Qing Ye / Antigone

Tufts University

Antigone(partly)

Qing Ye / Antigone
 • Created on 2021-05-15 08:38:04
 • Modified on 2021-05-15 09:01:47
 • Translated by Qing Ye/Zhuming Zhang
 • Aligned by Qing Ye
Ἑλληνική
中文
中文
Ἀντιγόνη

450 οὐ γάρ τί μοι Ζεὺς ἦν κηρύξας τάδε ,
οὐδ᾽ ξύνοικος τῶν κάτω θεῶν Δίκη
τοιούσδ᾽ ἐν ἀνθρώποισιν ὥρισεν νόμους .
οὐδὲ σθένειν τοσοῦτον ᾠόμην τὰ σὰ
κηρύγμαθ᾽ , ὥστ᾽ ἄγραπτα κἀσφαλῆ θεῶν
455 νόμιμα δύνασθαι θνητὸν ὄνθ᾽ ὑπερδραμεῖν .
οὐ γάρ τι νῦν γε κἀχθές , ἀλλ᾽ ἀεί ποτε
ζῇ ταῦτα , κοὐδεὶς οἶδεν ἐξ ὅτου ' φάνη .
τούτων ἐγὼ οὐκ ἔμελλον , ἀνδρὸς οὐδενὸς
φρόνημα δείσασ᾽ , ἐν θεοῖσι τὴν δίκην
460 δώσειν : θανουμένη γὰρ ἐξῄδη , τί δ᾽ οὔ ;
κεἰ μὴ σὺ προὐκήρυξας . εἰ δὲ τοῦ χρόνου
πρόσθεν θανοῦμαι , κέρδος αὔτ᾽ ἐγὼ λέγω .
ὅστις γὰρ ἐν πολλοῖσιν ὡς ἐγὼ κακοῖς
ζῇ , πῶς ὅδ᾽ Οὐχὶ κατθανὼν κέρδος φέρει ;
465 οὕτως ἔμοιγε τοῦδε τοῦ μόρου τυχεῖν
παρ᾽ οὐδὲν ἄλγος : ἀλλ᾽ ἄν , εἰ τὸν ἐξ ἐμῆς
μητρὸς θανόντ᾽ ἄθαπτον ἠνσχόμην νέκυν ,
κείνοις ἂν ἤλγουν : τοῖσδε δ᾽ οὐκ ἀλγύνομαι .
σοὶ δ᾽ εἰ δοκῶ νῦν μῶρα δρῶσα τυγχάνειν ,
470 σχεδόν τι μώρῳ μωρίαν ὀφλισκάνω .


Κρέων

ἀλλ᾽ ἴσθι τοι τὰ σκλήρ᾽ ἄγαν φρονήματα
πίπτειν μάλιστα , καὶ τὸν ἐγκρατέστατον
475 σίδηρον ὀπτὸν ἐκ πυρὸς περισκελῆ
θραυσθέντα καὶ ῥαγέντα πλεῖστ᾽ ἂν εἰσίδοις :
σμικρῷ χαλινῷ δ᾽ οἶδα τοὺς θυμουμένους
ἵππους καταρτυθέντας : οὐ γὰρ ἐκπέλει
φρονεῖν μέγ᾽ ὅστις δοῦλός ἐστι τῶν πέλας .
480 αὕτη δ᾽ ὑβρίζειν μὲν τότ᾽ ἐξηπίστατο ,
νόμους ὑπερβαίνουσα τοὺς προκειμένους :
ὕβρις δ᾽ , ἐπεὶ δέδρακεν , ἥδε δευτέρα ,
τούτοις ἐπαυχεῖν καὶ δεδρακυῖαν γελᾶν .
νῦν ἐγὼ μὲν οὐκ ἀνήρ , αὕτη δ᾽ ἀνήρ ,
485 εἰ ταῦτ᾽ ἀνατὶ τῇδε κείσεται κράτη .
ἀλλ᾽ εἴτ᾽ ἀδελφῆς εἴθ᾽ ὁμαιμονεστέρα
τοῦ παντὸς ἡμῖν Ζηνὸς ἑρκείου κυρεῖ ,
αὐτή τε χἠ ξύναιμος οὐκ ἀλύξετον
μόρου κακίστου : καὶ γὰρ οὖν κείνην ἴσον
490 ἐπαιτιῶμαι τοῦδε βουλεῦσαι τάφου .
καί νιν καλεῖτ᾽ : ἔσω γὰρ εἶδον ἀρτίως
λυσσῶσαν αὐτὴν οὐδ᾽ ἐπήβολον φρενῶν .
φιλεῖ δ᾽ θυμὸς πρόσθεν , ᾑρῆσθαι κλοπεὺς
τῶν μηδὲν ὀρθῶς ἐν σκότῳ τεχνωμένων :
495 μισῶ γε μέντοι χὤταν ἐν κακοῖσί τις
ἁλοὺς ἔπειτα τοῦτο καλλύνειν θέλῃ .

使
使4 7 4


使


( β ρ ί ζ ε ι ν )
( β ρ ι ς )

( μ ό ρ ο υ )


使使
耀

( 273 ) 80% GRC
( 67 ) 20% GRC - CHI

( 158 ) 21% GRC - CHI
( 580 ) 79% CHI

( 158 ) 21% GRC - CHI
( 580 ) 79% CHI

Antigone (partly) 1

Qing Ye / Antigone
 • Created on 2021-05-15 09:06:02
 • Modified on 2021-05-15 11:25:31
 • Translated by Qing Ye/Zhuming Zhang
 • Aligned by Qing Ye
Ἑλληνική
中文
中文
Ἀντιγόνη

450οὐ γάρ τί μοι Ζεὺς ἦν κηρύξας τάδε ,
οὐδ᾽ ξύνοικος τῶν κάτω θεῶν Δίκη
τοιούσδ᾽ ἐν ἀνθρώποισιν ὥρισεν νόμους .
οὐδὲ σθένειν τοσοῦτον ᾠόμην τὰ σὰ
κηρύγμαθ᾽ , ὥστ᾽ ἄγραπτα κἀσφαλῆ θεῶν
455νόμιμα δύνασθαι θνητὸν ὄνθ᾽ ὑπερδραμεῖν .
οὐ γάρ τι νῦν γε κἀχθές , ἀλλ᾽ ἀεί ποτε
ζῇ ταῦτα , κοὐδεὶς οἶδεν ἐξ ὅτου ' φάνη .
τούτων ἐγὼ οὐκ ἔμελλον , ἀνδρὸς οὐδενὸς
φρόνημα δείσασ᾽ , ἐν θεοῖσι τὴν δίκην
460δώσειν : θανουμένη γὰρ ἐξῄδη , τί δ᾽ οὔ ;
κεἰ μὴ σὺ προὐκήρυξας . εἰ δὲ τοῦ χρόνου
πρόσθεν θανοῦμαι , κέρδος αὔτ᾽ ἐγὼ λέγω .
ὅστις γὰρ ἐν πολλοῖσιν ὡς ἐγὼ κακοῖς
ζῇ , πῶς ὅδ᾽ Οὐχὶ κατθανὼν κέρδος φέρει ;
465οὕτως ἔμοιγε τοῦδε τοῦ μόρου τυχεῖν
παρ᾽ οὐδὲν ἄλγος : ἀλλ᾽ ἄν , εἰ τὸν ἐξ ἐμῆς
μητρὸς θανόντ᾽ ἄθαπτον ἠνσχόμην νέκυν ,
κείνοις ἂν ἤλγουν : τοῖσδε δ᾽ οὐκ ἀλγύνομαι .
σοὶ δ᾽ εἰ δοκῶ νῦν μῶρα δρῶσα τυγχάνειν ,
470σχεδόν τι μώρῳ μωρίαν ὀφλισκάνω .

Κρέων

ἀλλ᾽ ἴσθι τοι τὰ σκλήρ᾽ ἄγαν φρονήματα
πίπτειν μάλιστα , καὶ τὸν ἐγκρατέστατον
475σίδηρον ὀπτὸν ἐκ πυρὸς περισκελῆ
θραυσθέντα καὶ ῥαγέντα πλεῖστ᾽ ἂν εἰσίδοις :
σμικρῷ χαλινῷ δ᾽ οἶδα τοὺς θυμουμένους
ἵππους καταρτυθέντας : οὐ γὰρ ἐκπέλει
φρονεῖν μέγ᾽ ὅστις δοῦλός ἐστι τῶν πέλας .
480αὕτη δ᾽ ὑβρίζειν μὲν τότ᾽ ἐξηπίστατο ,
νόμους ὑπερβαίνουσα τοὺς προκειμένους :
ὕβρις δ᾽ , ἐπεὶ δέδρακεν , ἥδε δευτέρα ,
τούτοις ἐπαυχεῖν καὶ δεδρακυῖαν γελᾶν .
νῦν ἐγὼ μὲν οὐκ ἀνήρ , αὕτη δ᾽ ἀνήρ ,
485εἰ ταῦτ᾽ ἀνατὶ τῇδε κείσεται κράτη .
ἀλλ᾽ εἴτ᾽ ἀδελφῆς εἴθ᾽ ὁμαιμονεστέρα
τοῦ παντὸς ἡμῖν Ζηνὸς ἑρκείου κυρεῖ ,
αὐτή τε χἠ ξύναιμος οὐκ ἀλύξετον
μόρου κακίστου : καὶ γὰρ οὖν κείνην ἴσον
490ἐπαιτιῶμαι τοῦδε βουλεῦσαι τάφου .
καί νιν καλεῖτ᾽ : ἔσω γὰρ εἶδον ἀρτίως
λυσσῶσαν αὐτὴν οὐδ᾽ ἐπήβολον φρενῶν .
φιλεῖ δ᾽ θυμὸς πρόσθεν , ᾑρῆσθαι κλοπεὺς
τῶν μηδὲν ὀρθῶς ἐν σκότῳ τεχνωμένων :
495μισῶ γε μέντοι χὤταν ἐν κακοῖσί τις
ἁλοὺς ἔπειτα τοῦτο καλλύνειν θέλῃ .

使
使4 7 4


使


( β ρ ί ζ ε ι ν )
( β ρ ι ς )

( κ ρ ά τ η )


使使
耀

( 62 ) 19% GRC
( 268 ) 81% GRC - CHI

( 627 ) 85% GRC - CHI
( 114 ) 15% CHI

( 627 ) 85% GRC - CHI
( 114 ) 15% CHI

Ode to man

Qing Ye / Antigone
 • Created on 2021-05-17 03:42:31
 • Modified on 2021-05-17 05:49:38
 • Translated by Elizabeth Wyckoff and Richard Jebb
 • Aligned by Qing Ye
Ἑλληνική
English
English
STROPHE A
πολλὰ τὰ δεινὰ κοὐδὲν ἀνθρώπου δεινότερον πέλει .
335 τοῦτο καὶ πολιοῦ πέραν πόντου χειμερίῳ νότῳ
χωρεῖ , περιβρυχίοισιν
περῶν ὑπ᾽ οἴδμασιν .
θεῶν τε τὰν ὑπερτάταν , Γᾶν
ἄφθιτον , ἀκαμάταν , ἀποτρύεται
ἰλλομένων ἀρότρων ἔτος εἰς ἔτος
340 ἱππείῳ γένει πολεύων .

ANTISTROPHE A

κουφονόων τε φῦλον ὀρνίθων ἀμφιβαλὼν ἄγει
345 καὶ θηρῶν ἀγρίων ἔθνη πόντου τ᾽ εἰναλίαν φύσιν
σπείραισι δικτυοκλώστοις ,
περιφραδὴς ἀνήρ :
κρατεῖ δὲ μηχαναῖς ἀγραύλου
350 θηρὸς ὀρεσσιβάτα , λασιαύχενά θ᾽
ἵππον ὀχμάζεται ἀμφὶ λόφον ζυγῶν
οὔρειόν τ᾽ ἀκμῆτα ταῦρον .

STROPHE B
355καὶ φθέγμα καὶ ἀνεμόεν φρόνημα καὶ ἀστυνόμους
ὀργὰς ἐδιδάξατο καὶ δυσαύλων
πάγων ὑπαίθρεια καὶ δύσομβρα φεύγειν βέλη
παντοπόρος : ἄπορος ἐπ᾽ οὐδὲν ἔρχεται
360τὸ μέλλον : Ἅιδα μόνον φεῦξιν οὐκ ἐπάξεται :
νόσων δ᾽ ἀμηχάνων φυγὰς ξυμπέφρασται .

ANTISTROPHE B
365 σοφόν τι τὸ μηχανόεν τέχνας ὑπὲρ ἐλπίδ᾽ ἔχων
τοτὲ μὲν κακόν , ἄλλοτ᾽ ἐπ᾽ ἐσθλὸν ἕρπει ,
νόμους γεραίρων χθονὸς θεῶν τ᾽ ἔνορκον δίκαν ,
370 ὑψίπολις : ἄπολις ὅτῳ τὸ μὴ καλὸν
ξύνεστι τόλμας χάριν . μήτ᾽ ἐμοὶ παρέστιος
375 γένοιτο μήτ᾽ ἴσον φρονῶν ὃς τάδ᾽ ἔρδει .


STROPHE A
Many the wonders but nothing is stranger than man .
This thing crosses the sea in the winter’s storm ,
making his path through the roaring waves .
And she , the greatest of gods , the Earth—
ageless she is , and unwearied—he wears her away
as the ploughs go up and down from year to year
and his mules turn up the soil .


ANTISTROPHE A
Lighthearted nations of birds he snares and leads ,
wild beast tribes and the salty brood of the sea ,
with the twisted mesh of his nets , this clever man .
He controls with craft the beasts of the open air ,
walkers on hills . The horse with his shaggy mane
he holds and harnesses , yoked about the neck ,
and the strong bull of the mountain .

STROPHE B
Language , and thought like the wind
and the feelings that govern a city ,
he has taught himself , and shelter against the cold ,
refuge from rain . He can always help himself .
He faces no future helpless . There’s only death
that he cannot find an escape from . He has contrived
refuge from illnesses once beyond all cure .

ANTISTROPHE B
Clever beyond all dreams
the inventive craft that he has
which may drive him one time to good or another to evil .
When he honors the laws of the land and the gods’ sworn right
high indeed is his city ; but cityless the man
who dares to dwell with dishonor . Not by my fireside ,
never to share my thoughts , who does these things .
STROPHE A
Wonders are many , and none is more wonderful than man . [ 335 ] This power spans the sea , even when it surges white before the gales of the south-wind , and makes a path under swells that threaten to engulf him . Earth , too , the eldest of the gods , the immortal , the unwearied , [ 340 ] he wears away to his own ends , turning the soil with the offspring of horses as the plows weave to and fro year after year .

ANTISTROPHE A
[ 343 ] The light-hearted tribe of birds [ 345 ] and the clans of wild beasts and the sea-brood of the deep he snares in the meshes of his twisted nets , and he leads them captive , very-skilled man . He masters by his arts [ 350 ] the beast who dwells in the wilds and roams the hills . He tames the shaggy-maned horse , putting the yoke upon its neck , and tames the tireless mountain bull .

STROPHE B
[ 354 ] Speech and thought fast as the [ 355 ] wind and the moods that give order to a city he has taught himself , and how to flee the arrows of the inhospitable frost under clear skies and the arrows of the storming rain . [ 360 ] He has resource for everything . Lacking resource in nothing he strides towards what must come . From Death alone he shall procure no escape , but from baffling diseases he has devised flights .

ANTISTROPHE B
[ 365 ] Possessing resourceful skill , a subtlety beyond expectation he moves now to evil , now to good . When he honors the laws of the land and the justice of the gods to which he is bound by oath , [ 370 ] his city prospers . But banned from his city is he who , thanks to his rashness , couples with disgrace . Never may he share my home , [ 375 ] never think my thoughts , who does these things !

( 37 ) 20% GRC
( 144 ) 80% GRC - ENG

( 232 ) 83% GRC - ENG
( 46 ) 17% ENG

( 232 ) 83% GRC - ENG
( 46 ) 17% ENG