Thucydides 2.34 - Varvara

/
  • Created on 2020-12-22 19:52:24
  • Aligned by
Ἑλληνική
русский
English
ν δὲ τῷ αὐτῷ χειμῶνι Ἀθηναῖοι τῷ πατρίῳ νόμῳ χρώμενοι δημοσίᾳ ταφὰς ἐποιήσαντο τῶν ἐν τῷδε τῷ πολέμῳ πρώτων ἀποθανόντων τρόπῳ τοιῷδε . τὰ μὲν ὀστᾶ προτίθενται τῶν ἀπογενομένων πρότριτα σκηνὴν ποιήσαντες , καὶ ἐπιφέρει τῷ αὑτοῦ ἕκαστος ἤν τι βούληται : ἐπειδὰν δὲ ἐκφορὰ , λάρνακας κυπαρισσίνας ἄγουσιν ἅμαξαι , φυλῆς ἑκάστης μίαν : ἔνεστι δὲ τὰ ὀστᾶ ἧς ἕκαστος ἦν φυλῆς . μία δὲ κλίνη κενὴ φέρεται ἐστρωμένη τῶν ἀφανῶν , οἳ ἂν μὴ εὑρεθῶσιν ἐς ἀναίρεσιν . ξυνεκφέρει δὲ βουλόμενος καὶ ἀστῶν καὶ ξένων , καὶ γυναῖκες πάρεισιν αἱ προσήκουσαι ἐπὶ τὸν τάφον ὀλοφυρόμεναι . τιθέασιν οὖν ἐς τὸ δημόσιον σῆμα , ἐστιν ἐπὶ τοῦ καλλίστου προαστείου τῆς πόλεως , καὶ αἰεὶ ἐν αὐτῷ θάπτουσι τοὺς ἐκ τῶν πολέμων , πλήν γε τοὺς ἐν Μαραθῶνι : ἐκείνων δὲ διαπρεπῆ τὴν ἀρετὴν κρίναντες αὐτοῦ καὶ τὸν τάφον ἐποίησαν . ἐπειδὰν δὲ κρύψωσι γῇ , ἀνὴρ ᾑρημένος ὑπὸ τῆς πόλεως , ὃς ἂν γνώμῃ τε δοκῇ μὴ ἀξύνετος εἶναι καὶ ἀξιώσει προήκῃ , λέγει ἐπ᾽ αὐτοῖς ἔπαινον τὸν πρέποντα : μετὰ δὲ τοῦτο ἀπέρχονται . ὧδε μὲν θάπτουσιν : καὶ διὰ παντὸς τοῦ πολέμου , ὁπότε ξυμβαίη αὐτοῖς , ἐχρῶντο τῷ νόμῳ . ἐπὶ δ᾽ οὖν τοῖς πρώτοις τοῖσδε Περικλῆς Ξανθίππου ᾑρέθη λέγειν . καὶ ἐπειδὴ καιρὸς ἐλάμβανε , προελθὼν ἀπὸ τοῦ σήματος ἐπὶ βῆμα ὑψηλὸν πεποιημένον , ὅπως ἀκούοιτο ὡς ἐπὶ πλεῖστον τοῦ ὁμίλου , ἔλεγε τοιάδε .
Той же зимой афиняне совершили , по обычаю предков , от имени государства торжественную церемонию погребения воинов , павших в первый год войны . Останки павших за три дня до погребения , по обычаю , выставляются в разбитом для этого шатре , и всякий приносит своему близкому дар , какой пожелает . При погребении останки везут на повозках в кипарисовых гробах на каждую филу по одному гробу с останками погибших из этой филы . Несут еще одно покрытое ковром пустое ложе для пропавших без вести , тела которых после битвы нельзя было найти и предать погребению . Любой из граждан и иностранцев имеет право присоединиться похоронной процессии . Участвуют в погребальной церемонии также и женщины , оплакивая на могиле своих близких . Павших погребают в государственной гробнице , находящейся в красивейшем предместье города . Здесь афиняне всегда хоронят погибших в бою , за единственным исключением павших при Марафоне , которым был воздвигнут могильный курган на самом поле битвы как дань их величайшей доблести . Когда останки преданы земле , человек , занимающий в городе , по всеобщему признанию , первенствующее положение за свой высокий ум и выдающиеся заслуги , произносит в честь павших подобающее похвальное слово . Затем все расходятся . Так происходит у афинян торжественная церемония погребения . И во все время войны афиняне при каждом погребении неизменно следовали этому обычаю . Когда наступило время для произнесения речи в честь павших первыми на этой войне , оратором был выбран Перикл , сын Ксантиппа . Он выступил перед гробницей на высоко поднятом помосте , для того чтобы слова его были слышны как можно дальше в толпе , и держал следующую речь .
And in the same winter , the Athenians , furnishing by the custom of their fathers , put on funerals at the public cost for those who had died first in this war . ( It was done ) in this way . The bones of the departed are laid out three days before in a tent , which has been made , and each person bring ( an offering ) for his ( relative ) , whatever they should wish : and whenever there should be a funeral procession , they lead cypress coffins by wagon , each tribe ( is given ) one : in it are the bones of ( those from ) the tribe of which each was ( a member ) . But one empty bier , having been covered , is carried for those missing , who were not found at the taking up ( of bodies for burial ) . And whoever wishes , whether citizen or foreigner carries together ( the coffins ) ; even the women are present , the relatives lamenting at the burial . Then ( the dead ) are placed in a public grave , which is in the most beautiful suburb of the city . They also always bury those of the ( same ) war in the same ( grave ) , except , namely , those ( killed ) at Marathon : because , having distinguished the illustrious excellence of those ( men ) , they made the burial on the spot ( where they fought ) . And after they buried ( the dead ) in the earth , a man , chosen by the city , who is pre-eminent in ( public ) esteem , and is not witless with respect to his intelligence or reputation , recounts suitable praise before them , after which they then depart . Indeed they buried ( their men ) in this way : and throughout the entirety of the war , whenever it should come to pass for them , they furnished it with ( this ) custom . So then for these first ( men ) , Perikles , son of Xanthippus , was chosen to speak . And when the right moment seized ( him ) , advancing from the grave onto a platform , made high so that he could be heard over the greatest possible extent of the crowd , he spoke such things :

( 37 ) 16% GRC
( 198 ) 84% GRC - RUS

( 185 ) 68% GRC - RUS
( 88 ) 32% RUS

( 185 ) 68% GRC - RUS
( 88 ) 32% RUS