Soph. Ai. vv. 1-50

Matteo Romanello / Ajax
 • Created on 2021-03-03 15:16:01
 • Modified on 2021-04-13 21:15:55
 • Translated by Paul Mazon
 • Aligned by Matteo Romanello
A. Dain, P. Mazon. Sophocle. Tragèdies. Ajax, Oedipe Roi, Électre. Paris, Les Belles Lettres 19581, 20192.
Ἑλληνική Transliterate
français
ΑΘ . Ἀεὶ μέν , παῖ Λαρτίου , δέδορκά σε
πεῖράν τινʼ ἐχθρῶν ἁρπάσαι θηρώμενον ·
καὶ νῦν ἐπὶ σκηναῖς σε ναυτικαῖς ὁρῶ
Αἴαντος , ἔνθα τάξιν ἐσχάτην ἔχει ,
πάλαι κυνηγετοῦντα καὶ μετρούμενον
ἴχνη τὰ κείνου νεοχάραχθʼ , ὅπως ἴδῃς
εἴτʼ ἔνδον εἴτʼ οὐκ ἔνδον . εὖ δέ σʼ ἐκφέρει
κυνὸς Λακαίνης ὥς τις εὔρινος βάσις .
ἔνδον γὰρ ἁνὴρ ἄρτι τυγχάνει , κάρα
στάζων ἱδρῶτι καὶ χέρας ξιφοκτόνους .
καί σʼ οὐδὲν εἴσω τῆσδε παπταίνειν πύλης
ἔτʼ ἔργον ἐστίν , ἐννέπειν δʼ ὅτου χάριν
σπουδὴν ἔθου τήνδʼ , ὡς παρʼ εἰδυίας μάθῃς .
ΟΔ . φθέγμʼ Ἀθάνας , φιλτάτης ἐμοὶ θεῶν ,
ὡς εὐμαθές σου , κἂν ἄποπτος ᾖς ὅμως ,
φώνημʼ ἀκούω καὶ ξυναρπάζω φρενὶ
χαλκοστόμου κώδωνος ὡς Τυρσηνικῆς .
καὶ νῦν ἐπέγνως εὖ μʼ ἐπʼ ἀνδρὶ δυσμενεῖ
βάσιν κυκλοῦντʼ , Αἴαντι τῷ σακεσφόρῳ .
κεῖνον γάρ , οὐδένʼ ἄλλον , ἰχνεύω πάλαι .
νυκτὸς γὰρ ἡμᾶς τῆσδε πρᾶγος ἄσκοπον
ἔχει περάνας , εἴπερ εἴργασται τάδε ·
ἴσμεν γὰρ οὐδὲν τρανές , ἀλλʼ ἀλώμεθα ·
κἀγὼ ʼθελοντὴς τῷδʼ ὑπεζύγην πόνῳ .
ἐφθαρμένας γὰρ ἀρτίως εὑρίσκομεν
λείας ἁπάσας καὶ κατηναρισμένας
ἐκ χειρὸς αὐτοῖς ποιμνίων ἐπιστάταις .
τήνδʼ οὖν ἐκείνῳ πᾶς τις αἰτίαν τρέπει .
καί μοί τις ὀπτὴρ αὐτὸν εἰσιδὼν μόνον
πηδῶντα πεδία σὺν νεορράντῳ ξίφει
φράζει τε κἀδήλωσεν · εὐθέως δʼ ἐγὼ
κατʼ ἴχνος ᾄσσω , καὶ τὰ μὲν σημαίνομαι ,
τὰ δʼ ἐκπέπληγμαι , κοὐκ ἔχω μαθεῖν ὅπου .
καιρὸν δʼ ἐφήκεις · πάντα γὰρ τά τʼ οὖν πάρος
τά τʼ εἰσέπειτα σῇ κυβερνῶμαι χερί .
ΑΘ . ἔγνων , Ὀδυσσεῦ , καὶ πάλαι φύλαξ ἔβην
τῇ σῇ πρόθυμος εἰς ὁδὸν κυναγίᾳ .
ΟΔ . καί , φίλη δέσποινα , πρὸς καιρὸν πονῶ ;
ΑΘ . ὡς ἔστιν ἀνδρὸς τοῦδε τἄργα ταῦτά σοι .
ΟΔ . καὶ πρὸς τί δυσλόγιστον ὧδʼ ᾖξεν χέρα ;
ΑΘ . χόλῳ βαρυνθεὶς τῶν Ἀχιλλείων ὅπλων .
ΟΔ . τί δῆτα ποίμναις τήνδʼ ἐπεμπίπτει βάσιν ;
ΑΘ . δοκῶν ἐν ὑμῖν χεῖρα χραίνεσθαι φόνῳ .
ΟΔ . καὶ τὸ βούλευμʼ ὡς ἐπʼ Ἀργείοις τόδʼ ἦν ;
ΑΘ . κἂν ἐξεπράξατʼ , εἰ κατημέλησʼ ἐγώ .
ΟΔ . ποίαισι τόλμαις ταῖσδε καὶ φρενῶν θράσει ;
ΑΘ . νύκτωρ ἐφʼ ὑμᾶς δόλιος ὁρμᾶται μόνος .
ΟΔ . καὶ παρέστη κἀπὶ τέρμʼ ἀφίκετο ;
ΑΘ . καὶ δὴ ʼπὶ δισσαῖς ἦν στρατηγίσιν πύλαις .
ΟΔ . καὶ πῶς ἐπέσχε χεῖρα μαιμῶσαν φόνου ;
ATHÉNA . [ 1 ] Toujours en chasse , fils de Laërte , toujours à quêter un moyen de surprendre tes ennemis ! Te voilà donc cette fois devant la baraque d ' Ajax , près de ses vaisseaux , au bout de vos lignes . Depuis un moment déjà je t ' observe : tu vas suivant sa piste , scrutant ses traces fraîches , afin de voir s ' il est chez lui ou non . On dirait qu ' un vrai flair de chien de Laconie te mène droit au but : oui , l ' homme est ; il rentre à l ' instant même , et la sueur dégoutte encore de son front , de ses bras d ' égorgeur . Tu n ' a donc plus à épier anxieusement ce que te cache cette porte ; tu as bien plutôt à me dire pourquoi tu prends pareille peine : je sais , moi , et je peux t ' instruire . [ 13 ]

ULYSSE .   [ 14 ] Ah ! voix d ' Athéna , voix de ma déesse aimée , comme , à l ' entendre , j ' en reconnais l ' appel , si loin que tu sois de mes yeux ! Et avidement mon cœur s ' en saisit . On dirait que pour lui , c ' est le clairon étrusque au pavillon d ' airain . Oui , cette fois encore , tu m ' as bien compris : mes pas sont qui tournent autour d ' un ennemi , Ajax , l ' homme au bouclier . C ' est lui , c ' est bien lui dont je suis la piste depuis un moment . Il a , cette nuit même , perpétré contre nous un forfait incroyable si du moins il en est bien l ' auteur ; car , au vrai , nous ne savons rien de certain : nous errons au hasard , et aussi bien est-ce pourquoi je me suis volontairement attelé a cette besogne . Nous venons de découvrir qu ' un bras d ' homme a détruit , massacré tout notre butin , y compris les gardiens des bêtes . Or cela , c ' est Ajax que chacun en accuse . Un guetteur justement l ' a vu qui bondissait tout seul , au milieu de la plaine , l ' épée teinte encore de sang frais . Il avertit , il précise . Je me jette aussitôt sur la piste de l ' homme . Quelques traces mes guident , mais d ' autres me déroutent : je ne puis savoir de qui elles sont . . . Tu arrives à propos ; c ' est ta main qui de tout temps , à l ' avenir comme autrefois , doit m ' indiquer la route à suivre .

ATHÉNA . [ 36 ] Je le sais , Ulysse ; un moment que je t ' ai rejoint , avec le seul souci de protéger ta chasse .

ULYSSE .  Alors dis-moi , chère patronne , si je travaille comme il faut .

ATHÉNA . N ' en doute pas , c ' est lui l ' auteur ce cet exploit .

ULYSSE . Et quel motif a déchainé cette violence insensée ?

ATHÉNA .  Le lourd dépit qu ' il vous garde du refus des armes d ' Achille .

ULYSSE . Mais pourquoi s ' être alors rué contre des bêtes ?

ATHÉNA . Il croyait qu ' il trempait ses mains dans votre sang .

ULYSSE . Alors , vraiment , son plan visait les Argiens ?

ATHÉNA . Et il l ' eût achevé , si je n ' avais veillé .

ULYSSE . Quel coup d ' audace était-ce ? d ' lui venait telle assurance ?

ATHÉNA . Seul , dans la nuit , en traître , il menait son attaque .

ULYSSE . A-t-il atteint son but et poussé jusqu ' au bout ?

( 185 ) 47% GRC
( 209 ) 53% GRC - FRA

( 377 ) 54% GRC - FRA
( 317 ) 46% FRA

Soph. Ai. vv. 668-692

Matteo Romanello / Ajax
 • Created on 2021-04-15 01:03:51
 • Modified on 2021-04-15 08:40:21
 • Aligned by Matteo Romanello
Ἑλληνική
français
English
ἅπανθ’ μακρὸς κἀναρίθμητος χρόνος
φύει τ’ ἄδηλα καὶ φανέντα κρύπτεται ·
κοὐκ ἔστ’ ἄελπτον οὐδέν , ἀλλ’ ἁλίσκεται
χὠ δεινὸς ὅρκος χαἰ περισκελεῖς φρένες .
κἀγὼ γάρ , ὃς τὰ δείν’ ἐκαρτέρουν τότε , ( 650 )
βαφῇ σίδηρος ὥς , ἐθηλύνθην στόμα
πρὸς τῆσδε τῆς γυναικός · οἰκτίρω δέ νιν
χήραν παρ’ ἐχθροῖς παῖδά τ’ ὀρφανὸν λιπεῖν .
ἀλλ’ εἶμι πρός τε λουτρὰ καὶ παρακτίους
λειμῶνας , ὡς ἂν λύμαθ’ ἁγνίσας ἐμὰ ( 655 )
μῆνιν βαρεῖαν ἐξαλύξωμαι θεᾶς ·
μολών τε χῶρον ἔνθ’ ἂν ἀστιβῆ κίχω
κρύψω τόδ’ ἔγχος τοὐμόν , ἔχθιστον βελῶν ,
γαίας ὀρύξας ἔνθα μή τις ὄψεται ·
ἀλλ’ αὐτὸ νὺξ Ἅιδης τε σῳζόντων κάτω . ( 660 )
ἐγὼ γὰρ ἐξ οὗ χειρὶ τοῦτ’ ἐδεξάμην
παρ’ Ἕκτορος δώρημα δυσμενεστάτου ,
οὔπω τι κεδνὸν ἔσχον Ἀργείων πάρα .
ἀλλ’ ἔστ’ ἀληθὴς βροτῶν παροιμία , @1
ἐχθρῶν ἄδωρα δῶρα κοὐκ ὀνήσιμα . ( 665 )
τοιγὰρ τὸ λοιπὸν εἰσόμεσθα μὲν θεοῖς
εἴκειν , μαθησόμεσθα δ’ Ἀτρείδας σέβειν .
ἄρχοντές εἰσιν , ὥσθ’ ὑπεικτέον . τί μήν ;
καὶ γὰρ τὰ δεινὰ καὶ τὰ καρτερώτατα
τιμαῖς ὑπείκει · τοῦτο μὲν νιφοστιβεῖς ( 670 )
χειμῶνες ἐκχωροῦσιν εὐκάρπῳ θέρει ·
ἐξίσταται δὲ νυκτὸς αἰανὴς κύκλος
τῇ λευκοπώλῳ φέγγος ἡμέρᾳ φλέγειν ·
δεινῶν δ’ ἄημα πνευμάτων ἐκοίμισε
στένοντα πόντον · ἐν δ’ παγκρατὴς Ὕπνος ( 675 )
λύει πεδήσας , οὐδ’ ἀεὶ λαβὼν ἔχει .
ἡμεῖς δὲ πῶς οὐ γνωσόμεσθα σωφρονεῖν ;
ἔγωγ’ · ἐπίσταμαι γὰρ ἀρτίως ὅτι
τ’ ἐχθρὸς ἡμῖν ἐς τοσόνδ’ ἐχθαρτέος ,
ὡς καὶ φιλήσων αὖθις , ἔς τε τὸν φίλον ( 680 )
τοσαῦθ’ ὑπουργῶν ὠφελεῖν βουλήσομαι ,
ὡς αἰὲν οὐ μενοῦντα . τοῖς πολλοῖσι γὰρ
βροτῶν ἄπιστός ἐσθ’ ἑταιρείας λιμήν .
ἀλλ’ ἀμφὶ μὲν τούτοισιν εὖ σχήσει · σὺ δὲ
ἔσω θεοῖς ἐλθοῦσα διὰ τέλους , γύναι , ( 685 )
εὔχου τελεῖσθαι τοὐμὸν ὧν ἐρᾷ κέαρ .
ὑμεῖς θ’ , ἑταῖροι , ταὐτὰ τῇδέ μοι τάδε
τιμᾶτε , Τεύκρῳ τ’ , ἢν μόλῃ , σημήνατε
μέλειν μὲν ἡμῶν , εὐνοεῖν δ’ ὑμῖν ἅμα ·
ἐγὼ γὰρ εἶμ’ ἐκεῖσ’ ὅποι πορευτέον , ( 690 )
ὑμεῖς δ’ φράζω δρᾶτε , καὶ τάχ’ ἄν μ’ ἴσως
πύθοισθε , κεἰ νῦν δυστυχῶ , σεσωμένον .
Toujours l ' interminable temps fait croître ce qui se cache et sombrer ce qui se voit .
On doit s ' attendre à tout . On voit faillir le terrible serment et les cœurs les plus durs . Moi qui avais tout à l ' heure la dureté terrible de l ' acier trempé , mon langage viril faiblit devant cette femme . J ' ai pitié maintenant de la laisser veuve et l ' enfant orphelin au milieu de leurs ennemis . Je vais aux bains , aux prairies littorales me nettoyer de mes souillures pour échapper peut-être à la lourde rancune de la déesse . Puis j ' irai en un lieu que personne ne fréquente enfouir l ' arme la plus odieuse , mon épée , creuser le sol personne ne la voie , pour que la nuit et l ' Hadès la gardent là-dessous ; car du jour je la reçus d ' Heét : or , j ' eus en main ce don de mon pire ennemi , rien de bon ne me vint plus des Argiens ; tant est bien vrai ce proverbe des hommes : « Les dons d ' un ennemi ne sont dons ni profits . » Eh bien ! nous saurons désormais céder aux dieux , nous apprendrons à révérer les Atrides . Ils sont les chefs , on doit leur céder , n ' est-ce pas ? Tout ce qu ' il y a de terrible et de plus fort cède aux autorités . L ' hiver à pas neigeux fait place au fruét : ueux été . L ' orbe de la maussade nuit cède le pas aux blancs poulains du jour pour que brille la lumière . Le souffie des vents terribles apaise la mer grondante . Le tout-puissant sommeil délie ses prisonniers , il ne les retient pas toujours . Et nous , n ' allons-nous pas être sensés ? Moi maintenant je sais ne haïr un ennemi que de façon à pouvoir l ' aimer de nouveau , et je veux n ' aider et ne servir un ami que comme s ' il devait ne plus l ' être . Souvent les amitiés humaines sont un havre peu sûr . Dorénavant tout ira mieux . Toi , femme , rentre et prie les dieux d ' accomplir jusqu ' au bout ce que désire mon cœur . Vous compagnons , faites-moi le même honneur et dites à Teucros quand il viendra d ' avoir soin de moi et d ' être bon pour vous . Moi , je vais il faut que j ' aille . Faites ce que je vous dis et peut-être bientôt saurez-vous que malgré mon malheur je suis sauvé .
All things that are obscure are brought forth by long and uncountable time , and hidden again when they have been revealed .
Nothing is beyond expectation ; the dread oath and the
unflinching purpose can be overcome .
For I too , who before was mightily steadfast like iron when it has been dipped , have been feminised in my mouth by this woman . But I shall go to the bathingplace and meadows by the shore , so that by cleaning off the dirt upon me I may ward off the heavy anger of the goddess . I will go where I can find some untrodden spot , and hide this sword of mine , most hateful of weapons , after digging a place in the ground where no one will see it . But let Night and Hades keep it safe below . For ever since I received
this gift in my hand from Hector , my greatest enemy , I have never to this day experienced anything good from the Argives . But the saying of men is true : the gifts of enemies are evil gifts and bring no benefits . Therefore in the future we will find out how to yield to the gods and learn how to respect the Atridae .
They are the leaders , so one must yield to them . Of course ! For even the terrible and the most powerful yield to prerogatives .
Winters in which one treads on snow make way for summer , rich in crops . Night’s dread sphere makes way for white-horsed day to blaze forth its light . The blowing of terrible winds lulls to sleep the moaning sea . Like the rest , all-powerful Sleep releases what he binds , and does not hold forever what he seizes . And how shall we not learn to be prudent ? I will learn . For just now I have learned thatmy enemy should
be hated as one who will later behave as a friend ; while as for a friend , I shall want to give him help and assistance this far , as someone who will not always remain so . For most men the harbour of comradeship is faithless . But concerning these things it will turn out well . Lady , you go inside and pray to the gods that they accomplish in all fullness what my heart is longing for . And you , my comrades , I ask to honour these my wishes just as she does , and tell Teucer , if he comes , to look after my interests , and to show goodwill to you . For I will go that place where I must travel . But you do what I have told you , and you perhaps may learn that , even if I am now unfortunate , I have been been saved .

( 233 ) 64% GRC
( 131 ) 36% GRC - FRA

( 156 ) 34% GRC - FRA
( 309 ) 66% FRA

( 156 ) 34% GRC - FRA
( 309 ) 66% FRA

Soph. Ai. vv. 646-667

Matteo Romanello / Ajax
 • Created on 2021-04-15 06:15:56
 • Modified on 2021-04-15 08:08:21
 • Translated by Mazon (French) and Finglass (English)
 • Aligned by Matteo Romanello
Ἑλληνική
français
English
ἅπανθ’ μακρὸς κἀναρίθμητος χρόνος
φύει τ’ ἄδηλα καὶ φανέντα κρύπτεται ·
κοὐκ ἔστ’ ἄελπτον οὐδέν , ἀλλ’ ἁλίσκεται
χὠ δεινὸς ὅρκος χαἰ περισκελεῖς φρένες .
κἀγὼ γάρ , ὃς τὰ δείν’ ἐκαρτέρουν τότε , ( 650 )
βαφῇ σίδηρος ὥς , ἐθηλύνθην στόμα
πρὸς τῆσδε τῆς γυναικός · οἰκτίρω δέ νιν
χήραν παρ’ ἐχθροῖς παῖδά τ’ ὀρφανὸν λιπεῖν .
ἀλλ’ εἶμι πρός τε λουτρὰ καὶ παρακτίους
λειμῶνας , ὡς ἂν λύμαθ’ ἁγνίσας ἐμὰ ( 655 )
μῆνιν βαρεῖαν ἐξαλύξωμαι θεᾶς ·
μολών τε χῶρον ἔνθ’ ἂν ἀστιβῆ κίχω
κρύψω τόδ’ ἔγχος τοὐμόν , ἔχθιστον βελῶν ,
γαίας ὀρύξας ἔνθα μή τις ὄψεται ·
ἀλλ’ αὐτὸ νὺξ Ἅιδης τε σῳζόντων κάτω . ( 660 )
ἐγὼ γὰρ ἐξ οὗ χειρὶ τοῦτ’ ἐδεξάμην
παρ’ Ἕκτορος δώρημα δυσμενεστάτου ,
οὔπω τι κεδνὸν ἔσχον Ἀργείων πάρα .
ἀλλ’ ἔστ’ ἀληθὴς βροτῶν παροιμία ,
ἐχθρῶν ἄδωρα δῶρα κοὐκ ὀνήσιμα . ( 665 )
τοιγὰρ τὸ λοιπὸν εἰσόμεσθα μὲν θεοῖς
εἴκειν , μαθησόμεσθα δ’ Ἀτρείδας σέβειν .
Oui , le temps , dans sa longue interminable course , le temps fait voir ce qui restait dans l ' ombre , tout comme il cache ce qui brillait au jour . Il n ' est donc rien à quoi l ' on ne puisse s ' attendre , et l ' on trouve en défaut aussi bien le plus fort serment que les volontés les plus fermes . Moi-même , qui montrais , il n ' y a qu ' un instant une résistance tout aussi farouche qu ' un acier sortant de la trempe , je sens mollir maintenant ce langage si tranchant , lorsque j ' entends cette femme . La pitié me défend de la laisser veuve , et mon fils orphelin , au milieu de mes ennemis . J ' irai plutôt aux prairies du rivage pour me baigner , me purifier de mes souillures et échapper ainsi peut-être au lourd courroux de la déesse . Je gagnerai ensuite un lieu vierge de pas humains , et , creusant le sol , j ' y enfouirai ce fer , cette arme abhorée entre toutes , si bien que nul ne le puisse voir : que la nuit et Hadès le gardent sous terre ! Du jour mes mains l ' ont reçu d ' Hector , ce cadeau de mon pire ennemi , je n ' ai plus rien eu de bon de la part des Argiens . Le vieux dicton des hommes est vrai : " Présents d ' un ennemi ne sont pas des présents : n ' en attends nul profit . " Aussi , dans l ' avenir , je saurai céder aux dieux , j ' apprendrai à rendre hommage aux Atrides .
All things that are obscure are brought forth by long and uncountable time , and hidden again when they have been revealed .
Nothing is beyond expectation ; the dread oath and the
unflinching purpose can be overcome .
For I too , who before was mightily steadfast like iron when it has been dipped , have been feminised in my mouth by this woman . But I shall go to the bathing place and meadows by the shore , so that by cleaning off the dirt upon me I may ward off the heavy anger of the goddess .
I will go where I can find some untrodden spot , and hide this sword of mine , most hateful of weapons , after digging a place in the ground where no one will see it . But let Night and Hades keep it safe below . For ever since I received
this gift in my hand from Hector , my greatest enemy , I have never to this day experienced anything good from the Argives . But the saying of men is true : the gifts of enemies are evil gifts and bring no benefits . Therefore in the future we will find out how to yield to the gods and learn how to respect the Atridae .

( 46 ) 28% GRC
( 117 ) 72% GRC - FRA

( 170 ) 57% GRC - FRA
( 127 ) 43% FRA

( 170 ) 57% GRC - FRA
( 127 ) 43% FRA

Soph. Ai. vv. 815-850

Matteo Romanello / Ajax
 • Created on 2021-05-05 10:44:02
 • Modified on 2021-05-06 11:10:51
 • Translated by Mazon (French) and Finglass (Engkish)
 • Aligned by Matteo Romanello
Ἑλληνική
français
English
μὲν σφαγεὺς ἕστηκεν τομώτατος
γένοιτʼ ἄν , εἴ τῳ καὶ λογίζεσθαι σχολή ,
δῶρον μὲν ἀνδρὸς Ἕκτορος ξένων ἐμοὶ
μάλιστα μισηθέντος , ἐχθίστου θʼ ὁρᾶν .
πέπηγε δʼ ἐν γῇ πολεμίᾳ τῇ Τρῳάδι ,
σιδηροβρῶτι θηγάνῃ νεηκονής ·
ἔπηξα δʼ αὐτὸν εὖ περιστείλας ἐγώ ,
εὐνούστατον τῷδʼ ἀνδρὶ διὰ τάχους θανεῖν .
οὕτω μὲν εὐσκευοῦμεν · ἐκ δὲ τῶνδέ μοι
σὺ πρῶτος , Ζεῦ , καὶ γὰρ εἰκός , ἄρκεσον .
αἰτήσομαι δέ σʼ οὐ μακρὸν γέρας λαβεῖν .
πέμψον τινʼ ἡμῖν ἄγγελον , κακὴν φάτιν
Τεύκρῳ φέροντα , πρῶτος ὥς με βαστάσῃ
πεπτῶτα τῷδε περὶ νεορράντῳ ξίφει ,
καὶ μὴ πρὸς ἐχθρῶν του κατοπτευθεὶς πάρος
ῥιφθῶ κυσὶν πρόβλητος οἰωνοῖς θʼ ἕλωρ .
τοσαῦτά σʼ , Ζεῦ , προστρέπω , καλῶ δʼ ἅμα
πομπαῖον Ἑρμῆν χθόνιον εὖ με κοιμίσαι ,
ξὺν ἀσφαδᾴστῳ καὶ ταχεῖ πηδήματι
πλευρὰν διαρρήξαντα τῷδε φασγάνῳ .
καλῶ δʼ ἀρωγοὺς τὰς ἀεί τε παρθένους
ἀεί θʼ ὁρώσας πάντα τἀν βροτοῖς πάθη ,
σεμνὰς Ἐρινῦς τανύποδας , μαθεῖν ἐμὲ
πρὸς τῶν Ἀτρειδῶν ὡς διόλλυμαι τάλας .
καί σφας κακοὺς κάκιστα καὶ πανωλέθρους
ξυναρπάσειαν , ὥσπερ εἰσορῶσʼ ἐμὲ
αὐτοσφαγῆ πίπτοντα · τὼς αὐτοσφαγεῖς
πρὸς τῶν φιλίστων ἐκγόνων ὀλοίατο .
ἴτʼ , ταχεῖαι ποίνιμοί τʼ Ἐρινύες ,
γεύεσθε , μὴ φείδεσθε πανδήμου στρατοῦ .
σὺ δʼ , τὸν αἰπὺν οὐρανὸν διφρηλατῶν
Ἥλιε , πατρῴαν τὴν ἐμὴν ὅταν χθόνα
ἴδῃς , ἐπισχὼν χρυσόνωτον ἡνίαν
ἄγγειλον ἄτας τὰς ἐμὰς μόρον τʼ ἐμὸν
γέροντι πατρὶ τῇ τε δυστήνῳ τροφῷ .
που τάλαινα , τήνδʼ ὅταν κλύῃ φάτιν ,
ἥσει μέγαν κωκυτὸν ἐν πάσῃ πόλει .
ἀλλʼ οὐδὲν ἔργον ταῦτα θρηνεῖσθαι μάτην ·
ἀλλʼ ἀρκτέον τὸ πρᾶγμα σὺν τάχει τινί .
θάνατε θάνατε , νῦν μʼ ἐπίσκεψαι μολών ·
καίτοι σὲ μὲν κἀκεῖ προσαυδήσω ξυνών .
σὲ δʼ φαεννῆς ἡμέρας τὸ νῦν σέλας ,
καὶ τὸν διφρευτὴν Ἥλιον προσεννέπω ,
πανύστατον δὴ κοὔποτʼ αὖθις ὕστερον .
φέγγος , γῆς ἱερὸν οἰκείας πέδον
Σαλαμῖνος , πατρῷον ἑστίας βάθρον ,
κλειναί τʼ Ἀθῆναι , καὶ τὸ σύντροφον γένος ,
κρῆναί τε ποταμοί θʼ οἵδε , καὶ τὰ Τρωικὰ
πεδία προσαυδῶ , χαίρετʼ , τροφῆς ἐμοί ·
τοῦθʼ ὑμὶν Αἴας τοὔπος ὕστατον θροεῖ ,
τὰ δʼ ἄλλʼ ἐν Ἅιδου τοῖς κάτω μυθήσομαι .
AJAX [ 815 ] . Le couteau du sacrifice est donc dressé ,
de manière à trancher au mieux si l’on peut s’accorder
encore le loisir de tout calculer . Il est le don du plus détesté
de mes hôtes , du plus odieux à ma vue , Hector . Et il est
enfoncé dans un sol ennemi , dans le sol de Troade , fraîche-
ment aiguisé à la pierre qui ronge le fer . Je l’ai planté
en outre avec le plus grand soin , afin qu’il ait la complai-
sance de me faire mourir au plus vite . Ainsi pour moi ,
je suis prêt . Εt maintenant c’est toi , Zeus , toi le pre-
mier , comme il est juste , dont je réclame le secours . Je
ne te demanderai pas une bien grande faveur . Fais-moi
la grâce seulement de dépêcher à Teucros un messager
porteur de la triste nouvelle , pour qu’il soit le premier
à relever mon corps transpercé de ce fer sanglant .
Il ne faut pas que , mes ennemis l’ayant aperçu avant lui ,
je sois jeté aux chiens et aux oiseaux . C ' est , Zeus , c ' est
tout ce que j ' attends de toi . Mais , en même temps ,
j ' invoque Hermès Infernal , le guide des morts . Qu ' il
m’endorme doucement οἱ que ce soit d’un saut facile et
prompt que j ' aille déchirer mon flanc à cette épée . Et
j ' invoque encore , pour qu’elles m ' assistent , les Vierges
éternelles qui éternellement observent les forfaits des
hommes , les Érinyes sévères aux jarrets rapides . Qu ' elles
sachent comment je succombe , malheureux , sous les fils
d’Atrée , et qu ' elles les saisissent , eux aussi , à leur tour ,
pour les faire périr , périr tout entiers , misérables , miséra-
blement ; et , de même qu’elles me voient verser ici mon
propre sang , que de même donc ils périssent sous les
coups des plus proches des leurs , qui ainsi à leur tour
verseront leur propre sang . Allez ! Érinyes , promptes
vengeresses , allez , mettez-vous au festin , n ' épargnez pas
leur peuple , leur peuple toutentier . Et toi , qui vas menant
ton char dans les hauteurs du firmament , Soleil , quand
tu verras la terre de mes pères , retiens tes rênes plaquées
d’or pour annoncer mes malheurs et ma fin à mon vieux
père et à ma pauvre mère . Ah ! quand la malheureuse
apprendra la nouvelle , c ' est un long sanglot que sans
doute elle poussera par toute la ville ! . . . Mais à quoi bon
se lamenter pour rien ? Il faut se mettre à la besogne au
contraire , et vivement . O Mort , ô Mort , voici l’heure ,
viens , jette un regard sur moi . Mais toi du moins , là-bas ,
je pourrai te parler encore , tu seras toujours près de moi .
Tandis que toi , clarté de ce jour radieux , et toi , Soleil
sur ton char , je vous salue ici pour la dernière fois , et
jamais plus ne le ferai . [ 859 ] Lumière ! Sol sacré de ma terre natale ,
Salamine , qui sers d ' assise au foyer de mes aïeux ! Illustre
Athènes avec ton peuple frère ! Εt vous , sources et fleuves
que j ' ai sous les yeux , plaines de Troade , tous ensemble ,
je vous salue ici : adieu , vous qui m’avez nourri ! Voilà
le dernier mot que vous adresse Ajax . Désormais c’est
à ceux d’en bas dans l’Enfer que je parlerai .
The slaughterman stands where it will be sharpest if a man has leisure to make calculations the gift of Hector , the man most hateful of foreigners to me , and most detestable to see .
It stands fixed in the hostile land of the Troad , newly sharpened on an iron-gnawing whetstone . I planted it , securing it well all round , so that it should prove most kind to this man in providing a speedy death . Thus I am well prepared .
After this you , o Zeus , as is fitting , be the first to help me . I shall ask to obtain no great favour from you .
Send a messenger for me , bearing the grim tidings to Teucer , so that he may be the first to raise me as I lie fallen on this freshly-dripping sword and I shall not be noticed beforehand by some enemy and thrown out as prey to dogs and birds . Such is my supplication of you , o Zeus .
At the same time I call on Hermes of the earth below , escort of souls , to lull me fast to sleep as with a swift and spasmless leap I break throughmy ribs with this sword .
And I call as my helpers the perpetual virgins , the perpetual overseers of all the sufferings of men , the dread , far-striding Erinyes to learn how I am destroyed by the Atridae in my wretchedness .
And may they seize the wretched men most wretchedly and utterly destroy them , just as they see me fall through self-slaughter . Just so , slaughtered by their kin , by their dearest offspring , may they perish .
Come , o swift and punishing Erinyes : taste the entire army , do not spare them . And you , who drive your chariot through the lofty heaven , the Sun , when you catch sight of my ancestral land , check your golden rein and announce my ruin and my death to my aged father and the wretched woman who nursed me .
Wretched woman , I suppose that when she hears this message , she will raise a great lamentation in the whole city .
But there is no point in vainly lamenting thus : no , the deed must be begun with speed . And yet I shall meet you and speak with you there too .
And I call upon you , o present blaze of the bright day , and the Sun , the charioteer , for the very last time , and never again later .
O light , o holy ground of my native land of Salamis , o ancestral foundation of my hearth , and famous Athens , and your race kindred to mine , and springs and rivers here , and the Trojan plains I address : farewell , you who have nourished me .
This is the last word that Ajax pronounces to you ; the rest I shall speak to those below in Hades .

( 174 ) 47% GRC
( 195 ) 53% GRC - FRA

( 316 ) 49% GRC - FRA
( 335 ) 51% FRA

( 316 ) 49% GRC - FRA
( 335 ) 51% FRA

Soph. Ai. vv. 850-865

Matteo Romanello / Ajax
 • Created on 2021-05-05 16:58:10
 • Modified on 2021-05-05 23:49:23
 • Translated by Mazon (French) and Finglass (English)
 • Aligned by Matteo Romanello
Ἑλληνική
français
English
που τάλαινα , τήνδʼ ὅταν κλύῃ φάτιν ,
ἥσει μέγαν κωκυτὸν ἐν πάσῃ πόλει .
ἀλλʼ οὐδὲν ἔργον ταῦτα θρηνεῖσθαι μάτην ·
ἀλλʼ ἀρκτέον τὸ πρᾶγμα σὺν τάχει τινί .
θάνατε θάνατε , νῦν μʼ ἐπίσκεψαι μολών ·
καίτοι σὲ μὲν κἀκεῖ προσαυδήσω ξυνών .
σὲ δʼ φαεννῆς ἡμέρας τὸ νῦν σέλας ,
καὶ τὸν διφρευτὴν Ἥλιον προσεννέπω ,
πανύστατον δὴ κοὔποτʼ αὖθις ὕστερον .
φέγγος , γῆς ἱερὸν οἰκείας πέδον
Σαλαμῖνος , πατρῷον ἑστίας βάθρον ,
κλειναί τʼ Ἀθῆναι , καὶ τὸ σύντροφον γένος ,
κρῆναί τε ποταμοί θʼ οἵδε , καὶ τὰ Τρωικὰ
πεδία προσαυδῶ , χαίρετʼ , τροφῆς ἐμοί ·
τοῦθʼ ὑμὶν Αἴας τοὔπος ὕστατον θροεῖ ,
τὰ δʼ ἄλλʼ ἐν Ἅιδου τοῖς κάτω μυθήσομαι .
Ah ! quand la malheureuse
apprendra la nouvelle , c ' est un long sanglot que sans
doute elle poussera par toute la ville ! . . . Mais à quoi bon
se lamenter pour rien ? Il faut se mettre à la besogne au
contraire , et vivement . O Mort , ô Mort , voici l’heure ,
viens , jette un regard sur moi . Mais toi du moins , là-bas ,
je pourrai te parler encore , tu seras toujours près de moi .
Tandis que toi , clarté de ce jour radieux , et toi , Soleil
sur ton char , je vous salue ici pour la dernière fois , et
jamais plus ne le ferai . [ 859 ] Lumière ! Sol sacré de ma terre natale ,
Salamine , qui sers d ' assise au foyer de mes aïeux ! Illustre
Athènes avec ton peuple frère ! Εt vous , sources et fleuves
que j ' ai sous les yeux , plaines de Troade , tous ensemble ,
je vous salue ici : adieu , vous qui m’avez nourri ! Voilà
le dernier mot que vous adresse Ajax . Désormais c’est
à ceux d’en bas dans l’Enfer que je parlerai .
Wretched woman , I suppose that when she hears this message , she will raise a great lamentation in the whole city .
But there is no point in vainly lamenting thus : no , the deed must be begun with speed . And yet I shall meet you and speak with you there too .
And I call upon you , o present blaze of the bright day , and the Sun , the charioteer , for the very last time , and never again later .
O light , o holy ground of my native land of Salamis , o ancestral foundation of my hearth , and famous Athens , and your race kindred to mine , and springs and rivers here , and the Trojan plains I address : farewell , you who have nourished me .
This is the last word that Ajax pronounces to you ; the rest I shall speak to those below in Hades .

( 30 ) 24% GRC
( 96 ) 76% GRC - FRA

( 111 ) 53% GRC - FRA
( 97 ) 47% FRA

( 111 ) 53% GRC - FRA
( 97 ) 47% FRA

Soph. Ai. vv. 1021-1039

Matteo Romanello / Ajax
 • Created on 2021-05-26 19:08:24
 • Modified on 2021-05-27 08:29:21
 • Translated by Mazon (French), Finglass (English)
 • Aligned by Matteo Romanello
Ἑλληνική
français
English
τοιαῦτα μὲν κατʼ οἶκον · ἐν Τροίᾳ δέ μοι
πολλοὶ μὲν ἐχθροί , παῦρα δʼ ὠφελήσιμα ,
καὶ ταῦτʼ ἄφαντα σοῦ θανόντος ηὑρόμην .
οἴμοι , τί δράσω ; πῶς σʼ ἀποσπάσω πικροῦ
τοῦδʼ αἰόλου κνώδοντος ; τάλας , ὑφʼ οὗ
φονέως ἄρʼ ἐξέπνευσας . εἶδες ὡς χρόνῳ
ἔμελλέ σʼ Ἕκτωρ καὶ θανὼν ἀποφθίσειν ;
σκέψασθε , πρὸς θεῶν , τὴν τύχην δυοῖν βροτοῖν .
Ἕκτωρ μέν , δὴ τοῦδʼ ἐδωρήθη πάρα ,
ζωστῆρι πρισθεὶς ἱππικῶν ἐξ ἀντύγων
ἐκνάπτετʼ αἰέν , ἔστʼ ἀπέψυξεν βίον ·
οὗτος δʼ ἐκείνου τήνδε δωρεὰν ἔχων
πρὸς τοῦδʼ ὄλωλε θανασίμῳ πεσήματι .
ἆρʼ οὐκ Ἐρινὺς τοῦτʼ ἐχάλκευσε ξίφος
κἀκεῖνον Ἅιδης , δημιουργὸς ἄγριος ;
ἐγὼ μὲν οὖν καὶ ταῦτα καὶ τὰ πάντʼ ἀεὶ
φάσκοιμʼ ἂν ἀνθρώποισι μηχανᾶν θεούς ·
ὅτῳ δὲ μὴ τάδʼ ἐστὶν ἐν γνώμῃ φίλα ,
κεῖνός τʼ ἐκεῖνα στεργέτω κἀγὼ τάδε .
Voilà pour mon retour . Mais déjà en Troade , que d ' ennemis pour moi , et combien peu d ' appuis ! Tout cela , c ' est ta mort qui me l ' aura valu . Las ! que faire ? comment te dégager de ce fer luisant , de ce fer cruel , qui fut ton meutrier et t ' arracha la vie , malheureux ? Τu as vu comment Hector a fini en mourant par te tuer à son tour . Admirez , je vous prie , le sort de ces deux hommes . C ' est avec la ceinture même dont Ajax lui avait fait don qu ' Hector , lié à la rampe d ' un char d ' une façon qui lui sciait la chair , se vit traîné , déchiré sans merci , alors que celui qui l ' avait
reçue en présent de lui a péri par cette épée sur laquelle il a chu d ' une chute mortelle . Est-ce pas l ' Erynie qui forgea ce fer , et Hadès , artisan féroce , qui fabriqua ce lien ? Pour moi , ici comme partout , je dirais volontiers que les dieux s ' ingénient à façonner eux-mêmes les destins des mortels . Bien des gens se refusent à penser de la sorte : qu ' ils gardent leurs idées , je garde , moi , les miennes .
Such will be the situation at home . But in Troy I have many enemies , and few sources of help and those I have found gone now that you are dead .
Oimoi , what am I to do ? How will I pull you away from this bitter , glittering blade ? Wretched man , by what a killer , then , you breathed your last ! Did you see how Hector was destined in time to kill you even after his death ? Oimoi , what am I to do ? How will I pull you away from this bitter , glittering blade ? Wretched man , by what a killer , then , you breathed your last ! Did you see howHector was destined in time to kill you even after his death ? Consider , by the gods , the fortune of the two men . Hector , his body gripped from the chariot rails by the belt which he had received from this man , was mangled right up to the moment that he gasped out his life . But this man , who received this gift from him , perished by means
of it through his fatal fall . Was it not an Erinys that forged this sword , and Hades who made that belt , a fierce craftsman ? Now , I would say that the gods contrive for mortals these things , and all things , always . But as for the man in whose mind these things are not acceptable , let him cherish those thoughts , as I shall these .

( 36 ) 25% GRC
( 106 ) 75% GRC - FRA

( 126 ) 52% GRC - FRA
( 115 ) 48% FRA

( 126 ) 52% GRC - FRA
( 115 ) 48% FRA

Soph. Ai. vv. 1004-1020

Matteo Romanello / Ajax
 • Created on 2021-05-26 21:17:51
 • Modified on 2021-10-20 08:37:25
 • Translated by Finglass (English), Mazon (French)
 • Aligned by Matteo Romanello
Ἑλληνική
English
français
δυσθέατον ὄμμα καὶ τόλμης πικρᾶς ,
ὅσας ἀνίας μοι κατασπείρας φθίνεις .
ποῖ γὰρ μολεῖν μοι δυνατόν , εἰς ποίους βροτούς ,
τοῖς σοῖς ἀρήξαντʼ ἐν πόνοισι μηδαμοῦ ;
πού με Τελαμών , σὸς πατὴρ ἐμός θʼ ἅμα ,
δέξαιτʼ ἂν εὐπρόσωπος ἵλεώς τʼ ἰδὼν
χωροῦντʼ ἄνευ σοῦ . πῶς γὰρ οὔχ ; ὅτῳ πάρα
μηδʼ εὐτυχοῦντι μηδὲν ἥδιον γελᾶν .
οὗτος τί κρύψει ; ποῖον οὐκ ἐρεῖ κακὸν
τὸν ἐκ δορὸς γεγῶτα πολεμίου νόθον ,
τὸν δειλίᾳ προδόντα καὶ κακανδρίᾳ
σέ , φίλτατʼ Αἴας , δόλοισιν , ὡς τὰ σὰ
κράτη θανόντος καὶ δόμους νέμοιμι σούς .
τοιαῦτʼ ἀνὴρ δύσοργος , ἐν γήρᾳ βαρύς ,
ἐρεῖ , πρὸς οὐδὲν εἰς ἔριν θυμούμενος .
τέλος δʼ ἀπωστὸς γῆς ἀπορριφθήσομαι ,
δοῦλος λόγοισιν ἀντʼ ἐλευθέρου φανείς .
O face hard to look upon , full of bitter daring what pains you have sown for me by your death . For where can I go , to what people , I who was no help in your troubles ? I suppose Telamon , your father as well as mine , might receive me with a kind and cheerful face , perhaps , when I return without you ! For how could he not ? It is not his custom to laugh more sweetly even when he enjoys good fortune . What will that man hold back ? What insult will he not utter against the bastard , born from an enemy won by the spear , the betrayer , through cowardice and unmanliness , of you , dearest Ajax , or through trickery , so I could take control of your power and household once you were dead ? That is what he will say a man prone to rage , oppressive in old age , angered over nothing into strife . Finally , I shall be thrust out of the land and cast away , made to seem a slave , not a free man , through his words .
O lugubre spectacle , miroir d ' un si cruel courage ! Que de chagrins ta mort , Ajax , aura donc semés dans ma vie ! aller maintenant ! vers quels hommes ! moi qui n ' ai jamais su t ' apporter un secours au milieu de tes peines ! Oui , vraiment , il me recevra d ' un air affable et accueillant , Télamon , notre père , quand je reviendrai seul , sans toi ! Comment en douter ? lui qui même à un fils vainqueur n ' accorderait pas sans doute plus doux sourire pour cela ! Εt c ' est lui qui se contraindrait , qui m ' épargnerait une injure , à moi , le bâtard , le fils d ' une captive de sang ennemi , moi qui par lâcheté , qui par couardise , t ' ai trahi , cher Ajax ou par perfidie même , pour obtenir , au moyen de ta mort , et ton pouvoir et ton palais ! C ' est ce qu ' il dira , acerbe comme il est , encore aigri par l ' âge , toujours prêt à s ' emporter et à quereller sans raison . Si bien que , pour finir , je serai rejeté , banni de mon pays , et qu ' on parlera de moi désormais comme d ' un esclave , et non plus d ' un homme libre .

( 26 ) 20% GRC
( 103 ) 80% GRC - ENG

( 167 ) 82% GRC - ENG
( 37 ) 18% ENG

( 167 ) 82% GRC - ENG
( 37 ) 18% ENG

Soph. Ai., vv. 1-8

Matteo Romanello / Ajax
 • Created on 2021-10-20 09:21:01
 • Modified on 2021-10-27 11:35:13
 • Translated by Masqueray (1922), Mazon (1955), Debidour (1999)
 • Aligned by Matteo Romanello
français
français
français
Toujours , fils de Laërte , je te vois guetter comme un chasseur l’occasion de mettre tes ennemis à l’épreuve ; et aujourd’hui je t’aperçois le long de la mer , près des tentes d’Ajax , il a le rang le plus éloigné . Depuis longtemps tu es en quête , tu mesures les traces encore fraîches de des pas , tu veux voir s’il est à l’intérieur ou dehors . Tu es sur la bonne voie : la chienne de Laconie ne sait pas mieux éventer la bête . Ajax vient de rentrer ; sa tête dégoutte de sueur , ses mains de sang .
Toujours en chasse , fils de Laërte , toujours à quêter un moyen de surprendre tes ennemis ! Te voilà donc cette fois devant la baraque d’Ajax , près de ses vaisseaux , au bout de vos lignes . Depuis un moment déjà je t’observe : tu vas suivant sa piste , scrutant ses traces fraîches , afin de voir s’il est chez lui ou non . On dirait qu’un vrai flair de chien de Laconie te mène droit au but : oui , l’homme est ; il rentre à l’instant même , et la sueur dégoutte encore de son front , de ses bras d ' égorgeur .
Tu es sous mon regard , Ulysse ! Toujours je te vois à l’affut pour saisir une occasion de tâter un ennemi ! Aujourd’hui , je vois , tu rôdes près du bivouac d’Ajax , ici sur la plage , tout au bout des tentes alignées . Depuis un long moment tu flaires sa piste , tu scrutes ses traces toutes fraîches pour deviner s’il est chez lui ou hors de chez lui , Va , tu es bien lancé , comme un limier de bonne race : tu tiens la voie . Il vient de rentrer , l’homme . Sur son front ruisselle la sueur , et sur ses mains le sang du massacre .

( 33 ) 31% FRA
( 74 ) 69% FRA - FRA

( 73 ) 66% FRA - FRA
( 37 ) 34% FRA

( 73 ) 66% FRA - FRA
( 37 ) 34% FRA