Sinai Rusinek

Benjamin of Tudela placenames

Englishעברית‎

Tafsir - Translation of the Pentateuch

Sinai Rusinek /
 • Created on 2017-07-20 14:27:23
 • Modified on 2020-04-25 22:05:31
 • Translated by Saadia Gaon
 • Aligned by Sinai Rusinek
Translation of the Pentateuch to Judeo-Arabic - Tafsir al-Torah bi-al-Arabiya
Judeo-Arabic
עברית‎

בראשיתChapter 1

אול מא כ֗לק אללה אלסמאואת ואלארץ֗
ואלארץ֗ כאנת גאמרה ומסתבחרה וט֗לאם עלי וג֗ה אלגמר וריח אללה תהב עלי וג֗ה אלמא
ושא אללה אן יכון נור פכאן נור
פלמא עלם אללה אן אלנור ג֗יד פצל אללה בין אלנור ובין אלט֗לאם
וסמא אללה אוקאת אלנור נהארא ואוקאת אלט֗לאם סמאהא לילא ולמא מצ֗י מן אלליל ואלנהאר יום ואחד
שא אללה אן יכון ג֗לד פי וסט אלמא ויכון פאצלא בין מאיין
פצנע אללה אלג֗לד ופצל בין אלמא אלד֗י מן דונה ובין אלמא אלד֗י מן פוקה פכאן כד֗אך
וסמא אללה אלג֗לד סמאא ולמא מצ֗י מן אלליל ואלנהאר יום ת֗אן
שא אללה אן תג֗תמע אלאמיא מן תחת אלסמא אלי מוצ֗ע ואחד ויט֗הר אליבס פכאן כד֗אך
פסמא אללה אליבס ארצ֗א ומלאם אלמא סמאהא בחארא פעלם אללה אן ד֗לך ג֗יד
ושא אללה אן תכלא אלארץ֗ כלאא ועשבא ד֗א חב ושג֗רא ד֗א ת֗מר מכ֗רג֗ ת֗מר לאצנאפה מא גרסה מנה עלי אלארץ֗ וכאן כד֗אך
ואכ֗רג֗ת אלארץ֗ כלאא ועשבא ד֗א חב לאצנאפה ושג֗רא מכ֗רג֗ ת֗מר מא גרסה מנה לאצנאפה פעלם אללה אן ד֗לך ג֗יד
ולמא מצ֗י מן אלליל ואלנהאר יום ת֗אלת֗
שא אללה אן תכון אנואר פי ג֗לד֗ אלסמא ותפרז בין אלנהאר ואלליל פיכונאן איאת ואוקאתא ואיאמא וסנין
ותכון אלאנואר פי ג֗לד֗ אלסמא לתצ֗י עלי אלארץ֗ פכאן כד֗אך
פצנע אללה אלנירין אלעט ' מין אלניר אלאכבר ללאצ ' אה פי אלנהאר ואלניר אלאצגר ללאצ ' אה פי אלליל ואלכואכב
וגיעלהם אללה פי גילד֗ אלסמא ליצ֗ו עלי אלארץ֗
וללאצ֗אה פי אלנהאר ופי אלליל ואלתפרד בין אלנור ואלט֗לאם פעלם אללה אן ד֗לך ג֗יד
ולמא מצ֗י מן אלליל ואלנהאר יום ראבע
שא אללה אן יסעי מן אלמא סאע ד֗ו נפס חיה וטאיר יטיר עלי אלארץ֗ קבאלה ג֗לד אלסמא
פכ֗לק אללה אלתנאנין אלעט֗אם וסאיר אלנפוס אלחיה אלדאבה אלתי סעת מן אלמא לאצנאפהא וכל טאיר ד֗י ג֗נאך֗ לאצנאפה פעלם אללה אן ד֗לך ג֗יד
ובארך אללה פיהם וקאל להם חכמא את֗מרו ואכת֗רו ועמו אלמא פי אלבחאר ואלטאיר יכת֗ר פי אלארץ֗
ולמא מצ֗י מן אלליל ואלנהאר יום כ֗אמס
שא אללה אן תכ֗רג אלארץ֗ נפוסא חיה לאצנאפהא בהאים ודביבא ווחש אלארץ֗ לאצנאפה וכ֗אן כד֗אך
וצנע אללה וחש אלארץ֗ לאצנאפה ואלבהאים לאצנאפהא וסאיר דביב אלארץ֗ לאצנאפה פעלם אללה אן ד֗לך ג֗יד
וקאל אללה נצנע אנסאנא בצורתנא כשבהנא מסלטא יסתולון עלי סמך אלבחר וטאיר אלסמא ואלבהאים וג֗מיע אלארץ֗ וסאיר אלדביב אלדאב עליהא
פכ֗לק אללה אדם בצורתה בצורה שריפה מסלטא כ֗לקה ד֗כרא ואנת֗י כ֗לקהמא
ובארך פיהמא אללה וקאל להמא את֗מרו ואכת֗רו ועמו אלארץ֗ ואמלכוהא ואסתולו עלי סמך אלבחר וטאיר אלסמא וסאיר אלחיואן אלדאב עלי אלארץ֗
וקאל אללה הוד֗א קד אעטיתכם כל עשב ד֗י חב אלד֗י עלי וג֗ה ג֗מיע אלארץ֗ וכל שג֗ר פיה ת֗מר ד֗ו חב יכון לכם טעאמא
ולג֗מיע וחש אלארץ֗ וג֗מיע טאיר אלסמא וסאיר מא דב עלי אלארץ֗ אלד֗י פיה נפס חיה אלי אן ג֗מיע כ֗צ֗ר אלעשב מאכלא פכאן כד֗אך
ולמא עלם אללה אן ג֗מיע מא צנעה ג֗יד ג֗דא ולמא מצ֗י מן אלליל ואלנהאר יום סאדס

Chapter 2

כמלת אלסמא ואלארץ֗ וג֗מיע ג֗יושהם
ואכמל אללה פי אליום אלסאבע כ֗לקה אלד֗י צנעה ועטל פיה אן יכ֗לק שיא מן מת֗ל כ֗לקה אלד֗י צנעה
ובארך פיה וקדסה אד֗ עטל פיה אן יכ֗לק שיא מן מת֗ל כ֗לקה אלד֗י צנעה
הד֗א שרח נואשי אלסמאואת ואלארץ֗ אד֗ כ֗לקתא פי וקת צנע אללה אלארץ֗ ואלסמא
ואן ג֗מיע שג֗ר אלצחרא קבל אן יכון פי אלארץ֗ וג֗מיע עשבהא קבל אן ינבת אד֗ לם ימטר אללה עליהא ולא אנסאן כאן יפלחהא
ולא בכ֗אר כאן יצעד מנהא פיסקי ג֗מיע וג֗ההא
ואן אללה כ֗לק אדם תראבא מן אלארץ֗ ונפך֗ פי אנפה נסמה אלחיוה פצאר אדם נפסא נאטקה
וגרס אללה ג֗נאנא פי עדן שרקיא וציר ת֗ם אדם אלד֗י כ֗לקה
ואנבת אללה מן אלארץ֗ כל שג֗רה חסן מנט֗רהא וטיב מאכלהא ושגירה אלחיוה פי וסט אלגינאן ושגירה מערפה אלכייר ואלשר
ונהר יכ֗רג֗ מן עדן יסקי אלג֗נאן ומן ת֗ם יפתרק ויציר לארבעה רוס
אסם אחדהא אלניל והו מחיט בג֗מיע בלד זוילה אלד֗י ת֗ם אלד֗הב
וד֗הב ד֗לך אלבלד ג֗יד ת֗ם אללולו וחג֗ארה אלבלור
ואסם אלנהר אלת֗אני גיחון והו מחיט בג֗מיע בלד אלחבשה
ואסם אלנהר אלת֗אלת֗ אלדג֗לה והו יסיר פי שרקי אלמוצל ואלנהר אלראבע הו אלפראת
ואכ֗ד֗ אללה אדם ואנזלה פי ג֗נאן עדן ליפלחהא וליחפט֗הא
ואמר אללה אדם קאילא מן ג֗מיע שג֗ר אלג֗נאן ג֗איז אן תאכל
ומן שג֗ר מערפה אלכ֗יר ואלשר לא תאכל פאנך פי יום תאכל מנהא תסתחק אן תמות
וקאל אללה לא כ֗יר פי בקא אדם וחדה אצנע לה עונא חד֗אה
פחשר אללה מן אלארץ֗ ג֗מיע וחש אלצחרא וטאיר אלסמא ואתי בהא אלי אדם לירא מא יסמיהא פכל מא סמאה אדם מן נפס חיה הו אסמה אלי אלאן
פסמא אדם אסמא לג֗מיע אלבהאים וטאיר אלסמא וג֗מיע וחש אלצחרא ולם יג֗ד אדם עונא חדאה
פאוקע אללה סבאתא עלי אדם לילא יחס פנאם ואסתל אחדי אצ֗לאעה וסד מכאנה בלחם
ובנא אללה אלצ֗לע אלתי אכ֗ד֗ אמראה פאתי בהא אלי אדם
פקאל אדם הד֗ה אלמרה שאהדת עט֗מא מן עט֗אמי ולחמא מן לחמי וינבגי אן תסמא אמראה לאנהא מן אמר אכ֗ד֗ת
לד֗לך יתרך אלרג֗ל אבאה ואמה וילזם זוג֗תה פיציראן כג֗סד ואחד
וכאנא ג֗מיעא עריאנין אדם וזוג֗תה ולא יחתשמאן מן ד֗לך

Chapter 3

ואלת֗עבאן צאר חכימא מן ג֗מיע חיואן אלצחרא אלד֗י כ֗לקה אללה פקאל ללאמראה איקינא קאל אללה לא תאכלא מן ג֗מיע שג֗ר אלג֗נאן
קאלת אלמראה ללת֗עבאן מן ג֗מיע ת֗מר שג֗ר אלג֗נאן נאכל
לכן מן ת֗מר אלשג֗רה אלתי פי וסטה קאל אללה לא תאכלא מנהא ולא תדנוא בהא כילא תמותא
וקאל להא לסתמא תמותאן
אן אללה עאלם אנכמא פי יום תאכלאן מנהא תנפץ עיונכמא ותציראן כאלמלאיכה עארפין אלכ֗יר ואלשר
פלמא ראת אלאמראה אן אלשג֗רה טיבה אלמאכל שהיה ללמנט֗ר מנאא ללעקל אכ֗דת מן ת֗מרהא פאכלת ואעטת בעלהא ואכל מעהא
פאנפצת עיונהמא פעלמא אנהמא עראיאנאן פכ֗יטא מן ורק אלתין מא צנעא מנה מיאזר
פסמעא צות אללה מארא פי אלג֗נאן ברפק כחרכה אלנהאר פאסתכ֗בא אדם וזוג֗תה חיאא מן בין ידי אללה פימא בין שג֗ר אלג֗נאן
פנאדא אללה אדם וקאל לה מקררא אין אנת
קאל אני סמעת צותך פי אלג֗נאן פאתקית אד֗ אנא עריאן פאכ֗תבית
קאל מן אכ֗ברך אנך עריאן אמן אלשג֗ר אלתי אמרתך לא תאכל מנהא אכלת
קאל אדם אלאמראה אלתי ג֗עלתהא מעי הי אעטתני מן אלשג֗רה פאכלת
קאל אללה ללאמראה מא דיא צנעת קאלת אלתיעבאן אגואני פאכלת
קאל אללה ללת֗עבאן אד֗ צנעת הד֗א בעלם פאנת מלעון מן ג֗מיע אלבהאים וג֗מיע וחש אלצחרא ועלי צדרך תסלך ותראבא תאכל טול איאם חיותך
ועדאוה אג֗עלהא בינך ובין אלאמראה ובין נסלך ובין נסלהא והו ישדכ֗ך אלראס ואנת תלד֗גה אלעקב
וקאל ללאמרה לאכת֗רן מן משקתך וחמלתך במשקה תלדין אלאולאד ואלי בעלך יכון קיאדך והו אלמתסלט עליך באלאכ֗תיאר
וקאל לאדם אד֗ קבלת קול זוג֗תך פאכלת מן אלשג֗רה אלתי אמרתך קאילא לא תאכל מנהא מלעונה אלארץ֗ בסבבך במשקה תאכל מנהא טול איאם חיותך
ושוכא ודרדרא תנבת לך ותאכל עשב אלצחרא
בערק וג֗הך תאכל אלטעאם אלי רג֗ועך אלי אלארץ֗ אלתי אכ֗דת מנהא לאנך תראב ואלי אלתראב תעוד
וסמי אדם אסם זוג֗תה חוה לאנהא כאנת אם כל חי נאטק מאית
וצנע אללה לאדם ולזוג֗תה ת֗יאב בדן ואלבסהמא
ת֗ם קאל אללה הוד֗א אדם קד צאר כואחד מנא פי מערפה אלכ֗יר ואלשר ואלאן כילא ימד ידה פיאכ֗ד מן שג֗רה אלחיוה איצ֗א ויאכל ויחיא אלי אלדהר
פטרדה אללה מן ג֗נאן עדן ליפלח אלארץ֗ אלתי אכ֗ד מנהא
ולמא טרד אדם אסכן מן שרקי ג֗נאן עדן אלמלאיכה ולמע סיף מתקלב ליחפט֗ו טריק שג֗רה אלחיוה

בראשיתChapter 1

בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ
והארץ היתה תהו ובהו וחשך על־פני תהום ורוח אלהים מרחפת על־פני המים
ויאמר אלהים יהי אור ויהי־אור
וירא אלהים את־האור כי־טוב ויבדל אלהים בין האור ובין החשך
ויקרא אלהים לאור יום ולחשך קרא לילה ויהי־ערב ויהי־בקר יום אחד
ויאמר אלהים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים
ויעש אלהים את־הרקיע ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע ויהי־כן
ויקרא אלהים לרקיע שמים ויהי־ערב ויהי־בקר יום שני
ויאמר אלהים יקוו המים מתחת השמים אל־מקום אחד ותראה היבשה ויהי־כן
ויקרא אלהים ליבשה ארץ ולמקוה המים קרא ימים וירא אלהים כי־טוב
ויאמר אלהים תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי עשה פרי למינו אשר זרעו־בו על־הארץ ויהי־כן
ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו ועץ עשה־פרי אשר זרעו־בו למינהו וירא אלהים כי־טוב
ויהי־ערב ויהי־בקר יום שלישי
ויאמר אלהים יהי מארת ברקיע השמים להבדיל בין היום ובין הלילה והיו לאתת ולמועדים ולימים ושנים
והיו למאורת ברקיע השמים להאיר על־הארץ ויהי־כן
ויעש אלהים את־שני המארת הגדלים את־המאור הגדל לממשלת היום ואת־המאור הקטן לממשלת הלילה ואת הכוכבים
ויתן אתם אלהים ברקיע השמים להאיר על־הארץ
ולמשל ביום ובלילה ולהבדיל בין האור ובין החשך וירא אלהים כי־טוב
ויהי־ערב ויהי־בקר יום רביעי
ויאמר אלהים ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף על־הארץ על־פני רקיע השמים
ויברא אלהים את־התנינם הגדלים ואת כל־נפש החיה הרמשת אשר שרצו המים למינהם ואת כל־עוף כנף למינהו וירא אלהים כי־טוב
ויברך אתם אלהים לאמר פרו ורבו ומלאו את־המים בימים והעוף ירב בארץ
ויהי־ערב ויהי־בקר יום חמישי
ויאמר אלהים תוצא הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמש וחיתו־ארץ למינה ויהי־כן
ויעש אלהים את־חית הארץ למינה ואת־הבהמה למינה ואת כל־רמש האדמה למינהו וירא אלהים כי־טוב
ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל־הארץ ובכל־הרמש הרמש על־הארץ
ויברא אלהים את־האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם
ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את־הארץ וכבשה ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל־חיה הרמשת על־הארץ
ויאמר אלהים הנה נתתי לכם את־כל־עשב זרע זרע אשר על־פני כל־הארץ ואת־כל־העץ אשר־בו פרי־עץ זרע זרע לכם יהיה לאכלה
ולכל־חית הארץ ולכל־עוף השמים ולכל רומש על־הארץ אשר־בו נפש חיה את־כל־ירק עשב לאכלה ויהי־כן
וירא אלהים את־כל־אשר עשה והנה־טוב מאד ויהי־ערב ויהי־בקר יום הששי

Chapter 2

ויכלו השמים והארץ וכל־צבאם
ויכל אלהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבת ביום השביעי מכל־מלאכתו אשר עשה
ויברך אלהים את־יום השביעי ויקדש אתו כי בו שבת מכל־מלאכתו אשר־ברא אלהים לעשות
אלה תולדות השמים והארץ בהבראם ביום עשות יהוה אלהים ארץ ושמים
וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל־עשב השדה טרם יצמח כי לא המטיר יהוה אלהים על־הארץ ואדם אין לעבד את־האדמה
ואד יעלה מן־הארץ והשקה את־כל־פני־האדמה
וייצר יהוה אלהים את־האדם עפר מן־האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה
ויטע יהוה אלהים גן־בעדן מקדם וישם שם את־האדם אשר יצר
ויצמח יהוה אלהים מן־האדמה כל־עץ נחמד למראה וטוב למאכל ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע
ונהר יצא מעדן להשקות את־הגן ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים
שם האחד פישון הוא הסבב את כל־ארץ החוילה אשר־שם הזהב
וזהב הארץ ההוא טוב שם הבדלח ואבן השהם
ושם־הנהר השני גיחון הוא הסובב את כל־ארץ כוש
ושם הנהר השלישי חדקל הוא ההלך קדמת אשור והנהר הרביעי הוא פרת
ויקח יהוה אלהים את־האדם וינחהו בגן־עדן לעבדה ולשמרה
ויצו יהוה אלהים על־האדם לאמר מכל עץ־הגן אכל תאכל
ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביום אכלך ממנו מות תמות
ויאמר יהוה אלהים לא־טוב היות האדם לבדו אעשה־לו עזר כנגדו
ויצר יהוה אלהים מן־האדמה כל־חית השדה ואת כל־עוף השמים ויבא אל־האדם לראות מה־יקרא־לו וכל אשר יקרא־לו האדם נפש חיה הוא שמו
ויקרא האדם שמות לכל־הבהמה ולעוף השמים ולכל חית השדה ולאדם לא־מצא עזר כנגדו
ויפל יהוה אלהים תרדמה על־האדם ויישן ויקח אחת מצלעתיו ויסגר בשר תחתנה
ויבן יהוה אלהים את־הצלע אשר־לקח מן־האדם לאשה ויבאה אל־האדם
ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה־זאת
על־כן יעזב־איש את־אביו ואת־אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד
ויהיו שניהם ערומים האדם ואשתו ולא יתבששו

Chapter 3

והנחש היה ערום מכל חית השדה אשר עשה יהוה אלהים ויאמר אל־האשה אף כי־אמר אלהים לא תאכלו מכל עץ הגן
ותאמר האשה אל־הנחש מפרי עץ־הגן נאכל
ומפרי העץ אשר בתוך־הגן אמר אלהים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו פן־תמתון
ויאמר הנחש אל־האשה לא־מות תמתון
כי ידע אלהים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלהים ידעי טוב ורע
ותרא האשה כי טוב העץ למאכל וכי תאוה־הוא לעינים ונחמד העץ להשכיל ותקח מפריו ותאכל ותתן גם־לאישה עמה ויאכל
ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי עירמם הם ויתפרו עלה תאנה ויעשו להם חגרת
וישמעו את־קול יהוה אלהים מתהלך בגן לרוח היום ויתחבא האדם ואשתו מפני יהוה אלהים בתוך עץ הגן
ויקרא יהוה אלהים אל־האדם ויאמר לו איכה
ויאמר את־קלך שמעתי בגן ואירא כי־עירם אנכי ואחבא
ויאמר מי הגיד לך כי עירם אתה המן־העץ אשר צויתיך לבלתי אכל־ממנו אכלת
ויאמר האדם האשה אשר נתתה עמדי הוא נתנה־לי מן־העץ ואכל
ויאמר יהוה אלהים לאשה מה־זאת עשית ותאמר האשה הנחש השיאני ואכל
ויאמר יהוה אלהים אל־הנחש כי עשית זאת ארור אתה מכל־הבהמה ומכל חית השדה על־גחנך תלך ועפר תאכל כל־ימי חייך
ואיבה אשית בינך ובין האשה ובין זרעך ובין זרעה הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב
אל־האשה אמר הרבה ארבה עצבונך והרנך בעצב תלדי בנים ואל־אישך תשוקתך והוא ימשל־בך
ולאדם אמר כי־שמעת לקול אשתך ותאכל מן־העץ אשר צויתיך לאמר לא תאכל ממנו ארורה האדמה בעבורך בעצבון תאכלנה כל ימי חייך
וקוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת את־עשב השדה
בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל־האדמה כי ממנה לקחת כי־עפר אתה ואל־עפר תשוב
ויקרא האדם שם אשתו חוה כי הוא היתה אם כל־חי
ויעש יהוה אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבשם
ויאמר יהוה אלהים הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע ועתה פן־ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעלם
וישלחהו יהוה אלהים מגן־עדן לעבד את־האדמה אשר לקח משם
ויגרש את־האדם וישכן מקדם לגן־עדן את־הכרבים ואת להט החרב המתהפכת לשמר את־דרך עץ החיים

( 1076 ) 95% JRB
( 62 ) 5% JRB - HEB

( 61 ) 6% JRB - HEB
( 894 ) 94% HEB

Onkelos Aramaic translation of Genesis

Sinai Rusinek /
 • Created on 2017-07-20 18:53:56
 • Modified on 2020-04-25 22:04:29
 • Translated by Onkelos
 • Aligned by Sinai Rusinek
Composed in Talmudic Israel/Babylon (c.80 - c.120 CE). Targum Onkelos is the official eastern (Babylonian) targum (Aramaic translation) to the Torah.
Aramaic
עברית‎
בְּקַדְמִין בְּרָא יְיָ יָת שְׁמַיָּא וְיָת אַרְעָא
ב וְאַרְעָא הֲוַת צָדְיָא וְרֵיקַנְיָא וַחֲשׁוֹכָא פָּרַשׂ עַל אַפֵּי תְהוֹמָא וְרוּחָא מִן קֳדָם יְיָ מְנַשְּׁבָא עַל אַפֵּי מַיָּא
ג וַאֲמַר יְיָ יְהֵי נְהוֹרָא וַהֲוָה נְהוֹרָא
ד וַחֲזָא יְיָ יָת נְהוֹרָא אֲרֵי טָב וְאַפְרֵשׁ יְיָ בֵּין נְהוֹרָא וּבֵין חֲשׁוֹכָא
ה וּקְרָא יְיָ לִנְהוֹרָא יְמָמָא וְלַחֲשׁוֹכָא קְרָא לֵילְיָא וַהֲוָה רְמַשׁ וַהֲוָה צְפַר יוֹמָא חָד
ו וַאֲמַר יְיָ יְהִי רְקִיעָא בִּמְצִיעוּת מַיָּא וִיהִי מַפְרִישׁ בֵּין מַיָּא לְמַיָּא
ז וַעֲבַד יְיָ יָת רְקִיעָא וְאַפְרֵישׁ בֵּין מַיָּא דִּי מִלְרַע לִרְקִיעָא וּבֵין מַיָּא דִּי מֵעַל לִרְקִיעָא וַהֲוָה כֵן
ח וּקְרָא יְיָ לִרְקִיעָא שְׁמַיָּא וַהֲוָה רְמַשׁ וַהֲוָה צְפַר יוֹם תִּנְיָן
ט וַאֲמַר יְיָ יִתְכַּנְשׁוּן מַיָּא מִתְּחוֹת שְׁמַיָּא לַאֲתַר חָד וְתִתְחֲזֵי יַבֶּשְׁתָּא וַהֲוָה כֵן
י וּקְרָא יְיָ לְיַבֶּשְׁתָּא אַרְעָא וּלְבֵית כְּנִישׁוּת מַיָּא קְרָא יַמְמֵי וַחֲזָא יְיָ אֲרֵי טָּב
יא וַאֲמַר יְיָ תַּדְאֵית אַרְעָא דִּיתְאָה עִסְבָּא דְּבַר זַרְעֵהּ מִזְדְּרַע אִילַן פֵּירִין עָבַד פֵּירִין לִזְנֵהּ דִּי בַר זַרְעֵהּ בֵּהּ עַל אַרְעָא וַהֲוָה כֵן
יב וְאַפֵּקַת אַרְעָא דִּיתְאָה עִסְבָּא דְּבַר זַרְעֵהּ מִזְדְּרַע לִזְנוֹהִי וְאִילַן עָבֵד פֵּירִין דְּבַר זַרְעֵהּ בֵּהּ לִזְנוֹהִי וַחֲזָא יְיָ אֲרֵי טָב
יג וַהֲוָה רְמַשׁ וַהֲוָה צְפַר יוֹם תְּלִיתָאִי
יד וַאֲמַר יְיָ יְהוֹן נְהוֹרִין בִּרְקִיעָא דִּשְׁמַיָּא לְאַפְרָשָׁא בֵּין יְמָמָא וּבֵין לֵילְיָא וִיהוֹן לְאָתִין וּלְזִמְנִין וּלְמִימְנֵי בְהוֹן יוֹמִין וּשְׁנִין
טו וִיהוֹן לִנְהוֹרִין בִּרְקִיעָא דִּשְׁמַיָּא לְאַנְהָרָא עַל אַרְעָא וַהֲוָה כֵן
טז וַעֲבַד יְיָ יָת תְּרֵין נְהוֹרַיָּא רַבְרְבַיָּא יָת נְהוֹרָא רַבָּא לְמִשְׁלַט בִּימָמָא וְיָת נְהוֹרָא זְעֵרָא לְמִשְׁלַט בְּלֵילְיָא וְיָת כּוֹכְבַיָּא
יז וִיהַב יָתְהוֹן יְיָ בִּרְקִיעָא דִּשְׁמַיָּא לְאַנְהָרָא עַל אַרְעָא
יח וּלְמִשְׁלַט בִּימָמָא וּבְלֵילְיָא וּלְאַפְרָשָׁא בֵּין נְהוֹרָא וּבֵין חֲשׁוֹכָא וַחֲזָא יְיָ אֲרֵי טָב
יט וַהֲוָה רְמַשׁ וַהֲוָה צְפַר יוֹם רְבִיעָאִי
כ וַאֲמַר יְיָ יִרְחֲשׁוּן מַיָּא רְחֵשׁ נַפְשָׁא חַיְתָא וְעוֹפָא יְפָרַח עַל אַרְעָא עַל אַפֵּי רְקִיעָא דִּשְׁמַיָּא
כא וּבְרָא יְיָ יָת תַּנִּינַיָּא רַבְרְבַיָּא וְיָת כָּל נַפְשָׁא חַיְתָא דִּרְחִשָׁא דִּי אַרְחִישׁוּ מַיָּא לִזְנֵיהוֹן וְיָת כָּל עוֹפָא דְפָרַח לִזְנוֹהִי וַחֲזָא יְיָ אֲרֵי טָב
כב וּבָרִיךְ יָתְהוֹן יְיָ לְמֵימָר פּוּשׁוּ וּסְגוּ וּמְלוּ יָת מַיָּא בְּיַמְמַיָּא וְעוֹפָא יִסְגֵּי בְּאַרְעָא
כג וַהֲוָה רְמַשׁ וַהֲוָה צְפַר יוֹם חֲמִישָׁאִי
כד וַאֲמַר יְיָ תַּפֵּק אַרְעָא נַפְשָׁא חַיְתָא לִזְנַהּ בְּעִיר וּרְחֵשׁ וְחֵוַת אַרְעָא לִזְנַהּ וַהֲוָה כֵן
כה וַעֲבַד יְיָ יָת חֵוַת אַרְעָא לִזְנַהּ וְיָת בְּעִירָא לִזְנַהּ וְיָת כָּל רִחֲשָׁא דְאַרְעָא לִזְנוֹהִי וַחֲזָא יְיָ אֲרֵי טָב
כו וַאֲמַר יְיָ נַעֲבִיד אֶינָשָׁא בְּצַלְמֵנָא כִּדְמוּתָנָא וְיִשְׁלְטוּן בְּנוּנֵי יַמָּא וּבְעוֹפָא דִּשְׁמַיָּא וּבִבְעִירָא וּבְכָל אַרְעָא וּבְכָל רִחֲשָׁא דְּרָחֵשׁ עַל אַרְעָא
כז וּבְרָא יְיָ יָת אָדָם בְּצַלְמֵהּ בְּצַלְמָא דַיְיָ בְּרָא יָתֵהּ דְּכַר וְנוּקְבָא בְּרָא יָתְהוֹן
כח וּבָרִיךְ יָתְהוֹן יְיָ וַאֲמַר לְהוֹן יְיָ פּוּשׁוּ וּסְגוּ וּמְלוּ יָת אַרְעָא וּתְקוּפוּ עֲלַהּ וּשְׁלוּטוּ בְּנוּנֵי יַמָּא וּבְעוֹפָא דִּשְׁמַיָּא וּבְכָל חַיְתָא דְּרָחֵשָׁא עַל אַרְעָא
כט וַאֲמַר יְיָ הָא יְהָבִית לְכוֹן יָת כָּל עִסְבָּא דְּבַר זַרְעֵהּ מִזְדְּרַע דִּי עַל אַפֵּי כָל אַרְעָא וְיָת כָּל אִילָנָא דִּי בֵהּ פֵּירֵי אִילָנָא דְּבַר זַרְעֵהּ מִזְדְּרָע לְכוֹן יְהֵא לְמֵיכָל
ל וּלְכָל חֵוַת אַרְעָא וּלְכָל עוֹפָא דִּשְׁמַיָּא וּלְכֹל דְּרָחֵשׁ עַל אַרְעָא דִּי בֵהּ נַפְשָׁא חַיְתָא יָת כָּל יְרוֹק עִסְבָּא לְמֵיכָל וַהֲוָה כֵן
לא וַחֲזָא יְיָ יָת כָּל דִּי עֲבַד וְהָא תַקִּין לַחֲדָא וַהֲוָה רְמַשׁ וַהֲוָה צְפַר יוֹם שְׁתִיתָאִי
א׳
א בְּרֵאשִׁ֖ית בָּרָ֣א אֱלֹהִ֑ים אֵ֥ת הַשָּׁמַ֖יִם וְאֵ֥ת הָאָֽרֶץ׃
ב וְהָאָ֗רֶץ הָיְתָ֥ה תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ וְחֹ֖שֶׁךְ עַל־פְּנֵ֣י תְה֑וֹם וְר֣וּחַ אֱלֹהִ֔ים מְרַחֶ֖פֶת עַל־פְּנֵ֥י הַמָּֽיִם׃
ג וַיֹּ֥אמֶר אֱלֹהִ֖ים יְהִ֣י א֑וֹר וַֽיְהִי־אֽוֹר׃
ד וַיַּ֧רְא אֱלֹהִ֛ים אֶת־הָא֖וֹר כִּי־ט֑וֹב וַיַּבְדֵּ֣ל אֱלֹהִ֔ים בֵּ֥ין הָא֖וֹר וּבֵ֥ין הַחֹֽשֶׁךְ׃
ה וַיִּקְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ לָאוֹר֙ י֔וֹם וְלַחֹ֖שֶׁךְ קָ֣רָא לָ֑יְלָה וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם אֶחָֽד׃ ( פ )
ו וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים יְהִ֥י רָקִ֖יעַ בְּת֣וֹךְ הַמָּ֑יִם וִיהִ֣י מַבְדִּ֔יל בֵּ֥ין מַ֖יִם לָמָֽיִם׃
ז וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִים֮ אֶת־הָרָקִיעַ֒ וַיַּבְדֵּ֗ל בֵּ֤ין הַמַּ֙יִם֙ אֲשֶׁר֙ מִתַּ֣חַת לָרָקִ֔יעַ וּבֵ֣ין הַמַּ֔יִם אֲשֶׁ֖ר מֵעַ֣ל לָרָקִ֑יעַ וַֽיְהִי־כֵֽן׃
ח וַיִּקְרָ֧א אֱלֹהִ֛ים לָֽרָקִ֖יעַ שָׁמָ֑יִם וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם שֵׁנִֽי׃ ( פ )
ט וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים יִקָּו֨וּ הַמַּ֜יִם מִתַּ֤חַת הַשָּׁמַ֙יִם֙ אֶל־מָק֣וֹם אֶחָ֔ד וְתֵרָאֶ֖ה הַיַּבָּשָׁ֑ה וַֽיְהִי־כֵֽן׃
י וַיִּקְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ לַיַּבָּשָׁה֙ אֶ֔רֶץ וּלְמִקְוֵ֥ה הַמַּ֖יִם קָרָ֣א יַמִּ֑ים וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃
יא וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים תַּֽדְשֵׁ֤א הָאָ֙רֶץ֙ דֶּ֔שֶׁא עֵ֚שֶׂב מַזְרִ֣יעַ זֶ֔רַע עֵ֣ץ פְּרִ֞י עֹ֤שֶׂה פְּרִי֙ לְמִינ֔וֹ אֲשֶׁ֥ר זַרְעוֹ־ב֖וֹ עַל־הָאָ֑רֶץ וַֽיְהִי־כֵֽן׃
יב וַתּוֹצֵ֨א הָאָ֜רֶץ דֶּ֠שֶׁא עֵ֣שֶׂב מַזְרִ֤יעַ זֶ֙רַע֙ לְמִינֵ֔הוּ וְעֵ֧ץ עֹֽשֶׂה־פְּרִ֛י אֲשֶׁ֥ר זַרְעוֹ־ב֖וֹ לְמִינֵ֑הוּ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃
יג וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם שְׁלִישִֽׁי׃ ( פ )
יד וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים יְהִ֤י מְאֹרֹת֙ בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמַ֔יִם לְהַבְדִּ֕יל בֵּ֥ין הַיּ֖וֹם וּבֵ֣ין הַלָּ֑יְלָה וְהָי֤וּ לְאֹתֹת֙ וּלְמ֣וֹעֲדִ֔ים וּלְיָמִ֖ים וְשָׁנִֽים׃
טו וְהָי֤וּ לִמְאוֹרֹת֙ בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמַ֔יִם לְהָאִ֖יר עַל־הָאָ֑רֶץ וַֽיְהִי־כֵֽן׃
טז וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִ֔ים אֶת־שְׁנֵ֥י הַמְּאֹרֹ֖ת הַגְּדֹלִ֑ים אֶת־הַמָּא֤וֹר הַגָּדֹל֙ לְמֶמְשֶׁ֣לֶת הַיּ֔וֹם וְאֶת־הַמָּא֤וֹר הַקָּטֹן֙ לְמֶמְשֶׁ֣לֶת הַלַּ֔יְלָה וְאֵ֖ת הַכּוֹכָבִֽים׃
יז וַיִּתֵּ֥ן אֹתָ֛ם אֱלֹהִ֖ים בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמָ֑יִם לְהָאִ֖יר עַל־הָאָֽרֶץ׃
יח וְלִמְשֹׁל֙ בַּיּ֣וֹם וּבַלַּ֔יְלָה וּֽלֲהַבְדִּ֔יל בֵּ֥ין הָא֖וֹר וּבֵ֣ין הַחֹ֑שֶׁךְ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃
יט וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם רְבִיעִֽי׃ ( פ )
כ וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים יִשְׁרְצ֣וּ הַמַּ֔יִם שֶׁ֖רֶץ נֶ֣פֶשׁ חַיָּ֑ה וְעוֹף֙ יְעוֹפֵ֣ף עַל־הָאָ֔רֶץ עַל־פְּנֵ֖י רְקִ֥יעַ הַשָּׁמָֽיִם׃
כא וַיִּבְרָ֣א אֱלֹהִ֔ים אֶת־הַתַּנִּינִ֖ם הַגְּדֹלִ֑ים וְאֵ֣ת כָּל־נֶ֣פֶשׁ הַֽחַיָּ֣ה ׀ הָֽרֹמֶ֡שֶׂת אֲשֶׁר֩ שָׁרְצ֨וּ הַמַּ֜יִם לְמִֽינֵהֶ֗ם וְאֵ֨ת כָּל־ע֤וֹף כָּנָף֙ לְמִינֵ֔הוּ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃
כב וַיְבָ֧רֶךְ אֹתָ֛ם אֱלֹהִ֖ים לֵאמֹ֑ר פְּר֣וּ וּרְב֗וּ וּמִלְא֤וּ אֶת־הַמַּ֙יִם֙ בַּיַּמִּ֔ים וְהָע֖וֹף יִ֥רֶב בָּאָֽרֶץ׃
כג וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם חֲמִישִֽׁי׃ ( פ )
כד וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים תּוֹצֵ֨א הָאָ֜רֶץ נֶ֤פֶשׁ חַיָּה֙ לְמִינָ֔הּ בְּהֵמָ֥ה וָרֶ֛מֶשׂ וְחַֽיְתוֹ־אֶ֖רֶץ לְמִינָ֑הּ וַֽיְהִי־כֵֽן׃
כה וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִים֩ אֶת־חַיַּ֨ת הָאָ֜רֶץ לְמִינָ֗הּ וְאֶת־הַבְּהֵמָה֙ לְמִינָ֔הּ וְאֵ֛ת כָּל־רֶ֥מֶשׂ הָֽאֲדָמָ֖ה לְמִינֵ֑הוּ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃
כו וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים נַֽעֲשֶׂ֥ה אָדָ֛ם בְּצַלְמֵ֖נוּ כִּדְמוּתֵ֑נוּ וְיִרְדּוּ֩ בִדְגַ֨ת הַיָּ֜ם וּבְע֣וֹף הַשָּׁמַ֗יִם וּבַבְּהֵמָה֙ וּבְכָל־הָאָ֔רֶץ וּבְכָל־הָרֶ֖מֶשׂ הָֽרֹמֵ֥שׂ עַל־הָאָֽרֶץ׃
כז וַיִּבְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ אֶת־הָֽאָדָם֙ בְּצַלְמ֔וֹ בְּצֶ֥לֶם אֱלֹהִ֖ים בָּרָ֣א אֹת֑וֹ זָכָ֥ר וּנְקֵבָ֖ה בָּרָ֥א אֹתָֽם׃
כח וַיְבָ֣רֶךְ אֹתָם֮ אֱלֹהִים֒ וַיֹּ֨אמֶר לָהֶ֜ם אֱלֹהִ֗ים פְּר֥וּ וּרְב֛וּ וּמִלְא֥וּ אֶת־הָאָ֖רֶץ וְכִבְשֻׁ֑הָ וּרְד֞וּ בִּדְגַ֤ת הַיָּם֙ וּבְע֣וֹף הַשָּׁמַ֔יִם וּבְכָל־חַיָּ֖ה הָֽרֹמֶ֥שֶׂת עַל־הָאָֽרֶץ׃
כט וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים הִנֵּה֩ נָתַ֨תִּי לָכֶ֜ם אֶת־כָּל־עֵ֣שֶׂב ׀ זֹרֵ֣עַ זֶ֗רַע אֲשֶׁר֙ עַל־פְּנֵ֣י כָל־הָאָ֔רֶץ וְאֶת־כָּל־הָעֵ֛ץ אֲשֶׁר־בּ֥וֹ פְרִי־עֵ֖ץ זֹרֵ֣עַ זָ֑רַע לָכֶ֥ם יִֽהְיֶ֖ה לְאָכְלָֽה׃
ל וּֽלְכָל־חַיַּ֣ת הָ֠אָרֶץ וּלְכָל־ע֨וֹף הַשָּׁמַ֜יִם וּלְכֹ֣ל ׀ רוֹמֵ֣שׂ עַל־הָאָ֗רֶץ אֲשֶׁר־בּוֹ֙ נֶ֣פֶשׁ חַיָּ֔ה אֶת־כָּל־יֶ֥רֶק עֵ֖שֶׂב לְאָכְלָ֑ה וַֽיְהִי־כֵֽן׃
לא וַיַּ֤רְא אֱלֹהִים֙ אֶת־כָּל־אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֔ה וְהִנֵּה־ט֖וֹב מְאֹ֑ד וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם הַשִּׁשִּֽׁי׃ ( פ )

( 431 ) 91% ARC
( 44 ) 9% ARC - HEB

( 39 ) 9% ARC - HEB
( 378 ) 91% HEB

Psalm 1 in Yiddish, German, Hebrew

Sinai Rusinek /
 • Created on 2017-07-20 19:45:00
 • Modified on 2017-07-20 19:47:31
 • Translated by Luther, YEHOYESH SHLOYME BLUMGARTEN
 • Aligned by Sinai Rusinek
Deutsch
Yiddish
עברית‎
1 Wohl dem , der nicht wandelt im Rat der Gottlosen / noch tritt auf den Weg der Sünder noch sitzt , wo die Spötter sitzen , 2 sondern hat Lust am Gesetz des HERRN und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht ! 3 Der ist wie ein Baum , gepflanzt an den Wasserbächen , / der seine Frucht bringt zu seiner Zeit , und seine Blätter verwelken nicht . Und was er macht , das gerät wohl . 4 Aber so sind die Gottlosen nicht , sondern wie Spreu , die der Wind verstreut . 5 Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten . 6 Denn der HERR kennt den Weg der Gerechten , aber der Gottlosen Weg vergeht .
1 װױל צו דעם מענטשן װאָס איז ניט געגאַנגען אין דער עצה פֿון די רשָעים .
און אױף דעם װעג פֿון די זינדיקע ,
איז ער ניט געשטאַנען ,
און אין דער זיצונג פֿון די שפּעטער
איז ער ניט געזעסן .
2 נײַערט צו דער תּורה פֿון גאָט איז זײַן באַגער ,
און אָן זײַן תּורה טראַכט ער טאָג און נאַכט .
3 און ער װעט זײַן װי אַ בױם געפֿלאַנצט בײַ בעכן װאַסער ,
װאָס גיט זײַן פֿרוכט אין זײַן צײַט , און זײַן בלאַט װערט ניט פֿאַרװעלקט ;
און אין אַלץ װאָס ער טוט װעט ער באַגליקן .
4 ניט אַזױ זײַנען די רשָעים ;
נײַערט װי דער שפּרײ װאָס אַ װינט פֿאַריאָגט אים ,
5 דרום װעלן די רשָעים ניט באַשטײן פֿאַרן משפּט ,
און די זינדיקע אין דער עדה פֿון די צדיקים ,
6 װאָרום גאָט מערקט דעם װעג פֿון די צדיקים ,
און דער װעג פֿון די רשָעים װעט אונטערגײן .
אַשְׁרֵי־הָאִישׁ אֲשֶׁר לֹא הָלַךְ בַּעֲצַת רְשָׁעִים וּבְדֶרֶךְ חַטָּאִים לֹא עָמָד וּבְמוֹשַׁב לֵצִים לֹא יָשָׁב׃
ב כִּי אִם בְּתוֹרַת יְהוָה חֶפְצוֹ וּבְתוֹרָתוֹ יֶהְגֶּה יוֹמָם וָלָיְלָה׃
ג וְהָיָה כְּעֵץ שָׁתוּל עַל־פַּלְגֵי מָיִם אֲשֶׁר פִּרְיוֹ יִתֵּן בְּעִתּוֹ וְעָלֵהוּ לֹא־יִבּוֹל וְכֹל אֲשֶׁר־יַעֲשֶׂה יַצְלִיחַ׃
ד לֹא־כֵן הָרְשָׁעִים כִּי אִם־כַּמֹּץ אֲ‍שֶׁר־תִּדְּפֶנּוּ רוּחַ׃
ה עַל־כֵּן לֹא־יָקֻמוּ רְשָׁעִים בַּמִּשְׁפָּט וְחַטָּאִים בַּעֲדַת צַדִּיקִים׃
ו כִּי־יוֹדֵעַ יְהוָה דֶּרֶךְ צַדִּיקִים וְדֶרֶךְ רְשָׁעִים תֹּאבֵד׃

( 122 ) 94% DEU
( 8 ) 6% DEU - YID

( 11 ) 7% DEU - YID
( 145 ) 93% YID

( 11 ) 7% DEU - YID
( 145 ) 93% YID