Christopher Petrik

Tufts University

Chunked French and English

Christopher Petrik /
 • Created on 2021-05-11 22:07:44
 • Modified on 2021-05-12 23:51:34
 • Aligned by Christopher Petrik
Ἑλληνική
français
English
Original Greek
Chunked French
Chunked English Compound
1 κοινὸν αὐτάδελφον Ἰσμήνης κάρα , ἆρ᾽ οἶσθ᾽ ὅτι Ζεὺς τῶν ἀπ᾽ Οἰδίπου κακῶν ὁποῖον οὐχὶ νῷν ἔτι ζώσαιν τελεῖ ;
4 οὐδὲν γὰρ οὔτ᾽ ἀλγεινὸν , οὔτ᾽ ἄτης ἄτερ οὔτ᾽ αἰσχρὸν οὔτ᾽ ἄτιμόν ἐσθ᾽ , ὁποῖον οὐ τῶν σῶν τε κἀμῶν οὐκ ὄπωπ᾽ ἐγὼ κακῶν .
7 καὶ νῦν τί τοῦτ᾽ αὖ φασὶ πανδήμῳ πόλει κήρυγμα θεῖναι τὸν στρατηγὸν ἀρτίως ;
9 ἔχεις τι , κεἰσήκουσας ;
9 σε λανθάνει πρὸς τοὺς φίλους στείχοντα τῶν ἐχθρῶν κακά ;
11 ἐμοὶ μὲν οὐδεὶς μῦθος , Ἀντιγόνη , φίλων οὔθ᾽ ἡδὺς , οὔτ᾽ ἀλγεινὸς ἵκετ᾽ , ἐξ ὅτου δυοῖν ἀδελφοῖν ἐστερήθημεν δύο , μιᾷ θανόντων ἡμέρᾳ διπλῇ χερί ·
15 ἐπεὶ δὲ φροῦδός ἐστιν Ἀργείων στρατὸς ἐν νυκτὶ τῇ νῦν , οὐδὲν οἶδ᾽ ὑπέρτερον οὔτ᾽ εὐτυχοῦσα μᾶλλον , οὔτ᾽ ἀτωμένη .
18 ᾔδη καλῶς , καί σ᾽ ἐκτὸς αὐλείων πυλῶν τοῦδ᾽ οὕνεκ᾽ ἐξέπεμπον , ὡς μόνη κλύοις .
20 τί δ᾽ ἔστι ;
20 δηλοῖς γάρ τι καλχαίνουσ᾽ ἔπος .
21 οὐ γὰρ τάφου νῷν τὼ κασιγνήτω Κρέων τὸν μὲν προτίσας , τὸν δ᾽ ἀτιμάσας ἔχει ;
23 Ἐτεοκλέα μὲν , ὡς λέγουσι , σὺν δίκῃ χρῃσθεὶς δικαίᾳ καὶ νόμῳ , κατὰ χθονὸς ἔκρυψε , τοῖς ἔνερθεν ἔντιμον νεκροῖς ·
26 τὸν δ᾽ ἀθλίως θανόντα Πολυνείκους νέκυν ἀστοῖσί φασιν ἐκκεκηρῦχθαι τὸ μὴ τάφῳ καλύψαι , μηδὲ κωκῦσαί τινα , ἐᾷν δ᾽ ἄκλαυστον , ἄταφον , οἰωνοῖς γλυκὺν θησαυρὸν εἰσορῶσι πρὸς χάριν βορᾶς .
31 τοιαῦτά φασι τὸν ἀγαθὸν Κρέοντα σοὶ κἀμοὶ , λέγω γὰρ κἀμὲ , κηρύξαντ᾽ ἔχειν , καὶ δεῦρο νεῖσθαι ταῦτα τοῖσι μὴ εἰδόσι σαφῆ προκηρύξοντα ·
34 καὶ τὸ πρᾶγμ᾽ ἄγειν οὐχ ὡς παρ᾽ οὐδέν ·
35 ἀλλ᾽ , ὃς ἂν τούτων τι δρᾷ , φόνον προκεῖσθαι δημόλευστον ἐν πόλει .
37 οὕτως ἔχει σοι ταῦτα , καὶ δείξεις τάχα , εἴτ᾽ εὐγενὴς πέφυκας , εἴτ᾽ ἐσθλῶν κακή ,
39 τί δ᾽ , ταλαίφρων , εἰ τάδ᾽ ἐν τούτοις , ἐγὼ λύουσ᾽ ἂν ᾽φάπτουσα προσθείμην πλέον ;
41 εἰ ξυμπονήσεις , καὶ ξυνεργάσει , σκόπει .
42 ποῖόν τι κινδύνευμα ;
42 ποῦ γνώμης ποτ᾽ εἶ ;
43 εἰ τὸν νεκρὸν ξὺν τῇδε κουφιεῖς χερί .
44 γὰρ νοεῖς θάπτειν σφ᾽ , ἀπόῤῥητον πόλει ·
45 τὸν γοῦν ἐμὸν καὶ τὸν σὸν , ἢν σὺ μὴ θέλῃς , ἀδελφόν .
46 οὐ γὰρ δὴ προδοῦσ᾽ ἁλώσομαι .
47 σχετλία , Κρέοντος ἀντειρηκότος ;
48 ἀλλ᾽ οὐδὲν αὐτῷ τῶν ἐμῶν εἴργειν μέτα .
49 οἴμοι ·
49 φρόνησον , κασιγνήτη , πατὴρ ὡς νῷν ἀπεχθὴς δυσκλεής τ᾽ ἀπώλετο , πρὸς αὐτοφώρων ἀμπλακημάτων διπλᾶς ὄψεις ἀράξας αὐτὸς αὐτουργοῦ χερί ·
53 ἔπειτα μήτηρ καὶ γυνὴ , διπλοῦν ἔπος , πλεκταῖσιν ἀρτάναισι λωβᾶται βίον ·
55 τρίτον δ᾽ , ἀδελφὼ δύο μίαν καθ᾽ ἡμέραν αὐτοκτονοῦντε , τὼ ταλαιπώρω , μόρον κοινὸν κατειργάσανθ᾽ ὑπ᾽ ἀλλήλοιν χεροῖν .
58 νῦν δ᾽ αὖ μόνα δὴ νὼ λελειμμένα , σκόπει ὅσῳ κάκιστ᾽ ὀλούμεθ᾽ , εἰ , νόμου βίᾳ , ψῆφον τυράννων κράτη παρέξιμεν .
61 ἀλλ᾽ ἐννοεῖν χρὴ τοῦτο μὲν , γυναῖχ᾽ ὅτι ἔφυμεν , ὡς πρὸς ἄνδρας οὐ μαχουμένα ·
63 ἔπειτα δ᾽ , οὕνεκ᾽ ἀρχόμεσθ᾽ ἐκ κρεισσόνων , καὶ ταῦτ᾽ ἀκούειν , κἄτι τῶνδ᾽ ἀλγίονα .
65 ἐγὼ μὲν οὖν αἰτοῦσα τοὺς ὑπὸ χθονὸς ξύγγνοιαν ἴσχειν , ὡς βιάζομαι τάδε , τοῖς ἐν τέλει βεβῶσι πείσομαι .
67 τὸ γὰρ περισσὰ πράσσειν οὐκ ἔχει νοῦν οὐδένα .
69 οὔτ᾽ ἂν κελεύσαιμ᾽ , οὔτ᾽ ἂν , εἰ θέλοις ἔτι πράσσειν , ἐμοῦ γ᾽ ἂν ἡδέως δρῴης μέτα .
71 ἀλλ᾽ ἴσθ᾽ ὁποῖά σοι δοκεῖ .
71 κεῖνον δ᾽ ἐγὼ θάψω .
72 καλόν μοι τοῦτο ποιούσῃ θανεῖν .
73 φίλη μετ᾽ αὐτοῦ κείσομαι , φίλου μέτα , ὅσια πανουργήσασ᾽ ·
74 ἐπεὶ πλείων χρόνος , ὃν δεῖ μ᾽ ἀρέσκειν τοῖς κάτω , τῶν ἐνθάδε .
76 ἐκεῖ γὰρ αἰεὶ κείσομαι .
76 σοὶ δ᾽ εἰ δοκεῖ , τὰ τῶν θεῶν ἔντιμ᾽ ἀτιμάσασ᾽ ἔχε .
78 ἐγὼ μὲν οὐκ ἄτιμα ποιοῦμαι ·
78 τὸ δὲ βίᾳ πολιτῶν δρᾷν ἔφυν ἀμήχανος .
80 σὺ μὲν τάδ᾽ ἂν προὔχοι᾽ ·
80 ἐγὼ δὲ δὴ τάφον χώσουσ᾽ ἀδελφῷ φιλτάτῳ πορεύσομαι .
82 οἴμοι ταλαίνης ὡς ὑπερδέδοικά σου .
83 μή μου προτάρβει ·
83 τὸν σὸν ἐξόρθου πότμον .
84 ἀλλ᾽ οὖν προμηνύσεις γε τοῦτο μηδενὶ
85 κρυφῆ δὲ κεῦθε ·
85 σὺν δ᾽ αὕτως ἐγώ .
86 οἴμοι , καταύδα .
86 πολλὸν ἐχθίων ἔσει σιγῶσ᾽ , ἐὰν μὴ πᾶσι κηρύξῃς τάδε .
88 θερμὴν ἐπὶ ψυχροῖσι καρδίαν ἔχεις .
89 ἀλλ᾽ οἶδ᾽ ἀρέσκουσ᾽ οἷς μάλισθ᾽ ἁδεῖν με χρή .
90 εἰ καὶ δυνήσει γ᾽ ·
90 ἀλλ᾽ ἀμηχάνων ἐρᾷς .
91 οὐκοῦν , ὅταν δὴ μὴ σθένω , πεπαύσομαι .
92 ἀρχὴν δὲ θηρᾶν οὐ πρέπει τἀμήχανα .
93 εἰ ταῦτα λέξεις , ἐχθαρεῖ μὲν ἐξ ἐμοῦ ,
94 ἐχθρὰ δὲ τῷ θανόντι προσκείσει δίκῃ .
95 ἀλλ᾽ ἔα με καὶ τὴν ἐξ ἐμοῦ δυσβουλίαν παθεῖν τὸ δεινὸν τοῦτο ·
96 πείσομαι γὰρ οὐ τοσοῦτον οὐδὲν , ὥστε μὴ οὐ καλῶς θανεῖν .
98 ἀλλ᾽ , εἰ δοκεῖ σοι , στεῖχε ·
98 τοῦτο δ᾽ ἴσθ᾽ , ὅτι ἄνους μὲν ἔρχει , τοῖς φίλοις δ᾽ ὀρθῶς φίλη .
100 ἀκτὶς ἀελίου , τὸ κάλ- λιστον ἑπταπύλῳ φανὲν Θήβᾳ τῶν προτέρων φάος , ἐφάνθης ποτὲ , χρυσέας ἁμέρας βλέφαρον , Διρκαίων ὑπὲρ ῥεέθρων μολοῦσα , τὸν λεύκασπιν ἀπ᾽ Ἀργόθεν φῶτα βάντα πανσαγίᾳ , φυγάδα πρόδρομον ὀξυτέρῳ κινήσασα χαλινῷ ·
110 ὃν ἐφ᾽ ἁμετέρᾳ γᾷ Πολυνείκης ἀρθεὶς νεικέων ἐξ ἀμφιλόγων , ὀξέα κλάζων αἰετὸς ἐς γᾶν ὣς ὑπερέπτα , λευκῆς χιόνος πτέρυγι στεγανὸς , πολλῶν μεθ’ ὅπλων , ξύν θ᾽ ἱπποκόμοις κορύθεσσιν .
117 στὰς δ᾽ ὑπὲρ μελάθρων , φονώ- σαισιν ἀμφιχανὼν κύκλῳ λόγχαις ἑπτάπυλον στόμα , ἔβα , πρίν ποθ᾽ ἁμετέρων αἱμάτων γένυσιν πλησθῆναί τε , καὶ στεφάνωμα πύργων πευκάενθ᾽ ἥφαιστον ἑλεῖν .
124 τοῖος ἀμφὶ νῶτ᾽ ἐτάθη πάταγος Ἄρεος , ἀντιπάλῳ δυσχείρωμα δράκοντι .
127 Ζεὺς γὰρ μεγάλης γλώσσης κόμπους ὑπερεχθαίρει ·
128 καί σφας ἐσιδὼν πολλῷ ῥεύματι προσνισσομένους χρυσοῦ , καναχῆς , ὑπεροπτείας , παλτῷ ῥιπτεῖ πυρὶ , βαλβίδων ἐπ᾽ ἄκρων ἤδη νίκην ὁρμῶντ᾽ ἀλαλάξαι .
134 ἀντιτύπᾳ δ᾽ ἐπὶ γᾷ πέσε τανταλωθεὶς πυρφόρος , ὃς τότε μαινομένᾳ ξὺν ὁρμᾷ βακχεύων ἐπέπνει ῥιπαῖς ἐχθίστων ἀνέμων .
138 εἶχε δ᾽ ἄλλᾳ τὰ μὲν , ἄλλα δ᾽ ἐπ᾽ ἄλλοις ἐπενώμα στυφελίζων μέγας Ἄρης δεξιόσειρος .
141 ἑπτὰ λοχαγοὶ γὰρ ἐφ᾽ ἑπτὰ πύλαις ταχθέντες ἴσοι πρὸς ἴσους , ἔλιπον Ζηνὶ Τροπαίῳ πάγχαλκα τέλη ·
144 πλὴν τοῖν στυγεροῖν , πατρὸς ἑνὸς μητρός τε μιᾶς φύντε , καθ᾽ αὑτοῖν δικρατεῖς λόγχας στήσαντ᾽ , ἔχετον κοινοῦ θανάτου μέρος ἄμφω .
148 ἀλλὰ γὰρ μεγαλώνυμος ἦλθε Νίκα τᾷ πολυαρμάτῳ ἀντιχαρεῖσα Θήβᾳ .
150 ἐκ μὲν δὴ πολέμων τῶν νῦν θέσθε λησμοσύναν ,
152 θεῶν δὲ ναοὺς χοροῖς παννυχίοις πάντας ἐπέλθωμεν ·
153 Θήβας δ᾽ ἐλελίχθων Βάκχιος ἄρχοι .
155 ἀλλ᾽ ὅδε γὰρ δὴ βασιλεὺς χώρας Μενοικέως , θεῶν νεοχμὸς νεαραῖς ἐπὶ συντυχίαις χωρεῖ , τινὰ δὴ μῆτιν ἐρέσσων , ὅτι σύγκλητον τήνδε γερόντων προὔθετο λέσχην κοινῷ κηρύγματι πέμψας .
161 ἄνδρες , τὰ μὲν δὴ πόλεος ἀσφαλῶς θεοὶ , πολλῷ σάλῳ σείσαντες , ὤρθωσαν πάλιν ·
163 ὑμᾶς δ᾽ ἐγὼ πομποῖσιν ἐκ πάντων δίχα ἔστειλ᾽ ἱκέσθαι ·
164 τοῦτο μὲν , τὰ Λαΐου σέβοντας εἰδὼς εὖ θρόνων ἀεὶ κράτη ·
166 τοῦτ᾽ αὖθις , ἡνίκ᾽ Οἰδίπους ὥρθου πόλιν , κἀπεὶ διώλετ᾽ , ἀμφὶ τοὺς κείνων ἔτι παῖδας μένοντας ἐμπέδοις φρονήμασιν .
169 ὅτ᾽ οὖν ἐκεῖνοι πρὸς διπλῆς μοίρας μίαν καθ᾽ ἡμέραν ὤλοντο , παίσαντές τε καὶ πληγέντες αὐτόχειρι σὺν μιάσματι , ἐγὼ κράτη δὴ πάντα καὶ θρόνους ἔχω γένους κατ᾽ ἀγχιστεῖα τῶν ὀλωλότων .
174 ἀμήχανον δὲ παντὸς ἀνδρὸς ἐκμαθεῖν ψυχήν τε καὶ φρόνημα καὶ γνώμην , πρὶν ἂν ἀρχαῖς τε καὶ νόμοισιν ἐντριβὴς φανῇ .
177 ἐμοὶ γὰρ , ὅστις πᾶσαν εὐθύνων πόλιν μὴ τῶν ἀρίστων ἅπτεται βουλευμάτων , ἀλλ᾽ ἐκ φόβου του γλῶσσαν ἐγκλείσας ἔχει , κάκιστος εἶναι νῦν τε καὶ πάλαι δοκεῖ ·
181 καὶ μείζον᾽ ὅστις ἀντὶ τῆς αὑτοῦ πάτρας φίλον νομίζει , τοῦτον οὐδαμοῦ λέγω ·
183 ἐγὼ γὰρ , ἴστω Ζεὺς πάνθ᾽ ὁρῶν ἀεὶ , οὔτ᾽ ἂν σιωπήσαιμι τὴν ἄτην ὁρῶν στείχουσαν ἀστοῖς ἀντὶ τῆς σωτηρίας , οὔτ᾽ ἂν φίλον ποτ᾽ ἄνδρα δυσμενῆ χθονὸς θείμην ἐμαυτῷ , τοῦτο γιγνώσκων , ὅτι ἥδ᾽ ἐστὶν σώζουσα , καὶ , ταύτης ἔπι πλέοντες ὀρθῆς , τοὺς φίλους ποιούμεθα .
190 τοιοῖς δ᾽ ἐγὼ νόμοισι τήνδ᾽ αὔξω πόλιν .
191 καὶ νῦν ἀδελφὰ τῶνδε κηρύξας ἔχω ἀστοῖσι , παίδων τῶν ἀπ᾽ Οἰδίπου πέρι .
193 Ἐτεοκλέα μὲν , ὃς πόλεως ὑπερμαχῶν ὄλωλε τῆσδε , πάντ᾽ ἀριστεύσας δορὶ , τάφῳ τε κρύψαι , καὶ τὰ πάντ᾽ ἐφαγνίσαι , τοῖς ἀρίστοις ἔρχεται κάτω νεκροῖς ·
197 τὸν δ᾽ αὖ ξύναιμον τοῦδε , Πολυνείκην λέγω , ὃς γῆν πατρῴαν καὶ θεοὺς τοὺς ἐγγενεῖς , φυγὰς κατελθὼν , ἠθέλησε μὲν πυρὶ πρῆσαι κατάκρας , ἠθέλησε δ᾽ αἵματος κοινοῦ πάσασθαι , τοὺς δὲ δουλώσας ἄγειν , τοῦτον πόλει τῇδ᾽ ἐκκεκηρῦχθαι τάφῳ μήτε κτερίζειν μήτε κωκῦσαί τινα , ἐᾷν δ᾽ ἄθαπτον καὶ πρὸς οἰωνῶν δέμας καὶ πρὸς κυνῶν ἐδεστὸν αἰκισθέντ᾽ ἰδεῖν .
206 τοιόνδ᾽ ἐμὸν φρόνημα .
206 κοὔποτ᾽ ἔκ γ᾽ ἐμοῦ τιμὴν προέξουσ᾽ οἱ κακοὶ τῶν ἐνδίκων .
208 ἀλλ᾽ ὅστις εὔνους τῇδε τῇ πόλει , θανὼν καὶ ζῶν ὁμοίως ἐξ ἐμοῦ τιμήσεται .
210 σοὶ ταῦτ᾽ ἀρέσκει , παῖ Μενοικέως Κρέον , τὸν τῇδε δύσνουν , καὶ τὸν εὐμενῆ πόλει .
[ 1 ] O tête [ 2 ] commune ( consanguine ) [ 3 ] de-sœur-germaine d’Ismène , [ 4 ] sais-tu que Jupiter accomplit [ 5 ] lequel non des maux ( tous les maux ) [ 6 ] [ venant ] d ' Oedipe , [ 7 ] nous vivant encore ?
[ 1 ] car il n’est rien [ 2 ] ni douloureux , [ 3 ] ni sans [ notre ] crime ni honteux , [ 4 ] ni déshonorant [ 5 ] que non parmi les maux [ 6 ] les tiens et les miens , [ 7 ] moi je n’aie vu .
[ 1 ] Et maintenant quelle est cette [ 2 ] proclamation [ 3 ] [ qu’ ] ils disent le chef [ 4 ] avoir faite encore dernièrement [ 5 ] à la ville avec-tout-son-peuple ?
[ 1 ] Tiens-tu - [ 2 ] et as-tu-entendu quelque chose ?
[ 1 ] ou les maux des ennemis [ 2 ] s’avançant vers les amis [ 3 ] échappent-ils à toi ?
[ 1 ] Antigone , [ 2 ] d’un côté aucun discours [ 3 ] [ concernant ] les amis [ 4 ] ni agréable ni douloureux [ 5 ] n’est venu à moi , [ 6 ] depuis que nous fûmes privées [ 7 ] toutes deux de [ nos ] deux frères [ 8 ] morts en un jour [ 9 ] d’une main double ;
[ 1 ] de l’autre côté , depuis [ 2 ] que l’armée des Argiens [ 3 ] est partie dans la nuit présente , [ 4 ] je ne sais rien d’ultérieur , [ 5 ] [ moi ] n’étant ni heureuse , [ 6 ] ni affligée davantage .
[ 1 ] Aussi [ 2 ] j ' ai fait-sortir toi [ 3 ] maintenant précisément [ 4 ] des portes du-vestibule [ 5 ] à cause de ceci , [ 6 ] afin que seule tu entendes .
[ 1 ] Mais qu ' est-ce ?
[ 1 ] car tu montres [ 2 ] [ toi ] agitée [ devant dire ] quelque parole .
[ 1 ] Car Créon [ 2 ] n ' est-il pas [ 3 ] les deux frères de nous [ 4 ] ayant-de-préférence honoré [ l’ ] un [ 5 ] de la sépulture , [ 6 ] ayant déshonoré ( privé ) l’autre ?
[ 1 ] Il a caché , il est vrai , [ 2 ] dans la terre , [ 3 ] Étéocle , [ 4 ] comme ils disent [ 5 ] avec une justice juste , [ 6 ] et avec l’usage , [ 7 ] étant sommé ( ) [ par cela même ] [ 8 ] honoré [ ainsi ] [ 9 ] auprès des morts dans les enfers ;
[ 1 ] mais ils disent [ 2 ] avoir été proclamé [ 3 ] aux citoyens [ 4 ] personne ne couvrir d’un tombeau [ 5 ] ni pleurer [ 6 ] le corps mort misérablement [ 7 ] de Polynice , [ 8 ] mais de [ le ] laisser sans-sépulture , [ 9 ] sans-pleurs , [ 10 ] un trésor doux aux oiseaux [ 11 ] qui le regardent [ 12 ] pour le plaisir de la pâture .
[ 1 ] Ils disent le bon Créon [ 2 ] être ayant proclamé de telles choses [ 3 ] à toi et à moi , [ 4 ] car je nomme aussi moi , [ 5 ] et venir ici [ 6 ] devant proclamer [ 7 ] ces choses claires [ 8 ] à ceux qui ne savent pas :
[ 1 ] et tenir l ' affaire [ 2 ] non comme pour rien ;
[ 1 ] mais une mort [ 2 ] de-lapidation-par-le-peuple [ 3 ] menacer dans la ville [ celui ] [ 4 ] qui ferait quelqu’une de ces [ choses ] .
[ 1 ] Ces [ choses ] sont ainsi pour toi ; [ 2 ] et tu montreras promptement [ 3 ] situ es bien-née , [ 4 ] ou si [ tu es ] vile [ 5 ] [ venant ] de nobles [ parents ] .
[ 1 ] O malheureuse , [ 2 ] mais qu’ajouterais-je moi davantage [ 3 ] en dénouant ou en nouant [ 4 ] si ces choses sont dans ces [ circonstances ] ?
[ 1 ] Réfléchis [ 2 ] si tu seras compagne-du-travail [ 3 ] et coopéreras .
[ 1 ] A quelle espèce [ 2 ] d’entreprise-dangereuse ?
[ 1 ] donc de réflexion es-tu ( que médites-tu ) ?
[ 1 ] Si tu soulèveras [ 2 ] le corps-mort [ 3 ] avec ( te joignant à ) cette main .
[ 1 ] Tu médites donc [ 2 ] d’enterrer lui , [ 3 ] ceci étant interdit à la ville ?
[ 1 ] Certainement [ 2 ] [ je médite d’enterrer ] mon frère , [ 3 ] et quoique tu ne veuilles pas , le tien .
[ 1 ] Car assurément je ne serai pas convaincue [ 2 ] ayant trahi .
[ 1 ] O téméraire , [ 2 ] Créon [ l ' ] ayant défendu ?
[ 1 ] Mais [ 2 ] il n’anpartient en rien à lui , [ 3 ] de [ m’ ] écarter des miens .
[ 1 ] Hélas !
[ 1 ] songe , ô [ ma ] sœur , [ 2 ] que [ notre ] père a péri à nous [ 3 ] [ étant ] détesté et en-déshonneur , [ 4 ] lui-même ayant frappé [ 5 ] d’une main elle-même-active [ 6 ] [ ses ] deux yeux , [ 7 ] à cause des crimes [ 8 ] surpris-par-lui-même .
[ 1 ] Puis [ sa ] mère et [ sa ] femme , [ 2 ] un double titre , [ 3 ] détruit [ sa ] vie [ 4 ] par des cordes nouées ;
[ 1 ] et en-troisième-lieu nos deux frères [ 2 ] se tuant-eux-mêmes [ 3 ] en un jour [ 4 ] les malheureux , accomplirent [ 5 ] [ leur ] sort commun par les mains [ 6 ] l ' un-de-l’autre .
[ 1 ] Maintenant d’un autre côté [ 2 ] songe encore , [ 3 ] à quel point nous périrons [ 4 ] [ le ] plus misérablement , [ 5 ] nous-deux abandonnées [ 6 ] seules aujourd’hui [ 7 ] si nous transgressons le décret [ 8 ] ou les ordres des princes , [ 9 ] en violation de la loi .
[ 1 ] Mais il faut considérer [ 2 ] d’un côté cela , que nous sommes nées [ 3 ] femmes-toutes-deux , [ 4 ] comme ne devant pas lutter [ 5 ] contre des hommes ;
[ 1 ] puis d’un autre côté [ 2 ] obéir aussi en ces choses [ 3 ] et en de plus douloureuses [ 4 ] encore que celles-ci , [ 5 ] parce que nous sommes gouvernées [ 6 ] par de plus puissants .
[ 1 ] Moi au moins donc j’obéirai [ 2 ] à ceux qui sont-établis [ 3 ] en magistrature [ 4 ] priant ceux sous terre [ 5 ] d’avoir indulgence , [ 6 ] car je suis violentée en ces choses .
[ 1 ] Car le faire des choses outre-mesure [ 2 ] n’a aucun sens .
[ 1 ] Je ne voudrais ordonner [ 2 ] ni tu n’agirais [ 3 ] avec moi de-façon-à-m’être-agréable , [ 4 ] si tu voulais encore agir .
[ 1 ] Mais sache quelles choses [ 2 ] semblent-bonnes à toi .
[ 1 ] Or moi j’enterrerai celui-ci .
[ 1 ] [ Il est ] beau à moi de mourir [ 2 ] faisant cela .
[ 1 ] Je reposerai avec lui [ 2 ] chère [ à lui ] [ 3 ] avec lui [ qui m ' est ] cher , [ 4 ] ayant fait-d ' une-manière-coupabie [ 5 ] de saintes choses ,
[ 1 ] puisque plus considérable [ est ] le temps [ 2 ] [ pendant ] lequel il faut moi plaire [ 3 ] à ceux d’en-bas qu’à ceux-ici .
[ 1 ] Car là-bas je reposerai toujours .
[ 1 ] Mais s’il semble-bon à toi , [ 2 ] reste ayant déshonoré [ 3 ] les choses en-honneur [ 4 ] [ auprès ] des dieux .
[ 1 ] Moi d’un côté [ 2 ] je ne [ les ] regarde-pas-comme méprisables ,
[ 1 ] mais je suis-naturellement [ 2 ] sans moyens [ 3 ] pour le agir [ 4 ] en violation des citoyens .
[ 1 ] Que toi en-effet [ 2 ] prétextes ces choses :
[ 1 ] mais moi je partirai [ 2 ] devant-entasser ( ériger ) [ 3 ] maintenant une tombe [ 4 ] à mon frère très-cher .
[ 1 ] O malheureuse [ que je suis ! ] [ 2 ] que je crains-pour toi [ 3 ] malheureuse !
[ 1 ] Ne tremble pas [ 2 ] pour moi :
[ 1 ] redresse ton sort .
[ 1 ] Mais enfin [ 2 ] tu n’indiqueras-d’avance au-moins [ 3 ] à personne cette action ;
[ 1 ] mais cache- [ la ] furtivement :
[ 1 ] moi de l ' autre côté conjointement [ 2 ] de-même ( je la cacherai ) .
[ 1 ] Mon Dieu , [ 2 ] déclare [ -la ] ;
[ 1 ] tu seras de beaucoup plus odieuse [ 2 ] en te taisant , [ 3 ] si tu ne divulgues pas [ 4 ] ces choses à tous .
[ 1 ] Tu as le cœur [ 2 ] ardent dans des choses qui-glacent .
[ 1 ] Mais je sais [ 2 ] étant agréable [ à ceux ] [ 3 ] auxquels il faut moi [ 4 ] plaire le plus .
[ 1 ] Si encore [ 2 ] tu pouvais au-moins ,
[ 1 ] mais tu désires des choses impossibles .
[ 1 ] Donc [ 2 ] je m ' [ en ] désisterai , [ 3 ] quand en-effet je n’aurai-pas-la-force .
[ 1 ] Mais il ne convient pas [ 2 ] dès le principe [ 3 ] de poursuivre les [ choses ] impossibles .
[ 1 ] Si tu diras [ 2 ] ces choses , [ 3 ] tu seras haïe d’un côté de moi ,
[ 1 ] de l’autre côté tu reposeras-à-côté [ 2 ] du mort odieuse avec raison .
[ 1 ] Mais souffre moi [ 2 ] et le funeste-projet [ venant ] de moi [ 3 ] essuyer ce désastre .
[ 1 ] Car je ne souffrirai [ 2 ] rien de si-grand ( affreux ) [ 3 ] de-manière-à ne pas mourir bien .
[ 1 ] Eh bien , va [ 2 ] s ' ilsemble-bon à toi .
[ 1 ] Mais sache cela , [ 2 ] que tu pars insensée , il est vrai , [ 3 ] mais réellement amie [ 4 ] à tes amis .
[ 1 ] à travers les flots [ 11 ] de-Dircé , [ 12 ] ayant poussé [ 13 ] d’une bride plus vigoureuse [ 14 ] l’homme au-bouclier-blanc [ 15 ] venu d’Argos [ 16 ] en armure-complète , [ 17 ] fugitif [ 18 ] à-la-course-éperdue ,
[ 1 ] avec beaucoup d ' armes : [ 11 ] et avec des casques [ 12 ] aux-crinières-de-cheval .
[ 1 ] avec les mâchoires , [ 11 ] et [ avant ] la flamme [ 12 ] de-picéa [ 13 ] avoir saisi [ 14 ] le couronnement des tours .
[ 1 ] Un tel fracas [ 2 ] de Mars [ 3 ] s’étendit [ 4 ] autour de [ leur ] dos , [ 5 ] chose invincible [ 6 ] au dragon opposé .
[ 1 ] Car Jupiter hait-violemment [ 2 ] les vanteries [ 3 ] d’une langue grande ( orgueilleuse )
[ 1 ] et ayant vu eux [ 2 ] approchant [ 3 ] dans un puissant torrent [ 4 ] d’or , de fracas , [ 5 ] d’orgueil , [ 6 ] il renverse d’un feu lancé [ 7 ] celui qui s ' apprête déjà [ 8 ] à crier victoire [ 9 ] sur le haut des barrières .
[ 1 ] Mais porteur-du-feu il tomba [ 2 ] lancé [ 3 ] contre la terre qui- [ le- ] fait-rebondir , [ 4 ] [ lui ] qui alors [ 5 ] avec un élan insensé [ 6 ] se livrant-à-une-fureur-bacchique [ 7 ] haletait avec des jets ( un souffle ) [ 8 ] de vents très-hostiles .
[ 1 ] Mais le grand Mars [ 2 ] allié-propice , [ 3 ] conduisait ces choses [ 4 ] dans une autre [ voie ] , [ 5 ] mais en s’élançant-avec-violence [ 6 ] il dirigeait [ 7 ] d’autres [ choses ] contre d’autres .
[ 1 ] Car les sept chefs [ 2 ] rangés [ 3 ] près des sept portes [ 4 ] égaux contre égaux , [ 5 ] laissèrent [ 6 ] des tributs tout-d’airain [ 7 ] à Jupiter qui met en fuite ,
[ 1 ] d’une mort commune .
[ 1 ] Mais alors la Victoire [ 2 ] au-grand-nom [ 3 ] est venue [ 4 ] se réjouissant-à-l’encontre de Thèbes [ 5 ] aux-chars-nombreux ;
[ 1 ] établissez donc d’un côté [ 2 ] l ' oubli [ 3 ] après les guerres d ' à présent ;
[ 1 ] d’un autre côté entrons [ 2 ] dans tous les temples [ 3 ] des dieux [ 4 ] avec des danses [ 5 ] qui-durent-toute-la-nuit ;
[ 1 ] et que Bacchus [ 2 ] qui-ébranle Thèbes [ 3 ] préside ,
[ 1 ] cette assemblée [ 11 ] convoquée [ 12 ] de vieillards , [ 13 ] [ les ] ayant fait-venir [ 14 ] par une proclamation commune .
[ 1 ] Hommes , [ 2 ] les dieux d’un côté ont redressé [ 3 ] certainement de nouveau en-sûreté [ 4 ] les choses de la ville [ l’ ] ayant agitée [ 5 ] d’un trouble grand . :
[ 1 ] Moi d’un autre côté [ 2 ] j ' ai envoyé-chercher vous , [ 3 ] séparément de tous [ 4 ] par des messagers , pour venir ,
[ 1 ] sachant d’abord ceci [ 2 ] [ vous ] respectant bien toujours [ 3 ] les commandements du trône [ 4 ] de Laïus ;
[ 1 ] puis cela , quand Oedipe [ 2 ] gouvernait-bien la ville , [ 3 ] et après qu ' il ent péri , [ 4 ] [ vous ] restant encore [ 5 ] dans [ vos ] sentiments constants , [ 6 ] autour des enfants de ceux-là .
[ 1 ] d’après les droits-de-proximité [ 11 ] de la race de ceux-qui-ont-péri .
[ 1 ] Cependant il [ est ] impossible de connaître [ 2 ] et l’âme et l ' intelligence [ 3 ] et l’esprit de tout homme [ 4 ] avant qu ' il se-soit-montré pratiquant [ 5 ] et les commandements et les lois .
[ 1 ] et depuis longtemps ;
[ 1 ] et quiconque estime [ 2 ] un ami plus important [ 3 ] au lieu de la patrie de lui-même [ 4 ] je ne nomme celui-ci nulle-part .
[ 1 ] pensant ceci [ 11 ] que [ c’est ] celui-ci ( [ le pays ] ) qui [ nous ] sauve [ 12 ] et [ que ] nous nous faisons nos amis [ 13 ] [ en ] naviguant sur celui-ci debout .
[ 1 ] Mais j’augmente cette ville [ 2 ] de pareilles lois .
[ 1 ] Et maintenant je suis ayant proclamé [ 2 ] des [ choses ] semblables à celles-ci [ 3 ] aux citoyens [ 4 ] sur les enfants d ' Oedipe .
[ 1 ] Et de couvrir d’un tombeau [ 2 ] d’un côté Étéocle [ 3 ] qui a péri [ 4 ] combattant-pour cette ville [ 5 ] ayant excellé avec la lance [ 6 ] en toutes choses [ 7 ] et d’offrir-purement toutes les choses , [ 8 ] qui vont en-bas [ 9 ] aux meilleurs morts ,
[ 1 ] brûler avec le feu du hant en bas [ 11 ] la terre natale [ 12 ] et les dieux indigètes , [ 13 ] et voulut de l’autre côté goûter [ 14 ] du sang commun , [ 15 ] et emmener ceux-ci [ 16 ] [ les ] ayant réduits-en-servitude ; [ 17 ] mais de le laisser non enseveli , [ 18 ] et maltraité ( dégoûtant ) à voir , [ 19 ] corps devant-être-dévoré [ 2 ] par les oiseaux et par les chiens .
[ 1 ] Telle [ est ] ma pensée ,
[ 1 ] et jamais les méchants [ 2 ] n’auront-de-préférence aux justes [ 3 ] de l’estime de moi au-moins .
[ 1 ] Mais quiconque est bien-intentionné [ 2 ] pour cette ville [ 3 ] sera honoré par moi [ 4 ] également mort et vivant .
[ 1 ] Ces choses [ 2 ] semblent-bonnes à toi , [ 3 ] Créon , fils de Ménécée , [ 4 ] [ à l ' égard ] de celui [ qui est ] malveillant [ 5 ] et de celui [ qui ] est bien-intentionné [ 6 ] pour cette ville .
Oh common ( consanguineous ) head of sister-germaine Ismene , do you know that Jupiter accomplishes which not of the evils ( all of the evils ) [ coming ] from Oedipus [ to ] still living us
For there is nothing neither painful , nor without [ our ] crime , nor shameful , nor dishonorable that not among the evils yours and mine , I have not seen .
And now what is this proclamation [ that ] they say the chief has made to the city with-all-his-people lately ?
Are you holding - and have you heard anything ?
Or do the evils of enemies advancing towards friends escape you ?
Antigone , on the one hand no speech [ concerning ] friends neither pleasant nor painful has come to me , since we were deprived of [ our ] two brothers dead one day with a double hand ;
On the other hand , since the Army of the Argians left this night , [ me ] being neither further happy nor more afflicted .
Also , I made you go out now precisely from the doors of the vestibule because of this , so that only you hear .
But what is it ?
For you show [ you ] agitated [ having to say ] some word .
For is not Creon [ holding ] the two brothers of us having preferably honored [ the ] one with burial , having dishonored ( deprived ) the other
He hid , it is true , in the earth , Eteocles , as they say with just justice , and with custom , being summoned ( moved ) [ by this very fact ] honored [ so ] with the dead in the underworld
But they say to have been proclaimed to the citizens nobody to cover with a tomb nor to mourn the miserably dead body of Polynices , but to leave [ it ] without burial , without tears , a sweet treasure to the birds that look at it for the pleasure of the pasture .
They say the good Creon to be having proclaimed such things to you and to me , for I also name me , and to come here before proclaiming these things clear to those who do not know : and to hold the matter not as for nothing ; but a death of-lapidation-by-the-people looming in the city [ one ] who would do any of these [ things ] .
These [ things ] are like that for you ; and you will promptly show whether you are well-born , or whether [ you are ] vile [ coming ] from noble [ parents ] .
O wretch , but what more would I add by untying or knotting if these things are under these [ circumstances ] ?
Think about whether you will be a coworker and cooperate .
What kind of dangerous business ? Where are you thinking ( what are you thinking ) ?
If you will lift the dead body with ( joining with ) this hand .
So you are thinking to bury him , this being forbidden in the city ?
Certainly [ I meditate to bury ] my brother , and though you do not want , yours .
For assuredly I will not be convinced having betrayed .
O reckless one , Creon having forbidden [ it ] ?
But he’s not in his own right , to keep [ me ] away from my own .
Alas !
Think , oh [ my ] sister that [ our ] father perished to us [ being ] hated and in-dishonor , himself having struck with his own hand ,

( 1479 ) 97% GRC
( 44 ) 3% GRC - FRA

( 55 ) 2% GRC - FRA
( 3030 ) 98% FRA

( 55 ) 2% GRC - FRA
( 3030 ) 98% FRA

Ode to Man Final Exam Pt. 2

Christopher Petrik /
 • Created on 2021-05-11 23:17:50
 • Modified on 2021-05-12 22:49:06
 • Aligned by Christopher Petrik
Ἑλληνική
English
English
Original Greek
Wyckoff
Jebb
πολλὰ τὰ δεινὰ κοὐδὲν ἀνθρώπου δεινότερον πέλει .
τοῦτο καὶ πολιοῦ πέραν πόντου χειμερίῳ νότῳ
χωρεῖ , περιβρυχίοισιν
περῶν ὑπʼ οἴδμασιν .
θεῶν τε τὰν ὑπερτάταν , Γᾶν
ἄφθιτον , ἀκαμάταν , ἀποτρύεται
ἰλλομένων ἀρότρων ἔτος εἰς ἔτος
ἱππείῳ γένει πολεύων .
κουφονόων τε φῦλον ὀρνίθων ἀμφιβαλὼν ἄγει
καὶ θηρῶν ἀγρίων ἔθνη πόντου τʼ εἰναλίαν φύσιν
σπείραισι δικτυοκλώστοις ,
περιφραδὴς ἀνήρ ·
κρατεῖ δὲ μηχαναῖς ἀγραύλου
θηρὸς ὀρεσσιβάτα , λασιαύχενά θʼ
ἵππον ὀχμάζεται ἀμφὶ λόφον ζυγῶν
οὔρειόν τʼ ἀκμῆτα ταῦρον .
καὶ φθέγμα καὶ ἀνεμόεν φρόνημα καὶ ἀστυνόμους
ὀργὰς ἐδιδάξατο καὶ δυσαύλων
πάγων ὑπαίθρεια καὶ δύσομβρα φεύγειν βέλη
παντοπόρος · ἄπορος ἐπʼ οὐδὲν ἔρχεται
τὸ μέλλον · Ἅιδα μόνον φεῦξιν οὐκ ἐπάξεται ·
νόσων δʼ ἀμηχάνων φυγὰς ξυμπέφρασται .
σοφόν τι τὸ μηχανόεν τέχνας ὑπὲρ ἐλπίδʼ ἔχων
τοτὲ μὲν κακόν , ἄλλοτʼ ἐπʼ ἐσθλὸν
esthlòn
ἕρπει ,
νόμους γεραίρων χθονὸς θεῶν τʼ ἔνορκον δίκαν ,
ὑψίπολις · ἄπολις ὅτῳ τὸ μὴ καλὸν
ξύνεστι τόλμας χάριν . μήτʼ ἐμοὶ παρέστιος
γένοιτο μήτʼ ἴσον φρονῶν ὃς τάδʼ ἔρδει .
ἐς δαιμόνιον τέρας ἀμφινοῶ
τόδε · πῶς εἰδὼς ἀντιλογήσω
τήνδʼ οὐκ εἶναι παῖδʼ Ἀντιγόνην .
δύστηνος
καὶ δυστήνου πατρὸς Οἰδιπόδα ,
τί ποτʼ ; οὐ δή που σέ γʼ ἀπιστοῦσαν
τοῖς βασιλείοισιν ἄγουσι νόμοις
καὶ ἐν ἀφροσύνῃ καθελόντες ;
STROPHE A
Many the wonders but nothing is stranger than man .
This thing crosses the sea in the winter’s storm ,
making his path through the roaring waves .
And she , the greatest of gods , the Earth—
ageless she is , and unwearied—he wears her away
as the ploughs go up and down from year to year
and his mules turn up the soil .

ANTISTROPHE A
Lighthearted nations of birds he snares and leads ,
wild beast tribes and the salty brood of the sea ,
with the twisted mesh of his nets , this clever man .
He controls with craft the beasts of the open air ,
walkers on hills . The horse with his shaggy mane
he holds and harnesses , yoked about the neck ,
and the strong bull of the mountain .

STROPHE B
Language , and thought like the wind
and the feelings that govern a city ,
he has taught himself , and shelter against the cold ,
refuge from rain . He can always help himself .
He faces no future helpless . There’s only death
that he cannot find an escape from . He has contrived
refuge from illnesses once beyond all cure .

ANTISTROPHE B
Clever beyond all dreams
the inventive craft that he has
which may drive him one time to good or another to evil .
When he honors the laws of the land and the gods’ sworn right
high indeed is his city ; but cityless the man
who dares to dwell with dishonor . Not by my fireside ,
never to share my thoughts , who does these things .
Strophe A
Wonders are many , and none is more wonderful than man . [ 335 ] This power spans the sea , even when it surges white before the gales of the south-wind , and makes a path under swells that threaten to engulf him . Earth , too , the eldest of the gods , the immortal , the unwearied , [ 340 ] he wears away to his own ends , turning the soil with the offspring of horses as the plows weave to and fro year after year .

Antistrophe A
[ 343 ] The light-hearted tribe of birds [ 345 ] and the clans of wild beasts and the sea-brood of the deep he snares in the meshes of his twisted nets , and he leads them captive , very-skilled man . He masters by his arts [ 350 ] the beast who dwells in the wilds and roams the hills . He tames the shaggy-maned horse , putting the yoke upon its neck , and tames the tireless mountain bull .

Strophe B
[ 354 ] Speech and thought fast as the [ 355 ] wind and the moods that give order to a city he has taught himself , and how to flee the arrows of the inhospitable frost under clear skies and the arrows of the storming rain . [ 360 ] He has resource for everything . Lacking resource in nothing he strides towards what must come . From Death alone he shall procure no escape , but from baffling diseases he has devised flights .

Antistrophe B
[ 365 ] Possessing resourceful skill , a subtlety beyond expectation he moves now to evil , now to good . When he honors the laws of the land and the justice of the gods to which he is bound by oath , [ 370 ] his city prospers . But banned from his city is he who , thanks to his rashness , couples with disgrace . Never may he share my home , [ 375 ] never think my thoughts , who does these things !

( 69 ) 33% GRC
( 138 ) 67% GRC - ENG

( 241 ) 87% GRC - ENG
( 37 ) 13% ENG

( 241 ) 87% GRC - ENG
( 37 ) 13% ENG

Antigone Chunked French and English 39-68

Christopher Petrik /
 • Created on 2021-05-13 18:14:25
 • Modified on 2021-05-13 23:39:30
 • Aligned by Christopher Petrik
Ἑλληνική
français
English
Hâchette Greek
Hâchette Chunked French
Chunked English Compound
Ismene :
39 τί δ᾽ , ταλαίφρων , εἰ τάδ᾽ ἐν τούτοις , ἐγὼ λύουσ᾽ ἂν ᾽φάπτουσα προσθείμην πλέον ;

Antigone :
41 εἰ ξυμπονήσεις , καὶ ξυνεργάσει , σκόπει .

Ismene :
42 ποῖόν τι κινδύνευμα ;
42 ποῦ γνώμης ποτ᾽ εἶ ;

Antigone :
43 εἰ τὸν νεκρὸν ξὺν τῇδε κουφιεῖς χερί .

Ismene :
44 γὰρ νοεῖς θάπτειν σφ᾽ , ἀπόῤῥητον πόλει ·

Antigone :
45 τὸν γοῦν ἐμὸν καὶ τὸν σὸν , ἢν σὺ μὴ θέλῃς , ἀδελφόν .
46 οὐ γὰρ δὴ προδοῦσ᾽ ἁλώσομαι .

Ismene :
47 σχετλία , Κρέοντος ἀντειρηκότος ;

Antigone :
48 ἀλλ᾽ οὐδὲν αὐτῷ τῶν ἐμῶν εἴργειν μέτα .

Ismene :
49 οἴμοι ·
49 φρόνησον , κασιγνήτη , πατὴρ ὡς νῷν ἀπεχθὴς δυσκλεής τ᾽ ἀπώλετο , πρὸς αὐτοφώρων ἀμπλακημάτων διπλᾶς ὄψεις ἀράξας αὐτὸς αὐτουργοῦ χερί ·
53 ἔπειτα μήτηρ καὶ γυνὴ , διπλοῦν ἔπος , πλεκταῖσιν ἀρτάναισι λωβᾶται βίον ·
55 τρίτον δ᾽ , ἀδελφὼ δύο μίαν καθ᾽ ἡμέραν αὐτοκτονοῦντε , τὼ ταλαιπώρω , μόρον κοινὸν κατειργάσανθ᾽ ὑπ᾽ ἀλλήλοιν χεροῖν .
58 νῦν δ᾽ αὖ μόνα δὴ νὼ λελειμμένα , σκόπει ὅσῳ κάκιστ᾽ ὀλούμεθ᾽ , εἰ , νόμου βίᾳ , ψῆφον τυράννων κράτη παρέξιμεν .
61 ἀλλ᾽ ἐννοεῖν χρὴ τοῦτο μὲν , γυναῖχ᾽ ὅτι ἔφυμεν , ὡς πρὸς ἄνδρας οὐ μαχουμένα ·
63 ἔπειτα δ᾽ , οὕνεκ᾽ ἀρχόμεσθ᾽ ἐκ κρεισσόνων , καὶ ταῦτ᾽ ἀκούειν , κἄτι τῶνδ᾽ ἀλγίονα .
65 ἐγὼ μὲν οὖν αἰτοῦσα τοὺς ὑπὸ χθονὸς ξύγγνοιαν ἴσχειν , ὡς βιάζομαι τάδε , τοῖς ἐν τέλει βεβῶσι πείσομαι .
67 τὸ γὰρ περισσὰ πράσσειν οὐκ ἔχει νοῦν οὐδένα .
ISMÈNE .
O malheureuse , mais qu’ajouterais-je moi davantage en dénouant ou en nouantsi ces choses sont dans ces [ circonstances ] ?

ANTIGONE .
Réfléchis si tu seras compagne-du-travail et coopéreras .

ISMÈNE .
A quelle espèce d’entreprise-dangereuse ? donc de réflexion es-tu ( que médites-tu ) ?

ANTIGONE .
Si tu soulèveras le corps-mort avec ( te joignant à ) cette main .

ISMÈNE .
Tu médites donc d’enterrer lui , ceci étant interdit à la ville ?

ANTIGONE .
Certainement [ je médite d’enterrer ] mon frère , et quoique tu ne veuilles pas , le tien . Car assurément je ne serai pas convaincue ayant trahi .

ISMÈNE .
O téméraire , Créon [ l ' ] ayant défendu ?

ANTIGONE .
Mais il n’anpartient en rien à lui , de [ m’ ] écarter des miens .

ISMÈNE .
Hélas ! songe , ô [ ma ] sœur , que [ notre ] père a péri à nous [ étant ] détesté et en-déshonneur , lui-même ayant frappé d’une main elle-même-active [ ses ] deux yeux , à cause des crimes surpris-par-lui-même . Puis [ sa ] mère et [ sa ] femme , un double titre , détruit [ sa ] vie par des cordes nouées ; et en-troisième-lieu nos deux frères se tuant-eux-mêmes en un jour les malheureux , accomplirent [ leur ] sort commun par les mains l ' un-de-l’autre . Maintenant d’un autre côtésonge encore , à quel point nous périrons [ le ] plus misérablement , nous-deux abandonnées seules aujourd’hui si nous transgressons le décret ou les ordres des princes , en violation de la loi . Mais il faut considérer d’un côté cela , que nous sommes nées femmes-toutes-deux , comme ne devant pas lutter contre des hommes ; puis d’un autre côté obéir aussi en ces choses et en de plus douloureuses encore que celles-ci , parce que nous sommes gouvernées par de plus puissants . Moi au moins donc j’obéirai à ceux qui sont-établis en magistrature priant ceux sous terre d’avoir indulgence , car je suis violentée en ces choses . Car le faire des choses outre-mesure n’a aucun sens .
Ismene :
O wretch , but what more would I add by untying or knotting if these things are under these [ circumstances ] ?

Antigone :
Think about whether you will be a coworker and cooperate .

Ismene :
What kind of dangerous business ? Where are you thinking ( what are you thinking ) ?

Antigone :
If you will lift the dead body with ( joining with ) this hand .

Ismene :
So you are thinking to bury him , this being forbidden in the city ?

Antigone :
Certainly [ I meditate to bury ] my brother , and though you do not want , yours .
For assuredly I will not be convinced having betrayed .

Ismene :
O reckless one , Creon having forbidden [ it ] ?

Antigone :
But he’s not in his own right , to keep [ me ] away from my own .

Ismene :
Alas !
Think , oh [ my ] sister that [ our ] father perished to us [ being ] hated and in-dishonor , himself having struck with his own hand , himself-active [ his ] two eyes , because of the crimes surprised-by-himself . Then [ his ] mother and [ his ] wife , a double title , destroyed [ his ] life with knotted ropes ; and in the third place our two brothers killing themselves in one day the unfortunate ones , accomplished [ their ] common fate by the hands of each other . Now on another side again , at what point will we die most miserably the two of us left alone today if we transgress the decree or the orders of the princes , in violation of the law . But it is necessary to consider on the one hand that we are born women , as not having to fight against men ; then on the other hand to obey also in these things and in even more painful ones than these , because we are governed by more powerful ones . I at least then I will obey those who are established in magistracy begging those under ground to have indulgence , because I am violated in these things . For the doing of things beyond measure has no sense .

( 75 ) 28% GRC
( 192 ) 72% GRC - FRA

( 287 ) 79% GRC - FRA
( 78 ) 21% FRA

( 287 ) 79% GRC - FRA
( 78 ) 21% FRA

Antigone Chunked French and English 69-99

Christopher Petrik /
 • Created on 2021-05-13 18:24:28
 • Modified on 2021-05-14 00:51:50
 • Aligned by Christopher Petrik
Ἑλληνική
français
English
Hâchette Greek
Hâchette Chunked French
Chunked English Compound
Antigone :
69 οὔτ᾽ ἂν κελεύσαιμ᾽ , οὔτ᾽ ἂν , εἰ θέλοις ἔτι πράσσειν , ἐμοῦ γ᾽ ἂν ἡδέως δρῴης μέτα .
71 ἀλλ᾽ ἴσθ᾽ ὁποῖά σοι δοκεῖ .
71 κεῖνον δ᾽ ἐγὼ θάψω .
72 καλόν μοι τοῦτο ποιούσῃ θανεῖν .
73 φίλη μετ᾽ αὐτοῦ κείσομαι , φίλου μέτα , ὅσια πανουργήσασ᾽ ·
74 ἐπεὶ πλείων χρόνος , ὃν δεῖ μ᾽ ἀρέσκειν τοῖς κάτω , τῶν ἐνθάδε .
76 ἐκεῖ γὰρ αἰεὶ κείσομαι .
76 σοὶ δ᾽ εἰ δοκεῖ , τὰ τῶν θεῶν ἔντιμ᾽ ἀτιμάσασ᾽ ἔχε .

Ismene :
78 ἐγὼ μὲν οὐκ ἄτιμα ποιοῦμαι ·
78 τὸ δὲ βίᾳ πολιτῶν δρᾷν ἔφυν ἀμήχανος .

Antigone :
80 σὺ μὲν τάδ᾽ ἂν προὔχοι᾽ ·
80 ἐγὼ δὲ δὴ τάφον χώσουσ᾽ ἀδελφῷ φιλτάτῳ πορεύσομαι .

Ismene :
82 οἴμοι ταλαίνης ὡς ὑπερδέδοικά σου .

Antigone :
83 μή μου προτάρβει ·
83 τὸν σὸν ἐξόρθου πότμον .

Ismene :
84 ἀλλ᾽ οὖν προμηνύσεις γε τοῦτο μηδενὶ
85 κρυφῆ δὲ κεῦθε ·
85 σὺν δ᾽ αὕτως ἐγώ .

Antigone :
86 οἴμοι , καταύδα .
86 πολλὸν ἐχθίων ἔσει σιγῶσ᾽ , ἐὰν μὴ πᾶσι κηρύξῃς τάδε .

Ismene :
88 θερμὴν ἐπὶ ψυχροῖσι καρδίαν ἔχεις .

Antigone :
89 ἀλλ᾽ οἶδ᾽ ἀρέσκουσ᾽ οἷς μάλισθ᾽ ἁδεῖν με χρή .

Ismene :
90 εἰ καὶ δυνήσει γ᾽ ·
90 ἀλλ᾽ ἀμηχάνων ἐρᾷς .

Antigone :
91 οὐκοῦν , ὅταν δὴ μὴ σθένω , πεπαύσομαι .

Ismene :
92 ἀρχὴν δὲ θηρᾶν οὐ πρέπει τἀμήχανα .

Antgone :
93 εἰ ταῦτα λέξεις , ἐχθαρεῖ μὲν ἐξ ἐμοῦ ,
94 ἐχθρὰ δὲ τῷ θανόντι προσκείσει δίκῃ .
95 ἀλλ᾽ ἔα με καὶ τὴν ἐξ ἐμοῦ δυσβουλίαν παθεῖν τὸ δεινὸν τοῦτο ·
96 πείσομαι γὰρ οὐ τοσοῦτον οὐδὲν , ὥστε μὴ οὐ καλῶς θανεῖν .

Ismene :
98 ἀλλ᾽ , εἰ δοκεῖ σοι , στεῖχε ·
98 τοῦτο δ᾽ ἴσθ᾽ , ὅτι ἄνους μὲν ἔρχει , τοῖς φίλοις δ᾽ ὀρθῶς φίλη .
ANTIGONE .
Je ne voudrais ordonner ni tu n’agirais avec moi de-façon-à-m’être-agréable , si tu voulais encore agir . Mais sache quelles choses semblent-bonnes à toi . Or moi j’enterrerai celui-ci . [ Il est ] beau à moi de mourir faisant cela . Je reposerai avec lui chère [ à lui ] avec lui [ qui m ' est ] cher , ayant fait-d ' une-manière-coupabie de saintes choses , puisque plus considérable [ est ] le temps [ pendant ] lequel il faut moi plaire à ceux d’en-bas qu’à ceux-ici . Car là-bas je reposerai toujours . Mais s’il semble-bon à toi , reste ayant déshonoré les choses en-honneur [ auprès ] des dieux .

ISMÈNE .
Moi d’un côté je ne [ les ] regarde-pas-comme méprisables , mais je suis-naturellement sans moyens pour le agir en violation des citoyens .

ANTIGONE .
Que toi en-effet prétextes ces choses : mais moi je partirai devant-entasser ( ériger ) maintenant une tombe à mon frère très-cher .

ISMÈNE .
O malheureuse [ que je suis ! ] que je crains-pour toi malheureuse !

ANTIGONE .
Ne tremble pas pour moi : redresse ton sort .

ISMÈNE .
Mais enfin tu n’indiqueras-d’avance au-moins à personne cette action ; mais cache- [ la ] furtivement : moi de l ' autre côté conjointement de-même ( je la cacherai ) .

ANTIGONE .
Mon Dieu , déclare [ -la ] ; tu seras de beaucoup plus odieuse en te taisant , si tu ne divulgues pas ces choses à tous .

ISMÈNE .
Tu as le cœurardent dans des choses qui-glacent .

ANTIGONE .
Mais je sais étant agréable [ à ceux ] auxquels il faut moi plaire le plus .

ISMÈNE .
Si encore tu pouvais au-moins , mais tu désires des choses impossibles .

ANTIGONE .
Donc je m ' [ en ] désisterai , quand en-effet je n’aurai-pas-la-force .

ISMÈNE .
Mais il ne convient pas dès le principe de poursuivre les [ choses ] impossibles .

ANTIGONE .
Si tu diras ces choses , tu seras haïe d’un côté de moi , de l’autre côté tu reposeras-à-côté du mort odieuse avec raison . Mais souffre moi et le funeste-projet [ venant ] de moi essuyer ce désastre . Car je ne souffrirai rien de si-grand ( affreux ) de-manière-à ne pas mourir bien .

ISMÈNE .
Eh bien , va s ' ilsemble-bon à toi . Mais sache cela , que tu pars insensée , il est vrai , mais réellement amie à tes amis .
Antigone :
I would not want to order nor would you act with me in a way to be pleasant to me , if you still wanted to act . But know what things seem good to you . But I will bury this one . [ It is ] beautiful for me to die doing this . I will rest with him dear [ to him ] with him [ who is ] dear to me , having done-in-a-guilty manner holy things , since more considerable [ is ] the time [ during ] which it is necessary for me to please those below than those here . For there I will always rest . But if it seems good to you , remain having dishonored things in honor [ with ] the gods .

ISMENE :
I , on the one hand , don ' t [ look at them ] as despicable , but I am-naturally without means to act in violation of the citizens .

ANTIGONE :
May you use these things as a pretext : but I will go to heap ( erect ) now a grave for my dear brother .

ISMENE :
O unhappy woman [ that I am ! ] How I fear for you , unhappy one !

ANTIGONE :
Don ' t tremble for me : straighten out your fate .

ISMENE :
But finally you will not indicate in advance at least to anybody this action ; but hide it stealthily : I on the other side jointly ( I will hide it ) .

ANTIGONE :
My God , declare [ it ] ; you will be much more odious by keeping silent , if you do not disclose these things to everyone .

ISMENE :
You have a heart of gold in things that freeze .

ANTIGONE :
But I know how to be pleasing [ to those ] to whom I must please the most .

ISMENE :
If only you could , but you desire impossible things .

ANTIGONE :
So I ' ll give up , when indeed I don ' t have the strength .

ISMENE :
But it is not appropriate from the beginning to pursue impossible [ things ] .

ANTIGONE :
If you say these things , you will be hated on one side of me , on the other side you will lie beside the odious death with reason . But suffer me and the disastrous plan [ coming ] from me to wipe out this disaster . For I will not suffer anything so great ( awful ) as not to die well .

Ismene :
Well , go if they look good to you . But know this , that you are going foolishly , it is true , but really a friend to your friends .

( 96 ) 30% GRC
( 220 ) 70% GRC - FRA

( 334 ) 78% GRC - FRA
( 94 ) 22% FRA

( 334 ) 78% GRC - FRA
( 94 ) 22% FRA

Antigone Chunked French and English 1-38 V.2

Christopher Petrik /
 • Created on 2021-05-13 18:43:31
 • Modified on 2021-05-14 18:52:11
 • Aligned by Christopher Petrik
Ἑλληνική
français
English
Hâchette Greek
Hâchette Chunked French
Chunked English Compound
Antigone :
1 κοινὸν αὐτάδελφον Ἰσμήνης κάρα , ἆρ᾽ οἶσθ᾽ ὅτι Ζεὺς τῶν ἀπ᾽ Οἰδίπου κακῶν ὁποῖον οὐχὶ νῷν ἔτι ζώσαιν τελεῖ ;
4 οὐδὲν γὰρ οὔτ᾽ ἀλγεινὸν , οὔτ᾽ ἄτης ἄτερ οὔτ᾽ αἰσχρὸν οὔτ᾽ ἄτιμόν ἐσθ᾽ , ὁποῖον οὐ τῶν σῶν τε κἀμῶν οὐκ ὄπωπ᾽ ἐγὼ κακῶν .
7 καὶ νῦν τί τοῦτ᾽ αὖ φασὶ πανδήμῳ πόλει κήρυγμα θεῖναι τὸν στρατηγὸν ἀρτίως ;
9 ἔχεις τι , κεἰσήκουσας ;
9 σε λανθάνει πρὸς τοὺς φίλους στείχοντα τῶν ἐχθρῶν κακά ;

Ismene :
11 ἐμοὶ μὲν οὐδεὶς μῦθος , Ἀντιγόνη , φίλων οὔθ᾽ ἡδὺς , οὔτ᾽ ἀλγεινὸς ἵκετ᾽ , ἐξ ὅτου δυοῖν ἀδελφοῖν ἐστερήθημεν δύο , μιᾷ θανόντων ἡμέρᾳ διπλῇ χερί ·
15 ἐπεὶ δὲ φροῦδός ἐστιν Ἀργείων στρατὸς ἐν νυκτὶ τῇ νῦν , οὐδὲν οἶδ᾽ ὑπέρτερον οὔτ᾽ εὐτυχοῦσα μᾶλλον , οὔτ᾽ ἀτωμένη .

Antigone :
18 ᾔδη καλῶς , καί σ᾽ ἐκτὸς αὐλείων πυλῶν τοῦδ᾽ οὕνεκ᾽ ἐξέπεμπον , ὡς μόνη κλύοις .

Ismene :
20 τί δ᾽ ἔστι ;
20 δηλοῖς γάρ τι καλχαίνουσ᾽ ἔπος .

Antigone :
21 οὐ γὰρ τάφου νῷν τὼ κασιγνήτω Κρέων τὸν μὲν προτίσας , τὸν δ᾽ ἀτιμάσας ἔχει ;
23 Ἐτεοκλέα μὲν , ὡς λέγουσι , σὺν δίκῃ χρῃσθεὶς δικαίᾳ καὶ νόμῳ , κατὰ χθονὸς ἔκρυψε , τοῖς ἔνερθεν ἔντιμον νεκροῖς ·
26 τὸν δ᾽ ἀθλίως θανόντα Πολυνείκους νέκυν ἀστοῖσί φασιν ἐκκεκηρῦχθαι τὸ μὴ τάφῳ καλύψαι , μηδὲ κωκῦσαί τινα , ἐᾷν δ᾽ ἄκλαυστον , ἄταφον , οἰωνοῖς γλυκὺν θησαυρὸν εἰσορῶσι πρὸς χάριν βορᾶς .
31 τοιαῦτά φασι τὸν ἀγαθὸν Κρέοντα σοὶ κἀμοὶ , λέγω γὰρ κἀμὲ , κηρύξαντ᾽ ἔχειν , καὶ δεῦρο νεῖσθαι ταῦτα τοῖσι μὴ εἰδόσι σαφῆ προκηρύξοντα ·
34 καὶ τὸ πρᾶγμ᾽ ἄγειν οὐχ ὡς παρ᾽ οὐδέν ·
35 ἀλλ᾽ , ὃς ἂν τούτων τι δρᾷ , φόνον προκεῖσθαι δημόλευστον ἐν πόλει .
37 οὕτως ἔχει σοι ταῦτα , καὶ δείξεις τάχα , εἴτ᾽ εὐγενὴς πέφυκας , εἴτ᾽ ἐσθλῶν κακή ,
ANTIGONE .
O tête commune ( consanguine ) de-sœur-germaine d’Ismène , sais-tu que Jupiter accomplit lequel non des maux ( tous les maux ) [ venant ] d ' Oedipe , nous vivant encore ? car il n’est rien ni douloureux , ni sans [ notre ] crime ni honteux , ni déshonorant que non parmi les maux les tiens et les miens , moi je n’aie vu . Et maintenant quelle est cette proclamation [ qu’ ] ils disent le chef avoir faite encore dernièrement à la ville avec-tout-son-peuple ? Tiens-tu - et as-tu-entendu quelque chose ? ou les maux des ennemis s’avançant vers les amis échappent-ils à toi ?

ISMÈNE .
Antigone , d’un côté aucun discours [ concernant ] les amis ni agréable ni douloureux n’est venu à moi , depuis que nous fûmes privéestoutes deux de [ nos ] deux frères morts en un jour d’une main double ; de l’autre côté , depuis que l’armée des Argiens est partie dans la nuit présente , je ne sais rien d’ultérieur , [ moi ] n’étant ni heureuse , ni affligée davantage .

ANTIGONE .
Aussi j ' ai fait-sortir toi maintenant précisément des portes du-vestibule à cause de ceci , afin que seule tu entendes .

ISMÈNE .
Mais qu ' est-ce ? car tu montres [ toi ] agitée [ devant dire ] quelque parole .

ANTIGONE .
Car Créon n ' est-il pas les deux frères de nous ayant-de-préférence honoré [ l’ ] un de la sépulture , ayant déshonoré ( privé ) l’autre ? Il a caché , il est vrai , dans la terre , Étéocle , comme ils disent avec une justice juste , et avec l’usage , étant sommé ( ) [ par cela même ] honoré [ ainsi ] auprès des morts dans les enfers ; mais ils disent avoir été proclamé aux citoyens personne ne couvrir d’un tombeau ni pleurer le corps mort misérablement de Polynice , mais de [ le ] laisser sans-sépulture , sans-pleurs , un trésor doux aux oiseaux qui le regardent pour le plaisir de la pâture . Ils disent le bon Créon être ayant proclamé de telles choses à toi et à moi , car je nomme aussi moi , et venir ici devant proclamer ces choses claires à ceux qui ne savent pas : et tenir l ' affaire non comme pour rien ; mais une mort de-lapidation-par-le-peuple menacer dans la ville [ celui ] qui ferait quelqu’une de ces [ choses ] . Ces [ choses ] sont ainsi pour toi ; et tu montreras promptement situ es bien-née , ou si [ tu es ] vile [ venant ] de nobles [ parents ] .
Antigone :
Oh common ( consanguineous ) head of sister-germaine Ismene , do you know that Jupiter accomplishes which not of the evils ( all of the evils ) [ coming ] from Oedipus [ to ] still living us
For there is nothing neither painful , nor without [ our ] crime , nor shameful , nor dishonorable that not among the evils yours and mine , I have not seen .
And now what is this proclamation [ that ] they say the chief has made to the city with-all-his-people lately ?
Are you holding - and have you heard anything ?
Or do the evils of enemies advancing towards friends escape you ?

Ismene :
Antigone , on the one hand no speech [ concerning ] friends neither pleasant nor painful has come to me , since we were deprived of [ our ] two brothers dead one day with a double hand ;
On the other hand , since the Army of the Argians left this night , [ me ] being neither further happy nor more afflicted .

Antigone :
Also , I made you go out now precisely from the doors of the vestibule because of this , so that only you hear .

Ismene :
But what is it ?
For you show [ you ] agitated [ having to say ] some word .

Antigone :
For is not Creon [ holding ] the two brothers of us having preferably honored [ the ] one with burial , having dishonored ( deprived ) the other
He hid , it is true , in the earth , Eteocles , as they say with just justice , and with custom , being summoned ( moved ) [ by this very fact ] honored [ so ] with the dead in the underworld
But they say to have been proclaimed to the citizens nobody to cover with a tomb nor to mourn the miserably dead body of Polynices , but to leave [ it ] without burial , without tears , a sweet treasure to the birds that look at it for the pleasure of the pasture .
They say the good Creon to be having proclaimed such things to you and to me , for I also name me , and to come here before proclaiming these things clear to those who do not know : and to hold the matter not as for nothing ; but a death of-lapidation-by-the-people looming in the city [ one ] who would do any of these [ things ] .
These [ things ] are like that for you ; and you will promptly show whether you are well-born , or whether [ you are ] vile [ coming ] from noble [ parents ] .

( 70 ) 22% GRC
( 243 ) 78% GRC - FRA

( 357 ) 78% GRC - FRA
( 99 ) 22% FRA

( 357 ) 78% GRC - FRA
( 99 ) 22% FRA