nemo ex vobis facit legem ?
[ 20 ] Quid me quaeritis interficere ? Respondit turba , et dixit : Daemonium habes : quis te quaeret interficere ?

[ 21 ] Respondit Jesus et dixit eis : Unum opus feci , et omnes miramini :
[ 22 ] propterea Moyses dedit vobis circumcisionem ( non quia ex Moyse est , sed ex patribus ) , et in sabbato circumciditis hominem .
[ 23 ] Si circumcisionem accipit homo in sabbato , ut non solvatur lex Moysi : mihi indignamini quia totum hominem sanum feci in sabbato ?
[ 24 ] Nolite judicare secundum faciem , sed justum judicium judicate .
[ 25 ] Dicebant ergo quidam ex Jerosolymis : Nonne hic est , quem quaerunt interficere ?

[ 26 ] et ecce palam loquitur , et nihil ei dicunt . Numquid vere cognoverunt principes quia hic est Christus ?
[ 27 ] Sed hunc scimus unde sit : Christus autem cum venerit , nemo scit unde sit .
[ 28 ] Clamabat ergo Jesus in templo docens , et dicens : Et me scitis , et unde sim scitis : et a meipso non veni , sed est verus qui misit me , quem vos nescitis .
[ 29 ] Ego scio eum : quia ab ipso sum , et ipse me misit .
[ 30 ] Quaerebant ergo eum apprehendere : et nemo misit in illum manus , quia nondum venit hora ejus .

[ 31 ] De turba autem multi crediderunt in eum , et dicebant : Christus cum venerit , numquid plura signa faciet quam quae hic facit ?
[ 10 ] بعد از آنكه برادرانش برای عید به اورشلیم رفتند , خود عیسی نیز به آنجا رفت ولی نه آشكارا بلكه پنهانی .
[ 11 ] یهودیان در روزهای عید به دنبال او می‌گشتند و می‌پرسیدند : «او كجاست؟»
[ 12 ] در میان مردم دربارهٔ او گفت‌وگوی زیادی وجود داشت . بعضی می‌گفتند : «او آدم خوبی است» و دیگران می‌گفتند : «نه , او مردم را گول می‌زند . »
[ 13 ] امّا به علّت ترس از یهودیان , هیچ‌کس دربارهٔ او به طور علنی چیزی نمی‌گفت .
[ 14 ] در اواسط روزهای عید , عیسی به معبد بزرگ آمد و به تعلیم دادن پرداخت .
[ 15 ] یهودیان با تعجّب می‌گفتند : «این شخص كه هرگز تعلیم نیافته است , چگونه كتب مقدّس را می‌داند؟»
[ 16 ] عیسی در جواب ایشان گفت : «آنچه من تعلیم می‌دهم از خود من نیست , بلكه از طرف فرستندهٔ من است .
[ 17 ] کسی‌که مایل باشد ارادهٔ او را انجام دهد خواهد دانست كه تعالیم من از جانب خداست یا من فقط از خود سخن می‌گویم .
[ 18 ] هرکه از خود سخن بگوید طالب جاه و جلال برای خود می‌باشد . امّا کسی‌که طالب جلال فرستنده خود باشد , آدمی است صادق و در او ناراستی نیست .
[ 19 ] مگر موسی شریعت را به شما نداد شریعتی كه هیچ‌یک از شما به آن عمل نمی‌کند؟ چرا می‌خواهید مرا بكشید؟»
[ 20 ] مردم در جواب گفتند : «تو دیو داری . چه کسی می‌خواهد تو را بكشد؟»
[ 21 ] عیسی جواب داد : «من یک كار کرده‌ام و همهٔ شما از آن تعجّب کرده‌اید .
[ 22 ] موسی قانون مربوط به ختنه را به شما داد ( هرچند از موسی شروع نشد بلكه از اجداد قوم ) و شما در روز سبت پسران خود را ختنه می‌کنید .
[ 23 ] پس اگر پسران خود را در روز سبت ختنه می‌کنید تا قانون موسی شكسته نشود , چرا به این دلیل كه من در روز سبت به یک انسان سلامتی كامل بخشیدم بر من خشمگین شده‌اید؟
[ 24 ] از روی ظاهر قضاوت نكنید , بلكه در قضاوتهای خود با انصاف باشید . »
آیا او مسیح است؟
[ 25 ] پس بعضی از مردم اورشلیم گفتند : «آیا این همان کسی نیست كه می‌خواهند او را بكشند؟
[ 26 ] ببینید او در اینجا به طور علنی صحبت می‌کند و آنها چیزی به او نمی‌گویند . آیا حكمرانان ما واقعاً قبول دارند كه او مسیح موعود است؟
[ 27 ] با وجود این ما همه‌ می‌دانیم كه این مرد اهل كجاست , امّا وقتی مسیح ظهور كند هیچ‌کس نخواهد دانست كه او اهل كجاست . »
[ 28 ] از این رو وقتی عیسی در معبد بزرگ تعلیم می‌داد با صدای بلند گفت : «شما مرا می‌شناسید و می‌دانید كه اهل كجا هستم . ولی من به دلخواه خود نیامده‌ام زیرا فرستنده من حق است و شما او را نمی‌شناسید .
[ 29 ] امّا من او را می‌شناسم زیرا از جانب او آمده‌ام و او مرا فرستاده است . »
[ 30 ] در این وقت آنها خواستند او را دستگیر كنند , امّا هیچ‌کس دست به طرف او دراز نكرد , زیرا وقت او هنوز نرسیده بود .
[ 31 ] ولی عدّهٔ زیادی به او ایمان آوردند و می‌گفتند : «آیا وقتی مسیح ظهور كند از این شخص بیشتر معجزه می‌نماید؟»

( 161 ) 33% GRC
( 325 ) 67% GRC - LAT

( 324 ) 67% GRC - LAT
( 157 ) 33% LAT

( 324 ) 67% GRC - LAT
( 157 ) 33% LAT