guide I,39,4

Hillel Gershuni / Guide to the Perplexed
  • Created on 2017-05-08 19:13:22
  • Modified on 2017-05-08 19:44:00
  • Translated by Hillel gershuni
  • Aligned by Hillel Gershuni
עברית‎
עברית‎
العربية
והוא שם העצה , כל שארית ישראל לב אחד להמליך את דוד , כלומר על עצה אחת , וכן אמרו ואוילים בחסר לב ימותו , כלומר בחסרון עצה , וכן אמרו לא יחרף לבבי מימי , עניינו לא תטה עצתי מזה הענין , כי ראש הדברים בצדקתי החזקתי ולא ארפה ולא יחרף לבבי מימי , ומענין יחרף אצלי , אמרו שפחה נחרפת לאיש , דומה לערבי כלומר מנחרפה , רוצים בה נוטה מקניין העבדות לקניין האישות .
הוא שמה של הדעה : " כָּל שֵׁארִית יִשְׂרָאֵל לֵב אֶחָד לְהַמְלִיךְ אֶת דָּוִיד " ( דברי הימים א , יב , לט ; ושם : שֵׁרִית ) , כלומר בדעה אחת . וכך דבריו : " וֶאֱוִילִים בַּחֲסַר לֵב יָמוּתוּ " ( משלי י , כא ) , כלומר בחוסר דעה . וכן דבריו : " לֹא יֶחֱרַף לְבָבִי מִיָּמָי " ( איוב כז , ו ) . פירושם לא סרה ( " ינחרף " בערבית ) דעתי ולא התרחקה מן הדבר הזה , כי ראשית הפסוק היא " בְּצִדְקָתִי הֶחֱזַקְתִּי וְלֹא אַרְפֶּהָ לֹא יֶחֱרַף לְבָבִי מִיָּמָי " . במשמעות של " יחרף " לדעתי הם דבריו " שִׁפְחָה נֶחֱרֶפֶת לְאִישׁ " ( ויקרא יט , כ ) , בדומה לערבית , כלומר " מֻנְחָרָפָה " ( =סרה , נוטה ) , דהיינו מתרחקת מקניין העבדות אל קניין הנישואין .
והו אסם אלראי , { כל שארית ישראל לב אחד להמליך את דוד } , אי עלי ראי ואחד , וכד ' לך קולה { ואוילים בחסר לב ימותו } יריד בנקץ אלראי , וכד ' לך קולה { לא יחרף לבבי מימי } מענאה לם ינחרף ראיי ולא זאל ען הד ' א אלאמר , לאן אול אלכלאם { בצדקתי החזקתי ולא ארפה לא יחרף לבבי מימי } . ומן מעני { יחרף } ענדי קולה { שפחה נחרפת לאיש } מג ' אנס ללערבי , יעני מנחרפה . אי זאילה ען מלכיה ' אלרק למלכיה ' אלזוג ' יה .

( 7 ) 9% HEB
( 70 ) 91% HEB - HEB

( 106 ) 75% HEB - HEB
( 35 ) 25% HEB

( 106 ) 75% HEB - HEB
( 35 ) 25% HEB