Barbiero Sophocles Ajax 1340-1421

Roberto Barbiero / Barbiero_Sophocles_Ajax_vv_1340_1421
  • Created on 2018-05-07 23:33:51
  • Modified on 2018-05-08 02:25:50
  • Translated by Roberto Barbiero
  • Aligned by Roberto Barbiero
Ἑλληνική
English
italiano
Ὀδυσσεύς
[ ]
ἕν᾽ ἄνδρ᾽ ἰδεῖν ἄριστον Ἀργείων , ὅσοι 1340
Τροίαν ἀφικόμεσθα , πλὴν Ἀχιλλέως .
ὥστ᾽ οὐκ ἂν ἐνδίκως γ᾽ ἀτιμάζοιτό σοι :
οὐ γάρ τι τοῦτον , ἀλλὰ τοὺς θεῶν νόμους
φθείροις ἄν . ἄνδρα δ᾽ οὐ δίκαιον , εἰ θάνοι ,
βλάπτειν τὸν ἐσθλόν , οὐδ᾽ ἐὰν μισῶν κυρῇς . 1345
Ἀγαμέμνων
σὺ ταῦτ᾽ , Ὀδυσσεῦ , τοῦδ᾽ ὑπερμαχεῖς ἐμοί ;
Ὀδυσσεύς
ἔγωγ᾽ : ἐμίσουν δ᾽ , ἡνίκ᾽ ἦν μισεῖν καλόν .
Ἀγαμέμνων
οὐ γὰρ θανόντι καὶ προσεμβῆναί σε χρή ;
Ὀδυσσεύς
μὴ χαῖρ᾽ , Ἀτρείδη , κέρδεσιν τοῖς μὴ καλοῖς .
Ἀγαμέμνων
1350τόν τοι τύραννον εὐσεβεῖν οὐ ῥᾴδιον . 1350
Ὀδυσσεύς
ἀλλ᾽ εὖ λέγουσι τοῖς φίλοις τιμὰς νέμειν .
Ἀγαμέμνων
κλύειν τὸν ἐσθλὸν ἄνδρα χρὴ τῶν ἐν τέλει .
Ὀδυσσεύς
παῦσαι : κρατεῖς τοι τῶν φίλων νικώμενος .
Ἀγαμέμνων
μέμνησ᾽ ὁποίῳ φωτὶ τὴν χάριν δίδως .
Ὀδυσσεύς
ὅδ᾽ ἐχθρὸς ἁνήρ , ἀλλὰ γενναῖός ποτ᾽ ἦν . 1355
Ἀγαμέμνων
τί ποτε ποήσεις ; ἐχθρὸν ὧδ᾽ αἰδεῖ νέκυν ;
Ὀδυσσεύς
νικᾷ γὰρ ἁρετή με τῆς ἔχθρας πολύ .
Ἀγαμέμνων
τοιοίδε μέντοι φῶτες ἔμπληκτοι βροτῶν .
Ὀδυσσεύς
κάρτα πολλοὶ νῦν φίλοι καὖθις πικροί .
Ἀγαμέμνων
τοιούσδ᾽ ἐπαινεῖς δῆτα σὺ κτᾶσθαι φίλους ; 1360
Ὀδυσσεύς
σκληρὰν ἐπαινεῖν οὐ φιλῶ ψυχὴν ἐγώ .
Ἀγαμέμνων
ἡμᾶς σὺ δειλοὺς τῇδε θἠμέρᾳ φανεῖς .
Ὀδυσσεύς
ἄνδρας μὲν οὖν Ἕλλησι πᾶσιν ἐνδίκους .
Ἀγαμέμνων
ἄνωγας οὖν με τὸν νεκρὸν θάπτειν ἐᾶν ;
Ὀδυσσεύς
ἔγωγε : καὶ γὰρ αὐτὸς ἐνθάδ᾽ ἵξομαι . 1365
Ἀγαμέμνων
πάνθ᾽ ὅμοια πᾶς ἀνὴρ αὑτῷ πονεῖ .
Ὀδυσσεύς
τῷ γάρ με μᾶλλον εἰκὸς ' μαυτῷ πονεῖν ;
Ἀγαμέμνων
σὸν ἆρα τοὔργον , οὐκ ἐμὸν κεκλήσεται .
Ὀδυσσεύς
ὡς ἂν ποήσῃς , πανταχῇ χρηστός γ᾽ ἔσει .
Ἀγαμέμνων
ἀλλ᾽ εὖ γε μέντοι τοῦτ᾽ ἐπίστασ᾽ ὡς ἐγὼ 1370
σοὶ μὲν νέμοιμ᾽ ἂν τῆσδε καὶ μείζω χάριν ,
οὗτος δὲ κἀκεῖ κἀνθάδ᾽ ὢν ἔμοιγ᾽ ὁμῶς
ἔχθιστος ἔσται : σοὶ δὲ δρᾶν ἔξεσθ᾽ χρῇς .
Χορός
ὅστις σ᾽ , Ὀδυσσεῦ , μὴ λέγει γνώμῃ σοφὸν
φῦναι , τοιοῦτον ὄντα , μῶρός ἐστ᾽ ἀνήρ . 1375
Ὀδυσσεύς
καὶ νῦν γε Τεύκρῳ τἀπὸ τοῦδ᾽ ἀγγέλλομαι ,
ὅσον τότ᾽ ἐχθρὸς , τοσόνδ᾽ εἶναι φίλος .
καὶ τὸν θανόντα τόνδε συνθάπτειν θέλω
καὶ ξυμπονεῖν καὶ μηδὲν ἐλλείπειν ὅσων
χρὴ τοῖς ἀρίστοις ἀνδράσιν πονεῖν βροτούς . 1380
Τεῦκρος
ἄριστ᾽ Ὀδυσσεῦ , πάντ᾽ ἔχω σ᾽ ἐπαινέσαι
λόγοισι , καί μ᾽ ἔψευσας ἐλπίδος πολύ .
τούτῳ γὰρ ὢν ἔχθιστος Ἀργείων ἀνὴρ
μόνος παρέστης χερσίν , οὐδ᾽ ἔτλης παρὼν
θανόντι τῷδε ζῶν ἐφυβρίσαι μέγα , 1385
ὡς στρατηγὸς οὑπιβρόντητος μολὼν
αὐτός τε χὠ ξύναιμος ἠθελησάτην
λωβητὸν αὐτὸν ἐκβαλεῖν ταφῆς ἄτερ .
τοιγάρ σφ᾽ Ὀλύμπου τοῦδ᾽ πρεσβεύων πατὴρ 1390
μνήμων τ᾽ Ἐρινὺς καὶ τελεσφόρος Δίκη
κακοὺς κακῶς φθείρειαν , ὥσπερ ἤθελον
τὸν ἄνδρα λώβαις ἐκβαλεῖν ἀναξίως .
σὲ δ᾽ , γεραιοῦ σπέρμα Λαέρτου πατρός ,
1395τάφου μὲν ὀκνῶ τοῦδ᾽ ἐπιψαύειν ἐᾶν , 1395
μὴ τῷ θανόντι τοῦτο δυσχερὲς ποιῶ :
τὰ δ᾽ ἄλλα καὶ ξύμπρασσε , κεἴ τινα στρατοῦ
θέλεις κομίζειν , οὐδὲν ἄλγος ἕξομεν .
ἐγὼ δὲ τἄλλα πάντα πορσυνῶ : σὺ δὲ
ἀνὴρ καθ᾽ ἡμᾶς ἐσθλὸς ὢν ἐπίστασο .
Ὀδυσσεύς
ἀλλ᾽ ἤθελον μέν : εἰ δὲ μή ' στί σοι φίλον 1400
πράσσειν τάδ᾽ ἡμᾶς , εἶμ᾽ ἐπαινέσας τὸ σόν .
Τεῦκρος
ἅλις : ἤδη γὰρ πολὺς ἐκτέταται
χρόνος . ἀλλ᾽ οἱ μὲν κοίλην κάπετον
χερσὶ ταχύνατε , τοὶ δ᾽ ὑψίβατον
τρίποδ᾽ ἀμφίπυρον λουτρῶν ὁσίων 1405
θέσθ᾽ ἐπίκαιρον :
μία δ᾽ ἐκ κλισίας ἀνδρῶν ἴλη
τὸν ὑπασπίδιον κόσμον φερέτω .
παῖ , σὺ δὲ πατρός γ᾽ , ὅσον ἰσχύεις , 1410
φιλότητι θιγὼν πλευρὰς σὺν ἐμοὶ
τάσδ᾽ ἐπικούφιζ᾽ : ἔτι γὰρ θερμαὶ
σύριγγες ἄνω φυσῶσι μέλαν
μένος . ἀλλ᾽ ἄγε πᾶς , φίλος ὅστις ἀνὴρ
φησὶ παρεῖναι , σούσθω , βάτω , 1415
τῷδ᾽ ἀνδρὶ πονῶν τῷ πάντ᾽ ἀγαθῷ
κοὐδενί πω λῴονι θνητῶν
Αἴαντος , ὅτ᾽ ἦν , τότε φωνῶ .
Χορός
πολλὰ βροτοῖς ἔστιν ἰδοῦσιν
γνῶναι : πρὶν ἰδεῖν δ᾽ οὐδεὶς μάντις 1420
τῶν μελλόντων , τι πράξει .
Od .
[ ]
The best of the Achaeans , as many [ of us ] as 1340
we came to Troy , except for Achilles .
So , he would be unjustly dishonored by you ,
because you would be wasting not this man [ Ajax ] , but
the laws of the gods . It is unjust to dishonor a noble man ,
if he dies , even if you come hating [ him ] . 1345
A .
You , Odysseus , do you contend these things for him against me ?
O .
Yes , I do ! And I hated him when it was right to hate [ him ] .
A .
You mean : it is not [ anymore ] necessary for you to even step upon the dead man ?
O .
Do not rejoice , son of Atreus , for a gain [ that is ] not noble .
A .
It is not easy , you know it , that a tyrant is righteous . 1350
O .
But they well say that [ it is easy ] to deal honors out to the friends .
A .
It is necessary that a noble man listen to those in chief .
O .
Stop ! You [ still ] hold power , you know it , [ even ] if you are overcome by your friends .
A .
Remember to what kind of man you are giving your favor .
O .
This man was an enemy , but once he was well-borne . 1355
A .
What will you ever do ? Are you in this way showing respect for the corpse of an enemy ?
O .
His excellence , rather than my hate , conquers me more .
A .
To be sure , men such as these are really unstable among mortals .
O .
Surely ! Most men today are friends and will later be hateful .
A .
Do you advise me to get friends such as these ones ? 1360
O .
I don’t like to advise a stubborn soul .
A .
You show us as cowards on this day .
O .
[ Rather ] as right men for all the Greeks .
A .
Therefore , are you ordering me to allow to bury the corpse ?
O .
Yes , I do . For I myself will come there . 1365
A .
Really , always the same things : ( every ) man cares [ only ] for himself .
O .
For whom [ else ] it is likely that I care more than myself ?
A .
The deed will be named as yours then , not mine .
O .
If you act in this way , you will be noble in every way .
A .
But keep well in mind this : although I would concede you 1370
an even greater favor than this one , this man ,
being [ him ] both here and there , will equally be the most hateful
for me . But it is allowed to you to do whatever you need [ to do ] .
Chorus
Whoever denies that you are a wise man by nature , Odysseus ,
because you are such a man , he is a dull man . 1375
O .
And now , out of this [ debate ] I make an announcement to Teucer :
as much as I was an enemy , so much I am a friend [ now ] .
And I wish to join the burial of this dead man ,
and to take part in the effort , and to leave nothing out of the things
that it is necessary that mortals do for their best men . 1380
Teucer
Noble Odysseus , I have to praise you in every way ,
for your words , and you have much deceived me of my expectation .
For , although you were the most hateful man of the Greeks for him ,
( you ) alone stood on his side with your aid , and you did not dare , being beside [ him ]
and being alive , to speak great insults over this dead man , 1385
as the frantic general [ of the Greek army ] did ; having come over ,
he himself and his brother wanted to throw away
his outraged corpse , without burial .
So , may the father who rules over this Olympus
and the mindful Erinys , and the fulfillment-carrier Justice 1390
badly destroy them , bad men ; just as they outrageously wanted
to expose the [ dead ] man to dishonors .
And , o seed of the old father Laertes ,
I indeed hesitate to allow [ you ] to touch this burial ,
lest I make this thing ( to be ) insulting to the dead man . 1395
But please collaborate for the other things , and ,
if you wish to bring someone from the army , we won’t suffer any pain .
And I will provide everything else . And remember : you have been
a noble man towards us .
O .
Though indeed I wanted it ; but if is not good for you 1400
that I take part in these things , having praised your ( decision ) I will go away .
Teucer
Enough ! For much time has already drawn out .
But some ( of you ) hurry a hollow ditch
with your hands , while others ( of you ) set ready
a high tripod with fire all around 1405
for the ritual ablutions .
Let one company of men bring
his arms out of the hut .
Boy , lift [ him ] up holding these sides of your father 1410
with love , with as much strength as you have ,
and together with me ; because his warm nostrils
are still spouting upwards the black
force . But come , let every man , who says
to be his friend , hurry up , come over . 1415
I [ am going to ] speak then in every way of the toils
[ that are ] of this man , a nobleman ,
and not [ of the deeds that are ] of one more desirable yet
among mortals than Ajax , when he was alive .
Chorus
Certainly , many things it is [ possible ] to know for the mortals
when they see them . But before seeing them , no man is prophet 1420
of the future , of what he will go through .
O .
[ ]
Il migliore degli Achei , quanti 1340
venimmo a Troia , fatta eccezione per Achille .
Allora lui sarebbe ingiustamente disonorato da parte tua ,
perché offenderesti non lui [ Aiace ] , ma
le leggi degli dei . Non è giusto disonorare un nobiluomo ,
quando è morto , nemmeno se lo odiavi . 1345
A .
Proprio tu , Odisseo , prendi le sue difese contro di me ?
O .
Si , proprio io ! E io lo odiavo quando era giusto odiarlo .
A .
Dici questo… Perché non ti è più necessario infamare un uomo morto ?
O .
Non esultare , figlio di Atreo , per guadagno ignobile !
A .
Non è facile , lo sai , per un principe essere rispettoso . 1350
O .
Ma ben dicono che lo sia [ facile ] concedere onori agli amici .
A .
Un nobiluomo deve ascoltare i propri capi .
O .
Basta ! Hai pur sempre il potere , lo sai , anche se concedi ai tuoi amici di prevalere .
A .
Ricorda a che razza di uomo stai concedendo il tuo supporto .
O .
Quest’uomo era un nemico , ma di nobile stirpe . 1355
A .
Che farai mai ? Vuoi onorare il cadavere di un nemico ?
O .
Prevale in me la sua eccellenza più del mio odio .
A .
Uomini come questi sono volubili tra i mortali .
O .
Certo ! Molti uomini che oggi sono amici , domani sono nemici .
A .
Mi raccomandi di avere amici di questo tipo ? 1360
O .
Non do consigli a uno spirito cocciuto .
A .
In questo modo oggi ci mostri come codardi .
O .
Come uomini giusti per tutti i Greci .
A .
Mi stai quindi ordinando di permettere la sepoltura del cadavere ?
O .
Si ! Dal momento che io stesso arriverò a quel punto . 1365
A .
Ah , sempre le stesse cose ! Ogni uomo pensa solo a stesso .
O .
Per chi dovrei preoccuparmi più di me stesso ?
A .
Questa iniziativa verrà allora attribuita a te , non a me .
O .
Se farai così , in ogni caso sarai un nobiluomo .
A .
Ma tieni bene a mente questo : sebbene ti concederei 1370
favori ben maggiori di questo , quest’uomo rimane ,
sia qua , sia nell’aldilà , il mio peggior nemico .
A te è permesso di fare come preferisci .
Coro
Chiunque , Odisseo , neghi la tua naturale saggezza ,
dacché tu sei veramente saggio , è uno stolto . 1375
O .
E ora , dopo questi sviluppi , farò un annuncio a Teucro :
cosi come prima ero un nemico , adesso sono un alleato .
E desidero partecipare alla sepoltura di quest’uomo
e collaborare e fare in modo che nulla di ciò che
i mortali debbono fare per i loro uomini migliori venga dimenticato . 1380
Teucro
Nobile Odisseo , devo assolutamente lodarti
per le tue parole , e devo ammettere che mi hai veramente sorpreso .
Poiché , sebbene tu fossi per lui il più odioso tra i Greci ,
tu solo oggi l’hai difeso , e non hai osato , essendo , ed essendo vivo ,
vomitare insulti su quest’uomo morto , 1385
come ha fatto il pazzo generale . Essendo arrivato sul posto ,
lui e suo fratello volevano gettar via il cadavere ,
oltraggiandolo , senza sepoltura .
Possano il padre ¬– che regna su quest’Olimpo
le memori Erinni e la Giustizia che porta a compimento il fato , 1390
distruggere davvero questi uomini malvagi ; proprio come loro volevano
oltraggiosamente esporre Aiace a ogni sorta di oltraggio .
E per quanto riguarda te , figlio del vecchio padre Laerte ,
esito a concederti di partecipare alla sepoltura ,
perché non voglio fare un torto al defunto . 1395
Ma puoi collaborare per le altre cose , e , se desideri portare
qualcuno dall’esercito , non è un problema per noi .
A tutto il resto penserò io . E ricorda : ti sei dimostrato
un uomo nobile nei nostri confronti .
O .
In effetti volevo partecipare . Ma se per te è meglio che non prenda parte 1400
al rito funebre , accetterò la tua decisione e andrò via .
Teucro
Basta così ! Che già abbastanza tempo
è stato sprecato . Voi ! Correte a scavare una fossa profonda
con le vostre mani . Voialtri ! Preparate un gran calderone
con il fuoco acceso 1405
per le abluzioni rituali .
Alcuni di voi portino le sue armi
fuori dalla tenda .
Tu , ragazzo , solleva i fianchi di tuo padre 1410
assieme a me , con quanta forza hai ,
ma anche con delicatezza . Che le sue vene
ancora calde buttano fuori sangue nero .
Su , forza ! Ogni uomo che era suo amico
venga qui . 1415
Parlerò poi in ogni modo delle fatiche
di questo uomo nobile , e nessuno era
più desiderabile di Aiace tra i mortali ,
quando era vivo .
Coro
Certamente molte cose conoscono i mortali
dopo averle viste ; ma prima di vederle , nessuno è profeta 1421
del futuro , di quello che gli accadrà .

( 42 ) 6% GRC
( 607 ) 94% GRC - ENG

( 1008 ) 89% GRC - ENG
( 125 ) 11% ENG

( 1008 ) 89% GRC - ENG
( 125 ) 11% ENG

Barbiero_Sophocles_Ajax_vv_693_717

Roberto Barbiero / Barbiero_Sophocles_Ajax_vv_1340_1421
  • Created on 2018-05-08 17:47:30
  • Modified on 2018-05-08 18:15:01
  • Translated by Roberto Barbiero
  • Aligned by Roberto Barbiero
Ἑλληνική
English
italiano
Χορός
ἔφριξ᾽ ἔρωτι , περιχαρὴς δ᾽ ἀνεπτόμαν .
ἰὼ ἰὼ Πὰν Πάν ,
Πὰν Πὰν ἁλίπλαγκτε , Κυλλανίας χιονοκτύπου
πετραίας ἀπὸ δειράδος φάνηθ᾽ ,
θεῶν χοροποί᾽ ἄναξ , ὅπως μοι
Νύσια Κνώσι᾽ ὀρχήματ᾽ αὐτοδαῆ ξυνὼν ἰάψῃς :
νῦν γὰρ ἐμοὶ μέλει χορεῦσαι .
Ἰκαρίων δ᾽ ὑπὲρ πελαγέων μολὼν ἄναξ Ἀπόλλων
Δάλιος εὔγνωστος
ἐμοὶ ξυνείη διὰ παντὸς εὔφρων .
ἔλυσεν αἰνὸν ἄχος ἀπ᾽ ὀμμάτων Ἄρης .
ἰὼ ἰώ , νῦν αὖ ,
νῦν , Ζεῦ , πάρα λευκὸν εὐάμερον πελάσαι φάος
θοᾶν ὠκυάλων νεῶν , ὅτ᾽ Αἴας
λαθίπονος πάλιν , θεῶν δ᾽ αὖ
πάνθυτα θέσμι᾽ ἐξήνυσ᾽ εὐνομίᾳ σέβων μεγίστᾳ .
πάνθ᾽ μέγας χρόνος μαραίνει ,
κοὐδὲν ἀναύδατον φατίσαιμ᾽ ἄν , εὖτέ γ᾽ ἐξ ἀέλπτων
Αἴας μετανεγνώσθη
θυμοῦ τ᾽ Ἀτρείδαις μεγάλων τε νεικέων .
Chorus
I thrill with pleasure . And ( being ) extremely happy , I fly up .
Ioo , ioo , Pan , Pan .
O Pan , Pan , roaming over the sea , from the rocky ridge
Of the snow-beaten Cyllene , show up , O
Lord dance–maker of the gods , so that , being with me ,
you may begin the self–taught Nysian and Cnosian dances ;
because dancing is my [ only ] concern now .
And having come over the Icarian sea , may lord Apollo ,
the Delphic well-known one ,
be with me and always ( be ) well disposed .
Ares has removed the terrible pain from my eyes .
Ioo , ioo , now again ,
now , o Zeus , can the bright light of a fine day come near
the swift ships speeding over the sea , [ now ] that Ajax
forgetful of his sorrow , [ is ] back , and fulfills again
the rites of the gods with all their sacrifices honoring them
in the greatest good order .
The great time consumes everything ,
And I would say that nothing [ is ] impossible , since even Ajax
unexpectedly has been led to repent
both of his anger and of the great quarrel with the Atrides .
Coro
Fremo di piacere . E , felice , sento di volare .
Ioo , ioo , Pan , Pan .
O Pan , Pan , che voli sopra il mare , dalla cresta rocciosa
del Cillene coperto di nevi , mostrati , o
Signore corego degli dei , sicché , essendo con me ,
tu possa iniziare le primitive danze della Nysia e di Cnosso ;
perché adesso voglio solo danzare .
E possa il Signore Apollo , il ben noto Delfico ,
avendo attraversato il mare Icario ,
unirsi a me ed essere favorevole a me sempre .
Ares ha rimosso il terribile dolore dai miei occhi ,
Ioo , ioo , adesso di nuovo ,
adesso , o Zeus , possa la scintillante luce di una bella giornata
raggiungere le navi veloci , che corrono sopra il mare , [ ora ] che Aiace
ha dimenticato il suo dolore , è di nuovo lui , e nuovamente celebra
i riti degli dei con tutti i sacrifici , onorandoli con la massima cura .
Il tempo immenso consuma ogni cosa .
E io direi che nulla [ è ] impossibile , dal momento che perfino Aiace
inaspettatamente si è pentito
sia della sua ira che della grande contesa con gli Atridi .

( 2 ) 2% GRC
( 125 ) 98% GRC - ENG

( 196 ) 88% GRC - ENG
( 27 ) 12% ENG

( 196 ) 88% GRC - ENG
( 27 ) 12% ENG