Thucydides 2.35

Varvara Troitski /
  • Created on 2020-12-27 02:25:48
  • Modified on 2020-12-27 19:48:48
  • Aligned by Varvara Troitski
Ἑλληνική
русский
English
οἱ μὲν πολλοὶ τῶν ἐνθάδε ἤδη εἰρηκότων ἐπαινοῦσι τὸν προσθέντα τῷ νόμῳ τὸν λόγον τόνδε , ὡς καλὸν ἐπὶ τοῖς ἐκ τῶν πολέμων θαπτομένοις ἀγορεύεσθαι αὐτόν . ἐμοὶ δὲ ἀρκοῦν ἂν ἐδόκει εἶναι ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἔργῳ γενομένων ἔργῳ καὶ δηλοῦσθαι τὰς τιμάς , οἷα καὶ νῦν περὶ τὸν τάφον τόνδε δημοσίᾳ παρασκευασθέντα ὁρᾶτε , καὶ μὴ ἐν ἑνὶ ἀνδρὶ πολλῶν ἀρετὰς κινδυνεύεσθαι εὖ τε καὶ χεῖρον εἰπόντι πιστευθῆναι . χαλεπὸν γὰρ τὸ μετρίως εἰπεῖν ἐν μόλις καὶ δόκησις τῆς ἀληθείας βεβαιοῦται . τε γὰρ ξυνειδὼς καὶ εὔνους ἀκροατὴς τάχ᾽ ἄν τι ἐνδεεστέρως πρὸς βούλεταί τε καὶ ἐπίσταται νομίσειε δηλοῦσθαι , τε ἄπειρος ἔστιν καὶ πλεονάζεσθαι , διὰ φθόνον , εἴ τι ὑπὲρ τὴν αὑτοῦ φύσιν ἀκούοι . μέχρι γὰρ τοῦδε ἀνεκτοὶ οἱ ἔπαινοί εἰσι περὶ ἑτέρων λεγόμενοι , ἐς ὅσον ἂν καὶ αὐτὸς ἕκαστος οἴηται ἱκανὸς εἶναι δρᾶσαί τι ὧν ἤκουσεν : τῷ δὲ ὑπερβάλλοντι αὐτῶν φθονοῦντες ἤδη καὶ ἀπιστοῦσιν . ἐπειδὴ δὲ τοῖς πάλαι οὕτως ἐδοκιμάσθη ταῦτα καλῶς ἔχειν , χρὴ καὶ ἐμὲ ἑπόμενον τῷ νόμῳ πειρᾶσθαι ὑμῶν τῆς ἑκάστου βουλήσεώς τε καὶ δόξης τυχεῖν ὡς ἐπὶ πλεῖστον .
Большинство выступавших здесь до меня ораторов воздавали уже хвалу законодателю , который к установленным погребальным обрядам в честь павших прибавил еще обычай держать надгробную речь , ибо прекрасен обычай чествовать героев , павших на поле брани . Я предпочел бы гражданам , проявившим героическую доблесть на деле , только делом и воздавать почести , именно так , как вы видите ныне при этой , совершаемой городом , погребальной церемонии : по-моему , несправедливо оценку доблести столь многих героев ставить в зависимость от дарования одного человека и от того , будет ли хороша его речь или плоха . Действительно , трудно оратору
найти надлежащую меру заслуг там , где вряд ли возможно утвердить в душе слушателей хотя бы доверие к истинности сказанного . Ведь афинянин , хорошо осведомленный о событиях как их сочувствующий участник , найдет речь оратора слишком слабой сравнительно с тем , что он ожидал бы услышать и что ему самому известно . С другой стороны , человек , непричастный к событиям , услышав о деяниях , превосходящих его собственные силы , пожалуй , из зависти подумает , что иные подвиги слишком преувеличены . Ведь люди верят в истинность похвал , воздаваемых другим , лишь до такой степени , в
какой они считают себя способными совершить подобные подвиги . А все , что свыше их возможностей , тотчас же вызывает зависть и недоверие . Но так как наши предки признали этот обычай похвальным , то и я , повинуясь закону , насколько это в моих силах , буду стараться удовлетворить желаниям и убеждениям каждого .
Indeed , many of those who have already spoken here have praised the one who delivered forth this speech to law , because it is noble that this be spoken at the burial of those having been in war . I would have thought it to be sufficient , with the good men having fallen to a deed , and to also by a deed show honors , the kind which even now you see around this tomb , having been prepared at the public cost , and that the virtues of many not be endangered by one man , speaking well or poorly , as to being believed . Of course to speak moderately is difficult in a time when even only just the appearance of truth is guaranteed . One who is privy and a well-disposed hearer perhaps was accustomed to show something for himself , too sparingly , compared to what he wishes and knows . Another , boundless , is ( accustomed that ) things are exaggerated , on account of envy , if he should hear anything exceeding his own nature . For his praises , spoken about others , are bearable , so long as even each man himself should be thought to be competent to do something of which he has heard : those wishing ill-will on one exceeding in them even actually are not to be trusted . But since it was approved by those long ago to nobly have these ( speeches ) in this way , it is necessary that I , following the law , try to attain the wishes and expectations of each of you as far as possible .

( 20 ) 11% GRC
( 166 ) 89% GRC - RUS

( 137 ) 54% GRC - RUS
( 119 ) 46% RUS

( 137 ) 54% GRC - RUS
( 119 ) 46% RUS