Πάτερ ἡμῶν/ Pater noster/ Отче наш

Martin Yosifov /
  • Created on 2018-06-22 17:08:08
  • Modified on 2018-06-26 08:36:14
  • Aligned by Martin Yosifov
Ἑλληνική
Latin
български
Πάτερ ἡμῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς ·
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου ·
ἐλθέτω βασιλεία σου ·
γενηθήτω τὸ θέλημά σου ,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς ·
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον ·
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν ,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν ·
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν ,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ .

Ὅτι σοῦ ἐστιν βασιλεία καὶ δύναμις
καὶ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας .

ἀμήν .
Pater noster quī es in cælīs ,
sanctificētur nōmen tuum .
Adveniat regnum tuum .
Fīat voluntās tua
sīcut in cælō et in terrā .
Pānem nostrum cotīdiānum nōbīs hodiē .
Et dīmitte nōbīs dēbita nostra
sīcut et nōs dīmittimus dēbitōribus nostrīs .
Et nōs indūcās in tentātiōnem
sed līberā nōs ā malō .

Quia tuum est regnum , et potentia ,
et glōria in sæcula sæculōrum .

Āmēn .
Отче наш , който си на небесата ,
да се свети името Твое ,
да дойде царството Твое ,
да бъде волята Твоя ,
както на небето така и на земята .
Хляба наш насъщен дай ни днес ,
и прости нам дълговете наши ,
както и ние прощаваме на длъжниците ни ,
и не въведи ни в изкушение ,
но избави ни от лукавия ,

защото твое е царството
и силата и славата во веки .

Амин .

( 0 ) 0% GRC
( 85 ) 100% GRC - LAT

( 72 ) 100% GRC - LAT
( 0 ) 0% LAT

( 72 ) 100% GRC - LAT
( 0 ) 0% LAT