Varvara Troitski

Tufts University

Thucydides 2.34

Varvara Troitski /
 • Created on 2020-12-22 19:56:39
 • Modified on 2020-12-22 20:30:48
 • Aligned by Varvara Troitski
Ἑλληνική
русский
English
ν δὲ τῷ αὐτῷ χειμῶνι Ἀθηναῖοι τῷ πατρίῳ νόμῳ χρώμενοι δημοσίᾳ ταφὰς ἐποιήσαντο τῶν ἐν τῷδε τῷ πολέμῳ πρώτων ἀποθανόντων τρόπῳ τοιῷδε . τὰ μὲν ὀστᾶ προτίθενται τῶν ἀπογενομένων πρότριτα σκηνὴν ποιήσαντες , καὶ ἐπιφέρει τῷ αὑτοῦ ἕκαστος ἤν τι βούληται : ἐπειδὰν δὲ ἐκφορὰ , λάρνακας κυπαρισσίνας ἄγουσιν ἅμαξαι , φυλῆς ἑκάστης μίαν : ἔνεστι δὲ τὰ ὀστᾶ ἧς ἕκαστος ἦν φυλῆς . μία δὲ κλίνη κενὴ φέρεται ἐστρωμένη τῶν ἀφανῶν , οἳ ἂν μὴ εὑρεθῶσιν ἐς ἀναίρεσιν . ξυνεκφέρει δὲ βουλόμενος καὶ ἀστῶν καὶ ξένων , καὶ γυναῖκες πάρεισιν αἱ προσήκουσαι ἐπὶ τὸν τάφον ὀλοφυρόμεναι . τιθέασιν οὖν ἐς τὸ δημόσιον σῆμα , ἐστιν ἐπὶ τοῦ καλλίστου προαστείου τῆς πόλεως , καὶ αἰεὶ ἐν αὐτῷ θάπτουσι τοὺς ἐκ τῶν πολέμων , πλήν γε τοὺς ἐν Μαραθῶνι : ἐκείνων δὲ διαπρεπῆ τὴν ἀρετὴν κρίναντες αὐτοῦ καὶ τὸν τάφον ἐποίησαν . ἐπειδὰν δὲ κρύψωσι γῇ , ἀνὴρ ᾑρημένος ὑπὸ τῆς πόλεως , ὃς ἂν γνώμῃ τε δοκῇ μὴ ἀξύνετος εἶναι καὶ ἀξιώσει προήκῃ , λέγει ἐπ᾽ αὐτοῖς ἔπαινον τὸν πρέποντα : μετὰ δὲ τοῦτο ἀπέρχονται . ὧδε μὲν θάπτουσιν : καὶ διὰ παντὸς τοῦ πολέμου , ὁπότε ξυμβαίη αὐτοῖς , ἐχρῶντο τῷ νόμῳ . ἐπὶ δ᾽ οὖν τοῖς πρώτοις τοῖσδε Περικλῆς Ξανθίππου ᾑρέθη λέγειν . καὶ ἐπειδὴ καιρὸς ἐλάμβανε , προελθὼν ἀπὸ τοῦ σήματος ἐπὶ βῆμα ὑψηλὸν πεποιημένον , ὅπως ἀκούοιτο ὡς ἐπὶ πλεῖστον τοῦ ὁμίλου , ἔλεγε τοιάδε .
Той же зимой афиняне совершили , по обычаю предков , от имени государства торжественную церемонию погребения воинов , павших в первый год войны . Останки павших за три дня до погребения , по обычаю , выставляются в разбитом для этого шатре , и всякий приносит своему близкому дар , какой пожелает . При погребении останки везут на повозках в кипарисовых гробах на каждую филу по одному гробу с останками погибших из этой филы . Несут еще одно покрытое ковром пустое ложе для пропавших без вести , тела которых после битвы нельзя было найти и предать погребению . Любой из граждан и иностранцев имеет право присоединиться похоронной процессии . Участвуют в погребальной церемонии также и женщины , оплакивая на могиле своих близких . Павших погребают в государственной гробнице , находящейся в красивейшем предместье города . Здесь афиняне всегда хоронят погибших в бою , за единственным исключением павших при Марафоне , которым был воздвигнут могильный курган на самом поле битвы как дань их величайшей доблести . Когда останки преданы земле , человек , занимающий в городе , по всеобщему признанию , первенствующее положение за свой высокий ум и выдающиеся заслуги , произносит в честь павших подобающее похвальное слово . Затем все расходятся . Так происходит у афинян торжественная церемония погребения . И во все время войны афиняне при каждом погребении неизменно следовали этому обычаю . Когда наступило время для произнесения речи в честь павших первыми на этой войне , оратором был выбран Перикл , сын Ксантиппа . Он выступил перед гробницей на высоко поднятом помосте , для того чтобы слова его были слышны как можно дальше в толпе , и держал следующую речь .
And in the same winter , the Athenians , furnishing by the custom of their fathers , put on funerals at the public cost for those who had died first in this war . ( It was done ) in this way . The bones of the departed are laid out three days before in a tent , which has been made , and each person bring ( an offering ) for his ( relative ) , whatever they should wish : and whenever there should be a funeral procession , they lead cypress coffins by wagon , each tribe ( is given ) one : in it are the bones of ( those from ) the tribe of which each was ( a member ) . But one empty bier , having been covered , is carried for those missing , who were not found at the taking up ( of bodies for burial ) . And whoever wishes , whether citizen or foreigner carries together ( the coffins ) ; even the women are present , the relatives lamenting at the burial . Then ( the dead ) are placed in a public grave , which is in the most beautiful suburb of the city . They also always bury those of the ( same ) war in the same ( grave ) , except , namely , those ( killed ) at Marathon : because , having distinguished the illustrious excellence of those ( men ) , they made the burial on the spot ( where they fought ) . And after they buried ( the dead ) in the earth , a man , chosen by the city , who is pre-eminent in ( public ) esteem , and is not witless with respect to his intelligence or reputation , recounts suitable praise before them , after which they then depart . Indeed they buried ( their men ) in this way : and throughout the entirety of the war , whenever it should come to pass for them , they furnished it with ( this ) custom . So then for these first ( men ) , Perikles , son of Xanthippus , was chosen to speak . And when the right moment seized ( him ) , advancing from the grave onto a platform , made high so that he could be heard over the greatest possible extent of the crowd , he spoke such things :

( 38 ) 16% GRC
( 197 ) 84% GRC - RUS

( 188 ) 69% GRC - RUS
( 85 ) 31% RUS

( 188 ) 69% GRC - RUS
( 85 ) 31% RUS

Thucydides 2.35

Varvara Troitski /
 • Created on 2020-12-27 02:25:48
 • Modified on 2020-12-27 19:48:48
 • Aligned by Varvara Troitski
Ἑλληνική
русский
English
οἱ μὲν πολλοὶ τῶν ἐνθάδε ἤδη εἰρηκότων ἐπαινοῦσι τὸν προσθέντα τῷ νόμῳ τὸν λόγον τόνδε , ὡς καλὸν ἐπὶ τοῖς ἐκ τῶν πολέμων θαπτομένοις ἀγορεύεσθαι αὐτόν . ἐμοὶ δὲ ἀρκοῦν ἂν ἐδόκει εἶναι ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἔργῳ γενομένων ἔργῳ καὶ δηλοῦσθαι τὰς τιμάς , οἷα καὶ νῦν περὶ τὸν τάφον τόνδε δημοσίᾳ παρασκευασθέντα ὁρᾶτε , καὶ μὴ ἐν ἑνὶ ἀνδρὶ πολλῶν ἀρετὰς κινδυνεύεσθαι εὖ τε καὶ χεῖρον εἰπόντι πιστευθῆναι . χαλεπὸν γὰρ τὸ μετρίως εἰπεῖν ἐν μόλις καὶ δόκησις τῆς ἀληθείας βεβαιοῦται . τε γὰρ ξυνειδὼς καὶ εὔνους ἀκροατὴς τάχ᾽ ἄν τι ἐνδεεστέρως πρὸς βούλεταί τε καὶ ἐπίσταται νομίσειε δηλοῦσθαι , τε ἄπειρος ἔστιν καὶ πλεονάζεσθαι , διὰ φθόνον , εἴ τι ὑπὲρ τὴν αὑτοῦ φύσιν ἀκούοι . μέχρι γὰρ τοῦδε ἀνεκτοὶ οἱ ἔπαινοί εἰσι περὶ ἑτέρων λεγόμενοι , ἐς ὅσον ἂν καὶ αὐτὸς ἕκαστος οἴηται ἱκανὸς εἶναι δρᾶσαί τι ὧν ἤκουσεν : τῷ δὲ ὑπερβάλλοντι αὐτῶν φθονοῦντες ἤδη καὶ ἀπιστοῦσιν . ἐπειδὴ δὲ τοῖς πάλαι οὕτως ἐδοκιμάσθη ταῦτα καλῶς ἔχειν , χρὴ καὶ ἐμὲ ἑπόμενον τῷ νόμῳ πειρᾶσθαι ὑμῶν τῆς ἑκάστου βουλήσεώς τε καὶ δόξης τυχεῖν ὡς ἐπὶ πλεῖστον .
Большинство выступавших здесь до меня ораторов воздавали уже хвалу законодателю , который к установленным погребальным обрядам в честь павших прибавил еще обычай держать надгробную речь , ибо прекрасен обычай чествовать героев , павших на поле брани . Я предпочел бы гражданам , проявившим героическую доблесть на деле , только делом и воздавать почести , именно так , как вы видите ныне при этой , совершаемой городом , погребальной церемонии : по-моему , несправедливо оценку доблести столь многих героев ставить в зависимость от дарования одного человека и от того , будет ли хороша его речь или плоха . Действительно , трудно оратору
найти надлежащую меру заслуг там , где вряд ли возможно утвердить в душе слушателей хотя бы доверие к истинности сказанного . Ведь афинянин , хорошо осведомленный о событиях как их сочувствующий участник , найдет речь оратора слишком слабой сравнительно с тем , что он ожидал бы услышать и что ему самому известно . С другой стороны , человек , непричастный к событиям , услышав о деяниях , превосходящих его собственные силы , пожалуй , из зависти подумает , что иные подвиги слишком преувеличены . Ведь люди верят в истинность похвал , воздаваемых другим , лишь до такой степени , в
какой они считают себя способными совершить подобные подвиги . А все , что свыше их возможностей , тотчас же вызывает зависть и недоверие . Но так как наши предки признали этот обычай похвальным , то и я , повинуясь закону , насколько это в моих силах , буду стараться удовлетворить желаниям и убеждениям каждого .
Indeed , many of those who have already spoken here have praised the one who delivered forth this speech to law , because it is noble that this be spoken at the burial of those having been in war . I would have thought it to be sufficient , with the good men having fallen to a deed , and to also by a deed show honors , the kind which even now you see around this tomb , having been prepared at the public cost , and that the virtues of many not be endangered by one man , speaking well or poorly , as to being believed . Of course to speak moderately is difficult in a time when even only just the appearance of truth is guaranteed . One who is privy and a well-disposed hearer perhaps was accustomed to show something for himself , too sparingly , compared to what he wishes and knows . Another , boundless , is ( accustomed that ) things are exaggerated , on account of envy , if he should hear anything exceeding his own nature . For his praises , spoken about others , are bearable , so long as even each man himself should be thought to be competent to do something of which he has heard : those wishing ill-will on one exceeding in them even actually are not to be trusted . But since it was approved by those long ago to nobly have these ( speeches ) in this way , it is necessary that I , following the law , try to attain the wishes and expectations of each of you as far as possible .

( 20 ) 11% GRC
( 166 ) 89% GRC - RUS

( 137 ) 54% GRC - RUS
( 119 ) 46% RUS

( 137 ) 54% GRC - RUS
( 119 ) 46% RUS

Thucydides 2.48

Varvara Troitski /
 • Created on 2020-12-28 18:52:24
 • Modified on 2020-12-28 19:03:04
 • Aligned by Varvara Troitski
Ἑλληνική Transliterate
English
ἤρξατο δὲ τὸ μὲν πρῶτον , ὡς λέγεται , ἐξ Αἰθιοπίας τῆς ὑπὲρ Αἰγύπτου , ἔπειτα δὲ καὶ ἐς Αἴγυπτον καὶ Λιβύην κατέβη καὶ ἐς τὴν βασιλέως γῆν τὴν πολλήν . ἐς δὲ τὴν Ἀθηναίων πόλιν ἐξαπιναίως ἐσέπεσε , καὶ τὸ πρῶτον ἐν τῷ Πειραιεῖ ἥψατο τῶν ἀνθρώπων , ὥστε καὶ ἐλέχθη ὑπ’ αὐτῶν ὡς οἱ Πελοποννήσιοι φάρμακα ἐσβεβλήκοιεν ἐς τὰ φρέατα · κρῆναι γὰρ οὔπω ἦσαν αὐτόθι . ὕστερον δὲ καὶ ἐς τὴν ἄνω πόλιν ἀφίκετο , καὶ ἔθνῃσκον πολλῷ μᾶλλον ἤδη . λεγέτω μὲν οὖν περὶ αὐτοῦ ὡς ἕκαστος γιγνώσκει καὶ ἰατρὸς καὶ ἰδιώτης , ἀφ’ ὅτου εἰκὸς ἦν γενέσθαι αὐτό , καὶ τὰς αἰτίας ἅστινας νομίζει τοσαύτης μεταβολῆς ἱκανὰς εἶναι δύναμιν ἐς τὸ μεταστῆσαι σχεῖν · ἐγὼ δὲ οἷόν τε ἐγίγνετο λέξω , καὶ ἀφ’ ὧν ἄν τις σκοπῶν , εἴ ποτε καὶ αὖθις ἐπιπέσοι , μάλιστ’ ἂν ἔχοι τι προειδὼς μὴ ἀγνοεῖν , ταῦτα δηλώσω αὐτός τε νοσήσας καὶ αὐτὸς ἰδὼν ἄλλους πάσχοντας .

( 27 ) 17% GRC
( 131 ) 83% GRC - ENG

( 215 ) 83% GRC - ENG
( 43 ) 17% ENG

Antigone 162-210

Varvara Troitski /
 • Created on 2021-05-03 20:18:41
 • Modified on 2021-05-16 22:17:21
 • Aligned by Varvara Troitski
русский
Ἑλληνική
English
О , мужи Фив ! Божественною волей
Наш город вновь спасен из моря бед .
И вот я вас созвал - от всех отдельно ,
Посланца гласом каждого - считая
Оплотом царского престола вас .
Так вы уж древней Лаия державе
Хранили верность ; так , затем , Эдипу ;
И наконец , по гибели отца ,
Вы так же верно сыновьям служили .
Теперь двойная их скосила доля
В один и тот же день - убийцы оба ,
Они ж и жертвы , юную десницу
Братоубийства скверной опорочив -
И унаследовал царей погибших
Престол , как родственник ближайший , я .
Я знаю : безрассудно полагать ,
Что понял мысль и душу человека ,
Покуда власти не отведал он .
Узнайте же , как я намерен править .
Кто , призванный царить над всем народом ,
Не принимает лучшего решенья ;
Кому позорный страх уста сжимает ,
Того всегда считал негодным я .
И кто отчизны благо ценит меньше ,
Чем близкого , - тот для меня ничто .
Я не таков . Да будет Зевс-всевидец
Свидетель мне ! Молчать не стану я ,
Когда пойму , что под личиной блага
Беда к моим согражданам крадется ,
Не допущу подавно , чтобы дружбу
Мою снискал моей отчизны враг .
Отчизна - вот та крепкая ладья ,
Что нас спасает : лишь на ней , счастливой ,
И дружба место верное найдет .
Такой закон наш город вознесет ,
И с ним согласен тот приказ , который
Я о сынах Эдипа объявил .
Гласит он так : героя Этеокла
За то , что пал он , за страну сражаясь ,
Покрытый славой многих бранных дел , -
Почтить могилой и достойной тризной
С славнейшими мужами наравне ;
Но брат его - о Полинике слово -
Кто , изгнанный , вернулся в край родной
Чтоб отчий град и отчие святыни
Огнем пожечь дотла , чтоб кровью граждан
Насытить месть , а тех , кто уцелел ,
В ярмо неволи горькой впрячь , - о нем
Народу мой приказ : не хоронить ,
Ни плачем почитать ; непогребенный ,
Оставлен на позор и на съеденье
Он алчным псам и хищникам небес .
Вот мысль моя , и никогда злодея
Не предпочту я доброму средь нас .
Кто ж верен родине , тому и в жизни
И в смерти я всегда воздам почет .
ἄνδρες , τὰ μὲν δὴ πόλεος ἀσφαλῶς θεοὶ
πολλῷ σάλῳ σείσαντες ὤρθωσαν πάλιν .
ὑμᾶς δ᾽ ἐγὼ πομποῖσιν ἐκ πάντων δίχα
ἔστειλ᾽ ἱκέσθαι τοῦτο μὲν τὰ Λαΐου
σέβοντας εἰδὼς εὖ θρόνων ἀεὶ κράτη ,
τοῦτ᾽ αὖθις , ἡνίκ᾽ Οἰδίπους ὤρθου πόλιν ,
κἀπεὶ διώλετ᾽ , ἀμφὶ τοὺς κείνων ἔτι
παῖδας μένοντας ἐμπέδοις φρονήμασιν .
ὅτ᾽ οὖν ἐκεῖνοι πρὸς διπλῆς μοίρας μίαν
καθ᾽ ἡμέραν ὤλοντο παίσαντές τε καὶ
πληγέντες αὐτόχειρι σὺν μιάσματι ,
ἐγὼ κράτη δὴ πάντα καὶ θρόνους ἔχω
γένους κατ᾽ ἀγχιστεῖα τῶν ὀλωλότων .
ἀμήχανον δὲ παντὸς ἀνδρὸς ἐκμαθεῖν
ψυχήν τε καὶ φρόνημα καὶ γνώμην , πρὶν ἂν
ἀρχαῖς τε καὶ νόμοισιν ἐντριβὴς φανῇ .
ἐμοὶ γὰρ ὅστις πᾶσαν εὐθύνων πόλιν
μὴ τῶν ἀρίστων ἅπτεται βουλευμάτων
ἀλλ᾽ ἐκ φόβου του γλῶσσαν ἐγκλῄσας ἔχει
κάκιστος εἶναι νῦν τε καὶ πάλαι δοκεῖ :
καὶ μεῖζον ὅστις ἀντὶ τῆς αὑτοῦ πάτρας
φίλον νομίζει , τοῦτον οὐδαμοῦ λέγω .
ἐγὼ γάρ , ἴστω Ζεὺς πάνθ᾽ ὁρῶν ἀεί ,
οὔτ᾽ ἂν σιωπήσαιμι τὴν ἄτην ὁρῶν
στείχουσαν ἀστοῖς ἀντὶ τῆς σωτηρίας ,
οὔτ᾽ ἂν φίλον ποτ᾽ ἄνδρα δυσμενῆ χθονὸς
θείμην ἐμαυτῷ , τοῦτο γιγνώσκων ὅτι
ἥδ᾽ ἐστὶν σῴζουσα καὶ ταύτης ἔπι
πλέοντες ὀρθῆς τοὺς φίλους ποιούμεθα .
τοιοῖσδ᾽ ἐγὼ νόμοισι τήνδ᾽ αὔξω πόλιν ,
καὶ νῦν ἀδελφὰ τῶνδε κηρύξας ἔχω
ἀστοῖσι παίδων τῶν ἀπ᾽ Οἰδίπου πέρι :
Ἐτεοκλέα μέν , ὃς πόλεως ὑπερμαχῶν
ὄλωλε τῆσδε , πάντ᾽ ἀριστεύσας δόρει ,
τάφῳ τε κρύψαι καὶ τὰ πάντ᾽ ἀφαγνίσαι
τοῖς ἀρίστοις ἔρχεται κάτω νεκροῖς .
τὸν δ᾽ αὖ ξύναιμον τοῦδε , Πολυνείκη λέγω ,
ὃς γῆν πατρῴαν καὶ θεοὺς τοὺς ἐγγενεῖς
φυγὰς κατελθὼν ἠθέλησε μὲν πυρὶ
πρῆσαι κατ᾽ ἄκρας , ἠθέλησε δ᾽ αἵματος
κοινοῦ πάσασθαι , τοὺς δὲ δουλώσας ἄγειν ,
τοῦτον πόλει τῇδ᾽ ἐκκεκήρυκται τάφῳ
μήτε κτερίζειν μήτε κωκῦσαί τινα ,
ἐᾶν δ᾽ ἄθαπτον καὶ πρὸς οἰωνῶν δέμας
καὶ πρὸς κυνῶν ἐδεστὸν αἰκισθέν τ᾽ ἰδεῖν .
τοιόνδ᾽ ἐμὸν φρόνημα , κοὔποτ᾽ ἔκ γ᾽ ἐμοῦ
τιμὴν προέξουσ᾽ οἱ κακοὶ τῶν ἐνδίκων :
ἀλλ᾽ ὅστις εὔνους τῇδε τῇ πόλει , θανὼν
καὶ ζῶν ὁμοίως ἐξ ἐμοῦ τιμήσεται .
Men ! First , the gods , after disturbing the affairs of our city with much tossing , have once more righted it . Second , I have ordered you through my messengers to come here apart from all the rest , because I knew , first of all , how thoroughly you worshiped the power of the throne of Laius ; and , again , when Oedipus was guiding our city ; and when he was dead , you still maintained steadfast thoughts towards their children . Since , then , these latter have fallen in one day by a twofold doom , each striking , each struck , with the stain of a brother ' s murder , I now possess all the power and the throne according to my inheritance of kinship with the dead . Now , it is impossible to know fully any man ' s character , will , or judgment , until he has been proved by the test of rule and laws . For , in my own view , anyone who steers the entire city , not clinging to the best plans , but , because of some fear , restraining himself , locking his lips , then he seems now and long been the most evil man . And if any man thinks a friend more important than his fatherland , I count that man nowhere . Zeus , who sees all things always , be my witness , I would not be silent if I saw ruin , instead of safety , marching upon the citizens . Nor would I ever make a man who is hostile to my country a friend to myself , because I know this , that our country is the ship that bears us safe , and that only when we sail her on a straight course can we make true friends . Such are the rules by which I strengthen this city . And akin to these is that which I have now published to the citizenry concerning the sons of Oedipus : Eteocles , who fell fighting on behalf of our city and who excelled all in battle , they shall entomb and heap up every sacred offering that descends to the noblest of the dead below . But as for his brother , Polyneices , I mean , who on his return from exile wanted to burn to the ground the land of his fathers and his race ' s gods , and wanted to feed on kindred blood and lead the remnant into slavery , it has been proclaimed to the city that no one shall honor him with burial or lament , but all must leave him unburied and a shame to see , with his body there for birds and dogs to eat . This is my will , and never by my hand , at any rate , will the traitor stand in honor before the just . But whoever has good will to this city , he shall be honored by me in death just as in life .

( 129 ) 33% RUS
( 262 ) 67% RUS - GRC

( 300 ) 90% RUS - GRC
( 33 ) 10% GRC

( 300 ) 90% RUS - GRC
( 33 ) 10% GRC

Antigone Ode to Man - Alignment

Varvara Troitski /
 • Created on 2021-05-14 02:52:22
 • Modified on 2021-05-15 17:39:04
 • Aligned by Varvara Troitski
Ἑλληνική
English
English
Χορός πολλὰ τὰ δεινὰ κοὐδὲν ἀνθρώπου δεινότερον πέλει . τοῦτο καὶ πολιοῦ πέραν πόντου χειμερίῳ νότῳ χωρεῖ , περιβρυχίοισιν περῶν ὑπ᾽ οἴδμασιν . θεῶν τε τὰν ὑπερτάταν , Γᾶν ἄφθιτον , ἀκαμάταν , ἀποτρύεται ἰλλομένων ἀρότρων ἔτος εἰς ἔτος ἱππείῳ γένει πολεύων . Χορός κουφονόων τε φῦλον ὀρνίθων ἀμφιβαλὼν ἄγει καὶ θηρῶν ἀγρίων ἔθνη πόντου τ᾽ εἰναλίαν φύσιν σπείραισι δικτυοκλώστοις , περιφραδὴς ἀνήρ : κρατεῖ δὲ μηχαναῖς ἀγραύλου θηρὸς ὀρεσσιβάτα , λασιαύχενά θ᾽ ἵππον ὀχμάζεται ἀμφὶ λόφον ζυγῶν οὔρειόν τ᾽ ἀκμῆτα ταῦρον . Χορός καὶ φθέγμα καὶ ἀνεμόεν φρόνημα καὶ ἀστυνόμους ὀργὰς ἐδιδάξατο καὶ δυσαύλων πάγων ὑπαίθρεια καὶ δύσομβρα φεύγειν βέλη παντοπόρος : ἄπορος ἐπ᾽ οὐδὲν ἔρχεται τὸ μέλλον : Ἅιδα μόνον φεῦξιν οὐκ ἐπάξεται : νόσων δ᾽ ἀμηχάνων φυγὰς ξυμπέφρασται . Χορός σοφόν τι τὸ μηχανόεν τέχνας ὑπὲρ ἐλπίδ᾽ ἔχων τοτὲ μὲν κακόν , ἄλλοτ᾽ ἐπ᾽ ἐσθλὸν ἕρπει , νόμους γεραίρων χθονὸς θεῶν τ᾽ ἔνορκον δίκαν , ὑψίπολις : ἄπολις ὅτῳ τὸ μὴ καλὸν ξύνεστι τόλμας χάριν . μήτ᾽ ἐμοὶ παρέστιος γένοιτο μήτ᾽ ἴσον φρονῶν ὃς τάδ᾽ ἔρδει .
Wonders are many , and none is more wonderful than man . This power spans the sea , even when it surges white before the gales of the south-wind , and makes a path under swells that threaten to engulf him . Earth , too , the eldest of the gods , the immortal , the unwearied , he wears away to his own ends , turning the soil with the offspring of horses as the plows weave to and fro year after year . The light-hearted tribe of birds and the clans of wild beasts and the sea-brood of the deep he snares in the meshes of his twisted nets , and he leads them captive , very-skilled man . He masters by his arts the beast who dwells in the wilds and roams the hills . He tames the shaggy-maned horse , putting the yoke upon its neck , and tames the tireless mountain bull . Speech and thought fast as the wind and the moods that give order to a city he has taught himself , and how to flee the arrows of the inhospitable frost under clear skies and the arrows of the storming rain . He has resource for everything . Lacking resource in nothing he strides towards what must come . From Death alone he shall procure no escape , but from baffling diseases he has devised flights . Possessing resourceful skill , a subtlety beyond expectation he moves now to evil , now to good . When he honors the laws of the land and the justice of the gods to which he is bound by oath , his city prospers . But banned from his city is he who , thanks to his rashness , couples with disgrace . Never may he share my home , never think my thoughts , who does these things !
Many the wonders but nothing is stranger than man . This thing crosses the sea in the winter’s storm , making his path through the roaring waves . And she , the greatest of gods , the Earth ageless she is , and unwearied he wears her away as the ploughs go up and down from year to year and his mules turn up the soil . Lighthearted nations of birds he snares and leads , wild beast tribes and the salty brood of the sea , with the twisted mesh of his nets , this clever man .
He controls with craft the beasts of the open air , walkers on hills . The horse with his shaggy mane he holds and harnesses , yoked about the neck , and the strong bull of the mountain . Language , and thought like the wind and the feelings that govern a city , he has taught himself , and shelter against the cold , refuge from rain . He can always help himself . He faces no future helpless . There’s only death that he cannot find an escape from . He has contrived refuge from illnesses once beyond all cure . Clever beyond all dreams the inventive craft that he has which may drive him one time to good or another to evil . When he honors the laws of the land and the gods’ sworn right high indeed is his city ; but cityless the man who dares to dwell with dishonor . Not by my fireside , never to share my thoughts , who does these things .

( 9 ) 5% GRC
( 161 ) 95% GRC - ENG

( 289 ) 92% GRC - ENG
( 25 ) 8% ENG

( 289 ) 92% GRC - ENG
( 25 ) 8% ENG