Latin | български

# Texts: 10

trilingual test

Dimitar Iliev /
 • Created on 2018-05-02 18:30:09
 • Modified on 2018-05-02 18:42:31
 • Aligned by Dimitar Iliev
Latin
български
English
Erant et virtute et studio pugnandi pares ; nostri , tametsi ab duce et a fortuna deserebantur , tamen omnem spem salutis in virtute ponebant , et quotiens quaeque cohors procurrerat , ab ea parte magnus numerus hostium cadebat .
Бяха равни и по смелост , и по стремеж към воюване , макар че бяха изоставени и от водача , и от съдбата , все пак цялата надежда за благополучие/спасение на храбростта поставяха , и колкото пъти всяка кохорта изтичваше напред , от тази част голям брой от враговете падаха .
Τhey were equal in bravery as well as in the urge to fight ; our people , although deserted by their leader and fate , nevertheless put all their hope for salvation in their prowess and , no matter how many times every cohort ran forward , from that part a large number of enemies fell down .

( 1 ) 3% LAT
( 39 ) 97% LAT - BUL

( 46 ) 90% LAT - BUL
( 5 ) 10% BUL

( 46 ) 90% LAT - BUL
( 5 ) 10% BUL

Omg look at this sentence now not only latin but also english and yes.

Nikola /
 • Created on 2018-05-02 18:31:51
 • Modified on 2018-05-02 18:43:01
 • Aligned by Nikola
Latin
български
English
Erant et virtute et studio pugnandi pares ; nostri , tametsi ab duce et a fortuna deserebantur , tamen omnem spem salutis in virtute ponebant , et quotiens quaeque cohors procurrerat , ab ea parte magnus numerus hostium cadebat .
Бяха равни и на смелост и на стремеж за воюване ; нашите , макар че от водача и от съдбата бяха изоставени , все пак цялата надежда за спасение на храбростта поставяха , и колкото пъти всяка кохорта изтичваше напред , от тази част , голям брой от враговете падаха .
They were equal in bravery as well as the urge to fight ; our people , although deserted by their leader and fate , nevertheless put all their hope for salvation in their prowess , and no matter how many times every cohort advanced forward , from that part , a large quantity of enemies fell down .

( 1 ) 3% LAT
( 39 ) 97% LAT - BUL

( 50 ) 98% LAT - BUL
( 1 ) 2% BUL

( 50 ) 98% LAT - BUL
( 1 ) 2% BUL

A exercise of three languages

Stefan /
 • Created on 2018-05-02 18:32:22
 • Translated by Student of classical philology
 • Aligned by Stefan
Latin
български
English
Erant et virtute et studio pugnandi pares ; nostri , tametsi ab duce et a fortuna deserebantur , tamen omnem spem salutis in virtute ponebant , et quotiens quaeque cohors procurrerat , ab ea parte magnus numerus hostium cadebat .
Бяха равни и по смелост и по стремеж към воюване ; нашите , макар че от водача и от съдбата бяха изоставени , все пак цялата надежда за спасение на храбростта поставяха , и колкото пъти всяка кохорта изтичваше напред , към тази част , голям брой от враговете падаха .
They were equel in bravery as well as in the urge to fight , our people , although deserted by their leader and fate nevertheless put all their hope for salvation in their prowess and no matter how many times every cohort ran forward from that part a great mass of enemies fell down .

( 33 ) 83% LAT
( 7 ) 17% LAT - BUL

( 9 ) 18% LAT - BUL
( 42 ) 82% BUL

( 9 ) 18% LAT - BUL
( 42 ) 82% BUL

Excercise 8 2/3

Martin Yosifov /
 • Created on 2018-05-02 18:43:30
 • Modified on 2018-05-02 18:45:44
 • Aligned by Martin Yosifov
Latin
български
English
Erant et virtute et studio pugnandi pares ; nostri , tametsi ab duce et a fortuna deserebantur , tamen omnem spem salutis in virtute ponebant , et quotiens quaeque cohors procurrerat , ab ea parte magnus numerus hostium cadebat .
И по мъжество , и по влечение към сражаването бяха равнопоставени ; нашите , макар че от военачалника и от съдбата бяха напуснати , все пак поставиха всяка надежда за благополучие в мъжеството си , и колкото пъти която и да е от кохорта да беше изтичала напред , от тази част умираше голям брой от враговете .
They were equal in bravery as well as in urge to fight ; although our people were left by their leader and their fate , and put all they hope for salvation in their prowess and , no matter how many times every cohort ran forward from that part a great mass of enemies fell down dead .

( 0 ) 0% LAT
( 40 ) 100% LAT - BUL

( 58 ) 100% LAT - BUL
( 0 ) 0% BUL

( 58 ) 100% LAT - BUL
( 0 ) 0% BUL

Sentence alignment

Veronika /
 • Created on 2018-05-02 18:45:26
 • Aligned by Veronika
Latin
български
English
Erant et virtute et studio pugnandi pares ; nostri , tametsi ab duce et a fortuna deserebantur , tamen omnem spem salutis in virtute ponebant , et quotiens quaeque cohors procurrerat , ab ea parte magnus numerus hostium cadebat .
Бяха равни и по смелост , и по стремеж към воюване , макар че бяха изоставени и от водача , и от съдбата , все пак цялата надежда за благополучие на храбростта поставяха , и колкото пъти всяка кохорта изтичваше напред , от тази част голям брой от враговете падаха .
They were equal in bravery as well as in the urge to fight ; our people , altough deserted by their leader and fate , nevertheless put all their hope for salvation in their prowess , and no matter how many times every cohort ran forward , from that part large number of enemies fell down .

( 0 ) 0% LAT
( 40 ) 100% LAT - BUL

( 50 ) 98% LAT - BUL
( 1 ) 2% BUL

( 50 ) 98% LAT - BUL
( 1 ) 2% BUL

Alignment of C. Julius Caesar, De bello Gallico, 1.52

/
 • Created on 2018-07-02 13:25:57
 • Aligned by
Latin
български
English
Caesar singulis legionibus singulos legatos et quaestorem praefecit , uti eos testes suae quisque virtutis haberet ; ipse a dextro cornu , quod eam partem minime firmam hostium esse animadverterat , proelium commisit . Ita nostri acriter in hostes signo dato impetum fecerunt itaque hostes repente celeriterque procurrerunt , ut spatium pila in hostes coiciendi non daretur . Relictis pilis comminus gladiis pugnatum est . At Germani celeriter ex consuetudine sua phalange facta impetus gladiorum exceperunt . Reperti sunt complures nostri qui in phalanga insilirent et scuta manibus revellerent et desuper vulnerarent . Cum hostium acies a sinistro cornu pulsa atque in fugam coniecta esset , a dextro cornu vehementer multitudine suorum nostram aciem premebant . Id cum animadvertisset P . Crassus adulescens , qui equitatui praeerat , quod expeditior erat quam ii qui inter aciem versabantur , tertiam aciem laborantibus nostris subsidio misit .
Цезар повери командуването на отделните легиони на своите легати и квестори , за да могат те да бъдат свидетели за храбростта на всеки , а сам той започна сражение от своето дясно крило , тъй като забеляза , че именно там неприятелите са най-слаби . По даден боен сигнал нашите бойци се нахвърлиха тъй стремително в атака срещу неприятелите и тъй внезапно се втурнаха напред срещу тях , че просто нямаше време и място да бъдат обстрелвани с копия . Ето защо те захвърлиха копията си и
започнаха бой с мечове . Германците обаче , опитни в своя начин на бой , бързо образуваха фаланга и отбиха нападението с мечове . Мнозина наши храбри бойци със скок навлизаха във фалангата , изтръгваха щитовете от ръцете им и им нанасяха рани с удари отгоре . Докато на левия фланг нашите разгромиха и обърнаха в бягство неприятеля , на десния фланг със своето числено превъзходство той притискаше силно нашите бойци . Като забеляза това , младият Публий Крас , командир на нашата
конница , който бе по-свободен , отколкото намиращите се на бойната линия офицери , изпрати в помощ на изпадналите в трудно положение наши войници третата бойна редица .
Caesar appointed over each legion a lieutenant and a questor , that every one might have them as witnesses of his valor . He himself began the battle at the head of the right wing , because he had observed that part of the enemy to be the least strong . Accordingly our men , upon the signal being given , vigorously made an attack upon the enemy , and the enemy so suddenly and rapidly rushed forward , that there was no time for casting the javelins at them . Throwing aside [ therefore ] their javelins , they fought with swords hand to hand . But the Germans , according to their custom , rapidly forming a phalanx , sustained the attack of our swords . There were found very many of our soldiers who leaped upon the phalanx , and with their hands tore away the shields , and wounded the enemy from above . Although the army of the enemy was routed on the left wing and put to flight , they [ still ] pressed heavily on our men from the right wing , by the great number of their troops . On observing which , P . Crassus , a young man , who commanded the cavalry-as he was more disengaged than those who were employed in the fight-sent the third line as a relief to our men who were in distress .

( 82 ) 57% LAT
( 63 ) 43% LAT - BUL

( 91 ) 46% LAT - BUL
( 107 ) 54% BUL

( 91 ) 46% LAT - BUL
( 107 ) 54% BUL

Alignment of C. Julius Caesar, De bello Gallico, 1.52

Veronika /
 • Created on 2018-07-02 13:32:13
 • Modified on 2018-07-02 14:33:41
 • Aligned by Veronika
Latin
български
English
Caesar singulis legionibus singulos legatos et quaestorem praefecit , uti eos testes suae quisque virtutis haberet ; ipse a dextro cornu , quod eam partem minime firmam hostium esse animadverterat , proelium commisit . Ita nostri acriter in hostes signo dato impetum fecerunt itaque hostes repente celeriterque procurrerunt , ut spatium pila in hostes coiciendi non daretur . Relictis pilis comminus gladiis pugnatum est . At Germani celeriter ex consuetudine sua phalange facta impetus gladiorum exceperunt . Reperti sunt complures nostri qui in phalanga insilirent et scuta manibus revellerent et desuper vulnerarent . Cum hostium acies a sinistro cornu pulsa atque in fugam coniecta esset , a dextro cornu vehementer multitudine suorum nostram aciem premebant . Id cum animadvertisset P . Crassus adulescens , qui equitatui praeerat , quod expeditior erat quam ii qui inter aciem versabantur , tertiam aciem laborantibus nostris subsidio misit .
Цезар повери командуването на отделните легиони на своите легати и квестори , за да могат те да бъдат свидетели за храбростта на всеки , а сам той започна сражение от своето дясно крило , тъй като забеляза , че именно там неприятелите са най-слаби . По даден боен сигнал нашите бойци се нахвърлиха тъй стремително в атака срещу неприятелите и тъй внезапно се втурнаха напред срещу тях , че просто нямаше време и място да бъдат обстрелвани с копия . Ето защо те захвърлиха копията си и
започнаха бой с мечове . Германците обаче , опитни в своя начин на бой , бързо образуваха фаланга и отбиха нападението с мечове . Мнозина наши храбри бойци със скок навлизаха във фалангата , изтръгваха щитовете от ръцете им и им нанасяха рани с удари отгоре . Докато на левия фланг нашите разгромиха и обърнаха в бягство неприятеля , на десния фланг със своето числено превъзходство той притискаше силно нашите бойци . Като забеляза това , младият Публий Крас , командир на нашата
конница , който бе по-свободен , отколкото намиращите се на бойната линия офицери , изпрати в помощ на изпадналите в трудно положение наши войници третата бойна редица .
Caesar appointed over each legion a lieutenant and a questor , that every one might have them as witnesses of his valor . He himself began the battle at the head of the right wing , because he had observed that part of the enemy to be the least strong . Accordingly our men , upon the signal being given , vigorously made an attack upon the enemy , and the enemy so suddenly and rapidly rushed forward , that there was no time for casting the javelins at them . Throwing aside [ therefore ] their javelins , they fought with swords hand to hand . But the Germans , according to their custom , rapidly forming a phalanx , sustained the attack of our swords . There were found very many of our soldiers who leaped upon the phalanx , and with their hands tore away the shields , and wounded the enemy from above . Although the army of the enemy was routed on the left wing and put to flight , they [ still ] pressed heavily on our men from the right wing , by the great number of their troops . On observing which , P . Crassus , a young man , who commanded the cavalry-as he was more disengaged than those who were employed in the fight-sent the third line as a relief to our men who were in distress .

( 0 ) 0% LAT
( 145 ) 100% LAT - BUL

( 198 ) 100% LAT - BUL
( 0 ) 0% BUL

( 198 ) 100% LAT - BUL
( 0 ) 0% BUL

Alignment of De Bello Alexandrino. 1. 1.

Veronika /
 • Created on 2019-02-13 18:08:44
 • Modified on 2019-02-13 22:01:38
 • Aligned by Veronika
Latin
български
English
Bello Alexandrino conflato Caesar Rhodo atque ex Syria Ciliciaque omnem classem arcessit ; Creta sagittarios , equites ab rege Nabataeorum Malcho evocat ; tormenta undique conquiri et frumentum mitti , auxilia adduci iubet . Interim munitiones cotidie operibus augentur atque omnes oppidi partes , quae minus esse firmae videntur , testudinibus ac musculis +aptantur+ ; ex aedificiis autem per foramina in proxima aedificia arietes immittuntur , quantumque aut ruinis deicitur aut per vim recipitur loci , in tantum munitiones proferuntur . Nam incendio fere tuta est Alexandrea , quod sine contignatione ac materia sunt aedificia et structuris ac fornicibus continentur tectaque sunt rudere aut pavimentis . Caesar maxime studebat ut , quam angustissimam partem oppidi palus a meridie interiecta efficiebat , hanc operibus vineisque agendis ab reliqua parte urbis excluderet , illud spectans primum ut , cum in duas partis esset urbis divisa acies , uno consilio atque imperio administraretur , deinde ut laborantibus succurri atque ex altera oppidi parte auxilium ferri posset , in primis vero ut aqua pabuloque abundaret , quarum alterius rei copiam exiguam , alterius nullam omnino facultatem habebat ; quod utrumque large palus praebere poterat .
Когато избухна Александрийската война , Цезар повика цялата си флота от Родос , Сирия и Киликия , стрелци поиска от Крит , конници - от царя на набатейците Малах и заповяда да му бъдат събрани отвсякъде метателни машини , да му се изпрати жито и да му се доведат спомагателни войски . През това време с всеки изминат ден укрепленията му нарастваха с нови съоръжения ; всички части на града , които му се струваше , че не са достатъчно защитени , бяха оборудвани с костенурки и с мускули . А през отвори в домовете към най-близките им сгради се пренасяха овни и в пространствата от разчистени развалини или пък превзети от нашите войски с щурм на преден план се изграждаха нови укрепителни съоръжения . Така Александрия беше почти напълно защитена от опожаряване , тъй като сградите и са построени без греди и без дървен материал , притежават каменни зидове и сводове , а покривите им са направени от споени с хоросан и глина каменни плочи . Главната цел на Цезар беше да ограничи колкото е възможно най-много тази най-тясна ивица от града от намиращото се на юг от нея блато и чрез укрепителни съоръжения и винеи да я отдели от останалата част на града . С това Цезар целеше , първо , макар че градът се разделяше на две части , бойните действия да бъдат подчинени на един общ план и на общо командуване ; второ , да бъде възможно да се окаже помощ на онези войскови части , които се окажат в затруднено положение , като им се изпратят подкрепления от другата част на града и - особено важно за него - да се да се запаси обилно с вода и фураж , защото водата му беше в твърде ограничено количество , с фураж въобще нямаше никакъв начин да се снабдява , а пък блатното езеро му предоставяше големи възможности да се снабдява и с едното и с другото .
When the Alexandrian war flared up , Caesar summoned every fleet from Rhodes and Syria and Cilicia ; from Crete he raised archers , and cavalry from Malchus , king of the Nabataeans , and ordered artillery to be procured , cornº despatched , and auxiliary troops mustered from every quarter . Meanwhile the entrenchments were daily extended by additional works , and all those sectors of the town which appeared to be not strong enough were provided with shelters and mantlets ; battering-rams , moreover , were introduced from one building into the next through holes , and the entrenchments were extended to cover all the ground laid bare by demolitions or gained by force of arms . For Alexandria is well-nigh fire-proof , because its buildings contain no wooden joinery and are held together by an arched construction and are roofed with rough-cast or tiling . Caesar was particularly anxious that , by bringing to bear his siege-works and pent-houses , he should isolate from the rest of the city that narrowest part of the town which was most constricted by the barrier of marshland lying to the south ; his object being first that , since his army was divided between two sectors of the city , it should be controlled by a single strategy and command ; secondly , that if they got into difficulties in one sector of the town , assistance and support could be brought from the other sector . But above all his object was to secure himself abundance of water and fodder ; of which , as regards the former , he had but a scanty supply , and , as regards the latter , no stocks whatever ; and the marshland could afford him bountiful supplies of both .

( 0 ) 0% LAT
( 191 ) 100% LAT - BUL

( 322 ) 100% LAT - BUL
( 0 ) 0% BUL

( 322 ) 100% LAT - BUL
( 0 ) 0% BUL

In Catilinam I

Yasen /
 • Created on 2019-04-02 10:34:05
 • Modified on 2019-04-02 10:56:35
 • Translated by Yasen
 • Aligned by Yasen
Latin
български
English
1 . Quo usque tandem abutere , Catilina , patientia nostra ? quam diu etiam furor iste tuus nos eludet ? quem ad finem sese effrenata iactabit audacia ? Nihilne te nocturnum praesidium Palati , nihil urbis vigiliae , nihil timor populi , nihil concursus bonorum omnium , nihil hic munitissimus habendi senatus locus , nihil horum ora voltusque moverunt ? Patere tua consilia non sentis , constrictam iam horum omnium scientia teneri coniurationem tuam non vides ? Quid proxima , quid superiore nocte egeris , ubi fueris , quos convocaveris , quid consilii ceperis , quem nostrum ignorare arbitraris ?
1 . Докога най-сетне , Катилина , ще злоупотребяваш с нашето търпение ? Колко дълго още този твой бяс ще ни се изплъзва ? До какъв предел ще се хвърли необузданата ти дързост ? С нищо нощната стража на Палатинския хълм , с нищо ли градската нощна стража1 , с нищо ли страхът на народа , с нищо ли това най-укрепено място за сенатски заседания2 , с нищо ли не те трогнаха лицата и изразът на тези сенатори ? Какво си правил снощи , какво си правил миналата нощ , къде си бил , кои си повикал , какво решение си взел кой от нас смяташ , че не знае ?
1 . When , O Catiline , do you mean to cease abusing our patience ? How long is that madness of yours still to mock us ? When is there to be an end of that unbridled audacity of yours , swaggering about as it does now ? Do not the nightly guards placed on the Palatine Hill—do not the watches posted throughout the city—does not the alarm of the people , and the union of all good men—does not the precaution taken of assembling the senate in this most defensible place—do not the looks and countenances of this venerable body here present , have any effect upon you ? Do you not feel that your plans are detected ? Do you not see that your conspiracy is already arrested and rendered powerless by the knowledge which every one here possesses of it ? What is there that you did last night , what the night before— where is it that you were—who was there that you summoned to meet you—what design was there which was adopted by you , with which you think that any one of us is unacquainted ?

( 16 ) 16% LAT
( 85 ) 84% LAT - BUL

( 95 ) 85% LAT - BUL
( 17 ) 15% BUL

( 95 ) 85% LAT - BUL
( 17 ) 15% BUL

M. Tullius Cicero. Agains Catiline. 1.23 - 1.28

Hristina /
 • Created on 2020-06-03 16:23:45
 • Modified on 2020-06-05 13:43:08
 • Aligned by Hristina
Latin
български
English
23 . Quam ob rem , ut saepe iam dixi , proficiscere ac , si mihi inimico , ut praedicas , tuo conflare vis invidiam , recta perge in exilium ; vix feram sermones hominum , si id feceris , vix molem istius invidiae , si in exilium iussu consulis ieris , sustinebo . Sin autem servire meae laudi et gloriae mavis , egredere cum inportuna sceleratorum manu , confer te ad Manlium , concita perditos cives , secerne te a bonis , infer patriae bellum , exsulta impio latrocinio , ut a me non eiectus ad alienos , sed invitatus ad tuos isse videaris .
24 . Quamquam quid ego te invitem , a quo iam sciam esse praemissos , qui tibi ad Forum Aurelium praestolarentur armati , cui iam sciam pactam et constitutam cum Manlio diem , a quo etiam aquilam illam argenteam , quam tibi ac tuis omnibus confido perniciosam ac funestam futuram , cui domi tuae sacrarium [ scelerum tuorum ] constitutum fuit , sciam esse praemissam ? Tu ut illa carere diutius possis , quam venerari ad caedem proficiscens solebas , a cuius altaribus saepe istam impiam dexteram ad necem civium transtulisti ?
25 . X . Ibis tandem aliquando , quo te iam pridem ista tua cupiditas effrenata ac furiosa rapiebat ; neque enim tibi haec res adfert dolorem , sed quandam incredibilem voluptatem . Ad hanc te amentiam natura peperit , voluntas exercuit , fortuna servavit . Numquam tu non modo otium , sed ne bellum quidem nisi nefarium concupisti . Nactus es ex perditis atque ab omni non modo fortuna , verum etiam spe derelictis conflatam inproborum manum .
26 . Hic tu qua laetitia perfruere , quibus gaudiis exultabis , quanta in voluptate bacchabere , cum in tanto numero tuorum neque audies virum bonum quemquam neque videbis ! Ad huius vitae studium meditati illi sunt , qui feruntur , labores tui , iacere humi non solum ad obsidendum stuprum , verum etiam ad facinus obeundum , vigilare non solum insidiantem somno maritorum , verum etiam bonis otiosorum . Habes , ubi ostentes tuam illam praeclaram patientiam famis , frigoris , inopiae rerum omnium , quibus te brevi tempore confectum esse senties .
27 . Tantum profeci tum , cum te a consulatu reppuli , ut exsul potius temptare quam consul vexare rem publicam posses , atque ut id , quod esset a te scelerate susceptum , latrocinium potius quam bellum nominaretur .
28 . Quid tandem te impedit ? mosne maiorum ? At persaepe etiam privati in hac re publica perniciosos cives morte multarunt . An leges , quae de civium Romanorum supplicio rogatae sunt ? At numquam in hac urbe , qui a re publica defecerunt , civium iura tenuerunt . An invidiam posteritatis times ? Praeclaram vero populo Romano refers gratiam , qui te , hominem per te cognitum nulla commendatione maiorum tam mature ad summum imperium per omnis honorum gradus extulit , si propter invidiam aut alicuius periculi metum salutem civium tuorum neglegis .
23 . Поради тази причина , както вече многократно казах , тръгвай , ако искаш да разпалиш омраза срещу мен твоят неприятел , както твърдиш , върви направо в изгнание . Едва ще понеса думите на хората , ако направиш това , едва ( ще понеса ) бремето на тази омраза , едва ще издържа , ако отидеш в изгнание по заповед на консула . Ако пък предпочиташ да услижиш на моята доблест и слава , излез с бруталната шайка от престъпници , потегли към Манлий , подстрекай пропадналите граждани , отдели се от благородниците , обяви война на родината , ликувай в нечестиво разбойничество , че да изглеждаш не изгонен от мен при чужди , а поканен при свои .
24 . Но какво да те подканям , като вече знам , че от теб са изпратени въоръжени хора , които да чакат при Форум Аурелиум , като вече зная , че денят е уговорен и определен с Манлий , като знам , че дори си изпратил онзи сребърен орел , който вярвам , че за теб и всичките ти близки ще бъде гибелен и злокобен ( и ) чието светилище беше разположено в твоя дом ? Ти можеш да се лишиш по-дълго от него , ( ти ) , който си свикнал да се молиш настоятелно , отправяйки се за клане , ( ти ) , който често си повдигал тази твоя нечестива десница от неговия жертвеник за клане/ с цел убиване/ за да убиваш на граждани ?
25 . Ще отидеш най-сетне там , накъдето още отдавна те теглеше тази твоя разюздена и безумна страст . Защото това дело не ти донесе мъка , а някакво невероятно удоволствие . Природата те е родила за такова безумие , волята те е закалила , съдбата те е пазила . Ти не само никога ни си желал силно мир , но и война , освен ако не е истински престъпна . Придобил си шайка , събрана от пропаднали предатели , изоставени не само от съдбата , но дори и от всяка надежда .
26 . На каква радост ще се наслаждаваш ти , как ще полудееш от щастие , в каква наслада ще беснееш , когато сред толкова големия брой на твоите хора не ще чуеш какъвто и да е порядъчен човек , не ще и видиш . От стремеж към такъв живот замисляш онези твои деяния , за които се разказва . Да лежиш на земята не само дебнейки за блудство , но дори за участие в престъпление , да бодърстваш в засада не само за съня на съпруга , но и за имуществото на безгрижните граждани . Имаш къде да покажеш тази твоя прословута издръжливост на глад , студ , липса на всички неща , от които ти в скоро време ще се почувстваш довършен .
27 . Тогава успях толкова , когато те отблъснах от консулската длъжност , за да нападаш по-скоро бидейки изгнаник , отколкото да можеш да опустошавам държавата като консул . А дори това , което беше предприето по престъпен начин срещу тебе , по-скоро може да бъде наречено мошеничество , отколкото война .
28 . Най-сетне какво те възпрепятства ? Нима обичаят на предците ? Но твърде често в тази държава дори частните лица наказват със смърт гибелните граждани . Дали законите , които римските граждани предложиха за наказание ? Но никога в този град , тези , които са изменяли на държавата , не са имали граждански права . Нима се боиш от омразата на бъдещите поколения ? Наистина с твърде голяма благодарност отвръщаш на римския народ , който теб , човек известен благодарение на самия себе си , без заслуга от страна на предците , толкова бързо те издигна през всички почетни длъжности до върховната власт , ако поради страх от омраза или някаква друга опасност пренебрегна благополучието на твоите съграждани .
23 . Wherefore , as I have said before , go forth , and if you to make me , your enemy as you call me , unpopular , go straight into banishment . I shall scarcely be able to endue all that will be said if you do so ; I shall scarcely be able to support my load of unpopularity if you do go into banishment at the command of the consul ; but if you wish serve my credit and reputation , go forth with your ill-omened band of profligates ; betake yourself to Manilius , rouse up the abandoned citizens , separate yourself from the good ones , wage war against your country , exult in your impious banditti , so that you may not seem to have been driven out by me and gone to strangers , but to have gone invited to your own friends .
24 . Though why should I invite you , by whom I know men have been already sent on to wait in arms for you at the forum Aurelium ; who I know has fixed and agreed with Manlius upon a settled day ; by whom I know that that silver eagle , which I trust will be ruinous and fatal to you and to all your friends , and to which there was set up in your house a shrine as it were of your crimes , has been already sent forward . Need I fear that you can long do without that which you used to worship when going out to do murder , and from whose altars you have often transferred your impious hand to the slaughter of citizens ?
25 . You will go at last where your unbridled and mad desire has been long hurrying you . And this causes you no grief ; but an incredible pleasure . Nature has formed you , desire has trained you , fortune has preserved you for this insanity . Not only did you never desire quiet , but you never even desired any war but a criminal one ; you have collected a baud of profligates and worthless men , abandoned not only by all fortune but even by hope .
26 . Then what happiness will you enjoy with what delight will you exult in what pleasure will you revel ! when in so numerous a body of friends , you neither hear nor see one good man . All the toils you have gone through have always pointed to this sort of life ; your lying on the ground not merely to lie in wait to gratify your unclean desires , but even to accomplish crimes ; your vigilance , not only when plotting against the sleep of husbands , but also against the goods of your murdered victims , have all been preparations for this . Now you have an opportunity of displaying your splendid endurance of hunger , of cold , of want of everything ; by which in a short time you will find yourself worn out .
27 . All this I effected when I procured your rejection from the consulship , that you should be reduced to make attempts on your country as an exile , instead of being able to distress it as consul , and that that which had been wickedly undertaken by you should be called piracy rather than war .
28 . But even private men have often in this republic slain mischievous citizens . —Is it the laws which have been passed about the punishment of Roman citizens ? But in this city those who have rebelled against the republic have never had the rights of citizens . —Do you fear odium with posterity ? You are showing fine gratitude to the Roman people which has raised you , a man known only by your own actions , of no ancestral renown , through all the degrees of honour at so early an age to the very highest office , if from fear of unpopularity or of any danger you neglect the safety of your fellow-citizens .

( 32 ) 6% LAT
( 474 ) 94% LAT - BUL

( 573 ) 89% LAT - BUL
( 69 ) 11% BUL

( 573 ) 89% LAT - BUL
( 69 ) 11% BUL