Bernardo CDA Vasconcelos

UFMG

Filosofia

ἙλληνικήEnglishPortuguês

Parva Naturalia

ἙλληνικήEnglish

Thucydides

ἙλληνικήEnglishPortuguês

Thucydides PT-GR-DE

PortuguêsἙλληνικήDeutsch

EN VI

ἙλληνικήEnglish

Περὶ ὕπνου καὶ ἐγρηγόρσεως (GRC-ELL)

Bernardo CDA Vasconcelos /
Ἑλληνική Transliterate
Ἑλληνική Transliterate
Περὶ δὲ ὕπνου καὶ ἐγρηγόρσεως ἐπισκεπτέον τίνα τε τυγχάνει ὄντα , καὶ πότερον ἴδια τῆς ψυχῆς τοῦ σώματος κοινά , καὶ εἰ κοινά , τίνος μορίου τῆς ψυχῆς τοῦ σώματος , καὶ διὰ τίν᾽ αἰτίαν ὑπάρχει τοῖς ζῴοις · καὶ πότερον ἅπαντα κεκοινώνηκεν ἀμφοτέρων , τὰ μὲν θατέρου τὰ δὲ θατέρου μόνον , τὰ μὲν οὐδετέρου τὰ δὲ ἀμφοτέρων · πρὸς δὲ τούτοις τί ἐστι τὸ ἐνύπνιον , καὶ διὰ τίνα αἰτίαν οἱ καθεύδοντες ὁτὲ μὲν ὀνειρώττουσιν ὁτὲ δὲ οὔ , συμβαίνει μὲν ἀεὶ τοῖς καθεύδουσιν ἐνυπνιάζειν , ἀλλ᾽ οὐ μνημονεύουσιν , καὶ εἰ τοῦτο γίγνεται , διὰ τίνα αἰτίαν γίγνεται · καὶ πότερον ἐνδέχεται τὰ μέλλοντα προορᾶν οὐκ ἐνδέχεται , καὶ τίνα τρόπον εἰ ἐνδέχεται · καὶ πότερον τὰ μέλλοντα ὑπ᾽ ἀνθρώπου πράσσεσθαι μόνον , καὶ ὧν τὸ δαιμόνιον ἔχει τὴν αἰτίαν , καὶ φύσει γίγνεται ἀπὸ ταὐτομάτου . πρῶτον μὲν οὖν τοῦτό γε φανερόν , ὅτι τῷ αὐτῷ τοῦ ζῴου τε ἐγρήγορσις ὑπάρχει καὶ ὕπνος · ἀντίκεινται γάρ , καὶ φαίνεται στέρησίς τις ὕπνος τῆς ἐγρηγόρσεως · ἀεὶ γὰρ τὰ ἐναντία καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων καὶ ἐν τοῖς φυσικοῖς ἐν τῷ αὐτῷ δεκτικῷ φαίνεται γιγνόμενα , καὶ τοῦ αὐτοῦ ὄντα πάθη , λέγω δ᾽ οἷον ὑγίεια καὶ νόσος , καὶ κάλλος καὶ αἶσχος , καὶ ἰσχὺς καὶ ἀσθένεια , καὶ ὄψις καὶ τυφλότης , καὶ ἀκοὴ καὶ κωφότης . ἔτι δὲ καὶ ἐκ τῶνδε δῆλον · γὰρ τὸν ἐγρηγορότα γνωρίζομεν , τούτῳ καὶ τὸν καθυπνοῦντα · τὸν δὲ αἰσθανόμενον ἐγρηγορέναι νομίζομεν , καὶ τὸν ἐγρηγορότα πάντα τῶν ἔξωθέν τινος αἰσθάνεσθαι τῶν ἐν αὑτῷ κινήσεων .
Περί δε του ύπνου καί της εγρηγόρσεως πρέπει να εξετάσωμεν τί είναι ταύτα και αν είναι φαινόμενα ίδια μόνης της ψυχής , ή μόνου του σώματος , ή είναι κοινά και εις τα δύο . Και αν είναι κοινα και εις τα δύο , εις ποίον μέρος της ψυχής ή του σώματος ανήκουσι ; Και διά ποίαν αιτίαν υπάρχουσιν εις τα ζώα ; Και πάντα τα ζώα έχουσι και τα δύο ταύτα , ή άλλα μεν έχουσι τον ύπνον μόνον , άλλα δε την εγρήγορσιν ; Ή άλλα μεν ουδέν εξ αυτών έχουσιν , άλλα δε έχουσι και τα δύο συγχρόνως ; Προς τούτοις πρέπει να εξετάσωμεν τι είναι το ενύπνιον , και διά ποίαν αιτίαν οι άνθρωποι όταν κοιμώνται , άλλοτε μεν ονειρεύονται , άλλοτε δε όχι ; Ή συμβαίνει πάντοτε να ενυπνιάζωσιν , όταν κοιμώνται , αλλά δεν ενθυμούνται τα ενύπνια ; Και αν τούτο γίνηται , διά ποίαν αιτίαν γίνεται . Και είναι δυνατόν να προβλέπη τις ( με τα ενύπνια ) τα μέλλοντα ή όχι ; Και αν είναι δυνατόν , κατά ποίαν σημασίαν είναι δυνατόν τούτο ; Και μόνον τας πράξεις , αι οποίαι μέλλουσι να γίνωσιν υπό ανθρώπου προβλέπει ή και εκείνα , των οποίων αιτία είναι η θεία δύναμις και όσα γίνονται φυσικώς ή αυτομάτως ;
Και πρώτον τούτο βέβαια είναι φανερόν , ότι ο ύπνος και η εγρήγορσις συμβαίνουσιν εις το αυτό μέρος του ζώου · διότι είναι εναντία προς άλληλα , και ο ύπνος φαίνεται ότι είναι μία στέρησις της εγρηγόρσεως · πάντοτε δε τα εναντία , και εις τα πράγματα τα οποία δεν κάμνει η φύσις ( τα τεχνητά ) , και εις εκείνα τα οποία η φύσις κάμνει , τα εναντία φαίνονται ότι συμβαίνουσν εις έν και το αυτό όργανον , όπερ δύναται να τα δέχεται , και είναι πάθη του αυτού πράγματος . Τοιαύτα είναι λ . χ . υγιεία και νόσος , κάλλος και ασχημία , δύναμις και αδυναμία , όρασις και τυφλότης , ακοή και κωφότης . Προσέτι και εκ των ακολούθων είναι φανερόν ( ότι είναι εναντία ο ύπνος και η εγρήγορσις ) · δήλα δη διά του αυτού μέσου δια του οποίου αναγνωρίζομεν τον γρηγορούντα ( έξυπνον ) , διά του αυτού αναγνωρίζομεν και τον κοιμώμενον · διότι εκείνον όστις αισθάνεται , νομίζομεν ότι γρηγορεί , και νομίζομεν ότι πας γρηγορών αισθάνεται ή τι εκ των συμβαινόντων έξω , ή τινάς εκ των κινήσεων , αι οποίαι γίνονται εντός αυτού .

( 41 ) 15% GRC
( 231 ) 85% GRC - GRC

( 313 ) 77% GRC - GRC
( 94 ) 23% GRC

Sensu I.2 435a05-438b02

Bernardo CDA Vasconcelos /
Ἑλληνική Transliterate
English
438a05 Δημόκριτος δ᾽ ὅτι μὲν ὕδωρ εἶναί φησι ,
438a06 λέγει καλῶς , ὅτι δ᾽ οἴεται τὸ ὁρᾶν εἶναι τὴν ἔμφασιν , οὐ
438a07 καλῶς · τοῦτο μὲν γὰρ συμβαίνει ὅτι τὸ ὄμμα λεῖον , καὶ
438a08 ἔστιν οὐκ ἐν ἐκείνῳ ἀλλ᾽ ἐν τῷ ὁρῶντι · ἀνάκλασις γὰρ τὸ
438a09 πάθος , ἀλλὰ καθόλου περὶ τῶν ἐμφαινομένων καὶ ἀνακλά–
438a10 σεως οὐδέν πω δῆλον ἦν , ὡς ἔοικεν . ἄτοπον δὲ καὶ τὸ μὴ
438a11 ἐπελθεῖν αὐτῷ ἀπορῆσαι διὰ τί ὀφθαλμὸς ὁρᾷ μόνον ,
438a12 τῶν δ᾽ ἄλλων οὐδὲν ἐν οἷς ἐμφαίνεται τὰ εἴδωλα . τὸ μὲν
438a13 οὖν τὴν ὄψιν εἶναι ὕδατος ἀληθὲς μέν , οὐ μέντοι συμβαί–
438a14 νει τὸ ὁρᾶν ὕδωρ ἀλλ᾽ διαφανές · καὶ ἐπὶ τοῦ ἀέ–
438a15 ρος κοινόν ἐστιν . ἀλλ᾽ εὐφυλακτότερον καὶ εὐπιλητότερον τὸ
438a16 ὕδωρ τοῦ ἀέρος · διόπερ κόρη καὶ τὸ ὄμμα ὕδατός ἐστιν .
438a17 τοῦτο δὲ καὶ ἐπ᾽ αὐτῶν τῶν ἔργων δῆλον · φαίνεται γὰρ
438a18 ὕδωρ τὸ ἐκρέον διαφθειρομένων , καὶ ἔν γε τοῖς πάμπαν
438a19 ἐμβρύοις τῇ ψυχρότητι ὑπερβάλλον καὶ τῇ λαμπρότητι ,
438a20 καὶ τὸ λευκὸν τοῦ ὄμματος ἐν τοῖς ἔχουσιν αἷμα πῖον καὶ
438a21 λιπαρόν · ὅπερ διὰ τοῦτ᾽ ἐστί , πρὸς τὸ διαμένειν τὸ ὑγρὸν
438a22 ἄπηκτον , καὶ διὰ τοῦτο τοῦ σώματος ἀρριγότατον ὀφθαλ–
438a23 μός ἐστιν · οὐδεὶς γάρ πω τὸ ἐντὸς τῶν βλεφάρων ἐρρίγω–
438a24 σεν . τῶν δ᾽ ἀναίμων σκληρόδερμοι οἱ ὀφθαλμοί εἰσι , καὶ
438a25 τοῦτο ποιεῖ τὴν σκέπην . ἄλογον δὲ ὅλως τὸ ἐξιόντι τινὶ τὴν
438a26 ὄψιν ὁρᾶν , καὶ ἀποτείνεσθαι μέχρι τῶν ἄστρων , μέχρι
438a27 τινὸς ἐξιοῦσαν συμφύεσθαι , καθάπερ λέγουσί τινες . τούτου
438a28 μὲν γὰρ βέλτιον τὸ ἐν 〈τῇ〉 ἀρχῇ συμφύεσθαι τοῦ ὄμματος .
438a29 ἀλλὰ καὶ τοῦτο εὔηθες · τό τε γὰρ συμφύεσθαι τί ἐστι
438a30 φωτὶ πρὸς φῶς , πῶς οἷόν θ᾽ ὑπάρχειν ( οὐ γὰρ τῷ τυ–
438b01 χόντι συμφύεται τὸ τυχόν ) , τό τ᾽ ἐντὸς τῷ ἐκτὸς πῶς ;
438b02 γὰρ μῆνιγξ μεταξύ ἐστιν .
438a5 Democritus says correctly that it is water , but not correctly that he thought that the appearance is the seeing itself . For this occurs because the eye is smooth . And it is not in that , but in what is doing the seeing . For the affection is a reflection . But it seems that it was not yet clear to him about appearances and reflection .
438a10 But it is inconsistent that it also did not occur to him to wonder why only the eye sees , and none of the other things in which " idols " appear .
438a12 For it is indeed true that sight is made of water , but seeing does not occur according as it is water , but according as it is transparent , which is some- thing common to it and air . But water is more preservable than air and denser , which is why the pupil and eye are made of water .
438a17 This is manifested in the very workings . For when eyes are de- stroyed , water can be seen flowing out . And in completely new-formed ones , there is extreme cold and brightness . And in those that have blood , the white of the eye is fat and thick , to keep the moisture unfrozen ; and so the eye is the part of the body that feels cold least , for no-one has ever felt cold inside the eyelids . The eyes of bloodless animals are made of hard skin , and this provides protection .
438a25 It is altogether irrational that sight should see by something going out , whether it extends all the way to the stars , or , as some say , it goes only so far and " coalesces . "
438a27 For in the latter case it is better for it to be united at the beginning , that is , in the eye .
438a29 But this is also foolish . For what is it for light to be " united " to light ? Or how is it possible , since not just anything is united with anything ? And how is the inner light united with the outer , since the membrane is between ?

( 70 ) 21% GRC
( 266 ) 79% GRC - ENG

( 324 ) 84% GRC - ENG
( 61 ) 16% ENG

GA

Bernardo CDA Vasconcelos /
Ἑλληνική Transliterate
English
καὶ διὰ τοῦτο πρῶτον μὲν τὸ ἔχον τὴν ἀρχὴν γίγνεται μόριον , εἶτ᾽ ἐχόμενον τὸ ἄνω κύτος . διὸ τὰ περὶ τὴν κεφαλὴν καὶ τὰ ὄμματα μέγιστα κατ᾽ ἀρχὰς φαίνεται τοῖς ἐμβρύοις , τὰ δὲ κάτω τοῦ ὀμφαλοῦ , οἷον τὰ κῶλα , μικρά . τοῦ γὰρ ἄνω τὰ κάτω ἕνεκεν καὶ οὔτε μόρια τοῦ τέλους οὔτε γεννητικὰ αὐτοῦ .

Οὐ καλῶς δὲ λέγουσιν οὐδὲ τοῦ διὰ τί τὴν ἀνάγκην ὅσοι λέγουσι ὅτι οὕτως ἀεὶ γίγνεται , καὶ ταύτην εἶναι νομίζουσιν ἀρχὴν ἐν αὐτοῖς , ὥσπερ Δημόκριτος Ἀβδηρίτης , ὅτι τοῦ μὲν ἀεὶ καὶ ἀπείρου οὐκ ἔστιν ἀρχή , τὸ δὲ διὰ τί ἀρχή , τὸ δ᾽ ἀεὶ ἄπειρον , ὥστε τὸ ἐρωτᾶν τὸ διὰ τί περὶ τῶν τοιούτων τινὸς τὸ ζητεῖν εἶναί φησι τοῦ ἀπείρου ἀρχήν . καίτοι κατὰ τοῦτον τὸν λόγον καθ᾽ ὃν ἀξιοῦσι τὸ διὰ τί μὴ ζητεῖν , οὐθενὸς ἀπόδειξις ἔσται τῶν ἀϊδίων · φαίνεται δ᾽ οὖσα πολλῶν , τῶν μὲν γιγνομένων ἀεὶ τῶν δ᾽ ὄντων , ἐπεὶ καὶ τὸ τρίγωνον ἔχειν δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ἀεὶ καὶ τὸ τὴν διάμετρον ἀσύμμετρον εἶναι πρὸς τὴν πλευρὰν ἀΐδιον , ἀλλ᾽ ὅμως ἐστὶν αὐτῶν αἴτιόν τι καὶ ἀπόδειξις .

( 124 ) 65% GRC
( 67 ) 35% GRC - ENG

( 104 ) 41% GRC - ENG
( 152 ) 59% ENG