Farnoosh Shamsian / ŠKZ

University of Leipzig

Shapur I's inscription at the Ka'ba-ye Zartosht

ŠKZ - First paragraph

Farnoosh Shamsian / ŠKZ
 • Created on 2017-05-24 12:02:37
 • Modified on 2021-11-12 14:51:05
 • Aligned by Farnoosh Shamsian
Ἑλληνική
Parthian
فارسی
ἐγὼ Μασδαασνης θεὸς Σαπώρης , βασιλεὺς βασιλέων Ἀριανῶν κ [ α ] Ἀναριανῶ [ ν , ἐκ γέ ] νους θεῶν , υἱὸς Μ [ ασδα ] ασνου θεοῦ [ Ἀρ ] τ [ α ] ξάρου βασιλέως βασιλέων Ἀριανῶν ἐκ γένους θεῶν , ἔγγονος θεοῦ Παπάκ [ ου ] βασιλέως  τοῦ Ἀριανῶν ἔθνου [ ς δεσπότης εἰμ ] .
Az , mazdēzn baγ Šābuhr , šāhān šāh Ērān ud Anēran , čihr yazdān , puhr mazdēzn baγ Ardašīr , šāhān šāh Ērān , čihr yazdān , puhrēpuhr baγ Pābag šāh , Ērānšahr xwadāy ahēm .
من , بغ مزدیسن , شاپور شاهان شاه ایران و انیران , که چهر از یزدان ( دارد ) , پسر بغ مزدیسن اردشیر شاهان شاه ایران که چهر از یزدان ( دارد ) , نوه‌ی بغ بابک شاه ایرانشهر , فرمانروا هستم .

( 20 ) 32% GRC
( 43 ) 68% GRC - XPR_

( 29 ) 72% GRC - XPR_
( 11 ) 28% XPR_

( 29 ) 72% GRC - XPR_
( 11 ) 28% XPR_

Shapur I's inscription at the Ka'ba-ye Zartosht - 2nd Paragaph

Farnoosh Shamsian / ŠKZ
 • Created on 2017-08-23 19:00:23
 • Modified on 2021-11-12 14:51:16
 • Aligned by Farnoosh Shamsian
Ἑλληνική
Parthian_tr
Parthian
κα [ κα ] τ [ έχω ] ἔθνη Περσίδα Π [ αρθίαν ] Οὑ [ ζη ] νήν Μ [ ησαν ] ηνήν Ἀσσυρίαν Ἀδιαβηνήν Ἀραβίαν Ἀδουρβαδηνήν Ἀρμενίαν Ἰβηρίαν Μαχελονίαν Ἀλβανίαν , [ ] γηνή [ ν ἕως ] μπ [ ροσ ] θ [ εν ] Καπ ὄρους καὶ πυ [ λ ] [ ν Ἀλαν ] ῶν καὶ ὅλον τὸ Πρεσσουαρ ὄρος
W HHSNWm [ tr p ] ’rs [ pr ] tw hwztn myšn [ swrstn ntwšrkn *’rb’ys ] tny ’t [ r ] wptkn ’rmny wyršn sykn ’rd’n bl’skn HN prhš OL kpy ΘWRA W ’l’nn TROA W hmk pryšhwr ΘWRA
ud dārām [ šahr P ] ārs * [ Parθaw Xūzestān Mēšān A [ sūrestān Nōdšīragān Arbāyes ] tān Ādu [ r ] bādegān Armin Wiržān Sīgān Ardān Balāsagān yad fraxš ō Kaf kōf ud Alānān bar ud hamag Parišxwār kōf

( 4 ) 6% GRC
( 67 ) 94% GRC - XPR

( 43 ) 100% GRC - XPR
( 0 ) 0% XPR

( 43 ) 100% GRC - XPR
( 0 ) 0% XPR

Shapur I's inscription at the Ka'ba-ye Zartosht - 5th Paragaph

Farnoosh Shamsian / ŠKZ
 • Created on 2017-08-23 20:55:31
 • Modified on 2021-11-12 14:51:24
 • Translated by Farnoosh Shamsian
 • Aligned by Farnoosh Shamsian
Ἑλληνική
Parthian
فارسی
καὶ ταῦτα τὰ τοσαῦτα ἔθνη καὶ τοὺς δεσπότας τῶν ἐθνῶν τῶν ἐκ παντὸς μέρους πάντας ἡμεῖν [ εἰς φόρους καὶ δουλ ] είαν ἐστήσα [ μ ] εν .
Ud im āwand šahr ud šahrδār ud pādgōsbān harw amā pad bāž ud bandagīf awestād ahēnd .
و این چند سرزمین و فرمانروایان ِِ سرزمین‌ها از هر بخش , همه را به باج و بردگی برای ما ایستاندیم .

( 1 ) 3% GRC
( 28 ) 97% GRC - XPR_

( 15 ) 88% GRC - XPR_
( 2 ) 12% XPR_

( 15 ) 88% GRC - XPR_
( 2 ) 12% XPR_

Shapur I's inscription at the Ka'ba-ye Zartosht- 6th Paragraph

Farnoosh Shamsian / ŠKZ
 • Created on 2017-08-26 19:09:01
 • Modified on 2021-11-12 14:51:38
 • Aligned by Farnoosh Shamsian
Ἑλληνική
Pahlavi_tr
Parthian
κ [ α ] [ τ ] ε πρώτως ἐπὶ τὴν βασιλίαν τῶν ἐθνῶν ἔστημεν , Γορδιανὸς Καῖσαρ ἀπὸ πάσης τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς Γούθθων τε καὶ Γερμανῶν ἐθνῶν [ δύναμιν συνέλεξ ] εν [ καὶ εἰ ] ς [ τὴ ] ν [ σσ ] υρίαν [ πὶ τὸ ] τῶν Ἀριανῶν ἔθνος καὶ ἡμᾶς ἐπῆλθεν · καὶ εἰς τοὺς ὅρους τῆς Ἀσσυρίας ἐν τῇ Μησιχίῃ ἐξ ἐναντίας πόλεμος μέγας γέγονεν
W AMT nhwšt pty hštr HQAYMWt HWYm gwrtnyws kysr MN hmk prwm gwt W grm’ny’ hštr z’wry hngwšn OBDt W OL ’swrstn ’pr ’ry’nhštr W LN AT [ Y ] t W pty ’swrstn m [ rz ] B mšyk ptydymn RBA znbk YHWt
ud kaδ naxwišt pad šahr awištād ahēm , Gōrdanyos Kēsar hamag Frōm , Gōt ud Garmāniyā šahr zāwar hangāwišn kerd ; ud ō Asūrestān abar Ērānšahr ud amā āγ [ a ] d , ud pad Asūrestān m [ arz ] pad Mišīk paddēmān wuzurg zambag būd .

( 2 ) 3% GRC
( 73 ) 97% GRC - PHLI

( 44 ) 100% GRC - PHLI
( 0 ) 0% PHLI

( 44 ) 100% GRC - PHLI
( 0 ) 0% PHLI

ŠKZ Paragraph 32

Farnoosh Shamsian / ŠKZ
 • Created on 2021-10-26 12:01:49
 • Modified on 2021-11-12 14:52:04
 • Translated by Jake Nabel
 • Aligned by Farnoosh Shamsian
Ἑλληνική
Parthian
English
κατ’ ἐκεῖνο οὖν , ὅτι οἱ θεοὶ ἡμᾶς οὕτως δαστικερτας ἔκτισαν καὶ εἰς τὴν βοήθιαν τῶν θεῶν ταῦτα τὰ τοσαῦτα ἔθνη ἐζητήσαμεν καὶ κατέχομεν , διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς δὲ κατὰ ἔθνος καὶ ἔθνος πολλὰ πυρεῖα γουαραθραν ἱδρύσαμεν καὶ πολλοῖς ἀνθρώποις μάγοις τὰ ἀγαθὰ ἐποιήσαμεν .
Ud *ēd-rāδ [ kaδ ] yazad amā ēd gōnag dastgerd karēnd ud pad yazdān pušt im āwand šahr wxāzām ud dārām , ōh amā-ž šahr ō šahr was ādur Warhrān nišāst ud was moγmard kirbagīf kerd ud wuzurg yazdān windārišn kerd .
And for this reason since the gods made me their ward in this way , and with the support of the gods I acquired and possess these so numerous lands therefore many Bahram fires have been established by me , many good Magi ordained , and the cults of the gods made great .

( 5 ) 11% GRC
( 41 ) 89% GRC - XPR_

( 40 ) 91% GRC - XPR_
( 4 ) 9% XPR_

( 40 ) 91% GRC - XPR_
( 4 ) 9% XPR_

ŠKZ Paragraph 44

Farnoosh Shamsian / ŠKZ
 • Created on 2021-10-26 12:04:54
 • Modified on 2021-11-12 14:51:57
 • Translated by Jake Nabel
 • Aligned by Farnoosh Shamsian
Ἑλληνική
Parthian
English
καὶ τῶν ὑπὸ τὴν δεσποτείαν ἡμῶν γεγονότων ἀρταξάρου βασιλέως τῆς ἀδιαβηνῆς , ἀρταξάρου βασιλέως τῆς κιρμανζηνῆς , δηνακης βασιλίσσης μησων δαστικιρτ σαπωρ , ἀμαζασπου τοῦ βασιλέως τῆς ἰβηρίας , οὐαλάσσου τοῦ ἐγ βασιλέων υἱοῦ παβάκου
abar amā xwadāyīf būd : Ardašīr Nōdšīragān šāh , Ardašīr Kermān šāh , Dēnag Mēšān bāmbišn , dastgerd Šābuhr , ( H ) amāzāsp Wiržān šāh , Wala ( x ) š wispuhr Pābagān
[ And here stand written those ] who lived under my rule : Ardashir , the king of Adiabene ; Ardashir , the king of Kerman ; Denag , the queen of Meshan , the ‘dastgerd’ of Shapur ; ( H ) amazasp , the king of Iberia ; Vologaeses ( Walaxsh ) , the prince and son of Pabag ;

( 5 ) 14% GRC
( 30 ) 86% GRC - XPR_

( 25 ) 71% GRC - XPR_
( 10 ) 29% XPR_

( 25 ) 71% GRC - XPR_
( 10 ) 29% XPR_

ŠKZ Paragraph 51

Farnoosh Shamsian / ŠKZ
 • Created on 2021-10-26 12:06:42
 • Modified on 2021-11-12 14:51:50
 • Translated by Jake Nabel
 • Aligned by Farnoosh Shamsian
Ἑλληνική
Parthian
English
νῦν , ὥσπερ ἡμεῖς ἐπὶ τὰς χρείας καὶ θρησκείας τῶν θεῶν σπουδάζομεν καὶ τῶν θεῶν κτίσμα ἐσμὲν καὶ εἰς βοήθιαν τῶν θεῶν ταῦτα πάντα τὰ ἔθνη ἐζητήσαμεν καὶ κατέσχαμεν καὶ ὄνομα καὶ ἀνδρείαν ἐπεποιησάμεθα , κἀκεῖνος δέ , ὅστις μεθ’ ἡμᾶς ἔσται καὶ εὐτυχὴς ἔσται , κἀκεῖνος ἐπὶ τὰς χρείας καὶ θρησκείας τῶν θεῶν σπουδασάτω , ἵνα οἱ θεοὶ βοηθοὶ αὐτῷ ἔσονται καὶ δαστικιρτην ἑαυτῶν ποιήσονται .
Awās čawāγōn amā abar yazdān īr ud kerdagān *tuxšām , ud yazdān dastgerd ahēm , ud pad yazdān aδyāwarīf im āwand šahr wxāšt ud derd , nām ud nēwīf kerd , haw-iž paš amā bawād ud farrox *ahād , haw-iž abar yazdān īr ud kerdagān *tuxšād , yazad aδyāwar bawānd ud dastgerd karānd
As I now apply myself to affairs and the cult-business for the gods and am the ‘dastgerd’ of the gods , and as I with the help of the gods acquired and possess these so numerous lands , and acquired fame and bravery , [ in this way ] should whoever will come after me and will be successful apply themselves to affairs and the cult-business for the gods , so that the gods will be an aid [ to him ] and will make [ him ] their ‘dastgerd’

( 7 ) 10% GRC
( 60 ) 90% GRC - XPR_

( 50 ) 89% GRC - XPR_
( 6 ) 11% XPR_

( 50 ) 89% GRC - XPR_
( 6 ) 11% XPR_